Hoppa över navigering
 • Information om ÖP, KS 20/255, Emilia Rapp

  Ekonomirapport, KS 20/2, Catharina Norberg

  Policy och riktlinjer för inköp och upphandling, KS 20/321, Catharina Norberg, Tobias Magnusson, Emilia Rapp

  Förslag till svar på revisionsrapport granskning av delårsrapport per 2020-08-31, KS 20/383, Catharina Norberg

  Budget per ansvarsområde och beslutsattestanter 2021, KS 20/166, Catharina Norberg

  Internkontroll med riskinventering för styrelse och nämnder 2021, KS 20/434, Catharina Norberg

  Lån Ånge Energi AB, KS 20/440, Catharina Norberg

  Entrépriser Fränsta sim- och sporthall, KS 20/423, Erik Kristow

  Uppföljning av checklista för persondataskydd, KS 20/469, Matts Boman

  Förslag till svar på revisionsrapport granskning av protokoll och styrdokument på kommunens hemsida , KS 20/387, Elin Rapp

  Rapport från styrgruppen om Ny vision för Ånge kommun, KS 19/287, Elin Rapp

  Förbättrat Näringslivsklimat, KS 19/401, Ewa Lindstrand

  Förvärv av fastigheten Ånge 97:6, Lantmannagatan 17 och 19, KS 20/454, Anders Lindqvist, Ove Skägg

  Ny detaljplan för området Kapellbacken i Ånge, KS 20/455, Anders Lindqvist

  Rapport från utvecklingsenheten, KS 20/6, Erik Kristow

  Huvudmannaskap för Vikbron, KS 20/420, Erik Kristow

  Kostnader för renovering av VA hos Ånge ridklubb, KS 20/457, Erik Kristow

  Information om kommunförvaltningens prioriteringar, KS 20/442, Stefan Wallsten

  Deltagande i nätverket Bunsows vänner, KS 20/443, Mats Gustafsson

  Val av representanter till ägarsamråd i Ostkustbanan 2015 AB, KS 19/378, Mats Gustafsson

  Destination Sundsvall - Samarbete mellan Ånge, Sundsvall och Timrå kommuner, KS 19/324, Mats Gustafsson

  Skrivelse till operatörer om bristande mobiltäckning i Ånge kommun, KS 20/458, Jan Filipsson

  Delegering av beslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, KS 20/139, Erik Lövgren

  Besök av revisorerna, KS 20/466, Lena Medin, revisorerna

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska anmäla jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg rapporterar.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020, § 198 att:
  1. Tacka för informationen.
  2. Tillsätta referensgrupp med förtroendevalda som följer det fortsatta arbetet med översiktsplan enligt följande:
  Erik Lövgren, s
  Göran Hammarstedt, kd
  Tomas Widenfalk, c
  Hans-Erik Beck, m
  Örjan Olsson, v
  Dennis Hjalmarsson, sd
  Leif Edh, vf
  3. Uppdra till kommunchef att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till tidplan och analys av olika tillvägagångssätt och tematiskt tillägg för vindkraft.

 • Årets befolkningsförändring till och med september 2020 är en minskning med 30 personer. De preliminära siffrorna för oktober och november är en ytterligare minskning med 24 personer.

  För 2020 är det ekonomiska läget mycket osäkert:
  • Skatteintäkterna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av Covid-19
  • Prognosen som gjordes i delårsrapporten visar på högre kostnader än budgeterat för socialnämnd och utbildningsnämnd
  • Den pågående Covid-19 pandemin påverkar både kostnader och intäkter 2020. Hur mycket är dock osäkert beroende på hur långvarig pandemin blir.

  Kommunen har hittills fått 16,9 mkr mer i statsbidrag än budgeterat under 2020.

  Kommunens kostnader för Covid -19, till och med oktober, uppgår till ca 15 miljoner kronor.

  Staten har även tagit över sjuklöneansvaret helt under april –juli och delvis under augusti - december, minskat de sociala avgifterna under mars – juni samt ska ersätta kommunen för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården/vård och omsorg med anledning av Covid -19.

  Kommunen har beviljats 7,5 mkr i ersättning för extraordinära kostnader till och med juli, varav 6,9 kommer att utbetalas. Ansökan om ersättning för extraordinära kostnader för perioden augusti till och med november har lämnats till socialstyrelsen.

  Koncernledningen har möte under vecka 51, där förvaltningschefer och VD kommer att lämna ny prognos för sina verksamheter för 2020.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 december 2020, § 174 att föreslå kommunstyrelsen godkänna ekonomirapport.

 • Catharina Norberg, ekonomichef presenterar förslag till policy och riktlinjer för upphandling och inköp.

  Nuvarande policy för upphandling och inköp beslutades av kommunfullmäktige 2009-09-28, § 59 och riktlinjerna beslutades av kommunstyrelsen 2015-10-06, § 149.

  KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB genomfört en granskning av bolagens rutiner för upphandling.
  Utöver rekommendationerna till styrelsen för bolagen rekommenderar de att
  kommunstyrelsen ser över riktlinjer för upphandling både utifrån kommunfullmäktiges beslut om vita jobb och avseende kraven för direktupphandling.

  Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni, § 101 att uppdra till ekonomichef att se över policy och riktlinjer för upphandling inför kommunstyrelsens sammanträde 8 september.

  Nuvarande policy och riktlinjer bifogas ärendet.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 december 2020, § 175 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta policy för upphandling och inköp.
  2. Fortsatt beredning av förslag till riktlinjer för upphandling och inköp. Ekonomienheten och Näringslivskontoret ska kommunicera förslag till riktlinjer för upphandling och inköp med lokalt näringsliv. Ärendet återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 januari 2021.

  Bilagor

 • Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av delårsrapporten.

  Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på den slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 15 januari 2021.

  Revisionen har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsrapporten, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger revisionen anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

  Revisionen framför följande synpunkter i sin granskning:
  - Delårsrapporten behöver kompletteras med kommentarer om cykliska effekter
  - Investeringsredovisningen bör utvecklas för att ge en samlad beskrivning

  Revisionen rekommenderar att redovisningen av långa hyresavtal ska redovisas som finansiell leasing och att kommunen bör se över om inte fler juridiska personer bör ingå i den sammanställda redovisningen.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 december 2020, § 176 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen uppdra till ekonomienheten att beakta revisionens synpunkter och utreda om fler juridiska personer ska ingå i den sammanställda redovisningen.
  2. Föreslå kommunstyrelsen besluta att avvakta organisationsöversynen innan förändring görs av redovisningen av hyresavtal.

  Bilagor

 • Beslut om beslutsattestanter/ersättare ska tas inför varje nytt år enligt attestreglementet. Kommunstyrelsen ska inför varje år besluta om hur styrelsens nettoram ska fördelas mellan de olika ansvarsområdena.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 december 2020, § 177 att föreslå kommunstyrelsen:
  1. Anta fördelning av kommunstyrelsens ekonomiska ram per ansvarsområde
  2. Anta förteckning över kommunstyrelsens beslutsattestanter och ersättare.
  3. Anta förteckning över gemensamma nämnders beslutsattestanter och ersättare.
  4. Anta förteckning över finansieringens beslutsattestanter och ersättare.
  5. Uppdra till kommunchefen att besluta om förändringar av beslutsattestanter och ersättare under 2021.

  Bilagor

 • Varje nämnd/styrelse ska årligen genomföra en risk- och konsekvensanalys och upprätta en internkontrollplan. Resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen utgör grunden för internkontrollplanen.

  Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och personal.

  Internkontrollplanen fastställs av respektive nämnd/styrelse inför varje nytt år och delges kommunstyrelsen och revisionen. Väsentlighet och risk är utgångspunkten vid val av kontrollmoment, fel som kan tänkas uppstå och som kan medföra stor skada och det är en påtaglig risk för att den ska kunna inträffa.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 december 2020, § 178 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen att rekrytering och personuppgiftshantering är en koncernövergripande risk som styrelse, nämnder och bolag ska följa upp och rapportera under
  2021.
  2. Föreslå kommunstyrelsen fastställa styrelsens egen internkontrollplan där följande risker ska följas upp under 2021:
  Kompetensförsörjning
  Rekrytering
  Rehabiliteringsprocessen
  Personuppgiftshantering
  Ångemodellen
  3. Föreslå kommunstyrelsen att inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt hitta en modell för uppföljning av Utbildningsnämnden 2021.

 • 2010 lånade kommunen ut 50 miljoner kronor till Ånge Energi AB. Lånet avsåg finansiering av investering av ledning till Alby för att kunna ta tillvara spillvärmen från ett företag till värmeproduktion i Ånge.

  Pengarna som lånades ut var en del av kommunens el-aktiepengar.

  Aktuell ränta är 1,73%.

  2020-08-31 återstår 24,2 miljoner kronor av lånet.

  Ånge Energi har ansökt och beviljats Grönt lån av kommuninvest.

  Ånge Energi har sedan tidigare tre lån hos Kommuninvest på totalt ca 37,7 miljoner kronor.

  Kommunen står inför en större investering, 2020 påbörjas arbetet med nytt reningsverk och överföringsledningar. Investeringen beräknas till totalt 70 miljoner kronor och beräknas vara klar år 2022.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 23 oktober 2017, § 69 i ärende KS 17/196 att befintliga lån som Ånge Energi har hos kommunen fortsätter att löpa. Den föreslagna flytten av lånet från kommunen till kommuninvest innebär en årlig förlust för kommunkoncernen om 400 000 kronor.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 december 2020, § 179 (KS 20/440) att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Ånge Energi återbetalar lånet till kommunen i förtid, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Ånge Energi ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 62 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

 • Erik Kristow, personal- och utvecklingscehef informerar om förslag till nya entrépriser för Fränsta sim- och sporthall.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 december 2020, § 182 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till entrépriser på Fränsta sim- och sporthall.
  2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige delegera framtida justering av entrépriser till kommunstyrelsen.
  3. Uppdra till utvecklingsenheten att utlysa tävling om nytt namn på Fränsta sim- och sporthall inför invigning 2021.

 • Redovisning över pågående arbete enligt checklista för persondataskydd. Matts Boman, dataskyddsombud deltar i ärendet.

  Kommunstyrelsen har 2018-09-04 § 159 antagit en handlingsplan för persondataskydd med tyngdpunkt på uppföljning och rapportering.

  Respektive förvaltningschef ansvarar för att aktiviteterna i handlingsplanen följs upp och rapporteras till personuppgiftsansvarig (nämnden) och till dataskyddsombudet.

 • Revisorerna har genomfört en granskning av protokoll och styrdokument på kommunens hemsida.

  Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det inte finns några dokumenterade riktlinjer eller rutiner för publicering av protokoll och styrdokument eller för anslag av protokoll på hemsidan. Ånge kommun har en författningssamling på kommunens hemsida under "Regler och styrande dokument". Aktualiteten på styrdokumenten på Ånge kommuns hemsida varierar och det finns enligt vår bedömning behov av översyn av dokumenten. På Ånge kommuns hemsida hanteras inga sekretessuppgifter. Dokument med sekretessuppgifter läggs inte ut på hemsidan. Anslagen av protokoll görs på ett korrekt sätt, men det går inte att hitta protokollen i anslutning till anslaget. Enligt vår bedömning finns en risk för att bilagor sekretessmarkeras med hänvisning till GDPR utan att så är nödvändigt.

  Utifrån bedömning och slutsats rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen och berörda nämnder att:
  — Skriftliga rutiner tas fram för publicering av styrdokument, publicering av protokoll och anslag av protokoll på hemsidan.
  — att ett förtydligande görs av internt vad som ska finnas på hemsidan och vad som ska publiceras på "Regler och styrande dokument" och att i riktlinjerna tydliggöra vad som ska publiceras på intranätet respektive hemsidan.
  —tekniska nämnden att kontrollera att aktuell delegeringsordning är publicerad och om så är fallet, att se över behovet av revideringar i nämndens delegeringsordning.
  — det görs en översyn av befintliga dokument på "Regler och styrande dokument", av dokumentens aktualitet och att uppdateringar/revideringar görs vid behov samt att riktlinjerna kompletteras med rutiner som säkerställer en regelbunden genomgång av publicerade dokument.
  — justerade protokoll kopplas direkt till det aktuella anslaget.
  — rutinerna för sekretessmarkering av bilagor i protokoll ses över och att sekretessmarkering på grund av personuppgifter endast görs när det handlar om personuppgifter som enligt sekretesslagen är skyddade. Kommunstyrelsen ska lämna svar på revisionsrapporten senast den 15 januari 2021.

  Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare lämnar yttrande på rapporten:
  Revisionens rekommendation:
  — Skriftliga rutiner tas fram för publicering av styrdokument, publicering av protokoll och anslag av protokoll på hemsidan.
  Svar: Ja, mer skriftlig dokumentation kommer att tas fram.

  — att ett förtydligande görs av internt vad som ska finnas på hemsidan och vad som ska publiceras på "Regler och styrande dokument" och att i riktlinjerna tydliggöra vad som ska publiceras på intranätet respektive hemsidan.
  Svar: Ja, mer skriftlig dokumentation kring fördelningen vi gör mellan internt och externt.

  —tekniska nämnden att kontrollera att aktuell delegeringsordning är publicerad och om så är fallet, att se över behovet av revideringar i nämndens delegeringsordning.
  Svar: revideringar är aktuella för både styrelsen och nämnderna, men skjuts fram på grund av covid-19.

  — det görs en översyn av befintliga dokument på "Regler och styrande dokument", av dokumentens aktualitet och att uppdateringar/revideringar görs vid behov samt att riktlinjerna kompletteras med rutiner som säkerställer en regelbunden genomgång av publicerade dokument.
  Svar: Ja, men inte prioriterat under pågående krishantering.

  — justerade protokoll kopplas direkt till det aktuella anslaget.
  Svar: Nej, det är dyrt, innebär mycket merarbete och är inte ett lagkrav.

  — rutinerna för sekretessmarkering av bilagor i protokoll ses över och att sekretessmarkering på grund av personuppgifter endast görs när det handlar om personuppgifter som enligt sekretesslagen är skyddade.
  Svar: Ånge kommun har öppenhet och transparens som princip. Men det finns inga lagkrav om att kommunen måste ha publicering på webben. Så vårt webbdiarium och vår öppna mötesportal är en utökad service. Om uppgifterna som är dolda efterfrågas så lämnas de ut via nämndsadministrationen. Ofta handlar det inte om sekretessmarkeringar utan personuppgifter som skyddas genom GDPR. Det skulle vara administrativt krävande att gå igenom materialet och sudda personuppgifter (högre risk att personuppgifter missas).

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-12-01 § 185 (KS 20/387) att föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till svar på revisionens granskning av protokoll och styrdokument på kommunens hemsida.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen fattade på sammanträdet den 8 september beslut om en processplan för framtagning av en ny Vision för Ånge kommun. Rådande pandemi och fortsatt diskussion i den politiska styrgruppen för Visionsarbetet har resulterat i ett antal förändringar i processplanen, bl a tillägg av en digital medborgarenkät samt aktiviteter riktade mot kommunens yngre invånare i syfte att än mer påtagligt följa den nya lagen om Barnens rättigheter, Barnkonventionen.

  I samråd med den konsult som har uppdraget att leda processen har en ny tidplan framarbetats och en kompletterande offert har lämnats.

  Bilagor

 • Eva Lindstrand deltar vid mötet och informerar om projekt för bättre näringslivsklimat.

  Svenskt näringsliv har erbjudit Ånge kommun att delta i ett projekt för bättre näringslivsklimat. Projektets syfte är att verka för gynnsamma förutsättningar lokalt i deltagande kommuner för att etablera, äga, driva och utveckla företag.

  Kommuner som väljs ut för deltagande ska:
  - ha gjort förbättrat företagsklimat till en prioriterad politisk fråga
  - vara beredda och mogna att göra en genomgripande satsning på området
  - ha stark politisk förankring att delta i projektet

  Vid programmets slut ska samtliga kommuner ha igångsatt genomgripande förändringar rörande det lokala företagsklimatet

  Kommuner som deltar åtar sig att:
  - delta i hela programmet
  - ha företagsklimatet som en prioriterad fråga för kommunalråd och kommunchef i synnerhet
  - ställa upp med studiebesök och liknande för andra kommuner efter programmet
  - delta med kommunalråd, kommunchef och näringslivschef vid varje tillfälle
  - delta med för tillfället utvalda vid tematräffar.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2019,§ 239 att delta i projekt för bättre näringslivsklimat.

 • Peter Thoms vid Advokatfirman Abersten, Sundsvall, har som konkursförvaltare för Affärshuset Mejeriet i Ånge AB, ställt fråga om möjligheten att Ånge kommun förvärvar fastigheten Ånge 97:6, Lantmannagatan 17 och 19 i Ånge.

  Fastigheten Ånge 97:6 ingår i konkursboet och riskerar att bli en så kallad herrelös fastighet som överges av konkursboet om det inte finns någon köpare av fastigheten. Om kommunen väljer att avstå förvärv av fastigheten, bär kommunen ändå ansvar gentemot allmänheten för de risker som oundvikligen uppstår med en herrelös fastighet. I kommunens bedömning av ärendet måste byggnadens storlek, skick och placering också vägas in.

  Konkursförvaltaren återkommer med kompletterat beslutsunderlag inför kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-15.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 december 2020, § 197 att förfrågan från konkursförvaltaren behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-15 då beslutsunderlaget har kompletterats från konkursförvaltaren

  Bilagor

 • En ny förskola planeras inom området Kapellbacken i Ånge, projekt Åsgatan.

  Kommunfullmäktige har 2020-11-30, § 84 beslutat uppdra till Ånge Fastighets- & Industri AB att verkställa projekt Åsgatan enligt Sundsvallskonceptet motsvarande 8 avdelningar, 60 miljoner kronor, samt behålla befintlig förskola på Åsgatan för bibehållen flexibilitet.

  Nu gällande detaljplan 2260-P14/4 för Kapellbacken från 2012-10-24 behöver ersättas helt eller delvis av en ny detaljplan som möjliggör att den nya förskolan kan byggas, med tillhörande områden och anläggningar.

 • Utvecklingsenheten rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om pågående verksamhet och projekt.

 • Lars Lundberg från Fränsta IK presenterar tankar i en förstudie där man tittar på möjligheten att bygga fotbollsplan med konstgräs samt inomhushall med paddelbanor.

  Bakgrunden är platsbrist då de är många utövare. Förstudien har utrett möjligheterna till att antingen bygga en ny inomhushall med konstgräs eller bygga en konstgräsplan utomhus med belysning. Syftet är att utöka antalet spelbara planer och förlänger säsongen höst och vinter för ungdomsverksamheten. De tittar även på möjligheten att bygga en inomhushall med paddelbanor för att utöka utbudet av spontanidrott i kommunen.

 • Erik Kristow, personal- och utvecklingschef föredrar ärendet.

  Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i november diskuteras prioriteringslista för besöksmål i Ånge kommun, ärende ks 20/404. Ett av besöksmålen är Vikbron. En fördjupad analys behöver genomföras av förutsättningar för huvudmannaskapet samt finansiering av nödvändig upprustning av bron.

  Ärendet har hanterats av kommunstyrelsen under perioden 2016–2019. Finnsta-Roggafors-Viken intresseförening som äger Vikbron har meddelat Ånge kommun att de önskar ett kommunalt övertagande. Kommunstyrelsen har svarat föreningen genom en skrivelse från Sten-Ove Danielsson, antagen av kommunstyrelsen den 28 maj 2019. Kommunen uttryckte vilja att i dialog med eventuell part som är beredd att ta över ansvaret för bron diskutera på vilket sätt kommunen i framtiden kan stötta Vikbron samt erbjuda ett årligt ekonomiskt stöd till ägaren.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 3 september 2019, § 149 i ärende KS 19/277 att:
  1. Ånge kommun erbjuder framtida ägare av Vikbron 50 000 kronor i årligt bidrag samt 100 000 kronor årligen i fonderade medel för framtida underhåll.
  2. Uppdra till kommunchef att vid verkställighet upprätta nödvändiga avtal med framtida ägare.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § att uppdra till kommunchef att utreda förutsättningarna för huvudmannaskap för Vikbron.

 • Renoveringen av VA är beställd av Ånge kommun och utförd av entreprenör, handlar om arbeten som är nödvändiga för driften av anläggningen. Fungerande VA och toalett är en förutsättning för en god arbetsmiljö för personalen och att basal service kan erbjudas besökare.

  Ånge Ridklubb har under många år haft ett återkommande problem med avlopp och dränering på stallområdet. Varje vår är det till exempel stora problem när snösmältningen kommer. Det har varit många insatser under flera år från VA och fritid för att åtgärda problem som uppstått. Ridklubben har det sista året inte kunnat använda toaletten och kommunen har därför ställt dit en mobiltoalett. För att nå en långsiktigt stabil lösning fattade utvecklingsenheten beslut om att göra denna större insats som innebar grävning av ny dränering och renovering av avloppet.

  Åtgärderna innebar större kostnader som Ånge Ridklubb ej har möjlighet att ta på sig eller återbetala. En avvägning har även gjorts utifrån att Ånge Ridklubb har en omfattande och väl fungerande verksamhet till gagn för samhället och framförallt har aktiviteter som främst nyttjas av unga tjejer. Hade motsvarande problem till exempel uppstått i ishallen hade kommunen per automatik genomfört åtgärderna då vi står som ägare till anläggningen.

  Erik Kristow, personal- och utvecklingschef föreslår att 265 949 kronor tas ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 december 2020, § 195 att uppdra till utvecklingschef att ta fram förslag till hantering av ärendet inför kommunstyrelsens sammanträde den 15 december.

 • Sparbanksstiftelsen Norrland, Swedbank tillsammans med Bengt-Göran Persson, en av grundarna av Åre Business Forum – samt en rad partners, bland annat Centrum för forskning om ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet, är initiativtagare till ett nytt regionalt och årligt återkommande tillväxtforum Bunsow Growth Forum.

  Bünsows Vänner är ett nätverk och mötesforum som ska stimulera tillväxt, gemenskap och framtidstro mellan de årliga tillväxtdagarna, intresserade företag och organisationer kan ingå i nätverket genom att erlägga en medlemsavgift.

  Nätverket bjuder in till tre träffar under 2020/2021. Träffarna är planerade till 3 december, 18 mars och 10 juni.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 december 2020, § 186 att föreslå kommunstyrelsen att:
  1. Ingå i kretsen “Bunsows vänner” under 2020/2021.
  2. Kostnaden för deltagandet, 10 000 kronor, tas ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

 • I aktieägaravtalet för Ostkustbanan 2015 AB, som godkänts av kommunfullmäktige vid sammanträde 2020-04-27 anges i §5 angående bolagets ägarforum:

  Ägarforumet ska bestå av två (2) representanter från varje ägare, en (1) ledamot och en (1) suppleant, där ledamoten ska representera den politiska majoriteten och suppleanten ska representera den politiska oppositionen. Till ledamot eller suppleant i ägarforumet får inte väljas person som är ledamot i Bolagets styrelse.

  Ånge kommun har inte utsett representanter i ägarforum varför så behöver ske.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 december 2020, § 187 att föreslå kommunstyrelsen att:
  1. Utse Erik Lövgren, s till ordinarie ledamot i ägarrådet för Ostkustbanan 2015 AB under tiden 2020-2022, samt
  2. Utse Dennis Hjalmarsson, sd till suppleant i ägarrådet för Ostkustbanan 2015 AB under tiden 2020-2022.

 • Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar. För att lyckas attrahera besökare till en region erfordras starka samarbeten, för att bli en uttalad och tydlig exportmogen destination behöver vi en organisation där Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner tillsammans med näringslivet utvecklar destinationen tillsammans med närliggande destinationer.
  Under de senaste åren har ett operativt samarbete skett mellan Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner där vi samlats kring den gemensamma Destination Sundsvall.

  Budget för samarbetet 2021
  Ånge 342 400 kr 8%
  Timrå 599 200 kr 14%
  Sundsvall 3 338 400 kr 78%
  Totalt 4 280 000 kr 100%

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 december 2020, § 188 att föreslå kommunstyrelsen att:
  1. I samarbete med Timrå och Sundsvalls kommuner arbeta som en gemensam destination under 2021 med det gemensamma varumärket Destination Sundsvall.
  2. Näringslivsbolaget i Sundsvall AB får uppdraget att samordna arbetet.
  3. Ånges del av samarbetet finansieras för 2021 med 342 200 kronor ur ansvarsområde 92370 budget.
  4. Styrning av samarbetet sker genom styrgruppsarbete där kommundirektör/kommunchef samt näringslivschefer från samarbetande kommuner deltar.
  5. Näringslivschef i respektive kommun avsätter resurser för att arbeta operativt i Destinationssamarbetet.
  6. Beslutet förutsätter att beslut med samma innebörd fattas i Sundsvall och Timrå kommuner för att vara giltigt

 • Stefan Wallsten, kommunchef informerar om kommunledningsförvaltningens prioriteringar under rådande pandemi.

 • Förslag till skrivelse behandlas vid dagens sammanträde.

  Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde lyfter Jan Filipsson, s frågan om bristande mobiltäckning i Ånge kommun. Mobiltäckningen är undermålig i flera delar av kommunen, både centralt i tätorter, glesbefolkade platser och längs E14.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott är överens om att föreslå kommunstyrelsen tillskriva teleoperatörer och ansvarig minister i frågan.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 december 2020, § 196 att föreslå kommunstyrelsen tillskriva teleoperatörer och ansvarig minister om undermåliga teletjänster i Ånge kommun.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tar upp ärendet för beslut om eventuellt förlängd giltighetstid.

  Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.
  Kommunledningskontoret har utrett hur den demokratiska processen kan upprätthållas.
  Alla ärenden som kan anstå, bör anstå. Ärenden som enligt lag måste tas av nämnd/styrelse, och ibland inom vissa datum, ska tas till beslut.

  Enligt kommunallagen kan nämnd och styrelse delegera till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

  Detta gäller alla ärenden utom:
  • Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
  • Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden där nämndens eller fullmäktiges beslut har överklagats.
  • Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
  • Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

  Enligt gällande delegationsordning har ordförande rätt att fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
  Sådana beslut ska anmälas vid nästa sammanträde.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 1 december 2020, § 192 att föreslå kommunstyrelsen att kommunstyrelsens beslut den 7 april 2020, § 31 gäller till och med 2021-06-15, innebärande:
  1. Att delegera styrelsebeslut till kommunstyrelsens arbetsutskott, inom styrelsens ansvarsområde, för ärenden som inte kan anstå, dock ej beslut som inte kan delegeras enligt
  kommunallagen,
  2. Att beslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott protokollförs samt
  3. Att kommunstyrelsens arbetsutskott vid nästkommande möte återrapporterar fattade beslut.

 • Revisorerna träffar i likhet med tidigare år kommunstyrelsen för att diskutera frågor som ekonomi, mål och intern kontroll samt andra aktuella frågor.
  Revisorerna önskar svar kring följande:

  Verksamhetsmål
  – utfall och vilka åtgärder vidtas för att klara samtliga mål

  Ekonomi
  – utfall/prognos samt eventuella åtgärder för att nå en ekonomi i balans
  - Kommentarer till kommande års budgetar och ev konsekvensbedömning

  Internkontroll
  – plan för uppföljning av intern kontroll och resultat av genomförd uppföljning

  Vilket arbete bedrivs utifrån barnkonventionen?

  Hur har Covid 19 – påverkat verksamheten? Hur fungerade beredskapen? Vilka lärdomar drar nämnden och hur har arbetet utvärderas?

  (Övriga) Väsentliga händelser

  Bedömning av risker

 • Kommunstyrelsen har en stående punkt för att lämna rapporter.

 • Kommunchef Stefan Wallsten informerar om aktuella frågor inom koncernen.

 • Inga beslut är fattade via delegation sedan senaste redovisningen.

 • Synpunktshantering 2020, KS 20/8

  Erbjudande att inkomma med synpunkter på Västernorrlands regionala bredbandsstrategi, KS 20/382

  Skrivelse till kommunen om utbyggnad av 5G-nätet, KS 20/429

  Vätgas i och för glesbygden, KS 20/431

  Länsstyrelsens beslut om föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av sjukdomen Covid-19, KS 20/438

  Fortsatt statligt stöd till bredbandskoordinator i Västernorrland, KS 20/447

  Epost till Region Västernorrland om E14, KS20/448

  Explosion på permascand 2020-11-25 18:30, KS 20/449

  Eldsjälar inom teatern belönas med 30 000 kronor, KS 20/451

  Uppdrag att bistå Post- och telestyrelsen i arbetet att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg, KS 20/452

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.