Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska anmäla jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020, § 39, att skjuta upp budgetbeslutet, dock för avgörande senast under november månad.

  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020 att anta tidplan för höstens budgetarbete:
  Nämnderna tar beslut om förslag till verksamhetsmål för 2021
  - Kommunstyrelsen 8 september
  - Tekniska nämnden, 17 september
  - Utbildningsnämnden, 16 september
  - Socialnämnden, 24 september

  13 oktober: Presidiedag – budgetdag, förvaltningarna överlämnar förslag till budget till kommunstyrelsen. Förslaget innehåller förslag till åtgärder som kan vidtas beroende på hur stort respektive nämnds ekonomiska utrymme blir.

  19 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott, extra sammanträde i anslutning till måndagsmöte.

  26 oktober: Extra sammanträde i kommunstyrelsen i anslutning till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar om förslag till finansiella mål, verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning, förslag till resultat- balans- och kassaflödesbudget, förslag till ramfördelning, investeringsbudget och skattesats.

  30 november: Kommunfullmäktige beslutar om Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022–2023.

  Ekonomiskt läge:
  På grund av rådande Covid -19 pandemi råder stor osäkerhet kring hur stora skatteintäkterna kommer att bli 2021 och de närmaste åren framåt. Det är även osäkert hur pågående pandemi kommer att påverka kommunens kostnader och intäkter. Ett stort frågetecken är även hur länge Pandemin kommer att påverka kommunens ekonomi och verksamhet.

  Staten har vidtagit åtgärder för att mildra konsekvenserna av pandemin under 2020 för bland annat kommuner och regioner. Beslut saknas om åtgärder för att minska effekterna 2021 och framåt.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 oktober 2020, § 136:
  1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-10-19, att inte lämna något förslag till ramfördelning och resultatmål till kommunstyrelsen.
  2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  - anta föreslagen investeringsbudget för 2021 på totalt 81 380 000 kronor
  - att koncernen ska nå en soliditet på 20 % senast 2030 vilket innebär att den ska förbättras årligen
  - att verksamhetsmålet om att minska utbetalningarna av försörjningsstöd ska omfatta alla åldersgrupper
  - att verksamhetsmålet om att öka andelen elever som ska ha behörighet att söka nationellt program på gymnasiet ska omfatta alla skolor i kommunen
  - att verksamhetsmålet om att öka frisknärvaro ska jämförelsen vara 2019
  - att anta styrelsens, nämndernas och bolagens förslag till mål
  - ge kommunstyrelsen rätt att under 2021 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2021, med totalt 70 miljoner kronor.
  - ge kommunstyrelsen rätt att under 2021 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2021

 • Enligt Kommunallagen ska kommunfullmäktige varje år fastställa skattesatsen för det
  följande året. Kommunstyrelsen ska föreslå skattesatsen före oktober månads utgång.

  Nuvarande skattesats för år 2020 är 23,33 per skattekrona.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 oktober 2020, § 137 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa den kommunala skattesatsen till 23,33 per skattekrona för 2021.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.