Hoppa över navigering
 • Information lämnas i följande ärenden:
  KS 20/2 Ekonomirapport, Catharina Norberg

  KS 20/234 Förslag till svar på revisionsrapport Bokslut och årsredovisning 2019-12-31, Catharina Norberg

  KS 20/136 Förslag till svar på revisionsrapport Granskning av upphandling, Catharina Norberg

  KS 20/251 Årsredovisning och revisionsberättelse för Ånge Fastighets och Industri AB 2019, Catharina Norberg

  KS 20/252 Årsredovisning och revisionsberättelse för Ånge Energi AB 2019, Catharina Norberg

  KS 20/253 Årlig prövning om verksamheten år 2019 i Ånge Fastighets och Industri AB varit förenlig med fastställda kommunala mål, Catharina Norberg

  KS 20/254 Årlig prövning om verksamheten år 2019 i Ånge Energi AB varit förenlig med fastställda kommunala mål, Catharina Norberg

  KS 20/249 Årsredovisning 2019 för Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd, Catharina Norberg

  KS 20/40, Redovisning av ekonomiskt läge för Utbildningsnämnden, Mikael Johansson, Kent Ylvesson

  KS 17/99 Uppföljning av lokalförsörjningsplan - projekt Åsgatan, Catharina Norberg, Kent Ylvesson, Joakim Persson, Stefan Wallsten

  KS 20/7 Rapport från ÅFA och Ånge Energi AB, Matts Karlsson, Joakim Persson

  KS 20/207 Förslag till svar på fråga från kommunens revisionsgrupp med anledning av planerade vindkraftparker, Mats Gustafsson

  KS 20/164 Förslag till samrådsyttrande för planerad vindkraftpark Storåsen, Mats Gustafsson

  KS 20/163 Förslag till svar på remiss av Västernorrlands regionala innovationsstrategi för Smart specialisering, Mats Gustafsson

  KS 20/6 Rapport från utvecklingsenheten, Erik Kristow

  KS 20/24 Uppdragsersättning för Ljungaverks Folketshus, Gunilla Sjögren

  KS 20/25 Uppdragsersättning för Ånge Folketshus, Gunilla Sjögren

  KS 20/137 Försäljning av läktare, Peter Gunnarsson

  KS 20/109 Information om ny Biblioteksplan, Peter Gunnarsson

  KS 20/229 Förslag till svar på remiss av En sjukförsäkring anpassad efter individen SOU 2020:26, Mattias Estlind

  KS 20/152 Förslag till svar på remiss av regionalt skogsprogram 2020-2030, Emilia Rapp

  KS 20/255 Information om ny översiktsplan, Emilia Rapp

  KS 20/104 Förslag till svar på revisorernas grundläggande granskning, Elin Rapp

  KS 18/361 Revidering av delegationsförteckning för kommunstyrelsen, Elin Rapp

  KS 20/248 Arrendeavtal för terminalen i Ånge, Ove Skägg

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska anmäla jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Årets befolkningsförändring till och med mars 2020 är en minskning med 22 personer. Det preliminära siffrorna för april-maj är en ytterligare minskning med 7 personer.

  För 2020 är det ekonomiska läget mycket osäkert:
  * Skatteintäkterna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av Covid-19
  • Budget 2020 är lägre än utfallet 2019 för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och socialnämnden vilket innebär att åtgärder måste vidtas för att klara budgeterat resultat
  • Den pågående Covid-19 pandemin påverkar bade kostnader och intäkter 2020. Hur mycket är dock osäkert beroende på hur långvarig pandemin blir.

  Staten har aviserat att kommunen totalt kommer att få tillskott med 21,7 miljoner kronor under 2020 varav 17 miljoner kronor är med anledning av Covid -19.

  Staten kommer även att ta även över sjuklöneansvaret under april och maj, regeringen har föreslagit att det även ska gälla juni och juli, minskade sociala avgifter under mars – juni samt ersätta kommunen för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården med anledning av Covid -19.

  Kommunstyrelsen har 6 miljoner kronor att förfoga över i kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för att klara 2020 års resultat. Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om följande användning:
  • 1 miljon kronor avsätts under kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter i budget 2020 för åtgärder i syfte att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv. Kommunchefen ges i uppdrag att i kommunstyrelsen senast den 15 februari 2020 presentera: En första lista med förslag på åtgärder/aktiviteter enligt ovan angivna fas 1 och fas 2 på upp till 1 miljon kronor. Förslagen ska var för sig kort beskrivas samt tids- och prissättas.
  • Upp till 2 miljoner kronor avsätts till det kommunala vägnätet
  • Upp till 1 miljon kronor avsätts till yrkesutbildning riktade mot de behov som kartlagts i kommunens näringsliv.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2020, § 78 att föreslå kommunstyrelsen godkänna ekonomirapport.

 • På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har KPMG granskat kommunens årsredovisning för 2019.

  KPMG har inte funnit några väsentliga felaktigheter i årsredovisningen. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed. Undantaget är att årsredovisningen inte avlämnats i tid till fullmäktige och revisorerna

  I likhet med tidigare år har förseningar för Ånge Fastighets och lndustri AB påverkat tidplanen for kommunens årsredovisning. KPMG vill därför, utöver vad som framgår av revisionsrapporten, framföra vikten av en tidsplan som säkerställer att en rättvisande årsredovisning kan fastställas av kommunstyrelsen.

  I revisionsrapporten riktar revisionen kritik mot kommunstyrelsen för att tillräckliga åtgärder inte har vidtagits för att skapa förutsättningar för att avlämna årsredovisningen inom lagstadgad tid till fullmäktige och revisorerna. Om kommunstyrelsen inte vidtar tillräckliga åtgärder för att tidsplanen ska hålla överväger revisionen att nästa år rikta anmärkning mot kommunstyrelsen.
  Svar: Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget åtgärdar de problem som finns i redovisningen av bolagets anläggningstillgångar.

  Utöver detta rekommenderar KPMG i sin rapport följande:
  - När det gäller leasingavtal, RKR (R5), är grunden att det är finansiell leasing som är mest vanlig och inte operationell. De rekommenderar att kommunen efterföljer denna rekommendation.
  Svar: Kommunstyrelsen noterar rekommendationen
  - Revisionen rekommenderar att kommunen säkerställer att intäkterna för erhållna bidrag och andra ersättningar redovisas i rätt period och att endast bidrag som enligt villkoren får användas senare perioder eller ska återbetalas bokförs som en skuld.
  Svar: Eftersom Migrationsverkets ersättning för flyktingmottagande utbetalas under två år men integrationen av nyanlända oftast tar längre tid väljer kommunen att fördela ersättningen från Migrationsverket på fler år.
  - Driftredovisning ingår i årsredovisningen men är inte uppställd i enlighet med rekommendation i LKBR 10:1.
  Svar: Kommunstyrelsen noterar rekommendationen inför kommande årsredovisningar.

  Bilagor

 • KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB genomfört en granskning av bolagens rutiner för upphandling.

  Utöver rekommendationerna till styrelsen för bolagen rekommenderar de att kommunstyrelsen ser över riktlinjer för upphandling både utifrån kommunfullmäktiges beslut om vita jobb och avseende kraven för direktupphandling.

  Catharina Norberg, ekonomichef svarar: Policyn för upphandling och inköp är från 2009 och riktlinjerna är från 2015. En översyn av dokumenten bör göras.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2020, § 79 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen uppdra till ekonomichef att se över policy och riktlinjer för upphandling inför kommunstyrelsens sammanträde 8 september.
  2. Föreslå kommunstyrelsen anta svar från ekonomichefen och överlämna till revisionen.

  Bilagor

 • Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

  De riktar kritik mot styrelsen för att de inte tagit tillräckliga åtgärder för att bokslutsprocessen inte följt den ursprungliga tidsplanen i likhet med tidigare år.

  De bedömer att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

  De har lagt fram en del förbättringspunkter gällande upphandlingsförfarandet i en särskild rapport. Därutöver rekommenderar de kommunstyrelsen att se över riktlinjer för upphandling både utifrån kommunfullmäktiges beslut angående vita jobb och avseende kraven för direktupphandling.

  Bilagor

 • Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

  De bedömer att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

  De har lagt fram en del förbättringspunkter gällande upphandlingsförfarandet i en särskild rapport. Därutöver rekommenderar de kommunstyrelsen att se över riktlinjer för upphandling både utifrån kommunfullmäktiges beslut angående vita jobb och avseende kraven för direktupphandling.

  Bilagor

 • Kommunens uppsikt över de kommunala bolagen:
  Enligt kommunallagen 6 kap 1 a § ska kommunstyrelsen i årliga beslut, för varje bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående år varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

  De kommunala befogenheterna regleras i kommunallagen kap 2 och i lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47).

  Enligt bolagsordningen (2013-02-25) för Ånge Fastighets & Industri AB är ändamålet med bolaget:
  ”Med iakttagande av kommunal likställighet- och lokaliseringsprincip erbjuda kommunens förvaltningar och andra hyresgäster ett väl anpassat fastighetsbestånd av god kvalitet”.

  I ägardirektiven (2014-05-05) för Ånge Fastighets & Industri AB framgår ägarens (kommunens) förväntningar och krav på bolaget.

  Bolaget ska enligt ägardirektivet eftersträva en soliditet på 20 %. 2018 var soliditeten 9,8 % och 2019 var den 9,9%.

  Bolaget har även betalat en borgensprovision till ägaren.

  Som bilaga till ägardirektiven finns även en arbetsordning för att precisera hur kommunstyrelsen i praktiken ska fullgöra sin uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.

  * Kommunstyrelsens ordförande, adjungerad ledamot i bolagsstyrelserna.

  * Kommunchefens chefsmöten och utvecklingssamtal med VD:
  Bolagets VD har deltagit i de flesta av mötena med kommunens ledningsgrupp och kommunchefen har haft medarbetarsamtal med VD.

  * Informationsutbyte med bolagsledning och styrelsen:
  Bolaget har redovisat ekonomi och verksamhet vid de särskilda dagar som kommunstyrelsen anordnar kring dessa frågor, de så kallade presidieträffarna. Bolagets VD har lämnat lägesrapport till kommunstyrelsen vid några av styrelsens sammanträden.

  * Samråd utvecklingsenheten för att främja smidigt samarbete och informations-
  överföring i framförallt lokal- och näringslivsfrågor. Träffar har genomförts vid behov.

  * Koncernekonomisamråd: Under året har kommunens kommunchef, ekonomichef och personalchef haft koncernavstämningar med bolagets VD.

  * Redovisningsavstämning och årsredovisningsgranskning: I samband med delårsrapport och bokslut görs avstämningar mellan kommunen och bolagen.

  Ånge Fastighets- & Industri AB har under 2016 formulerat 6 st mål för sin verksamhet 2017–2019. Fyra av målen har uppnåtts under året. Mätning av målet om att bolaget ska ha ett gott bemötande gentemot sina nuvarande och tillkommande hyresgäster har genomförts i början av 2016.

  20191231 Kommentar
  - Återställa budget för underhåll till 10 mkr Ja Utfall 13,9 mkr

  - Etappvis öka amorteringstakten av lånen
  till 10 mkr så bolaget når en hanterbar skuldbörda Ja Utfall 10,2 mkr

  - Energieffektiviseringen ska följas upp resultatmässigt
  och vara en ständigt pågående process.
  Avstämning skall göras för att kunna
  sätta en % -sats på besparingen Ja Målet är satt till 20%
  lägre än 2009. Målet
  ska nås 2020
  - ÅFA ska fortsatt ha ett engagerat och gott
  bemötande gentemot sina nuvarande och
  tillkommande hyresgäster. Följs upp med egna
  mätningar Delvis Genomförd under 2019,
  dock med ny leverantör.
  Svårt att jämföra, men
  bedömningen är
  oförändrat värde

  -Bredbandsuppkoppling till alla lgh Ja Fiber i 100% av fastgh.

  -Vakansgraden skall inte överstiga 3,5% Nej Vakanser på 10 %

 • Kommunens uppsikt över de kommunala bolagen:
  Enligt kommunallagen 6 kap 1 a § ska kommunstyrelsen i årliga beslut, för varje bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående år varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter.

  De kommunala befogenheterna regleras i kommunallagen kap 2 och i lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47).

  Enligt bolagsordningen (2013-02-25) för Ånge Energi AB är ändamålet med bolaget:
  ”Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och lokaliseringsprincip i första hand svara för tillhandahållande av fjärrvärme i kommunen”.

  I ägardirektiven (2014-05-05) för Ånge Energi AB framgår ägarens (kommunens) förväntningar och krav på bolaget.

  Bolaget ska enligt ägardirektivet eftersträva en soliditet på 20 %. 2018 var soliditeten 8,7 % och 2019 10,2 %.

  Som bilaga till ägardirektiven finns även en arbetsordning för att precisera hur kommunstyrelsen i praktiken ska fullgöra sin uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.
  * Kommunstyrelsens ordförande, adjungerad ledamot i bolagsstyrelserna.

  * Kommunchefens chefsmöten och utvecklingssamtal med VD:

  * Informationsutbyte med bolagsledning och styrelsen:

  * Samråd utvecklingsenheten för att främja smidigt samarbete och informationsöverföring i framförallt lokal- och näringslivsfrågor.

  * Koncernekonomisamråd:

  * Redovisningsavstämning och årsredovisningsgranskning:

 • Respektive nämnd i kommunen ska i en verksamhetsberättelse översiktligt redogöra för utvecklingen av verksamheten och resultatet för året. Bräcke och Ånge kommuner bildade gemensam Bygg- och Miljönämnd den 1 januari 2018, med Bräcke som värdkommun.

  I början av året digitaliserades nämndhanteringen vilket trots vissa initiala problem med systemet ändå har förenklat det administrativa arbetet. En större utbildningssatsning har genomförts med anledning av att nya ledamöter och ersättare tillkommit efter valet. Under året har revision och uppföljning skett av livsmedelstillsynen, miljöbalkstillsynen samt kommunens myndighetsuppgifter enligt plan- och bygglagen. Detta har gett värdefullt stöd och inriktning för kommande utvecklingsinsatser.

  Mål som verksamheten haft under året:
  - Bygglovsärenden som beslutats på delegation ska i genomsnitt ha en handläggningstid på högst fem veckor. Målet är uppnått.
  - Genomföra samtliga prioriterade kontroller enligt beslutade verksamhets- och kontrollplaner för nämnden. Målet avseende livsmedelskontroller är uppnått. Målet avseende miljö- och hälsoskyddskontroller är inte uppnått.
  - Öka ambitionerna avseende tillsyn av ovårdade fastigheter. Målet är uppnått.
  - Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till minst 80%. Målet är inte uppnått.
  - Andelen svar i HME-enkäten där alla medarbetare upplever att de vet var och hur de ska hitta och få information som rör verksamheten uppgår till minst 75%. Målet är inte uppnått.
  - Intäkterna ska öka, där andelen skattefinansierad tillsyn ska minska till förmån för taxe- och avgiftsfinansierad tillsyn. Målet är uppnått.

  Totalt redovisas ett överskott jämfört med budget på 633 000 kronor.

 • Mikael Johansson, ordförande i utbildningsnämnden och Kent Ylvesson, chef för utbildningsförvaltningen redovisar ekonomiskt läge för utbildningsnämnden.

 • Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj, i ärendet Planbesked för fastigheterna Ånge 58:9 m.fl., informerades om att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och SKL Kommentus inköpscentral har genomfört en upphandling av nationellt ramavtal för förskolebyggnader. Kommunkoncernen ska undersöka om det är ett alternativ till det sedan tidigare beslutade projektet om förskola på Åsgatan.

 • Matts Karlsson, styrelseordförande och Joakim Persson, vd Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB rapporterar.

  Bolagen står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

 • Kommunens revisionsgrupp ställer frågor till kommunstyrelsen med anledning av planerade vindkraftparker.

  Man begär att kommunstyrelsen och styrelsen i ÅFA besvarar nedanstående, tudelade, fråga
  senast 2020-06-20:

  På vilket sätt avser Ånge kommun att:
  a. Säkra projektens framgång genom tillhandahållande av lokala resurser/infrastruktur i
  form av boendemöjligheter och annan lokal service för projektsysselsatta, samt:
  b. Leda de kommunala insatserna för ett framgångsrikt genomförande med hjälp av
  lokala resurser?

  Det förslag till svar som presenteras är utarbetat av Näringslivskontoret i samråd med ÅFA.

  Bilagor

 • Mats Gustafsson, näringslivschef presenterar förslag till samrådsyttrande från Ånge kommun.

  RES Renewable Norden AB (tidigare Nordisk Vindkraft) utreder möjligheten till att anlägga en vindkraftspark vid Storåsen, Ånge kommun, i Västernorrlands län. Projektet har tidigare varit ute på samråd, pausat under en period och har nu återupptagits. RES Renewable Norden AB bjuder därför på nytt in till samråd enligt miljöbalken (6 kap. 4§).

  Samrådet genomförs skriftligt då det vanliga förfarandet med öppet hus och utställning inte går att genomföra på grund av Covid-19.

  Information, utställning och underlag för samråd finns digitalt på projektets webbplats http://nordiskvindkraft.se/se/projekt/development/storaasen

  Eventuella synpunkter lämnas senast den 26 juni 2020.

  Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde presenterar Linda Mattsson, vf förslag till yttrande från Vår Framtid. Yttrandet bygger på Mats Gustafssons förslag till yttrande i sin helhet, med förändringar och tillägg.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2020, § 76 att tacka för informationen. Frågan bereds vidare av kommunstyrelsens arbetsutskott.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2020, § 81 att anta reviderat samrådsyttrande för planerad vindkraftpark Storåsen.
  Reservationer
  Linda Mattsson, vf reserverar sig mot beslutet.

  Bilagor

 • Förslaget till Regional innovationsstrategi för Smart specialisering i Västernorrland har tagits fram i bred dialog och samverkan tillsammans med bland andra kommuner, länsstyrelsen och andra berörda myndigheter samt organisationer, däribland civilsamhällets och näringslivets aktörer. Ett stort antal dialogmöten och workshops har genomförts.

  Remissversionen, analyser och kartläggningar som legat till grund för arbetet finns tillgängliga att hämta och läsa på Region Västernorrlands webbplats www.rvn.se/smartspecialisering.

  Vid remissvar önskas särskilt synpunkter enligt nedanstående:
  1. Utifrån regionala förutsättningar och utmaningar, hur väl fångar valda styrke- och utvecklingsområden vår förmåga till kunskapsdriven tillväxt i Västernorrland?
  2. a) Saknas det något perspektiv i beskrivningen av dessa styrke- eller utvecklingsområden för att öka vår internationella konkurrenskraft och möta
  utmaningen för ett diversifierat näringsliv?
  b) Strategin ska även ligga till grund för ökad nationell och internationell finansiering. Ger strategin en tillräcklig beskrivning av Västernorrlands förändrings- och
  utvecklingskraft?
  3. Övriga synpunkter. Om ni ser behov av ändringar/kompletterande skrivningar utöver ovanstående frågor tar vi gärna emot konkreta förslag till slutversion av Västernorrlands innovationsstrategi för smart specialisering. Om organisationen vill lämna svar på ett specifikt avsnitt, ange då rubriken på avsnittet.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2020, § 82 att föreslå kommunstyrelsen anta förslag till svar på remiss av Västernorrlands regionala innovationsstrategi för Smart specialisering.

  Bilagor

 • Utvecklingsenheten rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om pågående verksamhet och projekt.

 • Kommunstyrelsen beslutar om uppdragsersättning för 2020 till Ljungaverks Folketshusförening.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2020, § 88 att föreslå kommunstyrelsen utbetala 150 000 kronor i uppdragsersättning för perioden juli-december 2020, med anledning av intäktsbortfall på grund av rådande läge med covid-19.

 • Kommunstyrelsem beslutar om uppdragsersättning för 2020 till Ånge Folketshusförening.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2020, § 89 att föreslå kommunstyrelsen utbetala 162 500 kronor i uppdragsersättning för perioden juli-december 2020, med anledning av intäktsbortfall på grund av rådande läge med covid-19.

 • Teaterverkstan har tillskrivit kommunen med fråga om lån av läktare sommaren 2021, samt hjälp med frakt, montering och nedmontering.

  Peter Gunnarsson, kulturchef skriver i yttrande att kommunen har en egen läktare för utlån till kultur och fritidsföreningar inom kommunen.

  Läktarens utlån de senaste 6 åren har varit till Ånge Kabaré vid tre tillfällen och Träff & Trivs vid ett tillfälle. Utlånen är kopplad till fritidenhetens personal som transporterar och monterar läktaren, det sker under den hektiska sommarperioden med semestrar att ta hänsyn till.

  2017 erbjöds Ånge Kabaré att arrendera läktaren av Ånge kommun men tackade nej.

  Peter Gunnarsson föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunen säljer läktaren via anbud till föreningar inom kommunen.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2020, § 87 att kommunen erbjuder föreningar i kommunen att köpa läktaren.

 • Kulturchef Peter Gunnarsson och referensgruppen informerar om hur arbetet med framtagande av ny biblioteksplan fortskrider.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 37 att:
  1. Anta tidplan för biblioteksplan.
  2. Utse Magdalena Flemström, c, Åke Nylén, s och Joakim Bäckström, vf att delta i referensgrupp för ny Biblioteksplan.

  Bilagor

 • Regeringen beslutade den 12 april 2018 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera delar av regelverket kring sjukförsäkringen och, om det bedömdes nödvändigt, lämna författningsförslag.

  Mattias Estlind, HR-konsult har tagit fram förslag till svar på remissen.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2020, § 83 att tacka för informationen. Ärendet bereds vidare till kommunstyrelsens sammanträde.

  Bilagor

 • Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg har tagit fram förslag till yttrande på remiss av regionalt skogsprogram.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj 2020, § 55 att tacka för informationen. Synpunkter på det regionala skogsprogrammet lämnas till Emilia Rapp inför fortsatt beredning till kommunstyrelsens sammanträde den 23 juni.

  Bilagor

 • Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg presenterar process för framtagande av ny översiktsplan för Ånge kommun.

  Bilagor

 • Kommunens revisorer har genomfört en grundläggande granskning för att bedöma om styrelsen har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

  De rekommenderar kommunstyrelsen:
  1. att anpassa målen så att de blir mätbara och enklare att följa upp.
  Revisionen bedömer att måluppföljningen kan bli tydligare och målen än mer mätbara. Några av kommunstyrelsens mål följs endast upp en gång per år vilket medför att det blir svårt att fatta beslut om måluppfyllande åtgärder. Uppföljningen blir således endast en form av efterkontroll.
  De anser att styrelsen regelbundet bör följa upp samtliga aktiviteter för att säkerställa att de övergripande målen uppnås.
  De rekommenderar därför kommunstyrelsen att se över styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål.

  2. att säkerställa att uppföljning av intern kontroll omfattar de mest väsentliga kontrollerna.
  De ser positivt på att nämnden upprättat en riskanalys till grund för internkontroll. De noterar dock att risken avseende "att oklart ägarskap av kommunikationsuppgift gör att uppgiften inte utförs" som intar ett högt värde vid riskinventeringen inte resulterat i någon punkt i internkontrollplanen.
  De rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att uppföljning av intern kontroll omfattar de mest väsentliga kontrollerna.

  Förslag till svar angående rekommendationen om att anpassa målen så att de blir mätbara och enklare att följa upp:
  Kommunstyrelsen har under de senaste åren diskuterat kring hur målformuleringar görs och målens syfte. Inför varje år har vissa uppdateringar och förändringar i målformuleringarna skett. Men det är fortfarande så att kommunstyrelsen delar revisionens bedömning om att målarbetet kan bli bättre. I nuvarande styrmodell bryts de övergripande kommunfullmäktigemålen ned till mål i styrelse och nämnder. Detta är en styrmodell som hanterar övergripande och visionära mål. Målen är långsiktiga i sin natur, och kräver strategiska insatser, och kanske ibland flera olika åtgärder. Att stämma av dessa mål så pass ofta som tertialvis gör att det endast är insatserna som kan följas upp.

  Förändringar i styrmodellen kommer att utvecklas i samband med att kommunens vision antas. Eventuellt leder förändringar i styrmodellen till att endast utvecklingsmål fastställs, och att grunduppdraget tydliggörs och mäts genom olika nyckeltal. Men eftersom arbetet för tillfället går framåt i en långsammare takt på grund av hantering av corona är det för tidigt att säga hur förändringarna kommer att se ut.

  Förslag till svar angående rekommendationen om att säkerställa att uppföljning av intern kontroll omfattar de mest väsentliga kontrollerna:
  Kommunen kommer att utveckla arbetet med åtgärder för risker som bedöms höga genom att tydligare redovisa om förbättrande åtgärder sätts in.
  Risken att kommunikation uteblir på grund av att verksamheterna fokuserar på sitt grunduppdrag och glömmer att kommunicera med till exempel brukare eller medborgare bedömdes som relativt hög. Bedömningen som gjordes i internkontrollplanen var att den inte skulle kontrolleras. Anledningen till varför den inte är föremål för kontroll var att förvaltningen skulle arbeta vidare med att påtala vikten av att kommunikation sker. Det hade varit bättre och tydligare om den åtgärden hade skrivits in som en förbättrande åtgärd i planen.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2020, § 86 att föreslå kommunstyrelsen anta förslag till svar på grundläggande granskning och skicka det till kommunrevisionen.

  Bilagor

 • Förteckningen av delegationer för kommunstyrelsen kompletteras med att beslutanderätten kring anläggningsbidrag, samlingslokalsbidrag, riktat bidrag samt uppdragsersättning för Ånge och Ljungaverks folketshus delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

  Annan bidragsgivning som sker enligt fastställda normer eller riktlinjer är verkställighet.

  Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (delegaten).
  Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2020, § 85 att föreslå kommunstyrelsen att:
  1. Delegera beslutanderätten kring anläggningsbidrag, samlingslokalsbidrag, riktat bidrag samt uppdragsersättning för Ånge och Ljungaverks folketshus (ärendegrupp 3.11) till kommunstyrelsens arbetsutskott.
  2. Ärendegrupp 2.8 Företräda kommunens aktier vid bolagsstämmor för Ånge Fastighets- och Industri AB samt Ånge Energi AB kompletteras med Ångefallen Kraft AB. Utse ekonomichef till ersättare.

  Bilagor

 • Ånge kommun har tillsammans med medel från Tillväxtverket (regionala fonden) och Länsstyrelsen i Västernorrland finansierat en utbyggnad av den omlastningscentral som är belägen söder om rangerbangården i Ånge.
  I anslutning till den utbyggda omlastningsterminalen arrenderar Ånge kommun mark och spår inom Ånge bangård av Trafikverket. Arrendeavtal dnr. TRV 2013/14642, avtalsnummer 661597 omfattar förutom markområde spår 39 och spår 40.
  Arbetet påbörjades i mars 2011 och avslutades i juni 2013. Verksamheten vid omlastningscentralen startades kommersiellt den 1 juli 2013 och har drivits i förvaltningsform av Ånge tekniska förvaltning, fram till 31 december 2016.

  Från 1 januari 2017 har verksamheten drivits av Midnordic Logistik Park AB genom ett koncessionsavtal där koncessionsperioden upphör 2020-12-31.
  I nuvarande koncessionsavtal ingår också att såsom operatör i samarbete med kommunen till utomstående hyra ut ej uthyrda ytor i logistikens hus till hyresgäster som bedriver logistiktjänster. Kommunen tecknar hyreskontrakten och debiterar hyresgäst.
  Koncessionsavgiften utgörs av en fast och en rörlig, den fasta delen är indexreglerad och startade på 630 000 kr för terminalen och logistikens hus tillsammans per år och faktureras av kommunen månadsvis i förskott med en tolftedel av årsbeloppet.
  Den rörliga delen faktureras månadsvis av Operatören med del av de hyresintäkter/hyreskontrakt som Operatören varit aktivt delaktig i att ta fram gällande logistikens hus, och regleras månadsvis i förskott.
  Första året delas uppkommen hyresintäkt mellan operatören och kommunen 40/60,
  Andra året 35/65 och tredje året 33/67. Vid en eventuell förlängning av avtalet gäller samma delning som tredje året. Nuvarande fördelning är alltså 33/67 och motsvarar en intäkt för operatören med ca 200 000 kr/år.

  Ånge kommuns syfte med ovan redovisade satsning var att skapa förutsättningar att utveckla Ånges logistikläge till gagn för näringslivet lokalt och regionalt, med nya etableringar och arbetstillfällen som följd.
  Vid utvärdering av den pågående verksamheten vid omlastningsterminalen, är Ånge kommuns bedömning att det fortsatta arbetet med att utveckla ett logistikcentrum i Ånge är ett långsiktigt arbete, och kan med fördel överlåtas till nuvarande aktör.
  Midnordic Logistik Park har skött verksamheten på ett bra sätt och samarbetet med kommunen har fungerat väl, de har också en hög ambition att utveckla verksamheten. För utveckling inom biobränsleområdet har de kontakter med Mittuniversitetet för att undersöka möjligheten till samarbetsprojekt för att skapa tillväxt i Ånge.
  Kommunen anser dock att i nuläget inte finns skäl för att Logistikens hus fortsättningsvis ska ingå i terminalverksamheten varför ett förslag till arrendeavtal har upprättats där endast omlastningsterminalen söder om bangården ingår.
  Ånge kommun har med anledning därav fört diskussioner med Midnordic Logistik Park AB om fortsatt drift av omlastningsterminalen vilket har resulterat i detta förslag till arrendeavtal.

  Bilagor

 • Förbundsdirektionen har under året fortsatt arbetet utifrån det av direktionen under 2018 antagna Trafikförsörjningsprogrammet. Programmet anger hur kollektivtrafiken ska bidra till regionens utveckling samt ge myndigheten förutsättningar till förbättrad målstyrning och utformning av resurseffektiv kollektivtrafik.

  De övergripande målen anger önskat läge för den regionala kollektivtrafiken 2030:
  Resenär: Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov.
  Hållbarhet: Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle.
  Tillväxt: Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner.
  Medarbetare: Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång.

  Revisionen bedömer att verksamheten bedrivits på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

  Regionens revisionskontor bedömer att verksamhetsmålen delvis har uppnåtts och att en ökad måluppfyllelse bör eftersträvas. Förbundets rutiner för stämmoinstruktioner bör ses över och förbundets förstärkta uppsiktplikt behöver säkerställas.

  När det gäller ekonomin noterar regionens revisionskontor att verksamhetens nettokostnad uppgick till 564,8 miljoner kronor vilket överstiger budget med 7,5 miljoner kronor, budgetavvikelsen förklaras främst av lägre intäkter än budgeterat. Målet om resurseffektiv kollektivtrafik har inte uppnåtts.

  Revisionen bedömer att räkenskaperna inte är rättvisande med anledning av skuldförda
  bidrag på 12,6 miljoner kronor som ej bedöms uppfylla kriterierna för periodisering i enlighet
  med lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.
  De anser även att det finns en osäkerhet beträffande värderingen av
  aktierna i Bussgods i Västernorrland AB.

  Med anledning av ovan bedömer revisionen att direktionens interna kontroll inte är
  tillräcklig. De bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt
  med de finansiella mål som direktionen har uppställt och att resultatet delvis är förenligt med de verksamhetsmål som direktionen har uppställt.

  Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
  samt de enskilda ledamöterna i densamma.

  När det gäller den interna kontrollen bedömer revisionen att den i huvudsak varit tillfredsställande. Rapporteringen behöver dock innehålla information om planerade åtgärder i de fall brister noteras.

  Revisionens rekommendationer från föregående år, som inte åtgärdats vid granskningstidpunkten, kvarstår.

  Bilagor

 • Från och med den 1 januari 2011 ingår Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstig i en gemensam överförmyndarnämnd – Överförmyndarnämnden Mitt. Sundsvalls kommun är värdkommun.

  I Sundsvalls kommuns Mål och resursplan 2019–2020 med plan för 2021–2022 finns mål formulerade för Sundsvalls kommun. Huvudprioriteringen från kommunfullmäktige är att utjämna skillnader i de sociala levnadsvillkoren mellan sundsvallsbor.

  Överförmyndarnämnden har formulerat mål som överensstämmer med nämndens grunduppdrag och fullmäktiges mål; En likvärdig skola, En trygg vård och omsorg, Ett Sundsvall som växer och En kommunorganisation i framkant.

  Det ekonomiska resultatet för nämnden är ett överskott på 0,4 miljoner kronor jämfört med budget.

  Nämndens tilldelades en större ekonomisk ram inför 2019. Intäkterna är lägre för 2019 än 2018. Avvikelsen består till stor del av ersättningen för Ensamkommande barn (EKB) samt de extra medel som nämnden fick under 2018.

  Personalkostnaderna för nämnden har minskat de senaste åren det beror till stor del av mindre kostnader för EKB samt att nämnden 2016–2017 arbetat i kapp med granskningen av räkningar. Även 2019 minskar personalkostnaderna. Till viss del kan det förklaras till vakans på Överförmyndarkontoret och till viss del minskade kostnader för arvode till ställföreträdare.

  Bilagor

 • Med utgångspunkt i den nya Regionala utvecklingsstrategin (RUS) är det viktigt att
  kommunerna och regionen för dialog om hur man vill att kollektivtrafiken ska vara
  utformad för att möta resenärernas önskemål och behov.

  I den regionala utvecklingsstrategin 2020–2030 sägs:
  ”2030 underlättas vårt sätt att resa till och från arbete, utbildning, fritid, samt
  samhälls- och välfärdsservice av ett funktionellt och sammanhållet system för resande
  med kollektivtrafik. Vi byter enkelt mellan trafikslag och känner tillit till att systemet
  fungerar. Ny teknik hjälper oss till nya resesätt och klimatsmart resande, även på orter
  som inte trafikeras av traditionell kollektivtrafik. Invånare och besökare ser hållbart
  resande med delade resurser som en självklarhet och vår klimatpåverkan minskar.”

  Västernorrland är, trots vad som sägs i RUS, i allt väsentligt kvar i 60 och 70-talets modeller för kollektivtrafik avseende finansiering och organisering.
  Av landets 21 regioner är det 2 som fortfarande organiserar kollektivtrafiken i kommunalförbund. För de län där kommuner och regioner har gemensamt ansvar för kollektivtrafiken genom kommunalförbund (Norrbotten och Västernorrland) motsvarar
  organisation och inflytande i allt väsentligt den tidigare trafikhuvudmannamodellen
  (1978). Av landets 21 regioner har 19 skatteväxlat hela eller delar av den regionala
  kollektivtrafiken.
  Målen för dagens kollektivtrafik i Sverige har förändrats från att fokusera på bidrag till olönsam trafik till dagens inriktning som ett medel för hållbar utveckling.
  Dagens organisation i ett kommunalförbund ger inte förutsättningar att svara upp mot resenärernas eller politikens förväntningar.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2020, § 92 föreslå kommunstyrelsen besluta:
  1. Att arrangera ett seminarium om framtidens kollektivtrafik i närtid för kommunstyrelsen och övriga berörda som deltagare
  2. Att underrätta övriga kommuner i regionen när man är redo för att gå vidare i processen mot en förändrad organisation och finansiering av regionens kollektivtrafik

  Bilagor

 • Kommunchef Stefan Wallsten informerar om aktuella frågor inom koncernen.

 • Kommunstyrelsen har en stående punkt för att lämna rapporter.
   

 • Stefan Wallsten, kommunchef:
  Delegeringsbeslut § 4 Specialattest leasingfakturor för bilar, ks 20/10-6

 • Digital infrastruktur för framtidens välfärd långtidsplan – Förslag till beslut gällande långtidsplan 2020-2025, Verksamhetsplan 2020-2022, Budget 2020-2022, ks 20/210

  Remiss av Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar i Sundsvalls kommun, ks 20/194

  Remiss av förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning, ks 20/185

  Skrivelse från Svenska Konståkningsförbundet om tillgängliga istider, ks 20/222

  Hörsamma UNESCO:s Deklaration från 2005 – nej till vaccinationspass, ks 20/223

  En mindre rapport om utredning av Bussgods i Västernorrlands framtid, ks 20/224

  Inbjudan att lämna inspel kring det framtida tillväxtarbetet i Jämtlands län, ks 20/228

  Fängelse i Ånge kan öppna med kort varsel, ks 20/230

  Differentierade skolstarter för att minska trängsel och smittspridningen av Covid-19, ks 20/237

  Meddelande från styrelsen – Förbundsavgift år 2021 till Sveriges Kommuner och Regioner, ks 20/238

  Epost om felaktigt datum för samråd för vindkraftpark Storåsen, ks 20/240

  Protokollsutdrag från Nämnden för hållbar utveckling - § 52 Utredning om att föra över Din Tur Kundcenter från kommunalförbundet till Region Västernorrland, ks 20/244

  Gällande Storåsen Vindkraftsprojekt, ks 20/177

  Förtydligande om sommarcampsdiskussion, ks 20/246

  Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott
  2020-04-14
  2020-04-17
  2020-04-20
  2020-05-04
  2020-05-14

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.