Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas. Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5: Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska anmäla jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Ärendelistan gås igenom.

 • Catharina Norberg, ekonomichef, föredrar ärendet.

  Bokslutsarbetet pågår och det återstår ett antal bokningar. Bokningar på 2020 ska vara klar i början av februari.

  Regeringen har aviserat att man avser att föreslå att statsbidraget för merkostnader förlängs till och med december 2020.

  Till och med november har befolkningen minskat med 54 personer. 119 personer avlidna och 72 födda. 2019 var det till och med november 152 avlidna och 86 födda.

  Skatteunderlagsprognosen som kom i mitten av december visade på en bättre prognos av skatteintäkterna på 3,5 mkr 2021.

 • Kommunstyrelsen har en stående punkt för att lämna rapporter

 • Stefan Wallsten, kommunchef, information om kommunledningsförvaltningens prioriteringar under rådande pandemi.

 • Kommunchef Stefan Wallsten informerar om kommunens verksamhet.

 • Stefan Wallsten, kommunchef, presenterar en genomgång av kommunal uppsiktsplikt och förslag på en modell för uppsikt av utbildningsnämnden.

  •Under 2021 bjuder Kommunstyrelsen in utbildningsnämndens ordförande samt skolchef till kommunstyrelsen den 13 april, 22 juni och 14 november

  •Utbildningsnämnden redovisar:
  - ekonomiskt utfall mot budget
  - uppföljning av mål och prioriterade aktiviteter
  - aktiviteter som leder mot målen

  •Förutom redovisning i kommunstyrelsen så kommer nämnden att redovisa sin verksamhet i samband med tertialbokslut, delårsbokslut och årsbokslut. Dessutom så tillkommer presidiedagarna 26 januari, 4 maj,12 oktober. 

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §20) att föreslå kommunstyrelsen besluta

  att anta redovisat förslag av särskild uppsiktsplikt under 2021.

  Bilagor

 • Erik Lövgren (S), föredrar ärendet.

 • Utvecklingsenheten rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om pågående verksamhet och projekt.

 • Lars Lundberg från Fränsta IK presenterar tankar i en förstudie där man tittar på möjligheten att bygga fotbollsplan med konstgräs samt inomhushall med paddelbanor.

  Bakgrunden är platsbrist då de är många utövare. Förstudien har utrett möjligheterna till att antingen bygga en ny inomhushall med konstgräs eller bygga en konstgräsplan utomhus med belysning. Syftet är att utöka antalet spelbara planer och förlänger säsongen höst och vinter för ungdomsverksamheten. De tittar även på möjligheten att bygga en inomhushall med paddelbanor för att utöka utbudet av spontanidrott i kommunen.

  Bilagor

 • Erik Kristow, personal- och utvecklingschef, Gunilla Sjögren, fritidskonsulent, samt Jens Östlund, arbetsledare Fritid föredrar om ansökningsprocess för ytterligare stöd till föreningar med anledning av corona-pandemin.

  Kommunledningsförvaltningen uppdrogs av kommunstyrelsens arbetsutskott att redovisa en plan, samt uppskatta ekonomiskt behov, för hur kommunen kan bistå föreningar som lidit intäktsbortfall med anledning av covid-19.

  Kommunledningsförvaltningen lämnar följande förslag på uppdraget.

  Bidraget ska sökas digitalt, genom blankett på Ånge kommuns hemsida.
  Tiden för redovisning är 1 mars 2020 - 30 november 2020.

  Information via e-post och information med postutskick (uppdatering föreningsregister).
  Information på ange.se, Facebook, annons i Ljunganbladet och kontakt med Sundsvalls tidning.

  Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att avsätta 200 000 kr ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för ändamålet.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §12)  
  att uppdra till kommunchef att till kommunstyrelsen redovisa en plan för hur kommunikationen med det övriga föreningslivet ska gå till, samt
  att uppdra till kommunchef att till kommunstyrelsen prognosticerar erforderliga medel för ändamålet.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (§201, 2020-12-29)
  1. 600 000 kronor fördelas enligt förslag från Utvecklingsenheten.
  2. Uppdra till förvaltningen att kontakta övriga föreningar i kommunen som kan behöva
  bidrag på grund av intäktsbortfall med anledning av covid-19. Förslag till kriterier för dessa
  föreningar att söka bidrag samt förslag till utskick från kommunen till föreningarna
  presenteras vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 januari 2021.

  Kommunstyrelsen beslutade (§265, 2020-12-15)
  1. Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta fördelningsbeslut om extra bidrag
  till föreningar som erhåller lokalt aktivitetsstöd 2020, på grund av intäktsbortfall med
  anledning av covid-19.
  2. Kommunstyrelsen avsätter maximalt 600 000 kronor ur kontot för kommunstyrelsens
  oförutsedda utgifter för ändamålet.
  3. Övriga föreningar erbjuds möjlighet att ansöka om extra bidrag på grund av intäktsbortfall
  med anledning av covid-19 i januari 2021.

   

 • Remissvar av promemorian En utvecklad organisation för lokal statlig service (DS 2020:29) föredras av Erik Kristow, personal- och utvecklingschef, tillsammans med förslag på svar på remissen.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19) att föreslå kommunstyrelsen besluta

  att anta kommunledningsförvaltningens förslag till remissvar som sitt eget.

  Bilagor

 • Erik Kristow, personal- och utvecklingschef föredrar ärendet.

  Örjan Olsson (V),  och Eva Arph Wernström (V), har den 9 september 2019 lämnat in en motion om redovisning av avslutningssamtal.

  Motionärerna föreslår:
  - att de uppföljningssamtal som sker när en pedagog/rektor slutar ska redovisas i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen så att kommunens politiker kan få en bild av problematiken och därigenom ges möjlighet att åtgärda den.
  - att pedagog/rektor som slutar ska erbjudas avslutningssamtal med annan person eller högre chef (om man inte vill samtala med sin närmaste chef).

  Kent Ylvesson, skolchef svarar i yttrande att det finns rutiner för avslutningssamtal i kommunen. Samtalet ska genomföras enligt dessa rutiner. Om man som medarbetare inte vill ha samtalet med sin chef kan man vända sig till personalenheten eller skolchef för att genomföra sitt avslutningssamtal. Det är särskilt viktigt att personal får kännedom om detta. Förvaltningen har vid två tidigare tillfällen (ett under vt-19 och ett under ht-19) gått ut med denna information till rektorernas ledningsgrupp. Där har förvaltningen särskilt tryckt på vikten av att genomföra avslutningssamtal enligt rutinen.

  Avslutningssamtalet är av konfidentiell natur mellan två personer och bör inte föras vidare till obehöriga. På samma sätt som medarbetarsamtalet inte ska föras vidare till obehöriga. Enskilda avslutningssamtal bör inte redovisas i nämnd eller kommunstyrelse i detalj. Dock är det viktigt att politiken får en samlad bild över kända förändringar. Den samlade bilden sammanställs av förvaltning eller personalenhet och lämnas av respektive förvaltningschef till sin nämnd. Kommunstyrelsen kan lämpligen få samlad redogörelse av förvaltningschef eller nämndsordförande vid efterfrågan.

  Motionen, med sitt innehåll, riktas till utbildningsförvaltningen. Rutiner för avslutningssamtal gäller samtliga förvaltningar i kommunen. Det är viktigt att samtliga verksamheter känner till förändringar och vad dessa beror på för att kunna utveckla verksamheten.

  Erik Kristow, personal- och utvecklingschef svarar i yttrande att det är viktigt att kommunen får vetskap om varför medarbetare slutar. Därför finns en rutin med avslutningssamtal (se mall i bilaga) som ska erbjudas alla som avslutar sin anställning. I detta dokument står även ”Om man som medarbetare inte vill ha samtalet med sin chef kan man vända sig till personalenheten för att genomföra sitt avslutningssamtal.” Därtill finns från 2020 även avslutningssamtal med som en del av det vi följer upp särskilt i intern kontroll.

  Med anledning av detta finner jag att någon ytterligare åtgärd ej behövs. Däremot kan kommunstyrelsen och utbildningsnämnden begära en särskild redovisning vid behov.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §15) att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

  att bifalla motionen.

  Utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2019, § 121 att godkänna motionssvaret och skicka det vidare till kommunstyrelsen.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade de 25 augusti 2020, § 110 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 141 att ärendet återemitteras och ska behandlas på nästkommande sammanträde, då ytterligare information från internkontroll finns tillgänglig.
  Kommunstyrelsen anser att det är viktigt och prioriterat att medarbetare får erbjudande om ett avslutningssamtal

 • Mats Gustafsson, näringslivschef, föredrar ärendet. 

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2020-12-15, §256)

  1. I samarbete med Timrå och Sundsvalls kommuner arbeta som en gemensam destination under 2021 med det gemensamma varumärket Destination Sundsvall.
  2. Näringslivsbolaget i Sundsvall AB får uppdraget att samordna arbetet.
  3. Ånges del av samarbetet finansieras för 2021 med 340 200 kronor ur ansvarsområde 92370 budget.
  4. Styrning av samarbetet sker genom styrgruppsarbete där kommundirektör/kommunchef samt näringslivschefer från samarbetande kommuner deltar.
  5. Näringslivschef i respektive kommun avsätter resurser för att arbeta operativt i Destinationssamarbetet.
  6. Beslutet förutsätter att beslut med samma innebörd fattas i Sundsvall och Timrå kommuner för att vara giltigt.
  7. Delrapport om hur arbetet fortskrider och utväxling av deltagandet sker till kommunstyrelsen vid sammanträdet den 2 februari 2021.

 • Mats Gustafsson, näringslivschef, föredrar ärendet.

  Inom Trafikverket pågår förberedelser inför arbetet med att ta fram en ny nationell transportplan för perioden 2022-2033/37

  Trafikverket har i enlighet med förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. en möjlighet att medfinansiera åtgärder som genomförs av annan part än Trafikverket under förutsättning att dessa finns upptagna i den fastställda nationella planen respektive i de regionala planerna. Exempel på sådana åtgärder kan vara byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser och andra liknande anläggningar för trafikanternas behov vid regionalt kollektiv resande.

  För att säkerställa ett bra underlag har Trafikverket ställt frågan till regionala kollektivtrafikmyndigheten om vilka potentiella åtgärder som planeras i region Västernorrland under perioden 2022-2033/37. Regionala kollektivtrafikmyndigheten har i sin tur ställt frågan till Ånge kommun.

  Åtgärder som efterfrågas är sådana med en totalkostnad på minst 25 miljoner kronor. För att en åtgärd ska kunna bedömas på ett korrekt och likvärdigt sätt krävs att underlag tas fram enligt Trafikverkets riktlinjer och krav. Underlagen för statlig medfinansiering via länsplanerna bör vara av samma kvalitet som för nationell plan.

  Underlaget bör omfatta följande för varje aktuell åtgärd

  • Ansökan som innehåller
   • Syfte, omfattning och kostnad
   • Genomförandetidpunkt och trafikstart
   • Åtgärdens mogenhet (erforderliga beslut och tillstånd, projektering och finansiering)
  • Anläggningskostnadskalkyl (AKK)
  • Samlad effektbedömning (SEB)

  Ånge kommun har för närvarande inga projekt eller planer som faller in under kriterierna för efterfrågade uppgifter.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19) 

  att uppdra till kommunchef att till kommunstyrelsen inkomma med förslag på svar till Din Tur.

  Bilagor

 • Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg, och Mats Gustafsson, näringslivschef, föredrar ärendet. 

  Länsstyrelsen Västernorrland har till Ånge utsänt en remissutgåva på Regional Livsmedelstrategi för Västernorrland.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19)  att föreslå kommunstyrelsen

  att anta kommunledningsförvaltningens förslag till remissvar som sitt eget.

  Bilagor

 • Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg, föredrar ärendet.

  Inom ramen för Sundsvallsregionen har samarbete bedrivits under flera år inom området fysisk planering. Nu finns ett förslag till gemensam utvecklingsinriktning för kommunernas översiktsplanering. Syftet med utvecklingsinriktningen är inte att ersätta kommunens mark- och vattenanvändningsplanering, utan att vara ett komplement i enlighet med Boverkets nya modell för översiktsplanering.

  Förslaget till utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen framgår av bilagt dokument samt ställningstaganden i en digital karta: https://karta.sundsvall.se/utvecklingsinriktning/
   
  Detta ärende syftar till att visa kommunens viljeinriktning att använda utvecklings-inriktningen som ett underlag för kommande översiktsplanering. Se vidare om bakgrund, överväganden, m.m. i en längre, bilagd ärendebeskrivning.

  att målsättningen är att i kommande process med översyn av kommunens översiktsplan inarbeta tillämpliga delar av utvecklingsinriktningen.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §6) att föreslår kommunstyrelsen besluta

  att notera att ett för Sundsvallsregionens sex kommuner gemensamt förslag till utvecklingsinriktning har arbetats fram och kommer att publiceras på Sundsvallsregionens hemsida, samt

  att målsättningen är att i kommande process med översyn av kommunens översiktsplan inarbeta tillämpliga delar av utvecklingsinriktningen.

  Bilagor

 • Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg presenterar processen med framtagandet av ny översiktsplan. Presentationen inbegriper vad som är gjort, men även en tidsplanering för vägen framåt, resurser och parter.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2020-12-15, §236)
  att tacka för informationen.

  Kommunstyrelsen beslutade (2020-11-17, §198)
  att tacka för informationen,
  att tillsätta referensgrupp med förtroendevalda som följer det fortsatta arbetet med
  översiktsplan enligt följande:
  Erik Lövgren, s
  Göran Hammarstedt, kd
  Tomas Widenfalk, c
  Hans-Erik Beck, m
  Örjan Olsson, v
  Dennis Hjalmarsson, sd
  Leif Edh, vf, samt
  att uppdra till kommunchef att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till tidplan och
  analys av olika tillvägagångssätt och tematiskt tillägg för vindkraft.

  Bilagor

 • Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg, och Stefan Wallsten, kommunchef, föredrar ärendet och redovisar genomförda aktiviteter 2020 och presenterar tankar om 2021.

 • Katarina Persson, socialchef, och Ida Pettersson, Kommunförbundet Västernorrland, föredrar ärendet.

  Det pågår en nationell omställning av hela hälso- och sjukvårdssystemet. Omställningen sker under namnet ”nära vård” och sker i huvudsak med syftet att:

  - Bibehålla eller öka kvaliteten i vården.

  - Förbättra människors tillgång till vård.

  - Människors förtroende för vården ska öka.

  - Vårdgivarnas samlade resurser ska kunna användas mer effektivt.

   

  De brister som upplevs inom hälso- och sjukvården finns inom:

  - Tillgänglighet

  - Kontinuitet

  - Planering och samordning av insatser utifrån den enskildes behov

  - Förebyggande och hälsofrämjande arbete

  Därutöver har vården stora utmaningar i att med nuvarande arbetssätt klara att möta vårdbehoven i en åldrande befolkning, invånarnas förväntningar att utifrån sina egna förutsättningar vara mer delaktig i sin egen vård, klara kompetensförsörjning och långsiktig finansiering av verksamheterna.

  Det är helt nödvändigt att utveckla både befintliga och nya sätt att erbjuda och utföra vård som kan möta behoven inom våra verksamhetsmässiga förutsättningar.

   

  Kommunerna i Västernorrland har tillsammans med Region Västernorrland bestämt sig för att bedriva det nödvändiga omställningsarbetet tillsammans. En förutsättning för god samverkan är att ha en gemensam blid av vart vi är på väg; en gemensam målbild för god och nära vård i Västernorrland.

   

  Social Re-Ko har under innevarande mandatperiod jobbat fram en målbild för perioden 2020- 2030. Målbilden är väl förankrad i den nationella utvecklingen för god vård och även i den Regionala utvecklingsstrategins tre huvudinriktningar. För att ge målbilden rätt beslutskraft behöver den fastställas politiskt i varje medverkande organisation. 

   

  Ärendets tidigare hantering

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §7) att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

  att anta Socialnämndens förslag på målbild God och nära vård i Västernorrland.

  Socialnämnden beslutade (§135, 2020-12-17) att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anta Social Re-Ko:s målbild God
  och nära vård i Västernorrland.

  Bilagor

 • Kent Ylvesson, skolchef, föredrar ärendet, med förslag på fortsatt hantering.

  Erik Thunefors (SD) skriver i sin motion att behovet av lastbilsförare beräknas vara stort de närmaste 10 åren. Gymnasiernas transpostprogram har idag dubbelt så många sökande som det finns platser. Åkeribranschen är också en av kommunens större arbetsgivare. Han föreslår kommunfullmäktige: Att kommunen snarast påbörjar planeringen för en utbildning till lastbilsförare med start hösten 2020 eller senast våren 2021. Svar på motion Utbildningsförvaltningen har tillsammans med rektorer vid Bobergsgymnasiet och Vux sett över möjligheterna enligt motionens intentioner.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §8) att föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

  att avslå motionen till följd att motionärens förslag inte kan verkställas inom de tidsramar som motionären förespråkar.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vidare

  att kommunstyrelsens arbetsutskott ser positivt på motionens intention samt Utbildningsnämndens beslut att fortsätta utreda frågan.

  Utbildningsnämnden beslutade (§137, 2020-12-09) 

  att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige avslå
  motionen med hänvisning till att det inte är möjligt att starta inom föreslagen tidsram, samt
  att utbildningsnämnden stödjer motionens intentioner och en utredning om
  lastbilsförarutbildning har redan startat och fortgår med sikte på nästa läsår 2021-
  2022.

  Bilagor

 • Kent Ylvesson, skolchef, föredrar ärendet.

  Örjan Olsson och Eva Arph Wernström, v har lämnat motion om att återgå till F-6 skolor. De framför fyra skäl till att åk 6 ska återgå till mellanstadiet i sina ursprungsskolor.

  • vid 11 års ålder är man inte mogen att gå tillsammans med högstadieelever
  • att återföra 6:orna till sina ursprungsskolor skulle ge tillbaka lite livskraft till de byskolor som genom att bli F-5 skolor dränerades på densamma
  • om barnen får ett år till i lugn och ro kommer detta att medföra att fler väljer kommunala skolor i stället för friskola, vilket får positiva ekonomiska följdverkningar
  • enklare och mer rättvisande om en lärare som haft eleverna under flera år tidigare sätter det första betyget i 6:an

  Med hänvisning till ovanstående yrkar motionärerna på

  • att Ånge kommuns F-6 skolor snarast återgår till att bli F-6 skolor.

  Skolchef Kent Ylvesson har lämnat yttrande på motionen med förslag på hur motionens intentioner kan uppfyllas och konsekvenser av detta.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog (2021-01-19, §9) kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

  att bifalla motionen.

  Utbildningsnämnden beslutade (2020-12-09, §138)

  att Utbildningsnämnden ser positivt på motionen och skickar frågan för vidare hantering i
  kommunstyrelsen. Förändringen är möjlig att genomföra och nämnden ser en
  förväntad kvalitetshöjning för eleverna. Utbildningsnämnden understryker att medel
  måste tillföras nämnden för att det ska vara möjligt att genomföra förändring enligt
  motionens intentioner och skolchefens yttrande, samt
  att Nämnden vill ge skolchefen ett uppdrag att utreda framtidens skola. Uppdraget
  specificeras under våren 2021.

  Bilagor

 • Ove Skägg, teknisk chef, föredrar ärendet.

  Från och med april 2021 införs ett nytt system för vädervarningar i Sverige, det nya systemet kallas för konsekvensbaserade vädervarningar. Länsstyrelserna kommer få en ny roll i arbetssättet kring vädervarningar och ska i vissa fall göra en regional påverkansbedömning för olika typer av väder.

  Länsstyrelsen Västernorrland har översänt TiB-instruktion för vädervarningar, vilket är ett internt bedömningsstöd för länsstyrelsens hantering av vädervarningar. De önskar vår hjälp med att utveckla bedömningsstödet, särskilt kopplat till de regionala riskfaktorerna.

  Länsstyrelsen har särskilt efterfrågat synpunkter på följande:

  ·         Känner ni till fler regionala riskfaktorer som vi borde ha med i bedömningsstödet?

  ·         Om ni kan, komplettera gärna de gröna avsnitten under rubriken 4.7 Höga flöden i vattendrag där vi saknar en hel del information.

  ·         Känner ni till fler tidigare händelser som kan vara bra att ha med i bedömningsstödet?

  ·         Allmänna synpunkter (och uppmärksamma oss gärna på om ni ser felaktigheter i bedömningsstödet).

  Under punkt 4.7 föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen lägga till Granån genom Ljungaverk samt Getterån och Gissjön i listan på översvämningsdrabbade områden. Detta då kommunen led skador vid översvämningarna 2000 och 2001.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §10) 

  att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen med förvaltningens förslag på kompletteringar angående översvämningsdrabbade vattendrag.

  Bilagor

 • En intresseanmälan för att bli arrendator för Tallbacken skickades ut hösten 2020, då nuvarande arrendator Tallbackens vänner ej längre önskade arrendera. En intresseanmälan kom in från Ånge Campingförening. Diskussioner med dem påbörjades och ett förslag till arrendeavtal togs fram. Ånge Campingförening drog sig dock ur med hänvisning till den stora ekonomiska osäkerheten ett sådant åtagande medför sig. De förde fram alternativet att hyra Tallbacken, men Ånge kommun önskar ej vara hyresvärde med de förpliktelser det medför. Ånge Campingförening kan vara intresserade av att förvärva fastigheten.
  På senare tid har en annan intressent hört av sig med önskemål om att arrendera Tallbacken. De vill dock med tanke på pandemin påbörja ett arrende först våren 2022. De är också intresserade av att eventuellt förvärva fastigheten till rätt pris.
  Förslag till vidare hantering
  Med tanke på att Ånge kommun ej har möjlighet att själv driva en festplats, så vore det lämpligt att undersöka möjligheterna att genomföra en försäljning. Inte minst eftersom detta framstår som mer attraktivt för de intressenter som hört av sig, då de i så fall får en ökad kontroll över platsen och kan genomföra de förändringar som önskas.
  Ett enklare prospekt kan tas fram inom kommunen och ett anbudsförfarande inledas, alternativt att vi går ut med ett utgångspris. Vid behov i diskussioner med tänkbara köpare kan ett mer omfattande prospekt, med beskrivning och värdering, tas fram av extern aktör.
  KSAU bör även överväga ifall ett öppet anbudsförfarande ska genomföras eller om vi vill rikta erbjudandet till någon eller några aktörer med verksamhet som kommunen anser är gynnsam för samhället.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §16) att föreslå kommunstyrelsen besluta 

  att uppdra till kommunchef att gå vidare med verkställande av försäljning med fri prövningsrätt.

  Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2020, § 172 att
  1. Uppdra till utvecklingsenheten att gå ut med intresseförfrågan till föreningar och företag i kommunen om att arrendera Tallbacken fr.o.m. 1 april 2021. Om inget intresse för att arrendera Tallbacken finns ska fastigheten värderas inför en försäljning.
  2. Utvecklingschef återrapporterar i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 november.
  Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2020, § 155 att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt Utvecklingsenheten att föra dialog med Ånge Campingförening om arrendeavtal för Tallbacken.
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020, § 212 att uppdra åt Utvecklingsenheten att föra dialog med Ånge Campingförening om arrendeavtal för Tallbacken.

  Bilagor

 • Arbetet för att skapa en ny vision för Ånge kommun startade hösten 2019. Det har genomförts ett omfattande arbete internt i organisationen, en ledardag för alla kommunens chefer med inspiration och workshop, alla medarbetare ha fått möjlighet att medverka i workshops kring förhoppningar och förväntningar på framtiden i Ånge. Ledningsgruppen genomförde workshop med fokus på styrkor och möjligheter för kommunen och organisationen.

  Det har lagt en grund för att genomföra arbetet mot en framtida vision, där vi ser att styrkan i medarbetarskap och delaktighet i genomförande är stor. Strax därefter startade processen för den politiska församlingen att skapa den nya visionen. En Agenda 2030-utbildning genomfördes, och annan kunskapspåbyggnad för att se Ånges förutsättningar i framtiden, omvärldsanalyser, materialet från medarbetare och ledning mm. Därefter en visionsworkshop som skulle lägga grunden för den nya visionen.

  Förändringar har genomfört under den fortsatta processen för att skapa en vision för Ånge kommun om geografisk plats, delaktighet från medborgarnas har skapats genom en digital enkät, vilket var passande för situationen i och med restriktioner om distans pga covid.

  Det engagemang och nedlagd tid som lagts i arbetet kommer att vara till stor nytta

  i den kommande vägen mot att infria en vision.

  Nu ska allt det omfattande material som finns i visionsarbetet sammanställas. Medborgardelaktigheten har varit hög, arbetet har nått ut till många människor i blandade åldrar, kön och utbildningsnivåer. Många har tagit chansen att berätta om vårt framtida drömsamhälle. Barnens röster har stärkts genom riktade skolinsatser och genom att barn på kommunens alla förskolor fått bidra.

  Anders Mjärdsjö, m har lämnat in frågor från oppositionen om visionsprocessen, och kommunstyrelsen beslutade att dessa ska återrapporteras till kommunstyrelsen i februari 2021.

   

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2020-12-15, § 246) att

  1. Godkänna den reviderade processplanen vilken inkluderar en digital medborgarenkät, riktade aktiviteter mot kommunens yngre invånare samt klarläggande att Visionen avser den geografiska platsen Ånge kommun.

  2. Tidsschemat förskjuts på grund av dessa ändringar och målsättningen är att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om ny Vision för Ånger kommun i juni 2021.

  3. För merkostnader relaterade till den reviderade processplanen avsätts ytterligare upp till 285 000 kronor som tas ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

  4. Oppositionen lämnar in frågor om visionsprocessen som uppdras till kommunchef att besvara. Återrapport sker till kommunstyrelsen i februari 2021.

  Bilagor

 • Ånge kommun har uttryckt i remisserna 2020-09-08, § 138 – ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” och 2020-10-06, § 169 – ”Kommuner i den statliga arbetsmarknadspolitiken” en önskan om att vara en pilotkommun och överta delar av arbetsförmedlingens uppdrag.

  Ånge kommun har uttryckt i remisserna 2020-09-08, § 138 – ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” och 2020-10-06, § 169 – ”Kommuner i den statliga arbetsmarknadspolitiken” en önskan om att vara en pilotkommun och överta delar av arbetsförmedlingens uppdrag.

  Ånge kommun har kontaktas av Göinge kommun med en förfrågan om att tillsammans med dem och Hultsfreds kommun arbeta fram ett gemensamt pilotprojekt.

  Arbetsgången är den att arbetsmarknadscheferna får ett uppdrag från kommuncheferna att ta fram ett förslag som senare presenteras och beslutas av politiken.

  Om kommunerna kommer fram till ett gemensamt projekt så arbetas en strategisk plan fram för påverkansarbete.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2020-10-06, §169)

  att antar förslag till svar på remiss och översänder till Arbetsmarknadsdepartementet.

  Bilagor

 • Utbildningsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att genomföra LUPP 2021, samt att avsluta undersökning enligt Öckerömodellen.

   

  En arbetsgrupp med uppdrag från lilla soc/utb gruppen har sammanställt de undersökningar om barn och ungdomars förutsättningar och mående som görs i kommunen. Bedömningen från arbetsgruppen är att LUPP-undersökningen bör prioriteras. Och att Öckerö-undersökningen kan avslutas.

   

  Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken):

  Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i vår kommun ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.

  Enkäten kan användas för att:

  1.skaffa kunskap om unga

  2.underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter

  3.skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga

  4.förbättra ungas levnadsvillkor lokalt

   

  Nästa omgång av LUPP-enkät sker under 1 oktober till 30 november 2021. Kommunen deltog i senaste undersökningen år 2018.

  Kanslichef Elin Rapps bedömning:

  LUPP har ett stort värde och att det är positivt att arbetsgruppen presenterat ett arbetssätt för att ta tillvara resultaten i undersökningen. Tidigare år har kommunerna i regionen genomfört sammanställning av resultat gemensamt. Kostnaden för detta var 57 000 kr år 2019, och inarbetades i budget enligt kommunstyrelsens beslut. Det är ännu inte bestämt hur sammanställning ska göras för LUPP 2021. Föreslås att samma hantering sker för denna omgång om samordning i kommunerna sker.

  Öckerömodellen:

  Öckerömodellens idé är att föräldrarnas kraft är verktyget för att få resultat, de kan tillsammans sätta gränser kring droganvändande för sina barn.

  Ökerömodellen använder sig av enkät för att ge aktuell information till föräldrar om hur det aktuella läget kring ANDT ser ut i vår kommun. Det har genom åren inte haft det genomslag som fanns förhoppningar om.

  ANDT-arbete kan fortsatt prioriteras även fast Öckerömodellen avslutas. När det gäller alkohol, narkotika droger och tobak gör kommunen även en liknande enkät som regionens kommuner använder sig av, CAN. Den undersökningen kan på ett enkelt vis jämföra sina resultat i regionen och i landet.

  Genom att inte längre utföra enkät enligt Ökerömodellen frigörs möjligheter att fokusera på att använda resultatet i de enkäter som fortsatt kommer att göras (CAN).

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §17) att föreslå kommunstyrelsen besluta

  att genomföra LUPP 2021,

  att eventuella kostnader för sammanställning arbetas in i budget, samt

  att avsluta enkätundersökningen enligt Öckerömodellen.

  Bilagor

 • Ånge kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en uppföljning av genomförda granskningar under åren 2016 och 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Deras sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att ett antal åtgärder har vidtagits efter lämnade rekommendationer men att det finns utrymme för ytterligare förbättringar.

  De vill betona att det är väsentligt att beslutade åtgärder genomförs och att styrelse och nämnder säkerställer att fattade beslut blir verkställda.

  Förvaltningen har utformat förslag till svar på revisionens rekommendationer.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §18) 

  att godkänna redovisningen, samt

  att uppdra till kommunchef att sammanställa ett förslag på svar på rapporten till kommunstyrelsens sammanträde 2 februari 2021.

  Bilagor

 • Elin Rapp, kanslichef föredrar ärendet.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2020-12-15, §244)

  1. Tacka för informationen.
  2. Redovisning av checklista för persondataskydd 2020 behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 februari 2021.

  Bilagor

 • Erik Lövgren (s) informerar om ärendets utveckling

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §19)

  att godkänna redovisningen, samt

  att uppdra till Erik Lövgren (s) att bjuda Daniel Gustafsson, länsråd i Västernorrland, till Ånge kommunstyrelses arbetsutskott för dialog om fortsatt hantering i frågan.

   

 • Erik Lövgren (s), föredrar ärendet.

  Jan Filipsson (s) har inlämnat en motion om medborgardialog.

  Hans att-sats lyder;

  Politiker och tjänstemän 2-4 gånger/år ska föra dialog med kommunmedborgarna på olika platser runt om i vår kommun. Mötena ska innehålla aktuella ämnen och alltid ha med utveckling av Ånge kommun. Mötena ska hållas på kvällstid och de ska ej vara arvoderade.

  Medborgardialog är en livsviktig nerv i en kommuns överlevnad. Den sker dagligen i samtal mellan fritidspolitiker/ tjänstepersoner och medborgare, på affären via e-post, telefonsamtal och självfallet i sociala medier.

  Det är den ständigt pågående plattformen som bör utvecklas i motionärens anda.

  Att formalisera samtalsträffar, runt om i kommunen är en god idé.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog (2021-01-19, §22) kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

  att bifalla motionen.

  Bilagor

 • Den 10 december 2019 genomförde Länsstyrelsen ett inspektionsbesök hos Överförmyndarnämnden Mitt i Sundsvalls kommun i enlighet med 21 § förmynderskapsförordningen (1995:379). Länsstyrelsen beslutade 2020-12-14 att rikta kritik mot Överförmyndarnämnden Mitt .

  Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen av Överförmyndarnämnden Mitt begär en rapport utifrån Länsstyrelsens inspektion.

  Bilagor

 • Linda Mattsson (VF) har för Vår Framtid lämnat in ett yrkande att Ånge kommun ska kontakta närliggande kommuner som påverkas av Trafikverkets hastighetsförändringsförslag. Vidare yrkar Vår Framtid att kommunerna upphandlar en konsult för att genomföra en konsekvensanalys av förslaget. 

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §11) 

  att uppdra till Erik Lövgren (s) att till kommunstyrelsen inkomma med förslag på vidare hantering av ärendet.

  Bilagor

 • Under denna punkt redovisas kommunstyrelsens delegationsdelegation tagna sedan senaste redovisningen och fram till sammanträdet. 

 • KS 20/504 Brev till Thomas Pålsson,  generaldirektör för Statens servicekontor 

  KS 20/505 Kommunerna tar över ansvaret för returpappret

  KS 20/486 Regeringskansliet informerar om nya servicekontor

  Ks 20/491 Din Tur förbundsdirektionens protokoll 2020-12-09

  KS 20/146-16 MRF förbundsdirektionens protokoll 2020-12-06

  KS 20/495 Redogörelse av nya aktieägare, Ostkustbanan 2015 AB

  KS 21/43 Svar på medborgardialog angående kommunalt porrfilter

  KS 20/498 Teknisk nämnd Internkontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys 2021

  KS 19-289-14 Beslut om att godkänna utbetalning för ansökan om Ångemodellen

  KS 20/467 Avslutande av Axel och Helena Danielssons fond

  KS 21/-12 Öppet brev till ansvariga för skolan, från Svenska Covidföreningen

  KS 21/19 Protokollsutdrag Bygg- och Miljönämnden §105, Förlängning av delegationsordning för tillfälliga smittskyddsåtgärder

  KS 20/450 Svar på förslag, Förslag till kommunen - Projekt Ånge är vackert

 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas. Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5: Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska anmäla jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Ärendelistan gås igenom.

 • Catharina Norberg, ekonomichef, föredrar ärendet.

  Bokslutsarbetet pågår och det återstår ett antal bokningar. Bokningar på 2020 ska vara klar i början av februari.

  Regeringen har aviserat att man avser att föreslå att statsbidraget för merkostnader förlängs till och med december 2020.

  Till och med november har befolkningen minskat med 54 personer. 119 personer avlidna och 72 födda. 2019 var det till och med november 152 avlidna och 86 födda.

  Skatteunderlagsprognosen som kom i mitten av december visade på en bättre prognos av skatteintäkterna på 3,5 mkr 2021.

   

 • Kommunstyrelsen har en stående punkt för att lämna rapporter.

  Erik Lövgren (S) har kontaktat angränsande kommuner gällande planerad trafikändring för E14 och kommer återkoppla till kommunstyrelsens arbetsutskott hur ärendet utvecklas.

  Åke Nylén (S) rapporterar om Räddningstjänstförbundets verksamhetsutveckling den kommande tiden. 

 • Stefan Wallsten, kommunchef, information om kommunledningsförvaltningens prioriteringar under rådande pandemi utifrån en verksamhetsnivå.

  Stefan Wallsten informerar att kommunens alla förvaltningar är och har varit hårt ansträngda. Verksamheterna har behövt prioritera resurser utifrån en systematisk konsekvensanalys.

 • Stefan Wallsten, kommunchef, och Katarina Persson, socialchef, informerar om kommunens verksamhet.

  Katarina informerade om covidläget i kommunen och att de har lämnat in en ansökan till länsstyrelsen om besöksförbud och önskar att kommunstyrelsen ställer sig bakom inlämnandet. Frågan kommer att tas upp som ett extra ärende under dagens sammanträde.

  Stefan informerar vidare

  Sundsvallsregionen där vi deltog har haft ett möte med PTS (post och telestyrelsen) kring mobiltäckning och klargörande av PTS ansvar.

  Inom några veckor kommer vi från kommunen att ha dialogmöten med mobiloperatörer om mobiltäckning och om deras framtidsplaner för vår kommun.

  Länsstyrelsen har meddelat kommunen att de på grund av covid-19 inte kunnat bereda och skickat över bygdemedelsansökningar för yttrande där sista ansökningsdag var 15 september. Ansökningarna kommer att tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 mars tillsammans med den senaste ansökningar som inkommit till länsstyrelsen innan 15 februari.

  Erik Kristow, personal- och utvecklingschef,  kommer att sluta sin tjänst. Sista arbetsdag blir i mitten av juni.

  Det fortsatta arbetet med att se över lokalförsörjning och behov av framtida lokaler i Fränsta inom särskilt boende, förskolaskola och skola har fortsatt men på grund utav covid-19 så måste arbetet prioriteras ner de närmaste månaderna. Socialförvaltningen måste få lägga sin kraft på Covid 19.

 • Katarina Persson, socialchef, har informerat kommunstyrelsen om lägesbilden med spridningen av covid-19 i kommunen. Mot bakgrund av den oroande utvecklingen har Ånge kommun till folkhälsomyndigheten lämnat in en ansökan om tillfälligt besöksförbud vid samtliga särskilda boenden inom kommungränsen.

  Under våren och sommaren 2020 - då pandemin hade stort utbrott nationellt - hade Ånge kommun ingen smitta vid särskilda boenden. Delvis berodde detta på ett tidigt infört besöksförbud. Dessutom var den allmänna smittspridningen lägre hos Ånge kommuns medborgare.

  I mitten av november 2020 tog sig smittan in i ett av kommunens boenden och sedan dess har många brukare och personal vid flera boenden i kommunen insjuknat i covid-19.

  Av denna anledning har Ånge kommun till folkhälsomyndigheten lämnat in en ansökan om tillfälligt besöksförbud vid samtliga särskilda boenden inom kommungränsen.

 • Stefan Wallsten, kommunchef, presenterar en genomgång av kommunal uppsiktsplikt och förslag på en modell för uppsikt av utbildningsnämnden.

  •Under 2021 bjuder Kommunstyrelsen in utbildningsnämndens ordförande samt skolchef till kommunstyrelsen den 13 april, 22 juni och 14 november

  •Utbildningsnämnden redovisar:
  - ekonomiskt utfall mot budget
  - uppföljning av mål och prioriterade aktiviteter
  - aktiviteter som leder mot målen

  •Förutom redovisning i kommunstyrelsen så kommer nämnden att redovisa sin verksamhet i samband med tertialbokslut, delårsbokslut och årsbokslut. Dessutom så tillkommer presidiedagarna 26 januari, 4 maj,12 oktober. 

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §20) att föreslå kommunstyrelsen besluta

  att anta redovisat förslag av särskild uppsiktsplikt under 2021.

  Bilagor

 • Erik Lövgren (S), presenterar det pågående arbetet kring planeringen av en ny politisk organisation. Erik informerar kommunstyrelsen om lägesbilden i relation till förutsättningarna och den kommande processen.

  Den 25 januari hölls ett uppstartsmöte. Nästa möte är planerat till den 8 februari. Mattias Robertsson Bly, tillträdande kommunchef, har deltagit och planeras delta vid dessa sammanträden.

 • Erik Kristow, personal- och utvecklingschef, och Mats Gustafsson, näringslivschef, föredrar ärendet. 

  Erik informerar om pågående projekt och verksamhet. Erik Lövgren (S) kompletterar informationen angående hanteringen av Vikbron.

  Mats föredrar om status för vindkraft i Ånge kommun och Västernorrland. Bland annat presenteras information om investeringar i kommunen, projekt för att dra gagn av fördelar och metoder att maximera den lokala nyttan, utifrån flera dimensioner. 

 • Lars Lundberg och Erik Kristow, personal- och utvecklingschef, föredrar ärendet. Lars presenterar en förstudie av projektet.

  Lars Lundberg från Fränsta IK presenterar tankar i en förstudie där man tittar på möjligheten att bygga fotbollsplan med konstgräs samt inomhushall med paddelbanor.

  Bakgrunden är platsbrist då de är många utövare. Förstudien har utrett möjligheterna till att antingen bygga en ny inomhushall med konstgräs eller bygga en konstgräsplan utomhus med belysning. Syftet är att utöka antalet spelbara planer och förlänger säsongen höst och vinter för ungdomsverksamheten. De tittar även på möjligheten att bygga en inomhushall med paddelbanor för att utöka utbudet av spontanidrott i kommunen.

  Bilagor

 • Erik Kristow, personal- och utvecklingschef, Gunilla Sjögren, fritidskonsulent, samt Jens Östlund, arbetsledare Fritid föredrar om ansökningsprocess för ytterligare stöd till föreningar med anledning av corona-pandemin.

  Kommunledningsförvaltningen uppdrogs av kommunstyrelsens arbetsutskott att redovisa en plan, samt uppskatta ekonomiskt behov, för hur kommunen kan bistå föreningar som lidit intäktsbortfall med anledning av covid-19.

  Kommunledningsförvaltningen lämnar följande förslag på uppdraget.

  Bidraget ska sökas digitalt, genom blankett på Ånge kommuns hemsida.
  Tiden för redovisning är 1 mars 2020 - 30 november 2020.

  Information via e-post och information med postutskick (uppdatering föreningsregister).
  Information på ange.se, Facebook, annons i Ljunganbladet och kontakt med Sundsvalls tidning.

  Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att avsätta 200 000 kr ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för ändamålet.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §12)  
  att uppdra till kommunchef att till kommunstyrelsen redovisa en plan för hur kommunikationen med det övriga föreningslivet ska gå till, samt
  att uppdra till kommunchef att till kommunstyrelsen prognosticerar erforderliga medel för ändamålet.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (§201, 2020-12-29)
  1. 600 000 kronor fördelas enligt förslag från Utvecklingsenheten.
  2. Uppdra till förvaltningen att kontakta övriga föreningar i kommunen som kan behöva
  bidrag på grund av intäktsbortfall med anledning av covid-19. Förslag till kriterier för dessa
  föreningar att söka bidrag samt förslag till utskick från kommunen till föreningarna
  presenteras vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 januari 2021.

  Kommunstyrelsen beslutade (§265, 2020-12-15)
  1. Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta fördelningsbeslut om extra bidrag
  till föreningar som erhåller lokalt aktivitetsstöd 2020, på grund av intäktsbortfall med
  anledning av covid-19.
  2. Kommunstyrelsen avsätter maximalt 600 000 kronor ur kontot för kommunstyrelsens
  oförutsedda utgifter för ändamålet.
  3. Övriga föreningar erbjuds möjlighet att ansöka om extra bidrag på grund av intäktsbortfall
  med anledning av covid-19 i januari 2021.

   

 • Remissvar av promemorian En utvecklad organisation för lokal statlig service (DS 2020:29) föredras av Erik Kristow, personal- och utvecklingschef, tillsammans med förslag på svar på remissen.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19) att föreslå kommunstyrelsen besluta

  att anta kommunledningsförvaltningens förslag till remissvar som sitt eget.

  Bilagor

 • Erik Kristow, personal- och utvecklingschef, föredrar ärendet och presenterar resultatet av intern kontroll 2020 vad gäller avslutningssamtal.

  Örjan Olsson (V),  och Eva Arph Wernström (V), har den 9 september 2019 lämnat in en motion om redovisning av avslutningssamtal.

  Motionärerna föreslår:
  - att de uppföljningssamtal som sker när en pedagog/rektor slutar ska redovisas i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen så att kommunens politiker kan få en bild av problematiken och därigenom ges möjlighet att åtgärda den.
  - att pedagog/rektor som slutar ska erbjudas avslutningssamtal med annan person eller högre chef (om man inte vill samtala med sin närmaste chef).

  Kent Ylvesson, skolchef svarar i yttrande att det finns rutiner för avslutningssamtal i kommunen. Samtalet ska genomföras enligt dessa rutiner. Om man som medarbetare inte vill ha samtalet med sin chef kan man vända sig till personalenheten eller skolchef för att genomföra sitt avslutningssamtal. Det är särskilt viktigt att personal får kännedom om detta. Förvaltningen har vid två tidigare tillfällen (ett under vt-19 och ett under ht-19) gått ut med denna information till rektorernas ledningsgrupp. Där har förvaltningen särskilt tryckt på vikten av att genomföra avslutningssamtal enligt rutinen.

  Avslutningssamtalet är av konfidentiell natur mellan två personer och bör inte föras vidare till obehöriga. På samma sätt som medarbetarsamtalet inte ska föras vidare till obehöriga. Enskilda avslutningssamtal bör inte redovisas i nämnd eller kommunstyrelse i detalj. Dock är det viktigt att politiken får en samlad bild över kända förändringar. Den samlade bilden sammanställs av förvaltning eller personalenhet och lämnas av respektive förvaltningschef till sin nämnd. Kommunstyrelsen kan lämpligen få samlad redogörelse av förvaltningschef eller nämndsordförande vid efterfrågan.

  Motionen, med sitt innehåll, riktas till utbildningsförvaltningen. Rutiner för avslutningssamtal gäller samtliga förvaltningar i kommunen. Det är viktigt att samtliga verksamheter känner till förändringar och vad dessa beror på för att kunna utveckla verksamheten.

  Erik Kristow, personal- och utvecklingschef svarar i yttrande att det är viktigt att kommunen får vetskap om varför medarbetare slutar. Därför finns en rutin med avslutningssamtal (se mall i bilaga) som ska erbjudas alla som avslutar sin anställning. I detta dokument står även ”Om man som medarbetare inte vill ha samtalet med sin chef kan man vända sig till personalenheten för att genomföra sitt avslutningssamtal.” Därtill finns från 2020 även avslutningssamtal med som en del av det vi följer upp särskilt i intern kontroll.

  Med anledning av detta finner jag att någon ytterligare åtgärd ej behövs. Däremot kan kommunstyrelsen och utbildningsnämnden begära en särskild redovisning vid behov.

  Intern kontroll, avslutningssamtal

  För första gången följs avslutningssamtal upp i intern kontroll. Det är ett omvittnat problem att avslutningssamtal ej erbjuds och/eller genomförs. Det finns en mall för detta som chefer ska följa och dokumentationen av genomförda ska även lämnas in till HR. Det vi kan följa upp är i vilken mån sådan dokumentation lämnas in och jämföra det med hur många personer som under året har avslutat sin tillsvidareanställning.

  2020 avslutade totalt 66 personer sin anställning (63 på kommunen och tre på ÅFA), inklusive pensioneringar. Det var 34 personer som sagt upp sig och 32 som gått i pension. Totalt har cirka 120 personer bytt jobb under året, men ungefär hälften av dessa har alltså gått till annat jobb inom kommunen.

  HR har fått in redovisning av sex (6) genomförda avslutningssamtal, dvs knappt tio procent. Detta är ett mycket dåligt utfall. Fördelning mellan förvaltningarna är: Två från utbildningsförvaltningen, en från socialförvaltningen samt tre från kommunstyrelseförvaltningen. På grund av låg svarsfrekvens ges mycket begränsade möjligheter till analys och generella slutsatser.

  Det är troligt att fler samtal har genomförts, men ej rapporterats. Utöver detta har många personer bytt tjänst inom kommunen, men där finns ingen rutin eller krav på att samtal ska genomföras.

  Det finns ingen möjlighet att följa upp i hur många fall samtal har erbjudits, men där medarbetaren ej velat ha ett sådant samtal.


  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §15) att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

  att bifalla motionen.

  Utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2019, § 121 att godkänna motionssvaret och skicka det vidare till kommunstyrelsen.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade de 25 augusti 2020, § 110 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 141 att ärendet återemitteras och ska behandlas på nästkommande sammanträde, då ytterligare information från internkontroll finns tillgänglig.
  Kommunstyrelsen anser att det är viktigt och prioriterat att medarbetare får erbjudande om ett avslutningssamtal

  Bilagor

 • Mats Gustafsson, näringslivschef, och Lena Gustafsson, näringslivsutvecklare, föredrar ärendet. 

  Mats och Lena presenterar hur samarbetet med medlemskommunerna Sundsvall, Ånge och Timrå stärker kommunerna och turism. Vidare föredrar de om avslutad, pågående och planerad verksamhet.

   

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2020-12-15, §256)

  1. I samarbete med Timrå och Sundsvalls kommuner arbeta som en gemensam destination under 2021 med det gemensamma varumärket Destination Sundsvall.
  2. Näringslivsbolaget i Sundsvall AB får uppdraget att samordna arbetet.
  3. Ånges del av samarbetet finansieras för 2021 med 340 200 kronor ur ansvarsområde 92370 budget.
  4. Styrning av samarbetet sker genom styrgruppsarbete där kommundirektör/kommunchef samt näringslivschefer från samarbetande kommuner deltar.
  5. Näringslivschef i respektive kommun avsätter resurser för att arbeta operativt i Destinationssamarbetet.
  6. Beslutet förutsätter att beslut med samma innebörd fattas i Sundsvall och Timrå kommuner för att vara giltigt.
  7. Delrapport om hur arbetet fortskrider och utväxling av deltagandet sker till kommunstyrelsen vid sammanträdet den 2 februari 2021.

 • Mats Gustafsson, näringslivschef, föredrar ärendet.

  Inom Trafikverket pågår förberedelser inför arbetet med att ta fram en ny nationell transportplan för perioden 2022-2033/37

  Trafikverket har i enlighet med förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. en möjlighet att medfinansiera åtgärder som genomförs av annan part än Trafikverket under förutsättning att dessa finns upptagna i den fastställda nationella planen respektive i de regionala planerna. Exempel på sådana åtgärder kan vara byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser och andra liknande anläggningar för trafikanternas behov vid regionalt kollektiv resande.

  För att säkerställa ett bra underlag har Trafikverket ställt frågan till regionala kollektivtrafikmyndigheten om vilka potentiella åtgärder som planeras i region Västernorrland under perioden 2022-2033/37. Regionala kollektivtrafikmyndigheten har i sin tur ställt frågan till Ånge kommun.

  Åtgärder som efterfrågas är sådana med en totalkostnad på minst 25 miljoner kronor. För att en åtgärd ska kunna bedömas på ett korrekt och likvärdigt sätt krävs att underlag tas fram enligt Trafikverkets riktlinjer och krav. Underlagen för statlig medfinansiering via länsplanerna bör vara av samma kvalitet som för nationell plan.

  Underlaget bör omfatta följande för varje aktuell åtgärd

  • Ansökan som innehåller
   • Syfte, omfattning och kostnad
   • Genomförandetidpunkt och trafikstart
   • Åtgärdens mogenhet (erforderliga beslut och tillstånd, projektering och finansiering)
  • Anläggningskostnadskalkyl (AKK)
  • Samlad effektbedömning (SEB)

  Ånge kommun har för närvarande inga projekt eller planer som faller in under kriterierna för efterfrågade uppgifter.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19) 

  att uppdra till kommunchef att till kommunstyrelsen inkomma med förslag på svar till Din Tur.

  Bilagor

 • Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg, och Mats Gustafsson, näringslivschef, föredrar ärendet. 

  Länsstyrelsen Västernorrland har till Ånge utsänt en remissutgåva på Regional Livsmedelstrategi för Västernorrland. Emilia och Mats presenterar och diskuterar förslag till remissvar.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19)  att föreslå kommunstyrelsen

  att anta kommunledningsförvaltningens förslag till remissvar som sitt eget.

  Bilagor

 • Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg, föredrar ärendet.

  Inom ramen för Sundsvallsregionen har samarbete bedrivits under flera år inom området fysisk planering. Nu finns ett förslag till gemensam utvecklingsinriktning för kommunernas översiktsplanering. Syftet med utvecklingsinriktningen är inte att ersätta kommunens mark- och vattenanvändningsplanering, utan att vara ett komplement i enlighet med Boverkets nya modell för översiktsplanering.

  Förslaget till utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen framgår av bilagt dokument samt ställningstaganden i en digital karta: https://karta.sundsvall.se/utvecklingsinriktning/
   
  Detta ärende syftar till att visa kommunens viljeinriktning att använda utvecklings-inriktningen som ett underlag för kommande översiktsplanering. Se vidare om bakgrund, överväganden, m.m. i en längre, bilagd ärendebeskrivning.
   

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §6) att föreslår kommunstyrelsen besluta

  att notera att ett för Sundsvallsregionens sex kommuner gemensamt förslag till utvecklingsinriktning har arbetats fram och kommer att publiceras på Sundsvallsregionens hemsida, samt

  att målsättningen är att i kommande process med översyn av kommunens översiktsplan inarbeta tillämpliga delar av utvecklingsinriktningen.

  Bilagor

 • Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg presenterar processen med framtagandet av ny översiktsplan. Presentationen inbegriper vad som är gjort, men även en tidsplanering för vägen framåt, resurser och parter.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2020-12-15, §236)
  att tacka för informationen.

  Kommunstyrelsen beslutade (2020-11-17, §198)
  att tacka för informationen,
  att tillsätta referensgrupp med förtroendevalda som följer det fortsatta arbetet med
  översiktsplan enligt följande:
  Erik Lövgren, s
  Göran Hammarstedt, kd
  Tomas Widenfalk, c
  Hans-Erik Beck, m
  Örjan Olsson, v
  Dennis Hjalmarsson, sd
  Leif Edh, vf, samt
  att uppdra till kommunchef att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till tidplan och
  analys av olika tillvägagångssätt och tematiskt tillägg för vindkraft.

  Bilagor

 • Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg, och Stefan Wallsten, kommunchef, föredrar ärendet och redovisar genomförda aktiviteter 2020 och presenterar tankar om 2021.

 • Katarina Persson, socialchef, och Ida Pettersson, Kommunförbundet Västernorrland, föredrar ärendet.

  Det pågår en nationell omställning av hela hälso- och sjukvårdssystemet. Omställningen sker under namnet ”nära vård” och sker i huvudsak med syftet att:

  - Bibehålla eller öka kvaliteten i vården.

  - Förbättra människors tillgång till vård.

  - Människors förtroende för vården ska öka.

  - Vårdgivarnas samlade resurser ska kunna användas mer effektivt.

   

  De brister som upplevs inom hälso- och sjukvården finns inom:

  - Tillgänglighet

  - Kontinuitet

  - Planering och samordning av insatser utifrån den enskildes behov

  - Förebyggande och hälsofrämjande arbete

  Därutöver har vården stora utmaningar i att med nuvarande arbetssätt klara att möta vårdbehoven i en åldrande befolkning, invånarnas förväntningar att utifrån sina egna förutsättningar vara mer delaktig i sin egen vård, klara kompetensförsörjning och långsiktig finansiering av verksamheterna.

  Det är helt nödvändigt att utveckla både befintliga och nya sätt att erbjuda och utföra vård som kan möta behoven inom våra verksamhetsmässiga förutsättningar.

   

  Kommunerna i Västernorrland har tillsammans med Region Västernorrland bestämt sig för att bedriva det nödvändiga omställningsarbetet tillsammans. En förutsättning för god samverkan är att ha en gemensam blid av vart vi är på väg; en gemensam målbild för god och nära vård i Västernorrland.

   

  Social Re-Ko har under innevarande mandatperiod jobbat fram en målbild för perioden 2020- 2030. Målbilden är väl förankrad i den nationella utvecklingen för god vård och även i den Regionala utvecklingsstrategins tre huvudinriktningar. För att ge målbilden rätt beslutskraft behöver den fastställas politiskt i varje medverkande organisation. 

   

  Ärendets tidigare hantering

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §7) att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

  att anta Socialnämndens förslag på målbild God och nära vård i Västernorrland.

  Socialnämnden beslutade (§135, 2020-12-17) att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anta Social Re-Ko:s målbild God
  och nära vård i Västernorrland.

  Bilagor

 • Kent Ylvesson, skolchef, föredrar ärendet, med förslag på fortsatt hantering. Kent informerar vidare om mycket starka ansökningssiffror till Bobergsgymnasiet.

  Erik Thunefors (SD) skriver i sin motion att behovet av lastbilsförare beräknas vara stort de närmaste 10 åren. Gymnasiernas transpostprogram har idag dubbelt så många sökande som det finns platser. Åkeribranschen är också en av kommunens större arbetsgivare. Han föreslår kommunfullmäktige: Att kommunen snarast påbörjar planeringen för en utbildning till lastbilsförare med start hösten 2020 eller senast våren 2021. Svar på motion Utbildningsförvaltningen har tillsammans med rektorer vid Bobergsgymnasiet och Vux sett över möjligheterna enligt motionens intentioner.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §8) att föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

  att avslå motionen till följd att motionärens förslag inte kan verkställas inom de tidsramar som motionären förespråkar.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vidare

  att kommunstyrelsens arbetsutskott ser positivt på motionens intention samt Utbildningsnämndens beslut att fortsätta utreda frågan.

  Utbildningsnämnden beslutade (§137, 2020-12-09) 

  att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige avslå
  motionen med hänvisning till att det inte är möjligt att starta inom föreslagen tidsram, samt
  att utbildningsnämnden stödjer motionens intentioner och en utredning om
  lastbilsförarutbildning har redan startat och fortgår med sikte på nästa läsår 2021-
  2022.

  Bilagor

 • Kent Ylvesson, skolchef, föredrar ärendet.

  Örjan Olsson (V) och Eva Arph Wernström (V) har lämnat motion om att återgå till F-6 skolor. De framför fyra skäl till att åk 6 ska återgå till mellanstadiet i sina ursprungsskolor.

  • vid 11 års ålder är man inte mogen att gå tillsammans med högstadieelever
  • att återföra 6:orna till sina ursprungsskolor skulle ge tillbaka lite livskraft till de byskolor som genom att bli F-5 skolor dränerades på densamma
  • om barnen får ett år till i lugn och ro kommer detta att medföra att fler väljer kommunala skolor i stället för friskola, vilket får positiva ekonomiska följdverkningar
  • enklare och mer rättvisande om en lärare som haft eleverna under flera år tidigare sätter det första betyget i 6:an

  Med hänvisning till ovanstående yrkar motionärerna på

  • att Ånge kommuns F-6 skolor snarast återgår till att bli F-6 skolor.

  Skolchef Kent Ylvesson har till utbildningsnämnden lämnat yttrande på motionen med förslag på hur motionens intentioner kan uppfyllas och konsekvenser av detta. Yttrandet bifogas kommunstyrelsen som beslutsunderlag.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog (2021-01-19, §9) kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

  att bifalla motionen.

  Utbildningsnämnden beslutade (2020-12-09, §138)

  att Utbildningsnämnden ser positivt på motionen och skickar frågan för vidare hantering i
  kommunstyrelsen. Förändringen är möjlig att genomföra och nämnden ser en
  förväntad kvalitetshöjning för eleverna. Utbildningsnämnden understryker att medel
  måste tillföras nämnden för att det ska vara möjligt att genomföra förändring enligt
  motionens intentioner och skolchefens yttrande, samt
  att Nämnden vill ge skolchefen ett uppdrag att utreda framtidens skola. Uppdraget
  specificeras under våren 2021.

  Bilagor

 • Ove Skägg, teknisk chef, föredrar ärendet.

  Från och med april 2021 införs ett nytt system för vädervarningar i Sverige, det nya systemet kallas för konsekvensbaserade vädervarningar. Länsstyrelserna kommer få en ny roll i arbetssättet kring vädervarningar och ska i vissa fall göra en regional påverkansbedömning för olika typer av väder.

  Länsstyrelsen Västernorrland har översänt TiB-instruktion för vädervarningar, vilket är ett internt bedömningsstöd för länsstyrelsens hantering av vädervarningar. De önskar vår hjälp med att utveckla bedömningsstödet, särskilt kopplat till de regionala riskfaktorerna.

  Länsstyrelsen har särskilt efterfrågat synpunkter på följande:

  ·         Känner ni till fler regionala riskfaktorer som vi borde ha med i bedömningsstödet?

  ·         Om ni kan, komplettera gärna de gröna avsnitten under rubriken 4.7 Höga flöden i vattendrag där vi saknar en hel del information.

  ·         Känner ni till fler tidigare händelser som kan vara bra att ha med i bedömningsstödet?

  ·         Allmänna synpunkter (och uppmärksamma oss gärna på om ni ser felaktigheter i bedömningsstödet).

  Under punkt 4.7 föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen lägga till Granån genom Ljungaverk samt Getterån och Gissjön i listan på översvämningsdrabbade områden. Detta då kommunen led skador vid översvämningarna 2000 och 2001.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §10) 

  att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen med förvaltningens förslag på kompletteringar angående översvämningsdrabbade vattendrag.

  Bilagor

 • Stefan Wallsten, kommunchef, föredrar ärendet.

  En intresseanmälan för att bli arrendator för Tallbacken skickades ut hösten 2020, då nuvarande arrendator Tallbackens vänner ej längre önskade arrendera. En intresseanmälan kom in från Ånge Campingförening. Diskussioner med dem påbörjades och ett förslag till arrendeavtal togs fram. Ånge Campingförening drog sig dock ur med hänvisning till den stora ekonomiska osäkerheten ett sådant åtagande medför sig. De förde fram alternativet att hyra Tallbacken, men Ånge kommun önskar ej vara hyresvärde med de förpliktelser det medför. Ånge Campingförening kan vara intresserade av att förvärva fastigheten.

  På senare tid har en annan intressent hört av sig med önskemål om att arrendera Tallbacken. De vill dock med tanke på pandemin påbörja ett arrende först våren 2022. De är också intresserade av att eventuellt förvärva fastigheten till rätt pris.

  Förslag till vidare hantering
  Med tanke på att Ånge kommun ej har möjlighet att själv driva en festplats, så vore det lämpligt att undersöka möjligheterna att genomföra en försäljning. Inte minst eftersom detta framstår som mer attraktivt för de intressenter som hört av sig, då de i så fall får en ökad kontroll över platsen och kan genomföra de förändringar som önskas.

  Ett enklare prospekt kan tas fram inom kommunen och ett anbudsförfarande inledas, alternativt att vi går ut med ett utgångspris. Vid behov i diskussioner med tänkbara köpare kan ett mer omfattande prospekt, med beskrivning och värdering, tas fram av extern aktör.
  KSAU bör även överväga ifall ett öppet anbudsförfarande ska genomföras eller om vi vill rikta erbjudandet till någon eller några aktörer med verksamhet som kommunen anser är gynnsam för samhället.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §16) att föreslå kommunstyrelsen besluta 
  att uppdra till kommunchef att gå vidare med verkställande av försäljning med fri prövningsrätt.

  Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2020, § 172 att
  1. Uppdra till utvecklingsenheten att gå ut med intresseförfrågan till föreningar och företag i kommunen om att arrendera Tallbacken fr.o.m. 1 april 2021. Om inget intresse för att arrendera Tallbacken finns ska fastigheten värderas inför en försäljning.
  2. Utvecklingschef återrapporterar i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 november.
  Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2020, § 155 att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt Utvecklingsenheten att föra dialog med Ånge Campingförening om arrendeavtal för Tallbacken.
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020, § 212 att uppdra åt Utvecklingsenheten att föra dialog med Ånge Campingförening om arrendeavtal för Tallbacken.

 • Stefan Wallsten, kommunchef, föredrar ärendet. Stefan beskriver ärendeprocessen som varit och diskuterar beslutsunderlaget. 

  Arbetet för att skapa en ny vision för Ånge kommun startade hösten 2019. Det har genomförts ett omfattande arbete internt i organisationen, en ledardag för alla kommunens chefer med inspiration och workshop, alla medarbetare ha fått möjlighet att medverka i workshops kring förhoppningar och förväntningar på framtiden i Ånge. Ledningsgruppen genomförde workshop med fokus på styrkor och möjligheter för kommunen och organisationen.

  Det har lagt en grund för att genomföra arbetet mot en framtida vision, där vi ser att styrkan i medarbetarskap och delaktighet i genomförande är stor. Strax därefter startade processen för den politiska församlingen att skapa den nya visionen. En Agenda 2030-utbildning genomfördes, och annan kunskapspåbyggnad för att se Ånges förutsättningar i framtiden, omvärldsanalyser, materialet från medarbetare och ledning mm. Därefter en visionsworkshop som skulle lägga grunden för den nya visionen.

  Förändringar har genomfört under den fortsatta processen för att skapa en vision för Ånge kommun om geografisk plats, delaktighet från medborgarnas har skapats genom en digital enkät, vilket var passande för situationen i och med restriktioner om distans på grund utav covid.

  Det engagemang och nedlagd tid som lagts i arbetet kommer att vara till stor nytta i den kommande vägen mot att infria en vision.

  Nu ska allt det omfattande material som finns i visionsarbetet sammanställas. Medborgardelaktigheten har varit hög, arbetet har nått ut till många människor i blandade åldrar, kön och utbildningsnivåer. Många har tagit chansen att berätta om vårt framtida drömsamhälle. Barnens röster har stärkts genom riktade skolinsatser och genom att barn på kommunens alla förskolor fått bidra.

  Anders Mjärdsjö (M) har lämnat in frågor från oppositionen om visionsprocessen, och kommunstyrelsen beslutade att dessa ska återrapporteras till kommunstyrelsen i februari 2021.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2020-12-15, § 246) att

  1. Godkänna den reviderade processplanen vilken inkluderar en digital medborgarenkät, riktade aktiviteter mot kommunens yngre invånare samt klarläggande att Visionen avser den geografiska platsen Ånge kommun.

  2. Tidsschemat förskjuts på grund av dessa ändringar och målsättningen är att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om ny Vision för Ånger kommun i juni 2021.

  3. För merkostnader relaterade till den reviderade processplanen avsätts ytterligare upp till 285 000 kronor som tas ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

  4. Oppositionen lämnar in frågor om visionsprocessen som uppdras till kommunchef att besvara. Återrapport sker till kommunstyrelsen i februari 2021.

  Bilagor

 • Ånge kommun har uttryckt i remisserna 2020-09-08, § 138 – ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” och 2020-10-06, § 169 – ”Kommuner i den statliga arbetsmarknadspolitiken” en önskan om att vara en pilotkommun och överta delar av arbetsförmedlingens uppdrag.

  Ånge kommun har uttryckt i remisserna 2020-09-08, § 138 – ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” och 2020-10-06, § 169 – ”Kommuner i den statliga arbetsmarknadspolitiken” en önskan om att vara en pilotkommun och överta delar av arbetsförmedlingens uppdrag.

  Ånge kommun har kontaktas av Göinge kommun med en förfrågan om att tillsammans med dem och Hultsfreds kommun arbeta fram ett gemensamt pilotprojekt.

  Arbetsgången är den att arbetsmarknadscheferna får ett uppdrag från kommuncheferna att ta fram ett förslag som senare presenteras och beslutas av politiken.

  Om kommunerna kommer fram till ett gemensamt projekt så arbetas en strategisk plan fram för påverkansarbete.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2020-10-06, §169)

  att antar förslag till svar på remiss och översänder till Arbetsmarknadsdepartementet.

  Bilagor

 • Elin Rapp, kanslichef, föredrar ärendet.

  Utbildningsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att genomföra LUPP 2021, samt att avsluta undersökning enligt Öckerömodellen.

  En arbetsgrupp med uppdrag från lilla soc/utb gruppen har sammanställt de undersökningar om barn och ungdomars förutsättningar och mående som görs i kommunen. Bedömningen från arbetsgruppen är att LUPP-undersökningen bör prioriteras. Och att Öckerö-undersökningen kan avslutas.

  Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken):

  Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i vår kommun ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.

  Enkäten kan användas för att:

  1.skaffa kunskap om unga

  2.underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter

  3.skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga

  4.förbättra ungas levnadsvillkor lokalt

  Förslaget 

  Nästa omgång av LUPP-enkät sker under 1 oktober till 30 november 2021. Kommunen deltog i senaste undersökningen år 2018.

  Kanslichef Elin Rapps bedömning:

  LUPP har ett stort värde och att det är positivt att arbetsgruppen presenterat ett arbetssätt för att ta tillvara resultaten i undersökningen. Tidigare år har kommunerna i regionen genomfört sammanställning av resultat gemensamt. Kostnaden för detta var 57 000 kr år 2019, och inarbetades i budget enligt kommunstyrelsens beslut. Det är ännu inte bestämt hur sammanställning ska göras för LUPP 2021. Föreslås att samma hantering sker för denna omgång om samordning i kommunerna sker.

  Öckerömodellen:

  Öckerömodellens idé är att föräldrarnas kraft är verktyget för att få resultat, de kan tillsammans sätta gränser kring droganvändande för sina barn.

  Ökerömodellen använder sig av enkät för att ge aktuell information till föräldrar om hur det aktuella läget kring ANDT ser ut i vår kommun. Det har genom åren inte haft det genomslag som fanns förhoppningar om.

  ANDT-arbete kan fortsatt prioriteras även fast Öckerömodellen avslutas. När det gäller alkohol, narkotika droger och tobak gör kommunen även en liknande enkät som regionens kommuner använder sig av, CAN. Den undersökningen kan på ett enkelt vis jämföra sina resultat i regionen och i landet.

  Genom att inte längre utföra enkät enligt Ökerömodellen frigörs möjligheter att fokusera på att använda resultatet i de enkäter som fortsatt kommer att göras (CAN).

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §17) att föreslå kommunstyrelsen besluta
  att genomföra LUPP 2021,
  att eventuella kostnader för sammanställning arbetas in i budget, samt
  att avsluta enkätundersökningen enligt Öckerömodellen.

  Utbildningsnämnden beslutade (2020-12-09, §135)
  att utbildningsnämnden fastställer arbetsgruppens förslag kring förebyggande arbete bland barn och unga, samt
  att uppmana kommunstyrelsen att genomföra LUPP 2021.
   

  Bilagor

 • Ånge kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en uppföljning av genomförda granskningar under åren 2016 och 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Deras sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att ett antal åtgärder har vidtagits efter lämnade rekommendationer men att det finns utrymme för ytterligare förbättringar.

  De vill betona att det är väsentligt att beslutade åtgärder genomförs och att styrelse och nämnder säkerställer att fattade beslut blir verkställda.

  Förvaltningen har utformat förslag till svar på revisionens rekommendationer.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §18) 

  att godkänna redovisningen, samt

  att uppdra till kommunchef att sammanställa ett förslag på svar på rapporten till kommunstyrelsens sammanträde 2 februari 2021.

  Bilagor

 • Elin Rapp, kanslichef föredrar ärendet och presenterar bilagt material. Elin informerar även att det pågår ett arbete att se över checklistans utformning och innehåll och att framtida handlingsplaner kan komma att se annorlunda ut.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2020-12-15, §244)

  1. Tacka för informationen.
  2. Redovisning av checklista för persondataskydd 2020 behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 februari 2021.

  Bilagor

 • Den 10 december 2019 genomförde Länsstyrelsen ett inspektionsbesök hos Överförmyndarnämnden Mitt i Sundsvalls kommun i enlighet med 21 § förmynderskapsförordningen (1995:379). Länsstyrelsen beslutade 2020-12-14 att rikta kritik mot Överförmyndarnämnden Mitt .

  Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen av Överförmyndarnämnden Mitt begär en rapport utifrån Länsstyrelsens inspektion.

  Bilagor

 • Linda Mattsson (VF) har för Vår Framtid lämnat in ett yrkande att Ånge kommun ska kontakta närliggande kommuner som påverkas av Trafikverkets hastighetsförändringsförslag. Vidare yrkar Vår Framtid att kommunerna upphandlar en konsult för att genomföra en konsekvensanalys av förslaget. 

  Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit Erik Lövgren (S) att fortsätta bereda frågan och återrapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott med förslag på fortsatt hantering av ärendet.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §11) 

  att uppdra till Erik Lövgren (s) att till kommunstyrelsen inkomma med förslag på vidare hantering av ärendet.

  Bilagor

 • Erik Lövgren (s) informerar om ärendets utveckling. Erik har tidigare uppdragits att föra dialog med länsråd i Västernorrland för dialog om ärendets hantering. Erik informerar att ett möte är bokat och beskriver hur ärendet utvecklats. 

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §19)

  att godkänna redovisningen, samt

  att uppdra till Erik Lövgren (s) att bjuda Daniel Gustafsson, länsråd i Västernorrland, till Ånge kommunstyrelses arbetsutskott för dialog om fortsatt hantering i frågan.

   

 • Erik Lövgren (S), föredrar ärendet.

  Jan Filipsson (S) har inlämnat en motion om medborgardialog.

  Hans att-sats lyder;

  Politiker och tjänstemän 2-4 gånger/år ska föra dialog med kommunmedborgarna på olika platser runt om i vår kommun. Mötena ska innehålla aktuella ämnen och alltid ha med utveckling av Ånge kommun. Mötena ska hållas på kvällstid och de ska ej vara arvoderade.

  Medborgardialog är en livsviktig nerv i en kommuns överlevnad. Den sker dagligen i samtal mellan fritidspolitiker/ tjänstepersoner och medborgare, på affären via e-post, telefonsamtal och självfallet i sociala medier.

  Det är den ständigt pågående plattformen som bör utvecklas i motionärens anda.

  Att formalisera samtalsträffar, runt om i kommunen är en god idé.

   

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog (2021-01-19, §22) kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

  att bifalla motionen.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning.

  Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Inga delegationsbeslut är fattade sedan senaste redovisningen.

 • KS 20/504 Brev till Thomas Pålsson,  generaldirektör för Statens servicekontor 

  KS 20/505 Kommunerna tar över ansvaret för returpappret

  KS 20/486 Regeringskansliet informerar om nya servicekontor

  Ks 20/491 Din Tur förbundsdirektionens protokoll 2020-12-09

  KS 20/146-16 MRF förbundsdirektionens protokoll 2020-12-06

  KS 20/495 Redogörelse av nya aktieägare, Ostkustbanan 2015 AB

  KS 21/43 Svar på medborgardialog angående kommunalt porrfilter

  KS 20/498 Teknisk nämnd Internkontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys 2021

  KS 19-289-14 Beslut om att godkänna utbetalning för ansökan om Ångemodellen

  KS 20/467 Avslutande av Axel och Helena Danielssons fond

  KS 21/-12 Öppet brev till ansvariga för skolan, från Svenska Covidföreningen

  KS 21/19 Protokollsutdrag Bygg- och Miljönämnden §105, Förlängning av delegationsordning för tillfälliga smittskyddsåtgärder

  KS 20/450 Svar på förslag, Förslag till kommunen - Projekt Ånge är vackert

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.