Hoppa över navigering
 • Information lämnas i följande ärenden:
  KS 20/255 Information om ny översiktsplan för Ånge kommun, Emilia Rapp

  KS 20/6 Rapport från utvecklingsenheten, Erik Kristow

  KS 20/358 Förslag till svar på remiss av Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken SOU 2020:41, Malgorzata Hammarberg

  KS 20/355 Ånge kommuns fokus för investeringsfrämjande, Bo Berglund, Anders Lindqvist, Mats Gustafsson

  KS 18/307 Uppföljning av tidigare beslut: handlingsplan för näringslivsarbetet, Mats Gustafsson

  KS 20/119 Uppsägning av arrendeavtal för Tallbacken, Erik Kristow

  KS 19/280 Förslag till svar på motion om avslutningssamtal, Erik Kristow

  KS 20/365 Information om kostprojekt socialtjänst, Evonne Mattsson, Terhi Jonsson

  KS 20/111 Förslag till svar på motion om analys av avloppsvatten gällande droganvändning, Emma Gustafsson

  KS 20/354 Delårsrapport 2020, Catharina Norberg, Katarina Persson, Ove Skägg, Mikael Johansson

  KS 20/166 Förslag till mål för kommunstyrelsen 2021, Elin Rapp

  KS 20/339 Förslag till svar på remiss av regional digital agenda för Västernorrland, Elin Rapp

  KS 19/287 Information om ny vision för Ånge kommun, Elin Rapp

  KS 20/364 Information om Ånge kommuns drogförebyggande arbete, Elin Rapp

  KS 20/98 Uppföljning av beslut: arbetskläder till personal inom förskola, förskoleklass, fritidshem, Mikael Johansson

  KS 17/99 Uppföljning av lokalförsörjningsplan - projekt Åsgatan, Stefan Wallsten

  KS 19/102 Åtgärder för en attraktivare kommun – Skrotbilar, Ove Skägg

  KS 20/5 Rapport från kommunchef, Stefan Wallsten

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska anmäla jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg återrapporterar om process för framtagande av ny översiktsplan för Ånge kommun.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni, § 120 att:
  1. Tacka för informationen.
  2. Återrapport till kommunstyrelsen om hur arbetet fortskrider den 6 oktober.

 • Utvecklingsenheten rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om pågående verksamhet och projekt.

 • Malgorzata Hammarberg, enhetschef Utvecklingsenheten presenterar förslag till svar på remissen.

  Regeringen beslutade den 21 november 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera vissa frågor kring kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken när Arbetsförmedlingen reformeras och fristående aktörer ska matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben (dir. 2019:86). Samma dag utsågs kanslirådet Mats Rundström till särskild utredare. Utredningen har antagit namnet Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (A 2019:04). Regeringen beslutade den 2 april 2020 om tilläggsdirektiv till utredningen (dir. 2020:33). Genom tilläggsdirektiven förlängdes utredningstiden.

  Utredningen har enligt sina direktiv (dir. 2019:86) analyserat och bedömt om det är tillåtet för kommuner att leverera arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen inom nuvarande regelverk, dvs. lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) eller lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

  Utredningen har också bedömt om det är tillåtet att kommuner – utom dessa två lagar – tillhandahåller arbetsmarknadspolitiska insatser under en avgränsad tid om tillhandahållandet annars är otillräckligt. Om det inom nuvarande lagstiftning är otillåtet för kommuner att medverka på något av dessa sätt, eller om rättsläget är oklart, ska utredningen lämna författningsförslag som syftar till att möjliggöra kommunernas medverkan.
  Utredningen har också analyserat och bedömt förutsättningarna för och konsekvenserna av att kommunerna levererar eller tillhandahåller arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

  Region Västernorrland är remissinstans för utredningen. Svar på remissen ska vara Arbetsmarknadsdepartementet tillhanda senast den 13 november 2020.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 september 2020, § 127 att:
  1. Tacka för informationen.
  2. Uppdra till Malgorzata Hammarberg att ta fram förslag till svar på remissen till kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober.

  Bilagor

 • Bo Berglund, näringslivsutvecklare, Anders Lindqvist, verksamhetsutvecklare och Mats Gustafsson, näringslivschef informerar om Ånge kommuns fokus för investeringsfrämjande.

  High Coast Invest är ett gemensamt arbete för att fler utländska företag ska etablera sig i länet som initierats och drivs av kommunerna i Västernorrland gemensamt i samverkan med Region Västerrnorrland. Investeringskontoret High Coast Invest utgör en god grund för ett regionalt fortsatt hållbart investeringsfrämjande arbete.

  Ånge kommun är i behov av att tillgängliggöra mark som är väl beskriven, planlagd och belägen i attraktiva lägen med hänsyn tagen till elkraft och logistik. Detta för att bli attraktiv och bidra till det samlade utbud av möjligheter som High Coast Invest tar till en internationell marknad via Business Sweden.

  Två områden har identifierats för fortsatt utredning:
  - Område öster om Alby mellan riksväg 83 och Ljungan där Ånge kommun är markägare
  - Industriområdet i Ljungaverk

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 september 2020, § 128 att föreslå kommunstyrelsen bevilja 100 000 kronor ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för förstudie gällande de utpekade lämpliga områdena öster om Alby och på industriområdet i Ljungaverk.

  Bilagor

 • Näringslivschef Mats Gustafsson rapporterar utifrån verksamhetsplan för näringslivsarbetet.

  Ånge kommun har tillsammans med företagarna tagit fram en handlingsplan och skapat aktiviteter för att utveckla framtidens näringslivsarbete.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2018, § 248 att
  1. Anta förslag till handlingsplan för näringslivsarbetet.
  2. Uppföljning av arbetet sker fyra gånger per år till kommunstyrelsen.

  Bilagor

 • Tallbackens vänner har sagt upp arrendeavtal för del av fastigheterna Ångebyn 1:8 och 1:9. Föreningen har återtagit sin önskan om att förvärva fastigheten.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj 2020, § 63 att uppdra till kommunchef och utvecklingschef att föra fortsatt dialog med Tallbackens vänner angående det inkomna ärendet.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 september 2020, § 133 att föreslå kommunstyrelsen:
  1. Uppdra till utvecklingsenheten att gå ut med intresseförfrågan till föreningar och företag i kommunen om att arrendera Tallbacken fr.o.m. 1 april 2021. Om inget intresse för att arrendera Tallbacken finns ska fastigheten värderas inför en försäljning.
  2. Utvecklingschef återrapporterar i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 november.

 • Örjan Olsson, v och Eva Arph Wernström, v har den 9 september 2019 lämnat in en motion om redovisning av avslutningssamtal.

  Motionärerna föreslår:
  - att de uppföljningssamtal som sker när en pedagog/rektor slutar ska redovisas i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen så att kommunens politiker kan få en bild av problematiken och därigenom ges möjlighet att åtgärda den.
  - att pedagog/rektor som slutar ska erbjudas avslutningssamtal med annan person eller högre chef (om man inte vill samtala med sin närmaste chef).

  Kent Ylvesson, skolchef svarar i yttrande att det finns rutiner för avslutningssamtal i kommunen. Samtalet ska genomföras enligt dessa rutiner. Om man som medarbetare inte vill ha samtalet med sin chef kan man vända sig till personalenheten eller skolchef för att genomföra sitt avslutningssamtal. Det är särskilt viktigt att personal får kännedom om detta. Förvaltningen har vid två tidigare tillfällen (ett under vt-19 och ett under ht-19) gått ut med denna information till rektorernas ledningsgrupp. Där har förvaltningen särskilt tryckt på vikten av att genomföra avslutningssamtal enligt rutinen.

  Avslutningssamtalet är av konfidentiell natur mellan två personer och bör inte föras vidare till obehöriga. På samma sätt som medarbetarsamtalet inte ska föras vidare till obehöriga. Enskilda avslutningssamtal bör inte redovisas i nämnd eller kommunstyrelse i detalj. Dock är det viktigt att politiken får en samlad bild över kända förändringar. Den samlade bilden sammanställs av förvaltning eller personalenhet och lämnas av respektive förvaltningschef till sin nämnd. Kommunstyrelsen kan lämpligen få samlad redogörelse av förvaltningschef eller nämndsordförande vid efterfrågan.

  Motionen, med sitt innehåll, riktas till utbildningsförvaltningen. Rutiner för avslutningssamtal gäller samtliga förvaltningar i kommunen. Det är viktigt att samtliga verksamheter känner till förändringar och vad dessa beror på för att kunna utveckla verksamheten.

  Erik Kristow, personal- och utvecklingschef svarar i yttrande att det är viktigt att kommunen får vetskap om varför medarbetare slutar. Därför finns en rutin med avslutningssamtal (se mall i bilaga) som ska erbjudas alla som avslutar sin anställning. I detta dokument står även ”Om man som medarbetare inte vill ha samtalet med sin chef kan man vända sig till personalenheten för att genomföra sitt avslutningssamtal.” Därtill finns från 2020 även avslutningssamtal med som en del av det vi följer upp särskilt i intern kontroll.

  Med anledning av detta finner jag att någon ytterligare åtgärd ej behövs. Däremot kan kommunstyrelsen och utbildningsnämnden begära en särskild redovisning vid behov.

  Tidigare beslut
  Utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2019, § 121 att godkänna motionssvaret och skicka det vidare till kommunstyrelsen.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade de 25 augusti 2020, § 110 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 141 att ärendet återemitteras och ska behandlas på nästkommande sammanträde, då ytterligare information från internkontroll finns tillgänglig.
  Kommunstyrelsen anser att det är viktigt och prioriterat att medarbetare får erbjudande om ett avslutningssamtal

  Bilagor

 • På uppdrag av kommunchef Stefan Wallsten, har socialförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen genomfört ett kostprojekt vars syfte är att utveckla måltiderna inom äldreomsorgen så att Livsmedelsverkets och Socialstyrelsen råd om mat och måltider uppfylls på bästa möjliga sätt för brukare och medarbetare. Terhi Johansson verksamhetschef SÄBO har lett projektet och tillsammans med enhetschefer för boenden och kostorganisationen arbetat fram ett förslag till nytt arbetssätt. Projektet är redovisat för styrgruppen och går nu vidare i fas 2, där det förbereds för ett nytt arbetssätt.

  Målsättningen är att tillhandahålla landets bästa måltider till äldreomsorgen.

 • Åke Nylén, s har den 5 mars 2020 lämnat in en motion om analys av avloppsvatten gällande droganvändning.

  Motionären skriver att det blivit tämligen vanligt att kommuner gör regelbundna droganalyser av avloppsvattnet för att få en översiktlig bild av droganvändningen i kommunen. Som ett komplement till andra metoder kan droganalyser av avloppsvattnet vara ett sätt att få en bild av droganvändningen i kommunen.

  Åke Nylén, s föreslår att:
  - kommunfullmäktige bifaller motionen samt ger uppdrag till Tekniska kontoret och Miljökontoret att bygga upp rutiner för provtagning och genomföra dessa så snart det är möjligt.

  Emma Gustafsson, va-ansvarig svarar i yttrande:
  Länsstyrelsen har planerat att det skall mätas förekomst av kokain, amfetamin, metaamfetamin, cannabis, MDMA och Tramadol i alla länets kommuner under åren 2020–2022. Fokus ligger på avloppsreningsverk som har minst 2000 personer i sitt upptagningsområde vilket innebär att Ånge kommun kommer att ta proverna på Ånge avloppsreningsverk. Provtagningen var planerad att starta under våren 2020 men har skjutits upp till hösten 2020.

  Provtagningen skall ske fyra gånger varje år (21 april, en sommarhelg, andra onsdagen i oktober och under julhelgen).

  Provet den 21 april tas för att om möjligt fånga upp extra mycket cannabis eftersom den 2o april är en internationellt känd dag för cannabisförespråkare att röka på ”unisont”. Provet som tas en helg under sommaren (datum bestäms av kommunens samordnare i samråd med polisen) görs för att se hur konsumtionen är under en helg med eller utan evenemang/festival/marknad. Provet som tas andra onsdagen i oktober är för att försöka fånga en basnivå, utan koppling till evenemang, turism, eller lönehelg. Provet under julhelgen tas för att kunna jämföra med andra som mäter samtidigt och för att ge kommunen och polisen ett underlag om förekomst av narkotika kopplat till hemvändarfester på t ex juldagen.

  Va-ansvarig har undersökt kostnad för fler provtagningspunkter i Ånge kommun. Kommunen kan komplettera med egna samtidiga mätningar och skicka dem samtidigt för analys. Kostnaden ligger på cirka 2 500 kronor per analys. Fyra prover tas på varje mätpunkt per år och kostnaden blir därför cirka 10 000 kronor för varje ytterligare reningsverk.

  Tidigare beslut
  Tekniska nämnden beslutade den 20 augusti 2020, § 38 att anta förslag till motionssvar och överlämna det till kommunstyrelsen.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 september 2020, § att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad. Ett projekt för provtagning pågår i Länsstyrelsens regi.
  2. Va-ansvarig återkommer till kommunstyrelsen med kostnadsförslag för fler provtagningspunkter i Ånge kommun.

  Bilagor

 • Enligt lagen om kommunal redovisning är kommunen skyldig att minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Ånge kommun upprättar från och med 2014 delårsrapport per den 31 augusti, tidigare upprättades delårsrapporten per den 30 juni.

  Utöver delårsrapporten görs en tertialrapport efter april månads utgång och vid varje kommunstyrelsesammanträde lämnas en ekonomirapport för kommunkoncernen.

  Syftet med delårsrapporten är en lägesbeskrivning och att ge en prognos angående helårets resultat till kommunfullmäktige. Med stöd av detta underlag kan, om så behövs, kommunfullmäktige fatta beslut om åtgärder som säkerställer en god ekonomisk hushållning.

  Enligt kommunallagen ska ett negativt resultat återställas de närmaste tre åren.

  31 augusti är resultatet i kommunen 23 miljoner kronor, i ÅFA 3,5 miljoner kronor och i Ånge Energi 1,1 miljoner kronor.

  Prognosen för året är ett resultat för kommunen + 6 miljoner kronor, ÅFA -10 miljoner kronor och Ånge Energi 1 miljoner kronor.

  Prognosen är att de finansiella målen inte uppnås och att tre av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås vilket innebär att det finns risk att målet om god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen inte uppnås 2020.

  Av investeringsbudgetens 65,1 miljoner kronor har 17,9 miljoner kronor använts 31 augusti. Prognosen är att 54,5 miljoner kronor kommer att investeras 2020.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 september 2020, § 129 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  1. Godkänna upprättad delårsrapport, per den 31 augusti 2020, för kommunen och de kommunala bolagen.
  2. Notera rapport om kommunens och koncernens finansverksamhet, 2020-08-31.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen mål för verksamheten 2021.

  Förslag:
  En positiv förändring av befolkningstrenden
  Mått:
  -Förbättring i befolkningstrendens mått.

  Minska och förhindra utanförskap/fler till jobb & utbildning
  Mått:
  -Mätning av andel i studier, praktik, arbetsmarknadsåtgärder (trend)
  -Genomförd skolgång
  -Andel i jobb
  -Andel inskrivna hos Arbetsförmedlingen
  -Andel i försörjningsstöd.

  Skapa förutsättningar för kommunens och företagens tillgång till kompetens
  mått:
  -Antal kommunala tjänster som inte kan tillsättas med efterfrågad kompetens
  -En värdering av effekt av gjorda insatser
  Företagarna ska uppleva ett positivt företagsklimat
  Mått:
  -Resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning kommer vara mätetalen som dessutom kan
  jämföras över tid.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 149 att:
  1. Anta förslag till tidplan för höstens budgetarbete.
  2. Uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att fortsätta revideringen av mål för kommunstyrelsens verksamhet för 2021 inför kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober.

  Bilagor

 • Region Västernorrland har inbjudit att lämna synpunkter på remissversionen av Regional digital agenda för Västernorrland (REDA). Svar lämnas senast den 31 oktober.

  Förslaget till REDA har tagits fram i bred dialog och samverkan tillsammans med bland andra länets kommuner och kommunförbund, länsstyrelsen, Mittuniversitetet samt andra organisationer och näringslivsaktörer. Ett 10-tal dialogmöten och workshops har genomförts under våren 2020.

  Remissversionen tar sin utgångspunkt i Sveriges digitaliseringsstrategi, Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi (RUS) och kunskapsunderlag som bland annat legat till grund för både RUS-processen och framtagandet av en regional smart specialiseringsstrategi för länet. Detta gör att ett stort antal aktörer och personer, också vid andra tillfällen än vårens workshops, bidragit till att beskriva utmaningar och behov för digital omställning i Västernorrland.

  Elin Rapp, kommunsekreterare/kanslichef lämnar förslag till svar.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 september 2020, § 131 att uppdra till Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare att ta fram förslag till svar på remiss av regional digital agenda för Västernorrland till kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober.

  Bilagor

 • Ånge kommun har påbörjat en process för att ta fram en ny vision för Ånge kommun.

  Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare informerar om processen för ny vision för Ånge kommun.
  Kommunikationsplan för den fortsatta processen utarbetas just nu. Förberedelser inför planerade workshops pågår.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober, § 171 att starta process med att ta fram ny vision för Ånge kommun.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 146 att arbeta vidare enligt förslaget till fortsatt process för vision och varumärke. Medel för detta arbete avsätts från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 180 000 kronor för konsultarbete samt 50 000 kronor för ökade arvodeskostnader i samband med framtagandet av visionen.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 september, § 132 att kommunstyrelsen utser vid sitt sammanträde den 6 oktober deltagare till höstens workshops.

 • Kommunstyrelsen följer upp kommunens drogförebyggande arbete.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 145 i ärende KS 19/325 att tacka för rapporten angående resultat i ANDT-enkät. Vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober rapporteras hur kommunen arbetar med det drogförebyggande arbetet.

 • Uppföljning av kommunstyrelsens beslut om att avsätta medel till arbetskläder för personal i förskolor, förskoleklasser och fritidshem.

  Tidigare beslut
  Utbildningsnämnden beslutade den 18 februari 2020, § 10 att utbildningsnämnden ser positivt på skrivelsen, men skickar frågan vidare till kommunstyrelsen för att undersöka möjligheten till ramförstärkning, innevarande och kommande år.
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 28 att:
  1. Besluta att medel till arbetskläder för personal i förskolor, förskoleklasser och fritidshem tas ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter avseende år 2020.
  2. Från 2021 arbetas kostnaden in i utbildningsnämndens budget.
  3. Uppdra till personalchef att se över frågan gällande arbetskläder för anställda hos Ånge kommun.

 • Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj, i ärendet Planbesked för fastigheterna Ånge 58:9 m.fl., informerades om att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och SKL Kommentus inköpscentral har genomfört en upphandling av nationellt ramavtal för förskolebyggnader. Kommunens lokalförsörjningsgrupp ska undersöka om det är ett alternativ till det sedan tidigare beslutade projektet om förskola på Åsgatan.

  Utbildningsnämnden kommer att genomföra ett extra sammanträde den 5 oktober, dagen innan kommunstyrelsens sammanträde för att fatta ett inriktningsbeslut för att gå vidare med planerna på en ny förskola i Ånge tätort.

  I dagsläget finns tre alternativ:
  - Ombyggnation Åsgatan
  - Nybyggnation enligt ramavtal SKL Kommentus
  - Nybyggnation enligt Sundsvallskonceptet, där lokalgruppen genomfört ett studiebesök.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 2020, § 108 att kommunstyrelsen godkänner att arbete med alternativa lösningar fortskrider. Återrapport sker till kommunstyrelsen den 8 september.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 143 att lokalgruppen fortsätter utreda projekt kring förskola för att därefter återkomma med förslag till Kommunstyrelsen. Behoven för intressegruppen som använder grönområdet behöver beaktas i val av område för förskola.

  Bilagor

 • Ove Skägg, teknisk chef rapporterar om antal och läge på skrotbilar på kommunens mark.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 147 att:
  1. Godkänna rapporten om åtgärder kring attraktiv kommun.
  2. Avvakta med uppstart av projekt kring bostadsförsörjning på grund av osäkerhet i den ekonomiska situationen.
  3. Uppdra till förvaltningen att rapportera till nästkommande sammanträde angående antal och läge på skrotbilar på kommunens mark.

 • Uppföljning om kommunfullmäktiges beslut i ärende om motion om nattsläckning. Ove Skägg, teknisk chef föredrar ärendet.

  Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2018, § 114 att avslå motionen, med tillägg att uppdra till tekniska förvaltningen att utöka antalet ljuspunkter i kommunen för motsvarande summa som borttagande av nattsläckning innebär.

  Kommunstyrelsen har avsatt 200 000 kronor till gatubelysning i investeringsbudgeten för tekniska nämnden.

 • Kommunchef Stefan Wallsten informerar om aktuella frågor inom koncernen.

 • Kommunstyrelsen har en stående punkt för att lämna rapporter.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.