Hoppa över navigering
 • Information lämnas i följande ärenden:
  KS 20/51 Information om SOU 2019:43 – Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten, Elin Rapp

  KS 20/198 Tertialuppföljning av styrelse och nämndernas mål och ekonomi, Catharina Norberg

  KS 20/197 Lån till Ångefallen Kraft AB, Catharina Norberg

  KS 20/80 Årsredovisning 2019, Catharina Norberg

  KS 20/166 Mål och prioriteringar Budget 2021 Ekonomisk plan 2022-2023, Catharina Norberg

  KS 20/199 Förvärv av fastigheterna Ånge 30:5 och Västerhångsta 31:27-34, Catharina Norberg

  KS 19/315 Planbesked fastigheterna Ånge 58:9 m.fl., Anders Lindqvist

  KS 20/113 Planbesked fastigheten Fränsta 6:1, Anders Lindqvist

  KS 20/196 Planbesked fastigheten Ovansjö 1:86, Anders Lindqvist

  KS 20/183 Förslag till samrådsyttrande - Överföring av förnyelsebar energi från vindpark Fasikan, Anders Lindqvist, Peter Svantesson, Jessica Raftsjö Lindberg

  KS 20/190 Redovisning av sjukfrånvaro, Mattias Estlind

  KS 20/165 Förslag till svar på revisionsrapport Granskning av personalförsörjning, Erik Kristow

  KS 20/212 Förhandsbesked för vindkraftsprojekt i Ånge kommun, Mats Gustafsson

  KS 20/164 Förslag till samrådsyttrande för planerad vindkraftpark Storåsen, Mats Gustafsson

  KS 20/6 Rapport från utvecklingsenheten, Bosse Berglund

  KS 20/219 Redovisning av enkät om näringslivsklimat, Anna Hedensjö Johansson

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare informerar om remiss av SOU 2019:43 Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige beslutade den 27 april, § 28, att kommunstyrelsen ska lämna en förenklad ekonomisk Tertial 1 rapport till kommunfullmäktige i juni. Uppföljning av mål och internkontroll kommer att tidigast göras i samband med delårsrapport 2020.

  Det ekonomiska läget är svårt att bedöma utifrån pågående Covid -19 pandemi. Kommunen har extrakostnader kopplade till pandemin och prognosen är att pandemin kommer att innebära ytterligare kostnader och minskade intäkter. Det är osäkert hur mycket av dessa extrakostnader som staten kommer att kompensera för.

  Störst påverkan idag har pandemin på socialnämndens verksamhet och ekonomi. Prognosen 2020 för socialnämnden är ett underskott, jämfört med budget, på minst 5 miljoner kronor.

  I den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och regioner, SKR, bedöms skatteintäkterna 2019 och 2020 bli cirka 17 miljoner kronor lägre än budgeterat. Riksdagen förväntas ta beslut om extrapengar till kommunen på 19 miljoner kr. Av de 19 miljonerna är 14 kopplade till pågående Covid -19 pandemi.

  Större delen av investeringsprojektet, nytt reningsverk, kommer att göras under 2021 så investeringarna 2020 beräknas bli 44 miljoner kronor lägre än budgeterat.

  Investeringsprojektet ny pendelparkering gjordes klar under 2019 så den investeringen kan tas bort 2020.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj 2020, § 68 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  1. Godkänna lämnad tertialrapport per 30 april 2020.
  2. Investeringsprojektet Ny pendelparkering Torpshammar tas bort ur investeringsbudgeten 2020 eftersom den genomfördes 2019.
  3. 44 miljoner kronor för investeringsprojektet Nytt reningsverk flyttas till 2021.

 • Under 2020 planerar Ångefallen Kraft att göra investeringar för cirka 4 mkr i Hermanboda kraftverk. För att klara bolagets likviditet behöver bolaget låna pengar. Enligt det avtal som finns så är det ägarna, Fortum och Ånge kommun, som ska låna ut de pengar bolaget behöver.

  Ångefallen Kraft AB bedömer att de behöver låna totalt 3 miljoner kronor till investeringen.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj 2020, § 69 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att låna ut 1 500 000 kronor till Ångefallen Kraft AB för investering i Hermanboda kraftverk 2020.

  Bilagor

 • Kommunens resultat 2019 är ett underskott på 1 982 419 kronor vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 308 000 kronor och 2018 års motsvarande resultat som var 1 611 000 kronor.

  Resultatet för kommunkoncernen är ett underskott på 3 180 419 kronor.

  Ett av de två finansiella målen är uppfyllda 2019, kommunens soliditet har förbättrats från -6,8 % till –5,3 %. Kommunkoncernens soliditet har förbättrats från -1,6 % till -0,7 %.

  Två av de fyra verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat är av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning är uppfyllda. Detta leder till bedömningen att kommunen inte uppnår god ekonomisk hushållning 2019 ur ett verksamhetsperspektiv.

  Ånge Energi AB har uppnått de tre mål som kommunfullmäktige beslutat om för 2019 och Ånge Fastighet & Industri AB, ÅFA, har nått fyra av sju mål.

  I balansräkningen finns aktierna i Ånge Fallen Kraft AB med till ett värde av 9 miljoner kronor, marknadsvärdet bedöms vara betydligt högre. Aktierna i Ånge Energi till ett värde av 6 miljoner kronor, bolagets egna kapital var 7,4 miljoner kronor vid årsskiftet. Aktierna i ÅFA finns med till ett värde av 14 miljoner kronor, ÅFA:s egna kapital var 40,6 miljoner kronor vid årsskiftet.

  2019 års aktiverade investeringar (netto) är 23 930 000 kronor. 2019 års avskrivningar är 19 444 258 kronor.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars 2020, § 22 om fortsatt beredning av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 7 april.
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 47 om fortsatt beredning av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj 2020, § 70 enligt förslag till beslut.

 • Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 att kommunstyrelsen ska lämna förslag till preliminär budget 2021 med ekonomisk plan 2022 - 2023 till kommunfullmäktige i juni och att kommunstyrelsen lämnar slutligt budgetförslag med förslag till skattesats under hösten 2020.

  På grund av rådande Covid -19 pandemi råder stor osäkerhet kring hur stora skatteintäkterna kommer att bli 2020 och de närmaste åren framåt. Pandemin innebär även extrakostnader som inte finns budgeterade och är svåra att beräkna. Staten har vidtagit åtgärder för att mildra konsekvenserna av pandemin för bland annat kommuner och regioner. Förutom extra generella statsbidrag till kommuner och regioner kommer staten att ersätta för sjuklönekostnaderna under minst två månader och minska de sociala avgifterna under mars till juni.

  Sveriges kommuner och regioner, SKR, har lämnat en skatteunderlagsprognos 29 april. Enligt prognosen beräknas skatteunderlagstillväxten i landet bli betydligt lägre än tidigare beräkningar vilket innebär att kommunens skatteintäkter blir lägre.

  Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 12 maj föreslog Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande följande hantering av ärendet:
  1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige skjuta upp budgetbeslutet till hösten, dock för avgörande senast under november månad.
  2. Föreslå kommunstyrelsen ge kommunchef i uppdrag att nogsamt följa den ekonomiska utvecklingen och utarbeta olika scenarier inom ramen för ekonomins utveckling med löpande rapportering till kommunstyrelsen.
  3. Föreslå kommunstyrelsen ge kommunchef och nämnderna i uppdrag att fullfölja tidigare beslutade kostnadsminskningar i den takt pandemin medger.

  Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige varje år upprätta en budget för nästa kalenderår, som ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under verksamhetsåret.

  Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Mål, prioriterade aktiviteter och ekonomiska ramar för de olika nämnderna och kommunstyrelsen ska fastställas av kommunfullmäktige i juni, och eventuella ramjusteringar beslutas i november.

  Dokumentet Mål och prioriteringar, Budget 2021, Ekonomisk plan 2022–2023 tas fram för att fungera som ett samlande dokument som ger en helhetsbild och underlättar arbetet i styrelse och nämnder under aktuell period. Dokumentet belyser kommunens strategi och inriktning, aktuell samhällsutveckling och ekonomiska förutsättningar sett ur Ånge kommuns perspektiv.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj 20920, § 71 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige skjuta upp budgetbeslutet till hösten, dock för avgörande senast under november månad.
  2. Föreslå kommunstyrelsen ge kommunchef i uppdrag att nogsamt följa den ekonomiska utvecklingen och utarbeta olika scenarier inom ramen för ekonomins utveckling med löpande rapportering till kommunstyrelsen.
  3. Föreslå kommunstyrelsen ge kommunchef och nämnderna i uppdrag att fullfölja tidigare beslutade kostnadsminskningar i den takt pandemin medger.

 • Tekniska nämnden begär utökning av investeringsbudget för 2020 med 2 miljoner kronor för anpassning av lokaler för uthyrning på före detta postterminalen i Ånge.

 • Begäran om planbesked kom in till kommunledningsförvaltningen 2019-10-11 och sökande är Ånge Fastighets & Industri AB genom Tyréns AB, Härnösand.

  Avsikten är att möjliggöra för att fastighetsreglering ska kunna ske från allmän plats (del av Ånge 31:94, Ånge kommun) till kvartersmark (Ånge 58:9, Ånge Fastighets & Industri AB).
  Det aktuella området utgör allmän plats, park, i detaljplanen 2260-P14/4. Se vidare beskrivning i begäran.

  Yttranden och sakupplysningar från bygg- och miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen finns samlade i Bilaga 1. Ärendeberedning vid planbesked, yttranden och sakupplysningar.

  Planprocessen bedöms kunna genomföras med standardförfarande. Om planläggningen leder fram till ett beslut att anta en ny detaljplan är kommunens nuvarande bedömning att det kan ske inom 6 månader från start, med reservation för eventuella överklaganden av beslutet.

  Observera att ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj 2020, § 64 att föreslå kommunstyrelsen besluta att positivt planbesked lämnas enligt PBL kap 5, §§ 2-5. Kommunen avser att inleda en planläggning om sökande väljer att fullfölja sin avsikt. Planbesked och detaljplan ska bekostas av sökande.

  Bilagor

 • Begäran om planbesked kom in till bygg- och miljöförvaltningen 2020-02-28 och har därefter överlämnats till kommunledningsförvaltningen som handlägger ärendet.
  Sökande är Göran Hammarstedt, Fränsta, och Pontus Andersson, Erikslund.

  Avsikten är att på ett område av fastigheten Fränsta 6:1 bygga ett 10-tal enfamiljshus med tillhörande garage och förrådsbyggnader, samlingshus och anslutningsvägar. En större fastighet (byggnad) för seniorboende finns också i planeringsstadiet. Total byggyta uppskattas till ca 3000 kvm för cirka 50 personer. Se vidare utveckling i begäran om planbesked.

  Det aktuella området är inte utpekat för bostadsbyggande i översiktsplanen från 2004, men lämpligheten för bostadsbyggande får utredas vidare i ett tidigt skede av planläggningen eftersom det finns omständigheter som kan försvåra eller hindra att en detaljplan antas.

  Yttranden och sakupplysningar från bygg- och miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen finns samlade i Bilaga 1. Ärendeberedning vid planbesked, yttranden och sakupplysningar.

  Planprocessen kan behöva genomföras med utökat förfarande. Om planläggningen leder fram till ett beslut att anta en ny detaljplan är kommunens nuvarande bedömning att det kan ske inom 12-18 månader från start, med reservation för eventuella överklaganden av beslutet.

  Observera att ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj 2020, § 65 att föreslå kommunstyrelsen besluta att positivt planbesked lämnas enligt PBL kap 5, §§ 2-5. Kommunen avser att inleda en planläggning om sökande väljer att fullfölja sin avsikt. Frågan om kostnader för planarbete utreds vidare till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj.

 • Begäran om planbesked kom in till kommunledningsförvaltningen 2020-05-04 och sökande är Ånge Fastighets & Industri AB genom vd Joakim Persson.

  Avsikten är att ändra befintlig stadsplan 2260-P84/0320/1 genom att ta bort A-område* från fastigheten Ovansjö 1:86, Alby skola, så att den kan försäljas. Samtidigt föreslås några nya användnings-bestämmelser: byggnad för kontor, byggnad för lager, industri eller hantverk,
  komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt). Se vidare i begäran om planbesked.
  * A-område = område för allmänt ändamål.

  Yttranden och sakupplysningar från bygg- och miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen finns samlade i Bilaga 1. Ärendeberedning vid planbesked, yttranden och sakupplysningar.

  Planprocessen bedöms kunna genomföras med standardförfarande. Om planläggningen leder fram till ett beslut att anta en ny detaljplan är kommunens nuvarande bedömning att det kan ske inom 6 månader från start, med reservation för eventuella överklaganden av beslutet.

  Observera att ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj 2020, § 66 att föreslå kommunstyrelsen besluta att positivt planbesked lämnas enligt PBL kap 5, §§ 2-5. Kommunen avser att inleda en planläggning om sökande väljer att fullfölja sin avsikt. Planbesked och detaljplan ska bekostas av sökande.

  Bilagor

 • Arise Elnät AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för ny 145 kV kraftledning mellan befintlig transformatorstation i Ånge och tillståndsgiven vindpark Fasikan. Vindparken är belägen i Bräcke kommun med beviljat tillstånd för byggnation av 15 vindkraftverk. Syftet med kraftledningen som planeras att anläggas inom Ånge och Bräcke kommuner i Västernorrlands och Jämtlands län är att överföra den förnybara energi som kommer produceras i vindparken.

  Arise bjuder härmed berörda parter till ett kombinerat undersökningssamråd enligt Miljöbalken 6 kap. 23–25 § och avgränsningssamråd enligt 29–32 §. Syftet med samrådet är att undersöka om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej samt att inhämta synpunkter och information för avgränsning av innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning som ska bifogas tillståndsansökan.

  Två huvudsakliga luftledningsalternativ, A1 och B1, har utretts med en alternativ delsträcka, A2, för alternativ A1. Inledningsvis från transformatorstationen i Ånge föreslås en ledningssträcka i markkabelutförande.

  Bilagor

 • KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning kring personalförsörjning och huruvida arbetet styrs mot kompetensförsörjning.

  Den sammanfattande bedömningen är att ett systematiskt och samordnat arbete har påbörjats och utvecklas fortlöpande. För att motsvara framtida behov bedömer vi att genomförande av åtgärder behöver intensifieras ytterligare.

  Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att:
  - säkerställa att erforderliga åtgärder genomförs för att motsvara framtida behov
  - löpande följa upp åtgärder
  - säkerställa att avslutningssamtal genomförs och sammanställs
  - tydliggöra nämndernas roll och ansvar.

  Erik Kristow, personalchef svarar i yttrande att arbetet med att utveckla verksamheten inom detta område pågår, bland annat utifrån synpunkterna i den tidigare granskningsrapporten om kompetensförsörjning samt den av kommunfullmäktige antagna strategin för kompetensförsörjning. Generellt har Ånge kommun en god förmåga att rekrytera arbetskraft.

  Den punkt om avslutningssamtal som nämns i den nya rapporten är en prioriterad uppgift för chefer och där har beslut fattats om att detta ska ingå i intern kontroll från 2020. Att i nuläget ytterligare öka antalet aktiviteter och uppföljning bedöms som svårt att genomföra mot bakgrund av bemanning och budget. Jag ställer mig positiv till att tydliggöra gränsen mellan kommunstyrelsens och nämndernas ansvar.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj 2020, § 60 att uppdra till personalchef att inför kommunstyrelsens sammanträde kontakta revisionen för tydliggörande av rekommendationen att tydliggöra gränsen mellan kommunstyrelsens och nämndernas ansvar.

  Bilagor

 • Mats Gustafsson, näringslivschef presenterar vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 maj vindkraftsprojekt i Ånge kommun som är i samrådsfasen samt förslag till förhandsbesked till projektörer enligt den modell Sollefteå kommun använder.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj 2020, § 73 att tackar för informationen och ställer sig positiv till att presentera en utvecklad metod för att ge projektörer en tidig indikation om sådan önskas (Sollefteå-modellen) på kommunstyrelsens nästa sammanträde.

 • Mats Gustafsson, näringslivschef informerar kommunstyrelsen om förslag till samrådsyttrande från Ånge kommun.

  RES Renewable Norden AB (tidigare Nordisk Vindkraft) utreder möjligheten till att anlägga en vindkraftspark vid Storåsen, Ånge kommun, i Västernorrlands län. Projektet har tidigare varit ute på samråd, pausat under en period och har nu återupptagits. RES Renewable Norden AB bjuder därför på nytt in till samråd enligt miljöbalken (6 kap. 4§).

  Samrådet genomförs skriftligt då det vanliga förfarandet med öppet hus och utställning inte går att genomföra på grund av Covid-19.

  Information, utställning och underlag för samråd finns digitalt på projektets webbplats http://nordiskvindkraft.se/se/projekt/development/storaasen

  Eventuella synpunkter lämnas senast den 26 juni 2020.

  Bilagor

 • Utvecklingsenheten rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om pågående verksamhet och projekt.

  - Bosse Berglund presenterar kartläggning av kompetensbehov hos näringslivet i Ånge kommun.

 • Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv presenterar resultatet av företagarenkät 2020.

 • Malgorzata Hammarberg, enhetschef utvecklingsenheten återrapporterar till kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 maj om utfall av hemsändningsbidrag enligt de avtal om tillfällig varuhemsändning som tecknats med dagligvarubutiker, samt förslag till avtal för perioden 2020-06-01 till och med 2020-08-31.

  Kommunalt hemsändningsbidrag innebär att dagligvarubutiker ges bidrag för hemsändning (som utförs av butiken) av dagligvaror.

  Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande har den 1 april 2020, fattat ett ordförande beslut om att teckna avtal om tillfällig varuhemsändning till riskgrupper samt hushåll med boende över 70 år i Ånge kommun i samband med spridningen av Coronaviruset, covid-19.

  Ersättning per hemsändningsförsändelse vid packning och hemleverans är 200 kr ex. moms, utförs transporterna och/eller packning av kommunen förmedlade resurser erhålls 100 kr ex. moms annan och gäller från 2020-03-24 till 2020-05-31.

  Ersättning för hemsändningar utbetalas i efterskott. Butiken fakturerar kommunen, med förbehållningen att kundavtal eller annat underlag över kund samt sammanställning av utkörningar tillhandahålls kommunen.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj 2020, § 54 enligt förslag till beslut.

 • Vägföreningar
  Ljungaverks vägförening ansöker om bidrag för 2020

  Verksamhetsbidrag
  - Föreningsarkivet Västernorrland ansöker om ett anslag från Ånge kommun för verksamhetsåret 2020 om 1 krona per invånare.
  Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare: föreslår enligt Föreningsarkivets ansökan.

  - Turist i Mitt ideell förening söker bidrag om 20 000 kronor för att bygga hemsida.
  Lena Gustafsson, besöksnäringsansvarig: Föreningen Turist i Mitt är en relativt nystartad föreningen som har som avsikt att samla i första hand besöksnäringsföretagare i den västra delen av kommunen. I sin föreningsuppbyggnad satsar de nu på en egen hemsida där marknadsföring av aktiviteter och företag ska ske. Initiativet i sig är bra och knyter samman företagare i en av de branscher som i dag ökar mest i Sverige. Om bidrag ska ges föreslås en summa av 10 000 kronor.

  - BRIS ansöker om 20 000 kronor.
  Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare: Under åren 2018 och 2019 beviljades BRIS 10 000 kr/år. Under 2017 beviljades de 17 320 kr. De skriver i sin ansökan om ett ökat behov av stöd till barn som en av effekterna av coronakrisen. BRIS roll är att finnas till hands för barn som saknar en vuxen att prata med. I kristider fyller BRIS en extra viktig funktion för oroliga barn. BRIS erbjuder en nationell stödlinje med samtalsstöd av utbildad kurator via chat, mejl och telefon varje dag.

  - Ånge Pride ansöker om 10 000 kronor.
  Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare och Peter Gunnarsson, kulturchef: I år har en nybildad lokal förening ansökt om bidrag på 10 000 kr till arrangemanget Ånge Pride. Men på grund av att arrangemanget Ånge Pride är inställt föreslås att ansökan avslås.

  - RFSL Västernorrland ansöker om verksamhetsbidrag på 45 000 kronor.
  Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare: Deras verksamhetsplan redovisar lokal verksamhet samt arrangemanget Ånge Pride. Tidigare år har de blivit beviljade 10 000 för sin verksamhet samt för arrangemanget Pride. Innan Ånge Pride skapades bidrog Ånge kommun med ca 4–5 000 årligen till stöd för RFSLs lokala verksamhet.

  - Grannsamverkan ansöker om 5 000 kronor för 2020, alternativt 10 000 kronor för 2020–2021.
  Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare: Etableringar av Grannsamverkan i Sveriges kommuner har haft en stark uppåtgående trend och även i Ånge kommun finns nu många grannsamverkansområden. Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, Dina försäkringar, ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av ovanstående intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten. De skriver i sin ansökan att den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan minskar både inbrott och tillgreppsbrott samt ökar tryggheten hos invånarna. Ånge kommun har bidragit i Grannsamverkansarbetet bland annat genom att betala tillståndsavgifter för skyltar för grupper som vill starta grannsamverkan samt samverkat med polisen i uppstart av nya samverkansgrupper.
  Samverkan mot brott har ansökt tidigare år om medel till organisationen, och för 2019 blev de beviljade 5 000 kr.

  - Sinnenas konstpark ansöker om 15 000 kronor.
  Peter Gunnarsson, kulturchef: 15 000 kroonor ska jämföras med att Hembygdsföreningarna i kommunen får 10 000 kronor per förening, likaså med Ånge Musiksällskap. Utifrån det rekommenderar jag att kommunen ger ett bidrag på 7 500 kronor.

  Evenemang
  - Föreningen Destination Ljungandalen ansöker om 40 000 kronor i bidrag till genomförandet av arrangemanget Sveriges längsta loppis den 18 – 19 juli 2020
  Lena Gustafsson, besöksnäringsansvarig:
  Arrangemanget ”Sveriges läääängsta loppis” beräknas genomföras för sjunde året genom föreningen Destination Ljungandalen, om inga ytterligare inskränkningar och förändringar sker via Folkhälsomyndigheten. Arrangemanget har under åren samlat många människor efter Ljungans dalgång. I år förlängs sträckan till mer än det dubbla upp till 140 km från Sundsvall i öster och genom hela Haverö till Jämtlandsgränsen i väster. Om bidrag ska ges föreslås summan 15 000 kronor.

  - Minervaskolans elev- och föräldraförening ansöker om 7 500–8 000 kronor till avslutningsresa för eleverna i årskurs 9.

  Bilagor

 • Bybergets Folketshusförening önskar mer medel för 2020 till energibesparande åtgärder.

  Föreningen erhöll 15 000 kronor i driftbidrag vid kommunstyrelsens fördelning i februari. Tidigare har föreningen fått 35 000 kronor.

  Lokalen är i dåligt skick och föreningen har tidigare sökt bygdemedel för vissa åtgärder. Föreningen har dock fått avslag med hänvisning till att mer omfattande åtgärder krävs.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj 2020, § 57 att föreslå kommunstyrelsen bevilja Bybergets Folketshusförening en andra utbetalning för 2020 om 10 000 kronor.

 • I ett öppet brev till regionens kommuner efterfrågar RF-SISU Västernorrland en hjälpande hand till idrottsföreningar som drabbas hårt av Coronaviruset. Idrottsföreningar drabbas ekonomiskt av de restriktioner som trätt i kraft.

  På nationell nivå har Riksidrottsförbundet fattat beslut om att ta fram en modell för fyllnadsutbetalning av LOK-stöd i syfte att kompensera föreningarna för utebliven verksamhet under Covid-19-restriktionerna. Riksidrottsförbundet betalar även ut organisationsstöd tidigare och öppnar upp för flexibel användning av projektstöd, för att underlätta för idrottsrörelsen.

  Det Riksidrottsförbundet ser att kommunerna kan göra för att hjälpa våra idrottsföreningar är att:
  • Gratis hyra av kommunens idrottsanläggningar och möteslokaler fram till sommarlovet.
  • Inrätta ett tillfälligt lokal- och anläggningsbidrag för föreningar som hyr verksamhetslokaler av annan part än kommunen eller driftar alternativt äger en anläggning.
  • Säkerställa att den totala summan av det kommunala aktivitetsstödet för idrottsföreningar blir enligt kommunens beslutade budget inför 2020.
  • Föreningar får dispens med att skicka in av årsmötet godkänd verksamhets- ekonomisk- och revisionsberättelse då årsmöten kan behövas flyttas fram.

  Gunilla Sjögren, fritidskonsulent föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att:
  - Gratis hyra av kommunens idrottsanläggningar och möteslokaler fram till sommarlovet
  - Utbetala lokalt aktivitetsstöd enligt 2019 års nivå till idrottsföreningar med barn- och ungdomsaktiviteter, för att kompensera de föreningar som drabbas negativt med anledning av covid-19.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj 2020,§ 58 att föreslå kommunstyrelsen besluta att utbetala lokalt aktivitetsstöd enligt 2019 års nivå till idrottsföreningar med barn- och ungdomsaktiviteter, för att kompensera de föreningar som drabbas negativt med anledning av covid-19.

  Bilagor

 • Mattias Estlind, HR konsult redovisar statistik över sjukfrånvaro.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj 2020, § 59 att kommunstyrelsen delges redovisning av sjukfrånvaro.

 • Under punkt 2.19 Undertecknande av handlingar står att skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreterare.

  Förslaget består av att sekreterare byts ut mot förvaltningschef i reglementet.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj 2020, § 67 att föreslå kommunstyrelsen revidera reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna under punkten 2.19. Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschef.

  Bilagor

 • Med anledning av den pågående pandemin finns förslag om att möjliggöra deltagande på distans för bygg- och miljönämnden till och med 2020-12-31. I dagsläget föreslås bara beslut om att möjliggöra deltagande på distans under en begränsad tid, för att kunna bidra till att minska smittspridning och för att säkerställa långsiktig uthållig beslutskapacitet. Det bedöms behövas en mer omfattande utredning med förutsättningar och konsekvenser innan beslut kan tas om långsiktig förändring som möjliggör deltagande i sammanträden på distans.

  Bygg- och miljönämndens reglemente behöver kompletteras med text om ”Sammanträde på distans” enligt följande:

  Deltagande på distans

  Bygg- och miljönämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

  Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

  Bygg- och miljönämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige i Bräcke kommun har den 6 maj 2020, § 16 beslutat att:
  1. Bygg- och miljönämnden får sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
  2. Bygg- och miljönämndens reglemente kompletteras med text för ”Sammanträde på distans” enligt förslag.
  3. Beslutet gäller under förutsättning att Ånge kommun tagit motsvarande beslut.

  Bilagor

 • Medelpads Räddningstjänstförbund har överlämnat sin årsredovisning för 2019 till medlemskommunerna.

  Lekmannarevisorerna har överlämnat sin revisionsberättelse. De bedömer att resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen ger en rättvisande bild av räddningstjänstförbundets ekonomiska ställning och resultat. Det ekonomiska resultatet uppgår till 606 000 kronor (f å 1 157 000 kronor).

  Förbundet uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans.

  De bedömer att förbundet ha en svag måluppfyllelse för de finansiella målen med bäring på god ekonomisk hushållning. Inget av tre fastställda finansiella mål uppfylls.

  De bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt. 84 % av målen är uppfyllda och 16 % delvis uppfyllda.

  Utifrån den sammanställningen anses måluppfyllelsen i verksamheten vara tillräcklig, men kan förbättras.

  Bilagor

 • Samordningsförbundet Ånge har som uppdrag att verka för en finansiell samordning inom rehabiliteringssområdet samt för tvärsektoriell samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västernorrland och Ånge Kommun. Förbundet har finansierat helt eller delvis sex insatser där samverkan och helhetstänkande mellan förbundets medlemmar i fokus. Verksamheten är på både strukturell- och individnivå. Förbundet redovisar ett överskott för 2019 med 196 000 kronor.

  Revisorerna bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild över förbundets resultat och ställning för 2019. Vidare bedömer de att styrelsen i huvudsak bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen i allt väsentligt är tillfredsställande.

  Revisorerna finner att styrelsen har arbetat med de rekommendationer som framfördes från 2018 års revison. Efter årets revison är rekommendationerna till styrelsen att vidareutveckla mätbara mål och mått som möjliggör utvärdering och analys av verksamheten. Den samlade bilden för 2019 är att målen för verksamheten är till största delen uppfyllda medan de finansiella målen inte har uppnåtts.

  Bilagor

 • Ångefallen Kraft AB ägs till 50 % av Ånge Kommun och till 50 % av Fortum Generation AB.
  Bolagets verksamhet utgörs av vattenkraftproduktion. Produktionen sker dels i det egna
  kraftverket Hermanboda, dels i Järnvägsforsens kraftverk i vilket bolaget äger 5,15%. Båda är
  belägna i Ljungan.

  Ångefallen Kraft AB har överlämnat sin årsredovisning för 2019 till ägarna.
  Den auktoriserade revisorn har överlämnat revisionsberättelse.

  Den auktoriserade revisorn anser att årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Ångefallen Kraft AB finansiella ställning per den 31 december 2019 och att dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Den auktoriserade revisorn tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkningen. Revisorn tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

  Det saknas revisionsberättelse från lekmannarevisorn.

  Bilagor

 • Redovisningar har inkommit från Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna.

  Enligt Ånge kommuns regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (vilket är det ändamål för partistöd som anges i kommunallagen 9 § första stycket). Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg från en av mottagaren utsedd särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

  Partistödet utbetalas årligen för perioden 1 jan – 31 dec under innevarande år.

  Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2017, § 48 att om redovisning av partistöd är inkommen före den 1 mars kan kommunfullmäktige besluta om utbetalning av partistöd vid sammanträdet i april.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020, § 27 att godkänna inkomna redovisningar för 2019 samt utbetala partistöd för 2020 till Moderaterna och Vår Framtid.

  Bilagor

 • Kommunchef Stefan Wallsten informerar om aktuella frågor inom koncernen.

 • Kommunstyrelsen har en stående punkt för att lämna rapporter.

 • Stefan Wallsten, kommunchef:
  Delegeringsbeslut § 1 Specialattest leasingfakturor för bilar, ks 20/10-1
  Delegeringsbeslut § 2 och § 3 Kommunstyrelsens beslutsattestanter och ersättare, ks 20/10-4 och -5.

  Gunilla Sjögren, fritidskonsulent:
  Registreringslotteri enligt Spellagen 6 kap. 9 § 1, ks 20/112-2
  Registreringslotteri enligt Spellagen 6 kap. 9 § 1, ks 20/158-2

 • Skrivelse till Ånge kommun gällande djursjukvård som samhällsviktig verksamhet, ks 20/143-1

  Regionstyrelsen § 35 Regional prioritering av nationellt bredbandsstöd, ks 20/144

  Ny föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, ks 20/149-1

  Nej till vindkraftpark Storåsen, ks 20/176

  Gällande Storåsen Vindkraftsprojekt, ks 20/177-1

  Migrationsverket skjuter upp överföring av kvotflyktingar till Sverige tillsvidare, ks 20/184-1

  Remissversion Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar i Sundsvalls kommun, ks 20/194-1

  Inbjudan till samråd för vindkraftsprojekten Långåsen och Östavall, ks 20/202-1 till -5

  Kompletterande skrivelse till revisionsrapport grundläggande granskning, ks 20/88-2

  Skötselavtal mellan Ånge kommun och Mid Adventure Sweden AB gällande Backetjärns offentliga badplats, ks 20/213-1

  Meddelande om Kollektivtrafikmyndighetens årsredovisning 2019, ks 20/154-2

  Förbundsdirektionens sammanträde 2020-05-12 § 73 Reviderad årsredovisning 2019, ks 20/154-3

  Covid-19-epidemins påverkan på de företag som levererar transporttjänster för sjukresor och färdtjänst i Västernorrlands län, ks 20/214-1

  Skrivelse från Svenska Fotbollsförbundet med anledning av covid-19, ks 20/150-1

  § 47 Skollunch till gymnasieelever i Ånge kommun, ks 20/170-2

  Remiss av förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning, ks 20/185-1 till -5.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.