Hoppa över navigering
 • Information lämnas i följande ärenden:
  KS 20/311 Förslag till ny Lönepolicy, Erik Kristow

  KS 20/312 Förslag till ny Arbetsmiljöpolicy, Erik Kristow

  KS 19/365 Förslag till svar på motion om upprustning av bibliotek i Fränsta, Peter Gunnarsson

  KS 20/142 Hemsändningsbidrag – förlängning av avtal, Malgorzata Hammarberg

  KS 20/320 Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8), Stefan Wallsten

  KS 20/256 Hemställan om hantering av särskilda medel från regeringen fr.o.m. 2021 för utökat åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten, Ove Skägg

  KS 19/286 Uppföljning av tidigare beslut: övergång av bemanningsenheten från kommunstyrelsen till respektive förvaltning, Katarina Persson/Kent Ylvesson/Ove Skägg/Linda Wikström

  KS 20/40 Redovisning av ekonomiskt läge för Utbildningsnämnden, Mikael Johansson, Kent Ylvesson

  KS 17/99 Uppföljning av lokalförsörjningsplan - projekt Åsgatan, Catharina Norberg, Kent Ylvesson, Joakim Persson, Stefan Wallsten

  KS 20/7 Rapport från ÅFA och Ånge Energi AB, Matts Karlsson, Joakim Persson

  KS 19/325 Uppföljning av tidigare beslut: Drogförebyggande arbete, Elin Rapp

  KS 19/287 Processen kring framtagande av Vision för Ånge kommun, Stefan Wallsten, Elin Rapp

  KS 19/102 Åtgärder för en attraktivare kommun, Stefan Wallsten, Emilia Rapp

  KS 20/2 Ekonomirapport, Catharina Norberg

  KS 20/166 Mål och prioriteringar Budget 2021 Ekonomisk plan 2022-2023, Catharina Norberg, Elin Rapp

  KS 20/321 Policy och riktlinjer för inköp och upphandling, Catharina Norberg

  KS 20/202 Förslag till samrådsyttrande för planerad vindkraftpark Östavall, Mats Gustafsson

  KS 20/323 Förslag till samrådsyttrande för planerad vindkraftpark Långåsen, Mats Gustafsson

  KS 20/271 Förslag till samrådsyttrande – tillstånd för högre vindkraftverk vid Riberget, Ljusdals kommun, Mats Gustafsson

  KS 20/225 Remissyttrande över förslag till ändring av Regional transportplan för Västernorrland 2018-2029, Mats Gustafsson

  KS 20/226 Remissyttrande över förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan och Ådalsbanan, Gävle - Västeraspby

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska anmäla jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Föreligger förslag till ny lönepolicy.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 108 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ny Lönepolicy.

  Bilagor

 • Föreligger förslag till ny Arbetsmiljöpolicy.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 109 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ny Arbetsmiljöpolicy.

  Bilagor

 • Magdalena Flemström, c och Elisabet Larsson, c har den 22 november 2019 lämnat in en motion om upprustning av bibliotek i Fränsta.

  De skriver att ha en filial för biblioteksutlåning i Fränsta är en självklarhet och att locka kommuninnevånarna till ökat läsande är en viktig del i att öka kunskapsnivån i västra delen av vår kommun.

  För en inte alltför hög summa skulle en uppfräschning av biblioteket göra det mer attraktivt och välkomnande när vi lånar böcker och tidskrifter.

  Peter Gunnarsson, kulturchef med biblioteksansvar svarar i yttrande att senaste åtgärd för lokalerna skedde under 1970-talet och att de är i behov av uppfräschning. Kostnaden finns inte budgeterad. Kulturenheten förordar motionen.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 107 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

  Bilagor

 • Malgorzata Hammarberg, enhetschef utvecklingsenheten återrapporterar till kommunstyrelsens arbetsutskott om utfall av hemsändningsbidrag enligt de avtal om tillfällig varuhemsändning som tecknats med dagligvarubutiker, samt förslag till förlängning av avtal för perioden 2020-10-01 till och med 2020-10-31.

  Utvecklingsenheten har under sommaren, sedan Byabussen återtagits till ordinarie verksamhet, övertagit hemsändningen av dagligvaror.

  Tider för beställning av hemsändning har ändrats, information om detta har publicerats på www.ange.se.

  Kommunalt hemsändningsbidrag innebär att dagligvarubutiker ges bidrag för hemsändning (som utförs av butiken) av dagligvaror.

  Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande har den 1 april 2020, fattat ett ordförande beslut om att teckna avtal om tillfällig varuhemsändning till riskgrupper samt hushåll med boende över 70 år i Ånge kommun i samband med spridningen av Coronaviruset, covid-19.

  Ersättning per hemsändningsförsändelse vid packning och hemleverans är 200 kr ex. moms, utförs transporterna och/eller packning av kommunen förmedlade resurser erhålls 100 kr ex. moms annan och gäller från 2020-03-24 till 2020-05-31.

  Ersättning för hemsändningar utbetalas i efterskott. Butiken fakturerar kommunen, med förbehållningen att kundavtal eller annat underlag över kund samt sammanställning av utkörningar tillhandahålls kommunen.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 117 att:
  1. Ånge kommuns hemsida uppdateras med reviderade tider för beställning av dagligvaror.
  2. Föreslå kommunstyrelsen att Utvecklingsenheten ansvarar för varuhemsändning från Ica Supermarket Ånge och Coop Ånge.
  3. Föreslå kommunstyrelsen att bidrag för hemsändning lämnas enligt följande regler för perioden 2020-10-01 till och med 2020-10-31:
  - Ekonomiskt stöd utgår inom kommunen till dagligvarubutik för varuhemsändning till hushåll med personer i riskgrupp samt hushåll med boende över 70 år.
  - Ersättning utgår till butiken per hemsändningsförsändelse till hushåll max en (1) leverans per vecka och kund. Minimum beställning för 200 kr.
  - Ersättning per hemsändningsförsändelse vid packning och hemleverans är 200 kr ex. moms, utförs transporterna och/eller packning av förmedlade resurser erhålls 100 kr ex. moms.
  - Bidrag utgår för hemsändning till boende i kommunen.
  - Rätt att erhålla hemsändningsbidraget innebär för butiken skyldighet att utföra hemsändningsverksamhet inom butikens kundupptagningsområde.
  - Butiken skall hålla kommunen informerad om regler och rutiner gällande varuhemsändningen så rätt information kan delges kommunens invånare.
  - Hemsändningsbidraget får inte medföra att en butiks kundunderlag uttunnas av en annan butik.
  - Ersättning för hemsändningar utbetalas i efterskott. Butiken fakturerar kommunen, med förbehållningen att kundavtal eller annat underlag över kund samt sammanställning av utkörningar tillhandahålls kommunen.

 • Den 19 februari 2020 överlämnade den parlamentariskt sammansatta Kommunutredningen sitt slutbetänkande till Civilminister Lena Micko. Utredningen har haft i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.

  Kommunerna har stora och ökande utmaningar, bland annat till följd av den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. Polariseringen mellan olika kommuner ökar avseende exempelvis befolkning, kompetens och ekonomiska förutsättningar. Utredningen menar att de förslag som läggs fram på flera avgörande punkter förbättrar den kommunala kapaciteten. Men minst lika viktigt är att flera förslag sätter igång processer som kommer behövas under överskådlig tid för att garantera äldreomsorg, skola och annan kommunal service för alla medborgare i hela landet.

  Utredningen lägger förslag inom bland annat följande områden:
  − Förbättrad statlig styrning av kommunerna genom färre riktade statsbidrag.
  − Översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet.
  − En kommunal försöksverksamhet initieras.
  − Strategisk kommunsamverkan och frivilliga sammanläggningar stimuleras.
  − En kommundelegation inrättas som tillsammans med landshövdingarna för dialog med kommunerna om kapacitetsstärkande åtgärder.
  − Kompetensförsörjningen underlättas genom minskade studieskulder för personer i utsatta kommuner.

  Remissvarstiden har förlängts till den 30 september.

  Länk:
  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/02/sou-20208/

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 119 att lämna förslag till yttrande vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 september.

  Bilagor

 • Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF)skriver till ägarkommunerna och hemställer om hantering av särskilda medel från regeringen från och med 2021 för utökat åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten.

  Av lagrådsremissen En effektivare kommunal räddningstjänst, överlämnad till lagrådet den 7 maj 2020, ges ett antal förslag, som om de resulterar i lagstiftning, får direkta konsekvenser för räddningstjänsterna i landet.

  Förslagen innebär bland annat kostnadsökningar för MRF.

  Räddningstjänstutredningen har beräknat att kostnaderna för förslagets genomförande uppgår till cirka 45 miljoner kronor per år för samtliga kommuner i Sverige. För att kompensera kommunerna för det utökade åtagandet har regeringen i budgetpropositionen för 2020 beräknat att kommunerna, i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen, ska kompenseras genom att anslaget 2:4 Krisberedskap minskas med 45 miljoner kronor från och med 2021 och att anslaget 1.1 Kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommunerna ska utökas med motsvarande belopp.

  Direktionen hemställer att ägarkommunerna hanterar dessa nya medel så de disponeras av MRF, utan att de räknas in i beräkningen av medlemsramen till förbundet, och att redovisning av användningen tillåts göras ur ett Räddsam Västernorrland-perspektiv.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 118 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att Ånge kommun hanterar särskilda medel från regeringen fr.o.m. 2021 för utökat åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten så de disponeras av Medelpads Räddningstjänstförbund, utan att de räknas in i beräkningen av medlemsramen till förbundet, och att redovisning av användningen tillåts göras ur ett Räddsam Västernorrland-perspektiv.

  Bilagor

 • Uppföljning av kommunstyrelsens tidigare beslut om att decentralisera bemanningsenhetens arbetsuppgifter till respektive verksamheter.

  Bemanningsenhetens organisation decentraliseras och tas över i nuvarande form av socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

  Under 2019 har en översyn skett av bemanningsenhetens funktion i syfte att få en effektivare hantering av bemanning hos de olika verksamheterna; äldreomsorg, stöd och omsorg, kostorganisation, städorganisation samt barnomsorg.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2020, § 9 att:
  1. Upphäva kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 16 juni 2009, § 73 om etablering av en bemanningsenhet i projektet Smartare bemanning.
  2. Särskilt bevaka utveckling av övertidsuttag.

 • Örjan Olsson, v och Eva Arph Wernström, v har den 9 september 2019 lämnat in en motion om redovisning av avslutningssamtal.

  Motionärerna föreslår:
  - att de uppföljningssamtal som sker när en pedagog/rektor slutar ska redovisas i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen så att kommunens politiker kan få en bild av problematiken och därigenom ges möjlighet att åtgärda den.
  - att pedagog/rektor som slutar ska erbjudas avslutningssamtal med annan person eller högre chef (om man inte vill samtala med sin närmaste chef).

  Kent Ylvesson, skolchef svarar i yttrande att det finns rutiner för avslutningssamtal i kommunen. Samtalet ska genomföras enligt dessa rutiner. Om man som medarbetare inte vill ha samtalet med sin chef kan man vända sig till personalenheten eller skolchef för att genomföra sitt avslutningssamtal. Det är särskilt viktigt att personal får kännedom om detta. Förvaltningen har vid två tidigare tillfällen (ett under vt-19 och ett under ht-19) gått ut med denna information till rektorernas ledningsgrupp. Där har förvaltningen särskilt tryckt på vikten av att genomföra avslutningssamtal enligt rutinen.

  Avslutningssamtalet är av konfidentiell natur mellan två personer och bör inte föras vidare till obehöriga. På samma sätt som medarbetarsamtalet inte ska föras vidare till obehöriga. Enskilda avslutningssamtal bör inte redovisas i nämnd eller kommunstyrelse i detalj. Dock är det viktigt att politiken får en samlad bild över kända förändringar. Den samlade bilden sammanställs av förvaltning eller personalenhet och lämnas av respektive förvaltningschef till sin nämnd. Kommunstyrelsen kan lämpligen få samlad redogörelse av förvaltningschef eller nämndsordförande vid efterfrågan.

  Motionen, med sitt innehåll, riktas till utbildningsförvaltningen. Rutiner för avslutningssamtal gäller samtliga förvaltningar i kommunen. Det är viktigt att samtliga verksamheter känner till förändringar och vad dessa beror på för att kunna utveckla verksamheten.

  Erik Kristow, personal- och utvecklingschef svarar i yttrande att det är viktigt att kommunen får vetskap om varför medarbetare slutar. Därför finns en rutin med avslutningssamtal (se mall i bilaga) som ska erbjudas alla som avslutar sin anställning. I detta dokument står även ”Om man som medarbetare inte vill ha samtalet med sin chef kan man vända sig till personalenheten för att genomföra sitt avslutningssamtal.” Därtill finns från 2020 även avslutningssamtal med som en del av det vi följer upp särskilt i intern kontroll.

  Med anledning av detta finner jag att någon ytterligare åtgärd ej behövs. Däremot kan kommunstyrelsen och utbildningsnämnden begära en särskild redovisning vid behov.

  Tidigare beslut
  Utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2019, § 121 att godkänna motionssvaret och skicka det vidare till kommunstyrelsen.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade de 25 augusti 2020, § 110 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.

  Bilagor

 • Mikael Johansson, ordförande i utbildningsnämnden och Kent Ylvesson, chef för utbildningsförvaltningen redovisar ekonomiskt läge för utbildningsnämnden.

 • Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj, i ärendet Planbesked för fastigheterna Ånge 58:9 m.fl., informerades om att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och SKL Kommentus inköpscentral har genomfört en upphandling av nationellt ramavtal för förskolebyggnader. Kommunens lokalförsörjningsgrupp ska undersöka om det är ett alternativ till det sedan tidigare beslutade projektet om förskola på Åsgatan.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 2020, § 108 att kommunstyrelsen godkänner att arbete med alternativa lösningar fortskrider. Återrapport sker till kommunstyrelsen den 8 september.

 • Rapport från Matts Karlsson, styrelseordförande och Joakim Persson, vd Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB.

  Bolagen står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

 • Kommunstyrelsen följer upp kommunens drogförebyggande arbete.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2019, § 225 att anta förslag till svar till revisionen.

 • Ånge kommun har påbörjat en process för att ta fram en ny vision för Ånge kommun. Under vinter 2019/2020 har Ånge kommun genomfört en visionsworkshop med politiker och grupparbeten med alla medarbetare för att få fram värdefull information inför framtagande av en ny vision för Ånge kommun.

  Förslag på den fortsatta processen i visionsarbetet har beskrivits i en föreläsning om vision och varumärke online av Maria Mohlin Designs som kommunen har ramavtal med. De har även varit delaktig i delar av den påbörjade processen genom framtagande av material till workshops bland medarbetare.

  Förslaget till fortsatt process finns beskriven i bilagan ”Vision och varumärkesprocess”. Medel för detta arbete föreslås avsättas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 180 000 kr för konsultarbete samt 50 000 för ökade arvodeskostnader i samband med framtagandet av visionen.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober, § 171 att starta process med att ta fram ny vision för Ånge kommun.

 • Uppföljning av åtgärder för att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv.

  Stefan Wallsten, kommunchef och Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg presenterar vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 april 2002 lista med förslag för att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv:

  - Skyltning: välkomstskyltar i Ånge och Fränsta samt översyn av kommunens övriga skyltar och skyltning
  - Röjning: i strategiska lägen
  - Upprustning av orter med samhällsservice: fixa kantstenar, räta lyktstolpar, teknikutveckling, laddstolpar för elbilar, parkeringsmöjligheter, skyltfönster m.m.
  - Gestaltningsprojekt: samarbetsprojekt med studenter på Mittuniversitetets industridesignsutbildning för utformning av t.ex. torget i Ånge, tågstationen/stationshuset
  - Projekt Bostadsförsörjning: bostadsmarknadsundersökning samt inventering inklusive ”ödehus”. Tillgång till bostäder är en förutsättning för rotation på bostadsmarknaden samt inflyttning
  - Processledning med fokus på utveckling: en stor del av samhällsutvecklingen sker utanför kommunens verksamheter, söka projektmedel för att göra en pilot och finna en modell för medborgardelaktighet

  Med anledning av covid-19 är det ett osäkert läge om vad organisationen har möjlighet att genomföra.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019, § 81 punkt 2 att 1 miljon kronor avsätts under kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter i budget 2020 för åtgärder i syfte att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv.
  Kommunchefen ges i uppdrag att i kommunstyrelsen senast den 15 februari presentera:
  En första lista med förslag på åtgärder/aktiviteter enligt ovan angivna fas 1 och fas 2 på upp till 1 miljon kronor.
  Förslagen ska var för sig kort beskrivas samt tids- och prissättas.
  Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2020, § 4 att:
  1. Tacka för rapporten.
  2. Kommunchef Stefan Wallsten presenterar en lista med tids- och prissatta förslag för att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 24 mars.
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 41:
  Skyltning: påbörja mindre åtgärder
  Röjning: påbörja projektet
  Upprustning av orter med samhällsservice påbörja mindre åtgärder: påbörja mindre åtgärder i första hand i Ånge och Fränsta
  Gestaltningsprojekt: upprätta kontakt med Mittuniversitetet
  Projekt Bostadsförsörjning: uppdra till kommunchef att påbörja planering av arbetet
  Processledning med fokus på utveckling: projektet vilande, åter till kommunstyrelsen senare under året för beslut.

 • Årets befolkningsförändring till och med juni 2020 är en minskning med sex personer. De preliminära siffrorna för juli-18 augusti är en ytterligare minskning med 17 personer.

  För 2020 är det ekonomiska läget mycket osäkert:
  * Skatteintäkterna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av Covid-19
  • Budget 2020 är lägre än utfallet 2019 för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och socialnämnden vilket innebär att åtgärder måste vidtas för att klara budgeterat resultat
  • Den pågående Covid-19 pandemin påverkar både kostnader och intäkter 2020. Hur mycket är dock osäkert beroende på hur långvarig pandemin blir.

  Kommunen har hittills fått ett tillskott med 16,9 miljoner kronor under 2020 med anledning av Covid -19.

  Staten har även tagit över sjuklöneansvaret under april –juli, minskat de sociala avgifterna under mars – juni samt ska ersätta kommunen för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården/vård och omsorg med anledning av Covid -19. Kommunens sjuklönekostnader under april-juli uppgår till 4,1 mkr vilket kan jämföras med 2019 då kostnaden under samma period var 2,5 mkr.

  Ansökan om ersättning för extraordinära kostnader ska göras senast 31 augusti för perioden 1 februari-31 augusti.

  24 augusti kommer ny skatteunderlagsprognos från SKR.

  24 augusti har koncernledningen möte och förvaltningschefer och VD för bolagen ska då lämna prognos för 2020.

  Kommunstyrelsen har 6 miljoner kronor att förfoga över i kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för att klara 2020 års resultat. Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om följande användning:
  • 1 miljon kronor avsätts under kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter i budget 2020 för åtgärder i syfte att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv. Kommunchefen ges i uppdrag att i kommunstyrelsen senast den 15 februari 2020 presentera: En första lista med förslag på åtgärder/aktiviteter enligt ovan angivna fas 1 och fas 2 på upp till 1 miljon kronor. Förslagen ska var för sig kort beskrivas samt tids- och prissättas.
  • Upp till 2 miljoner kronor avsätts till det kommunala vägnätet
  • Upp till 1 miljon kronor avsätts till yrkesutbildning riktade mot de behov som kartlagts i kommunens näringsliv.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 104 att föreslå kommunstyrelsen godkänna ekonomirapport.

 • Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020, § 39, att skjuta upp budgetbeslutet, dock för avgörande senast under november månad

  Ekonomiskt läge:
  På grund av rådande Covid -19 pandemi råder stor osäkerhet kring hur stora skatteintäkterna kommer att bli 2021 och de närmaste åren framåt. Det är även osäkert hur pågående pandemi kommer att påverka kommunens kostnader och intäkter. Ett stort frågetecken är även hur länge Pandemin kommer att påverka kommunens ekonomi och verksamhet.

  Staten har vidtagit åtgärder för att mildra konsekvenserna av pandemin under 2020 för bland annat kommuner och regioner. Beslut saknas om åtgärder för att minska effekterna 2021 och framåt. Den 21 september kommer regeringen att presentera budgetpropositionen.

  Det ekonomiska utrymmet brukar beräknas utifrån en befolkningsminskning på 100 personer per år. Befolkningsförändringen 2020, till och med maj, är en minskning med 24 personer vilket kan jämföras med en minskning med 53 personer under samma period 2019.

  För 2019 och 2020 har beslut om budget tagits utan ekonomiska marginaler, ett budgeterat nollresultat. Önskvärt vore en budget med minst 3 mkr i budgeterat resultat vilket motsvarar ca 0,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag vilket är en minimal marginal.

  SKR kommer att presentera skatteunderlagsprognoser den 24 augusti, 1 oktober och 15 december. Regeringen kommer att presentera budgetpropositionen 21 september.

  Förslag till tidplan för höstens budgetarbete:

  Nämnderna tar beslut om förslag till verksamhetsmål för 2021
  - Kommunstyrelsen 8 september
  - Tekniska nämnden, 17 september
  - Utbildningsnämnden, 16 september
  - Socialnämnden, 24 september

  13 oktober: Presidiedag – budgetdag, nämnderna överlämnar förslag till budget till kommunstyrelsen. Förslaget innehåller förslag till åtgärder som kan vidtas beroende på hur stort respektive nämnds ekonomiska utrymme blir.

  19 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott, extra sammanträde i anslutning till måndagsmöte.

  26 oktober: Extra sammanträde i kommunstyrelsen i anslutning till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar om förslag till finansiella mål, verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning, förslag till resultat- balans- och kassaflödesbudget, förslag till ramfördelning, investeringsbudget och skattesats.

  30 november: Kommunfullmäktige beslutar om Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022–2023.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 105 att föreslå kommunstyrelsen anta förslag till tidplan för höstens budgetarbete.

  Bilagor

 • Catharina Norberg, ekonomichef och Tobias Magnusson, upphandlingssamordnare informerar vid dagens sammanträde om arbetet med att ta fram policy och riktlinjer för upphandling och inköp.

  Nuvarande policy för upphandling och inköp beslutades av kommunfullmäktige 2009-09-28, § 59 och riktlinjerna beslutades av kommunstyrelsen 2015-10-06, § 149.

  KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB genomfört en granskning av bolagens rutiner för upphandling.
  Utöver rekommendationerna till styrelsen för bolagen rekommenderar de att
  kommunstyrelsen ser över riktlinjer för upphandling både utifrån kommunfullmäktiges beslut om vita jobb och avseende kraven för direktupphandling.

  Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni, § 101 att uppdra till ekonomichef att se över policy och riktlinjer för upphandling inför kommunstyrelsens sammanträde 8 september.

  Nuvarande policy och riktlinjer bifogas ärendet.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 106 att föreslå kommunstyrelsen att förslag till revidering av policy och riktlinjer presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 september.

  Bilagor

 • Utvecklingsenheten rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om pågående verksamhet och projekt.

  Mats Gustafsson, näringslivschef lämnar allmän information om vindkraft i Ånge kommun.

 • Nordex Sverige AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att etablera och driva vindkraftsanläggningar inom områdena som benämns Östavall och Långåsen i Ånge kommun. Nordex har tidigare innehaft tillstånd för att etablera vindkraft i dessa områden, men på grund av att det inte var möjligt att ansluta parkerna till elnätet förföll tillstånden. Nordex har överklagat miljöprövningsdelegationen och mark- och miljödomstolens beslut om att inte bevilja förlängd igångsättningstid och väntar i dagsläget på beslut från mark- och miljööverdomstolen. Om förlängd igångsättningstid beviljas planerar Nordex att söka ändringstillstånd för högre och färre vindkraftverk.

  De tidigare tillstånden gällde för uppförande av 36 vindkraftverk med en totalhöjd på 190 meter i parken Östavall, samt 7 verk med en totalhöjd på 190 meter i parken Långåsen. I den nya tillståndsansökan planerar man istället för maximalt 24 vindkraftverk med en totalhöjd på 240 meter i Östavall, samt maximalt 7 vindkraftverk med en totalhöjd på 240 meter på Långåsen.

  Detta samrådsyttrande avser Samrådshandling – Vindkraft vid Östavall i Ånge kommun, Västernorrlands län.

  Vår Framtid har lämnat tilläggsyttrande.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 113 att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 8 september.

  Bilagor

 • Nordex Sverige AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att etablera och driva vindkraftsanläggningar inom områdena som benämns Östavall och Långåsen i Ånge kommun. Nordex har tidigare innehaft tillstånd för att etablera vindkraft i dessa områden, men på grund av att det inte var möjligt att ansluta parkerna till elnätet förföll tillstånden. Nordex har överklagat miljöprövningsdelegationen och mark- och miljödomstolens beslut om att inte bevilja förlängd igångsättningstid och väntar i dagsläget på beslut från mark- och miljööverdomstolen. Om förlängd igångsättningstid beviljas planerar Nordex att söka ändringstillstånd för högre och färre vindkraftverk.

  De tidigare tillstånden gällde för uppförande av 36 vindkraftverk med en totalhöjd på 190 meter i parken Östavall, samt 7 verk med en totalhöjd på 190 meter i parken Långåsen. I den nya tillståndsansökan planerar man istället för maximalt 24 vindkraftverk med en totalhöjd på 240 meter i Östavall, samt maximalt 7 vindkraftverk med en totalhöjd på 240 meter på Långåsen.

  Detta samrådsyttrande avser Samrådshandling – Vindkraft vid Långåsen i Ånge kommun, Västernorrlands län.

  Vår Framtid har lämnat tilläggsyttrande.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 114 att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 8 september.

  Bilagor

 • Nordex Sverige AB avser att ansöka om ändringstillstånd avseende det nu gällande tillståndet för uppförande av maximalt 12 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 200 meter inom projektområdet Riberget i Ljusdals kommun, strax söder om gränsen till Ånge kommun. Ändringen avser en höjning av verken till en totalhöjd om maximalt 240 meter. Bakgrunden till att ansöka om ändringstillstånd med en högre höjd handlar om att nyttja vindresursen bättre med modernare och effektivare vindkraftverk som producerar mer el. I samband med detta genomför Nordex samråd och Ånge kommun är inbjudna att inkomma med ett yttrande i ärendet.

  Det planerade parkområdet ligger i Ljusdals kommun, och Ånge kommun kommer inte att behandla frågan om tillstyrkan av etableringen.

  Detta samrådsyttrande avser Samrådshandling – Vindkraft vid Riberget i Ljusdals kommun, Gävleborgs län.

  Bilagor

 • Den nu gällande regionala transportplanen för Västernorrland 2018-2029 fastställdes i oktober 2018 utifrån en planeringsram som beslutats av regeringen. Trafikverket - som ansvarar för att genomförandet - har meddelat kostnadsökningar för väg 86. Dessa kostnadsökningar innebär att omprioriteringar och/eller bortprioriteringar är nödvändiga.

  Enligt förordningen 2009:239, ska Regionen ändra den regionala transportplanen vid väsentliga avvikelser i fråga om innehållet.

  Region Västernorrland bedömer att kostnadsavvikelserna för väg 86 är en väsentlig avvikelse och avser därför fatta beslut om en ändring av transportplanen under hösten 2020.

  Ånge kommuns yttrande föreligger som förslag från Utvecklingsenheten.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 115 att föreslå kommunstyrelsen avge remissyttrande enligt föreliggande förslag.

  Bilagor

 • Mats Gustafsson, näringslivschef lämnar förslag till yttrande. Yttrandet biläggs handlingarna under vecka 34.

  Trafikverket har tagit fram ett förslag till strategi och utbyggnadsordning för ny järnväg på sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand–Västeraspby (norr om Kramfors). Sträckan har delats in i sex etapper, och ordningsföljden har valts för att nå de positiva effekterna så snabbt som möjligt.

  Utbyggnadsstrategin är ett svar på ett uppdrag i nuvarande nationell infrastrukturplan som går ut på att fortsätta utreda kapacitetsproblem och långa restider längs Ostkustbanan och Ådalsbanan. Detta ska sedan tas med i kommande planeringsomgång och revidering av den nationella planen för infrastrukturen.

  Sträckan har stor betydelse för både gods- och persontrafik längs kusten. Hela sträckan Gävle – Västeraspby är en enkelspårig bana med omfattande blandad trafik som skapar stora och växande kapacitetsproblem. Många delar har låg hastighetsstandard, vilket medför långa restider och risk för kraftiga förseningar. Möjligheten att utveckla tågtrafiken ytterligare är därmed mycket begränsad med dagens anläggning.

  Etapperna listade i den ordning som de bör byggas enligt förslaget
  1. Hudiksvall (inklusive delen genom Hudiksvall) -Sundsvall
  2. Timrå-Härnösand
  3. Sundsvall-Timrå
  4. Gävle-Söderhamn
  5. Söderhamn-Hudiksvall (exklusive delen genom Hudiksvall)
  6. Härnösand-Västeraspby (norr om Kramfors)

  Det är tidigt i processen och förslaget behöver utredas vidare. Nu går förslaget ut på remiss för att förankra prioritetsordningen. Berörda parter bereds därför möjlighet att inkomma med remissynpunkter på rapporten.

  Remisstiden är 25 maj till 18 september.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 116 att föreslå kommunstyrelsen avge remissyttrande enligt föreliggande förslag.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen tar upp ärendet för beslut om giltighetstid.

  Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.
  Kommunledningskontoret har utrett hur den demokratiska processen kan upprätthållas.
  Alla ärenden som kan anstå, bör anstå. Ärenden som enligt lag måste tas av nämnd/styrelse, och ibland inom vissa datum, ska tas till beslut.

  Enligt kommunallagen kan nämnd och styrelse delegera till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

  Detta gäller alla ärenden utom:
  • Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
  • Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden där nämndens eller fullmäktiges beslut har överklagats.
  • Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
  • Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

  Enligt gällande delegationsordning har ordförande rätt att fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
  Sådana beslut ska anmälas vid nästa sammanträde.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 31:
  1. Att delegera styrelsebeslut till kommunstyrelsens arbetsutskott, inom styrelsens ansvarsområde, för ärenden som inte kan anstå, dock ej beslut som inte kan delegeras enligt kommunallagen,
  2. Att beslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott protokollförs samt
  3. Att kommunstyrelsens arbetsutskott vid nästkommande möte återrapporterar fattade beslut.
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2020, § 94 att kommunstyrelsens beslut den 7 april 2020, § 31 gäller till och med 2020-09-15.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 120 att föreslå kommunstyrelsen att kommunstyrelsens beslut den 7 april 2020, § 31 gäller till och med 2020-12-31.

 • Kommunstyrelsen utser ombud till föreningens årsstämma.

  Årsstämma hålls digitalt den 24 september kl. 9.00.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 121 att föreslå kommunstyrelsen utse Linda Mattsson, vf som ombud till föreningen Sveriges Vattenkraftkommuners årsstämma 2020.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott får en rapport från arbetsgruppen för förändring av den politiska organisationen, för ställningstagande om den fortsatta processen.

  Kommunalråd Erik Lövgren, s har i samarbete med kommunchef Stefan Wallsten, i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 8 oktober 2019, tillfrågat samtliga gruppledare om deltagare till arbetsgrupp för förändring av den politiska organisationen. Inriktningen för arbetet är en organisationsmodell bestående av en kommunstyrelse med utskott. Arbetsgruppen har varit aktiv under våren 2020 och därefter överlämnat arbetsmaterialet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

  Samtliga politiker i Ånge kommuns nämnder, styrelse och kommunfullmäktige har bjudits in att delta i hearing med arbetsgruppen den 1 juni 2020.

  Arbetsgruppen har därefter skickat ärendet på remiss till samtliga partier. Svar har inkommit från alla partier. Sammantaget är de politiska partierna positivt inställda till den föreslagna organisationsmodellen. Synpunkter som framförs gäller vikten av att förvaltnings- och tjänstepersonsorganisationen utformas för att på bästa sätt passa den politiska, samt farhågor om kostnaden för ändringen, tidpunkt för införande av den och en försämrad demokrati och insyn, främst för de mindre partierna.

  Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, §41 att uppdra till kommunchef att ta fram förslag på förändring av politiska organisationen med inriktning mot en organisationsmodell innefattande en kommunstyrelse med utskott.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 3 september, § 151 att uppdra till kommunchef att utifrån dagens diskussioner sammanställa ett underlag som skickas ut som remiss till kommunens politiska partier. Remisstiden pågår till den 20 september.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 121 att föreslå kommunstyrelsen:
  1. Uppdra till kommunchef att tillsätta arbetsgrupp för förändring av den politiska organisationen. Arbetsgruppen ska bestå av kommunchef och en representant från varje politiskt parti.
  2. En eventuellt beslutad förändrad politisk organisation ska kunna sjösättas den 1 januari 2021.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2019, § 172 att:
  1. Uppdra till kommunchef att tillsätta arbetsgrupp för förändring av den politiska organisationen. Arbetsgruppen ska bestå av kommunchef och en representant från varje politiskt parti.
  2. En eventuellt beslutad förändrad politisk organisation ska kunna sjösättas den 1 januari 2021.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 122 att föreslå kommunstyrelsen:
  1. Utse kommunstyrelsens arbetsutskott till beredande organ för förändring av politisk organisation.
  2. Utse kommunchef att utreda en ny tjänstepersonorganisation med en förvaltning kopplat till en förändrad politisk organisation.

  Bilagor

 • Kommunchef Stefan Wallsten informerar om aktuella frågor inom koncernen.

 • Kommunstyrelsen har en stående punkt för att lämna rapporter.

 • Stefan Wallsten, kommunchef:
  Specialattest leasingfakturor för bilar, ks 20/10 §§ 5-6

  Kommunstyrelsens beslutsattestanter och ersättare, ks 20/10 § 7

  Teckningsrätter av kommunala värdehandlingar och förbindelser samt mervärdesskatt, ks 19/320 § 3

  Sten-Ove Danielsson, kommunstyrelsens ordförande:
  Bostadsanpassningsbidrag: ks 19/262, ks 19/213, ks 19/97, ks 19/87, ks 19/291, ks 19/294, ks 19/300, ks 19/309, ks 19/321, ks 19/322, ks 19/323, ks 19/356, ks 19/370, ks 19/397, ks 20/50.

  Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande:
  Bostadsanpassningsbidrag: ks 19/371, ks 20/62, ks 20/92, ks 20/94, ks 20/96, ks 20/138, ks 20/174, ks 20/181.

 • Arbetslivsmuseer i behov av stöd, ks 20/259

  Bmn § 58 Tillfällig delegationsordning gällande smittskydd, ks 20/260

  Vindkraft Storåsen., ks 20/273

  Infraljud, ks 20/274

  Lite om återställningen av mark, ks 20/275

  Beslut enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för nyanläggning av markkabel från adressen Ö 260 till Ö 276, Erikslund i Ånge kommun, ks 20/278

  Kommunavtal STIM, ks 20/279

  Skrivelse till ansvarig för Migrationsverkets verksamhet i Ånge/Medelpad/Västernorrland, ks 20/280

  Samrådsunderlag Storåsen vindkraftpark, ks 20/164

  Remiss av avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av åtgärdsprogram 2021-2027 i Bottenhavets vattendistrikt, ks 20/282

  Beslut om ansökan om dispens från förbud enligt reservatföreskrifterna för att få uppföra en ny kraftledning inom naturreservatet Stormyran-Lommyran i Ånge kommun, Västernorrlands län, ks 20/283

  Beslut om förlängd igångsättningstid Storflötten vindkraftpark, ks 20/286

  Gemensam skrivelse från Vårdföretagarna och Famna angående statsbidrag för att ekonomiskt stödja vården och omsorgen till följd av sjukdomen covid-19, ks 20/288

  Besked angående anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för ny 145/36 kV transformatorstation Bodmyran inom Björnbergets vindkraftpark i Ånge kommun, ks 20/208

  Angående tidningsartikel om Östavalls sågen, ks 20/313

  Europaforum Norra Sveriges synpunkter på Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel, ks 20/314

  Skrivelse angående situationen i och kring sågverket i Östavall, ks 20/315

  E-post till Emil Källström, c om Östavallssågen, ks 20/324

  Frågor från fackliga organisationer till bolagsstyrelsen Norra Skog, ks 20/326

  Skrivelse om Östavalls sågverk, ks 20/330

  Samlingsärende för synpunkter om vindkraft i Ånge kommun registrerade fr.o.m. 2020-06-29, ks 20/281

  Skrivelse från Ånge Vindkraft, ks 20/332

  Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott:
  2020-07-08

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.