Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Det är svårt att bedöma hur den pågående pandemin kommer att påverka kommunkoncernens verksamheter och ekonomi 2020 och framåt. Pandemin kommer att påverka kommunens kostnader samtidigt som den befaras påverka kommunens skatteintäkter 2020 och eventuellt längre.

  Med anledning av att styrelsens och nämndernas arbete fokuseras på pågående pandemi kommer andra arbetsuppgifter att få stå tillbaka och skjutas på framtiden. Det är osäkert i vilken omfattning styrelse, nämnder och bolag har möjlighet att arbeta med och nå de mål som kommunfullmäktige beslutat om för 2020.

  Enligt kommunens styrprocess ska kommunfullmäktige i juni behandla både tertialrapport 1 2020 och budget för 2021 och ekonomisk plan 2022-2023.

  Mål för 2021 ska enligt tidigare beslut, med anledning av pågående visionsarbete, tas av styrelsen och nämnderna under hösten.

  Presidiedag är planerad till 5 maj.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.