Hoppa över navigering
 • Information lämnas i följande ärenden:
  KS 20/365 Information om kostprojekt socialtjänst, Evonne Mattsson, Terhi Jonsson

  KS 20/255 Information om ny översiktsplan för Ånge kommun, Emilia Rapp

  KS 19/287 Information om ny vision för Ånge kommun, Elin Rapp

  KS 20/333 Information om projekt Glesbygdsidentitet, Elin Rapp

  KS 17/8 Information om Riktlinjer för Ånge kommuns styrdokument, Elin Rapp

  KS 20/2 Ekonomirapport, Catharina Norberg

  KS 20/166 Mål och prioriteringar Budget 2021 Ekonomisk plan 2022-2023, Catharina Norberg

  KS 20/336 Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening, Catharina Norberg

  KS 19/203 Revidering av Finanspolicy, Catharina Norberg

  KS 20/386 Hemställan hos ägarkommunerna om ekonomisk förstärkning med anledning av coronasituationen, Catharina Norberg

  KS 20/360 Enhetlig och effektiv marknadskontroll SOU 2020:49, Catharina Norberg

  KS 19/283 Revidering av Riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR) och öronmärkning, Catharina Norberg

  KS 20/199 Förvärv av fastigheterna Ånge 30:5 m.fl., Catharina Norberg, Anders Lindqvist

  KS 20/366 Förslag till avtal om interkommunal samverkan i myndighetsutövning inom ramen för plan- och bygglagen (PBL 2010:900), Anders Lindqvist, Stefan Wallsten

  KS 18/346 Ändring i reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, Anders Lindqvist, Stefan Wallsten

  KS 20/119 Arrendeavtal för Tallbacken, Erik Kristow

  KS 20/257 Förslag till svar på motion om utegym i östra delen av kommunen, Erik Kristow

  KS 16/245 Fränsta sim- och sporthall, Erik Kristow, Joakim Persson

  KS 20/7 Rapport från ÅFA och Ånge Energi AB, Joakim Persson, Matts Karlsson

  KS 20/109 Ny Biblioteksplan, Peter Gunnarsson

  KS 20/428 Allmän information om färdtjänst, Mats Gustafsson

  KS 20/83 Förslag till svar på motion om nytt synsätt på färdtjänsten, Mats Gustafsson

  KS 20/390 Partnerskapet Mittstråket 2020-2027, Mats Gustafsson

  KS 20/385 Förslag till samrådsyttrande över planer på vindkraftsetablering på Källmyrberget i Ljusdals kommun, Mats Gustafsson

  KS 20/142 Förlängning av hemsändningsbidrag, Malgorzata Hammarberg

  KS 20/6 Rapport från utvecklingsenheten, Erik Kristow

  KS 17/99 Inriktningsbeslut om projekt Åsgatan, Stefan Wallsten, Joakim Persson, Kent Ylvesson, Katarina Persson, Ove Skägg

  KS 20/265 Rekrytering av kommunchef, Erik Lövgren

  KS 20/4 Rapporter till kommunstyrelsen

  KS 20/5 Rapport från kommunchef, Stefan Wallsten

  KS 20/6 Rapport från utvecklingsenheten, Erik Kristow

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska anmäla jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • På uppdrag av kommunchef Stefan Wallsten, har socialförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen genomfört ett kostprojekt vars syfte är att utveckla måltiderna inom äldreomsorgen så att Livsmedelsverkets och Socialstyrelsen råd om mat och måltider uppfylls på bästa möjliga sätt för brukare och medarbetare. Terhi Johansson verksamhetschef SÄBO har lett projektet och tillsammans med enhetschefer för boenden och kostorganisationen arbetat fram ett förslag till nytt arbetssätt. Projektet är redovisat för styrgruppen och går nu vidare i fas 2, där det förbereds för ett nytt arbetssätt.

  Målsättningen är att tillhandahålla landets bästa måltider till äldreomsorgen.

 • Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg återrapporterar om process för framtagande av ny översiktsplan för Ånge kommun:

  - Uppstartsmöte med Länsstyrelsen hölls torsdag 27 oktober. Länsstyrelsen kommer en stor del av arbetets gång ha en stödjande roll i arbetet och också agera ingång för oss i de flesta av de statliga kontakter som vi kommer att behöva ha under processen, vilket underlättar arbetet för oss. I slutet av processen går de in i en granskande roll.

  - Vid nästa sammanträde beslutas om representanter till politisk referensgrupp för ÖP-arbetet. Antingen ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör denna gruppering, alternativt att man utser en person från varje parti med särskilt intresse i frågorna.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober, § 167 att tacka för informationen.

 • Ånge kommun har påbörjat en process för att ta fram en ny vision för Ånge kommun.

  Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare rapporterade vid kommunstyrelsens arbetsutskott om processen för ny vision för Ånge kommun:
  - Under vecka 45 påbörjas workshop där den politiska styrgruppen för visionsarbetet samt medarbetare deltar
  - cirka 4 % av Ånge kommuns invånare har hittills svarat på medborgarenkäten, vilket är ett högt deltagande
  - visionsarbetets omfattning har utökats och Elin Rapp meddelar att det kan innebära ökade kostnader. Kommunstyrelsen behöver därför eventuellt fatta beslut om finansiering vid sammanträdet i november eller december.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 141 att tacka för rapporten.

 • Östra delen av Ånge kommuns ungdomar i åldrarna 12–15 år, har under tre terminer följts av projektgruppen. Upprinnelsen till projektet var att unga på olika sätt påvisade att de inte trodde på framtiden. Negativa toner utspelades från vuxenvärld, medierapportering och en nedåtgående statistisk trend i högstadieelevers skolresultat. Trots detta utgångsläge har det under projekttiden iakttagits och arbetats för en positiv utveckling och det är vad slutrapporten belyser.

 • Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare informerar:
  Riktlinjerna för Ånge kommuns styrdokument bidrar till att skapa en tydlig struktur för styrning. Dessa riktlinjer ger en minskad risk att kommunen fastställer mål eller inriktningar som krockar med befintliga styrdokument. De skapar även en systematik för revidering.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019, § 27 att:
  1. Anta reviderade riktlinjer för Ånge kommuns styrdokument.
  2. Dokumenten alkohol-och drogpolitiskt program, folkhälsoprogram samt kvalitetspolicy upphör att gälla.

  Bilagor

 • Årets befolkningsförändring till och med augusti 2020 är en minskning med 22 personer. De preliminära siffrorna för september och oktober är en ytterligare minskning med 24 personer.

  För 2020 är det ekonomiska läget mycket osäkert:
  * Skatteintäkterna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av Covid-19
  • Prognosen som gjordes i delårsrapporten visar på högre kostnader än budgeterat för socialnämnd och utbildningsnämnd
  • Den pågående Covid-19 pandemin påverkar både kostnader och intäkter 2020. Hur mycket är dock osäkert beroende på hur långvarig pandemin blir.

  Kommunen har hittills fått ett tillskott med 16,9 miljoner kronor under 2020 med anledning av Covid -19.

  Staten har även tagit över sjuklöneansvaret helt under april –juli och delvis under augusti - december, minskat de sociala avgifterna under mars – juni samt ska ersätta kommunen för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården/vård och omsorg med anledning av Covid -19.

  Ansökan om ersättning för extraordinära kostnader har gjorts för perioden till och med juli, beslut väntas i slutet av november. För perioden augusti – november ska ansökan lämnas i slutet av november.

  Den 9 november har koncernledningen möte och förvaltningschefer och VD för bolagen ska då lämna prognos för 2020.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 november 2020, § 142 att föreslå kommunstyrelsen godkänna ekonomirapport.

 • Kommunstyrelsen beslutade vid extra sammanträde den 26 oktober 2020, § 192 att på grund av de särskilda omständigheter som råder med anedning av Covid-19 pandemin, hänskjuta beslut om budget till sitt sammanträde den 17 november.

  Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare informerar om kommunledningsförvaltningens arbete med förslag till utveckling av kommunens styrmodell.

  Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020, § 39, att skjuta upp budgetbeslutet, dock för avgörande senast under november månad.

  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020 att anta tidplan för höstens budgetarbete:
  Nämnderna tar beslut om förslag till verksamhetsmål för 2021
  - Kommunstyrelsen 8 september
  - Tekniska nämnden, 17 september
  - Utbildningsnämnden, 16 september
  - Socialnämnden, 24 september

  13 oktober: Presidiedag – budgetdag, nämnderna överlämnar förslag till budget till kommunstyrelsen. Förslaget innehåller förslag till åtgärder som kan vidtas beroende på hur stort respektive nämnds ekonomiska utrymme blir.

  19 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott, extra sammanträde i anslutning till måndagsmöte.

  26 oktober: Extra sammanträde i kommunstyrelsen i anslutning till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar om förslag till finansiella mål, verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning, förslag till resultat- balans- och kassaflödesbudget, förslag till ramfördelning, investeringsbudget och skattesats.

  30 november: Kommunfullmäktige beslutar om Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022–2023.

  Ekonomiskt läge:
  På grund av rådande Covid -19 pandemi råder stor osäkerhet kring hur stora skatteintäkterna kommer att bli 2021 och de närmaste åren framåt. Det är även osäkert hur pågående pandemi kommer att påverka kommunens kostnader och intäkter. Ett stort frågetecken är även hur länge Pandemin kommer att påverka kommunens ekonomi och verksamhet.

  Staten har vidtagit åtgärder för att mildra konsekvenserna av pandemin under 2020 för bland annat kommuner och regioner. Beslut saknas om åtgärder för att minska effekterna 2021 och framåt.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2020, § 192 att:
  1. Kommunstyrelsen beslutar, att på grund av de särskilda omständigheter som råder med anledning av Covid -19 pandemin, hänskjuta beslut om budget till mötet i november.
  2. Kommunstyrelsen är överens om följande riktlinjer för budgeten:
  - Förändra riktlinjerna för God ekonomisk hushållning från 2019 så att medel kan avsättas till Resultatutjämningsreserv, RUR, 2020 och ianspråktas 2021 och 2022
  - 5 miljoner kronor beräknas kunna avsättas till RUR 2020 och ianspråktas 2021
  - Medel beräknas kunna avsättas till RUR 2021 och ianspråktas 2022
  - Intäkterna från Ångefallen Kraft AB budgeteras till 4 miljoner kronor per år
  - 1 miljon kronor läggs i sammanlagt avkastningskrav på de helägda kommunala bolagen Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB
  - Ramjusteringar av de behovsbudgetar som förvaltningarna har tagit fram, kan behöva göras
  - Ytterligare medel behöver läggas till kommunstyrelsens oförutsedda
  - Enligt Kommunallagen kap. 12 § 5 ska budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras enligt:
  1. i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i anspråk, eller
  2. om det finns synnerliga skäl.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 143 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022-2023 innehållande:
  - Ekonomi, finansiering, ramfördelning, resultat-, balans- och kassaflödesbudget
  - Finansiella mål
  - Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning
  - Mål för kommunstyrelse, nämnder och bolag
  - Investeringar 2021-2025

  Budgeten antas under förutsättning att utfallet av riskdagens beslut om budget för 2023 blir enligt de beräkningar som gjorts i kommunens budget.
  Om staten skulle besluta om ytterligare generella statsbidrag ska dessa läggas i kommunstyrelsens oförutsedda.
  Kommunfullmäktige har möjlighet att reglera ett negativt balanskravsresultat om 3 mkr med de öronmärkta medlen som finns i kommunens egna kapital. Underskottet ska då ha uppkommit på grund av strukturella faktorer som inte gått att genomföra under 2020 på grund av rådande omständigheter.
  Ge kommunstyrelsen rätt att under 2021 nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under år 2021 med totalt 60 mkr.
  Ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021.
  Reservation
  Linda Mattsson, vf reserverar sig till förmån för eget förslag om mål för Utbildningsnämnden.

  Bilagor

 • Ånge kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

  Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Förningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilket bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

  I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.

  Ånge kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-30 till 2 198 073 kronor, jämte ränta.

  Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen.

  Föreningen har återbetalat förlagslånen till medlemmarna.

  Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.


  Med ett invånarantal på 9 300 personer så ska Ånge kommuns kapitalinsats vid utgången av 2024 vara 12 090 000 kronor. 2020-09-30 är kommunens kapitalinsats 8 545 500 kronor.

  Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en insats, upp till ett belopp på 1 800 kronor per invånare.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 144 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen besluta att betala 2 198 073 kronor till Kommuninvest, vilket motsvarar det förlagslån som Kommuninvest återbetalat under 2020.
  2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Ånge kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (“Föreningen”) under åren 2021-2024 ska inbetala ett insatsbelopp om, 1 300 kronor per invånare, vilket innebär ytterligare inbetalning på ca 3 798 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.
  3.Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om inbetalning av kapitalinsats i föreningen under de kommande åren.

  Bilagor

 • Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering.

  Finanspolicyn gäller även för de kommunala företagen, Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) och Ånge Energi AB.

  Syftet med finanspolicyn är att:
  • Fastställa finansverksamheten mål
  • Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras
  • Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten
  • Fastställa ramar för förvaltningen av kommunens pensionsmedel, de så kallade elaktiepengarna
  • Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten.

  Förslag till revidering har gjorts i samband med genomgång av styrdokument.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, § 43 att anta förslag till Finanspolicy. Tidigare Finanspolicy (ks 09/126) upphör därmed att gälla.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 146 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till reviderad Finanspolicy.

  Bilagor

 • Medelpads räddningstjänstförbund har hemställt om en, icke nivåhöjande ekonomisk förstärkning från ägarkommunerna för år 2020 på totalt 1 760 000 kronor.

  Orsaken är uteblivna intäkter med anledning av Coronasituationen. Sundsvalls kommun har förslagit en förstärkning på 1 617 000 kronor och Ånge kommuns andel skulle bli 150 543 kronor.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 147 att föreslå kommunstyrelsen bevilja Medelpads Räddningstjänstförbund ett icke nivåhöjande bidrag med 150 543 kronor för 2020 med anledning av coronasituationen. Bidraget tas från kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.
  Beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av övriga ägarkommuner

  Bilagor

 • Syftet med EU:s marknadskontrollförordning är att göra reglerna på produktsäkerhetens område tydligare och mer enhetliga samt att förbättra och förenkla systemet för marknadskontroll av produkter på det harmoniserade området. En stärkt och mer enhetlig marknadskontroll anses gynna såväl konsumenter som ekonomiska aktörer och bidrar till tillväxten genom att medverka till en väl fungerande inre marknad. En kraftfull tillsyn av produkter är också en förutsättning för att allmänintressen ska kunna skyddas och för att skapa bättre förutsättningar för en rättvis konkurrens på unionsmarknaden. EU:s marknadskontrollförordning reglerar hur medlemsstaternas marknadskontroll ska organiseras, finansieras och genomföras. Förordningen ska i huvudsak börja tillämpas från och med den 16 juli 2021.

  Utredningen har haft i uppdrag att bland annat analysera vilka författningsändringar som kan behöva göras för att EU:s marknadskontrollförordning ska kunna tillämpas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt som stärker marknadskontrollen inom Sverige och EU.

  Ånge kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på utredningen.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 148 att föreslå kommunstyrelsen besluta att Ånge kommun avstår från att lämna yttrande

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2019, § 73 att anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och “öronmärkning” av eget kapital.

  Enligt riktlinjerna kan kommunen avsätta en del av ett överskott i goda tider till resultatutjämningsreserv för att sedan användas i sämre tider.

  Prognosen för kommunen 2020 är ett resultat på minst 9 miljoner kronor.

  Kommunallagen (kap 11 § 1) stadgar att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Kommunfullmäktige ska, enligt samma paragraf besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning genom finansiella mål och mål och riktlinjer för verksamheten.

  Enligt kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning har kommuner möjlighet att, under vissa betingelser, balansera årliga resultat över en konjunkturcykel. Resultat kan sättas av i en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Syfte med RUR är att avsätta en del av ett överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår på grund av en svag utveckling av skatteunderlaget. Genom en sådan reserv kan det balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan olika år. Avsikten är således inte att skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om åtgärder avseende verksamhet eller ekonomin som viktiga ur effektivitetssynpunkt. RUR får inte heller användas för möjliggöra sänkning av utdebiteringen. Reserven utgör en del av kommunens egna kapital.

  Riktlinjer eller bestämmelser för öronmärkning saknas i lag och förarbeten (RUR i praktiken, SKL 2013). Vissa kommuner har beslutat om egna riktlinjer om när öronmärkning får ske och när öronmärkningen får användas. Om resultatet i årsbokslutet är positivt kan det under vissa förutsättningar öronmärkas inom det egna kapitalet för att användas till särskilda ändamål. Om öronmärkning sker är bedömningen att kostnaderna, det år medlen utnyttjas, ska ses som synnerliga skäl för att undantas vid balanskravsutredningen.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2019, § 73 att anta föreslagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och “öronmärkning” av eget kapital.

  Bilagor

 • Ånge Fastighet & Industri AB, ÅFA, äger obebyggda fastigheter där ändamålet med marken är företrädesvis bostäder men det finns även mark avsedd för parkering och industrimark.

  I ägardirektiven för ÅFA framgår att bolaget ska handha kommunens fastighetsförvaltning och att bolaget har till uppgift att bedriva verksamheten på ett koncernriktigt effektivt sätt inom följande tre tydliga skilda verksamhetsområden:

  - Bostäder
  - Näringslivs- och industrilokaler
  - Verksamhetslokaler

  I ägardirektivet saknas uppdrag att handha kommunens obebyggda mark.

  Efter utredning föreslås att kommunen köper 33 markfastigheter av ÅFA, till en beräknad areal av 163 877 kvm och till en köpeskilling av 4 227 994 kronor.
  Fastigheterna är: Hallsta 1:135, Klöstre 2:38, 2:39, 2:46, Ovansjö 1:327, 1:328, 1:359, 1:44, 1:450, Vissland 1:45, 1:46, 13:2, 2:44, Västerhångsta 2:128, 31:27, 31:28, 31:29, 31:3, 31:30, 31:31, 31:32, 31:33, 31:34, 32:10, 35:17, 35:18,4:146, 4:159, 6:168 samt Ånge 30:50, 35:14, 58:5, 67:2.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 maj 2020, § 51 att:
  1. Ånge kommun har för avsikt att köpa marken Ånge 30:5 och Västerhångsta 31:27-34 av Ånge Fastighets och Industri AB till bokfört värde.
  2. Ägandet av övrig obebyggd mark som idag ägs av Ånge Fastighets och Industri AB ska utredas.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 149 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:
  1. Ånge kommun förvärvar 33 markfastigheter från Ånge Fastighets & Industri AB enligt förslag till köpeavtal med Bilaga 1, Förteckning över fastigheter som ingår i köpeavtal, för en köpeskilling av 4 227 994 kronor.
  2. Föreslå kommunstyrelsen anvisa 120 000 kronor ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för kostnader vid lagfart – stämpelskatt och administrativa avgifter.

  Bilagor

 • Genom nya bestämmelser i kommunallagen samt följdändringar i en rad andra lagar, bland annat plan- och bygglagen, PBL, finns numera en generell rätt till avtalssamverkan för kommuner. Lagändringarna innebär att kommuner kan komma överens om att utföra uppgifter åt varandra.

  Avtalssamverkan kan användas för att tillgodose en kommuns behov av att anlita en annan kommun för att utföra kommunens uppgifter inom ett specifikt område. Avtalssamverkan kan exempelvis avse utredning och beslutsfattande i olika ärenden som innefattar myndighetsutövning.

  Förslaget till interkommunalsamverkan mellan Ånge kommun (uppdragsgivare) och Sundsvalls kommun (uppdragstagare) omfattar avrop av uppdrag som innefattar eller har nära samband med myndighetsutövning enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

  Syftet med avtalet är att säkerställa att de uppgifter som omfattas av avtalet kan utföras i enlighet med respektive parts lagstadgade ansvar för uppgiften. Ett ytterligare motiv till parternas samverkan är att samverka om resurser för att minska sårbarhet, bibehålla och utveckla kvalitén samt att förbättra effektiviteten i de uppdrag som avtalet omfattar.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 150 att föreslå kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag till avtal med Sundsvalls kommun om interkommunal samverkan inom PBL.

  Bilagor

 • Under avsnitt 4.2 Styrelsens övergripande uppgifter, har punkterna 7 och 8 tillkommit dels för att tydliggöra kommunstyrelsens ansvar för detaljplaner som ska beslutas av kommun-fullmäktige och beslutanderätten inte har tillagts Bygg- och miljönämnden, dels ansvaret för planbesked, med fgler a åtgärder som rör kommunens detaljplaner.

  Under avsnitt 4.6 har ändringar gjorts i punkt 3 där nuvarande utbildningsnämnden inte förvaltar fastigheter (tidigare fritidsfastigheter/anläggningar) och i punkt 4 som fått en redaktionell förändring som tydliggör delegeringen.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår under avsnitt 4.6, punkt 4 att beloppet höjs från nuvarande 250 000 kronor till 500 000 kronor.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 151 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige revidera reglementet för kommunstyrelsen under avsnitt 4.2 Styrelsens övergripande uppgifter, där punkterna 7 och 8 tillkommit, samt under avsnitt 4.6 Delegering från kommunfullmäktige, där ändringar gjorts i punkterna 3 och 4.

  Bilagor

 • Erik Kristow, personal- och utvecklingschef återrapporterar om den intresseförfrågan om arrende som gått ut till föreningar och företag i kommunen om att arrendera Tallbacken. Ånge campingförening har visat intresse och utvecklingschefen vill uppta diskussionen med denna.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2020, § 172 att
  1. Uppdra till utvecklingsenheten att gå ut med intresseförfrågan till föreningar och företag i kommunen om att arrendera Tallbacken fr.o.m. 1 april 2021. Om inget intresse för att arrendera Tallbacken finns ska fastigheten värderas inför en försäljning.
  2. Utvecklingschef återrapporterar i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 november.
  Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2020, § 155 att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt Utvecklingsenheten att föra dialog med Ånge Campingförening om arrendeavtal för Tallbacken.

 • Kjell Grip, kd och Carl-Olof Svensson, kd har den 18 juni 2002 lämnat in en motion om utegym i östra delen av kommunen.

  De skriver att fysisk aktivitet är en viktig pusselbit för ett friskt och sunt leverne. Idag finns endast ett utegym i Ånge tätort. Motionärerna har hört att det finns önskan om ett utegym bland invånare i östra delen av kommunen.

  Kjell Grip och Carl-Olof Svensson föreslår att kommunen ser över möjligheten till att bygga utegym även i den östra delen i kommunen för att underlätta träningen för dess invånare.

  Erik Kristow, personal- och utvecklingschef svarar i yttrande:
  Utegym erbjuder goda möjligheter för träning som dessutom är öppna för alla medborgare och dessutom innebär liten risk för smittspridning, förutsatt att hygienrutiner följs.

  Det är en fördel om denna typ av anläggningar i första hand ägs av föreningslivet, vilket också är fallet, även om Ånge kommun också tar ett stort ansvar som ägare av större anläggningar. Föreningsägda gym skapar ett ökat ansvarstagande, liksom även ökad förankring och engagemang på orten.

  Det finns idag ett utegym i Erikslund, ägt av ESK. Det vore en klar fördel om utegym kan skapas i Fränsta, Torpshammar och Ljungaverk. Det går att bygga sådana lokalt med snickare från orten eller köpa färdiga paket (t ex www.ute-gym.se).

  Med tanke på den ekonomiska situationen i Ånge kommun, vore det bästa och mest realistiska att en eller flera föreningar på respektive ort står bakom ett sådant projekt. Medel för detta kan sökas hos exempelvis allmänna arvsfonden eller från bygdemedel. Även riktade bidrag från Ånge kommun kan vara aktuella.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 154 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. Utvecklingsenheten har sett över möjligheten att bygga utegym i östra delen av kommunen.

  Bilagor

 • Erik Kristow, personal- och utvecklingschef och Joakim Persson, vd Ånge Fastighets och Industri AB informerar:
  Arbetet med att renovera Fränsta sim- och sporthall fortskrider. Den rådande pandemin försenar dock öppnandet några veckor då det råder leveransproblem av viss utrustning.

  Projektet har i det stora hela löpt på mycket väl, även om flera oförutsedda förändringar har behövt genomföras då det rört sig om renovering av ett befintligt hus med ofullständig dokumentation. Men engagemanget hos de lokala leverantörerna av byggtjänster med mera har varit stort och samarbetet mellan oss - och leverantörerna emellan - har fungerat mycket väl. Större delen av projektet har utförts av lokala företag, vilket innebär att en majoritet av kostnaderna har återförts till det lokala näringslivet.

  30 miljoner kronor var budgeterade för badhusrenoveringen, men på grund av extra arbete med vattenreningsanläggningen beräknas budget landa på cirka 33 miljoner kronor.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 153 att:
  1. Tacka för rapporten.
  2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige utöka kommunstyrelsens investeringsbudget med 3 miljoner kronor för Fränsta sim- och sporthall.

 • Rapport från Matts Karlsson, styrelseordförande och Joakim Persson, vd Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB.

  Bolagen står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

 • Kulturchef Peter Gunnarsson presenterar förslag till ny Biblioteksplan för Ånge kommun perioden 2021–2026.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 37 att:
  1. Anta tidplan för biblioteksplan.
  2. Utse Magdalena Flemström, c, Åke Nylén, s och Joakim Bäckström, vf att delta i referensgrupp för ny Biblioteksplan.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 november 2020, § 163 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige anta förslag till ny Biblioteksplan 2021–2026.
  2. Uppdatera Biblioteksplan 2021–2026 när ny vision för Ånge kommun antagits.

  Bilagor

 • Mats Gustafsson, näringslivschef informerar om färdtjänst.

 • Åke Nylén, s har den 18 februari 2020 lämnat in en motion om nytt synsätt på färdtjänsten. Han yrkar att:
  - Ånge kommun tar kontakt med övriga kommuner i regionen i denna fråga för att nå en samförståndslösning i hela regionen.
  - Ånge kommun ser över möjligheten att vidga området för färdtjänst att omfatta hela regionen
  - Taxan för färdtjänst ses över och överdebiteringen slopas.

  Mats Gustafsson, näringslivschef svarar i yttrande:
  Efter kollektivtrafikreformen 1978 bildades i Västernorrland ett gemensamt bolag för bedrivande av kollektivtrafiken i länet, då hette det Länstrafikbolaget i Västernorrlands län AB, nu kallas det DinTur. Sedan dess har regionens kommuner och dåvarande landstinget, nu regionen, gjort många, långa och allvarliga försök att hitta en enad tanke omkring produktutbud, taxor och erbjudanden till kunderna i kollektivtrafiken. Fortfarande efter drygt 30 år lyser framgången för samförstånd med sin frånvaro, produktfloran spretar och erbjudandet till kunderna ser olika ut beroende på vilken kommun man bor i, liksom taxorna som skiljer sig åt. Förhållandet gäller i den allmänna kollektivtrafiken såväl som i den särskilda (dit färdtjänsten hör). Arbete som pågår i kommunförbundets direktion är inriktar sig enligt motionärens förslag, vi behöver ha fortsatt förtroende för det arbetet.

  Att vidga området för färdtjänst att omfatta hela regionen är inte att rekommendera. För resor utanför kommungränserna gäller reglerna för Riksfärdtjänst. Att utöka området med begränsningen Region Västernorrland diskriminerar färdtjänstberättigade som har anledning att besöka till exempel Ramsjö, Ljusdal eller Sveg. Orter som avståndsmässigt ligger närmare än till exempel Örnsköldsvik. Även om det kan kännas charmerande att utöka färdtjänstområdet är kommungränsen en tydlig avskiljare mellan kommunal färdtjänst och Riksfärdtjänsten som med fördel ska behållas.

  Det kan finnas anledning att begrunda prissättningen av de tjänster som erbjuds. En resa med färdtjänsten kostar 1,5 gånger mer än en resa med allmän kollektivtrafik av framför allt två skäl. Taxan för en resa med färdtjänst är högre än för samma resa med den allmänna kollektivtrafiken men det innebär inte att färdtjänstberättigade ”överdebiteras”. Såväl den allmänna kollektivtrafiken som färdtjänstresan är subventionerad via skattsedeln. Färdtjänstresan i högre grad än resan med allmän kollektivtrafik. Ytterligare motiv för det högre priset är att färdtjänstresan innebär en bättre service än resan med allmän kollektivtrafik. Kunden bestämmer själv när resan skall påbörjas, blir hämtad vid angiven adress och körd till sin slutdestination. Kunder i den allmänna kollektivtrafiken måste passa tidtabell, ta sig till hållplatsen och får stiga av där det passar när man kommer till sin destination.

  Om taxan för färdtjänstresor sätts till samma nivå som för den allmänna kollektivtrafiken ökar förstås kostnaden för kommunens underskottstäckning. Givet att antalet resor förblir oförändrat ökar kostnaden med 550 000 kronor per år, beräknat utifrån 2019 års utfall avseende antal resor och pris. Idag saknas ekonomiska förutsättningar för ytterligare subvention av färdtjänstresor.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 165 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

  Bilagor

 • Ett partnerskap för Mittstråkets utveckling bildas under åren 2021 - 2027 mellan Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Sundsvalls kommun, Ånge kommun, Bräcke kommun, Östersunds kommun, Krokom kommun och Åre kommun.

  Ärendet är berett i samarbete med övriga deltagande organisationer och med Trafikverket som föreslås adjungeras till Partnerskapet.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 164 att föreslå kommunstyrelsen:
  1. Att Ånge kommun ska delta i Partnerskap Mittstråket under åren 2021–2027.
  2. Att Ånge kommun medfinansierar Partnerskap Mittstråket med 12 000 kronor för 2021. Beslut om medfinansiering tas dock årligen och lönekostnadsutveckling beaktas.
  3. Att utse XX till ledamot i styrgruppen.
  4. Att utse YY till adjungerad ledamot i styrgruppen.
  5. Att beslutet gäller under förutsättning att övriga partners fattar liknande beslut.

  Bilagor

 • RWE Renewables Sweden AB avser att ansöka om tillstånd enligt 9 kapitlet i Miljöbalken för att uppföra en vindkraftsanläggning vid Källmyrberget i de nordligaste delarna av Ljusdals kommun, Gävleborgs län, strax söder om gränsen till Ånge kommun. Som mest planerar RWE för 30 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 290 meter. RWE genomför därför samråd och Ånge kommun är inbjudna att inkomma med yttrande i ärendet.

  Eftersom det planerade parkområdet ligger i Ljusdals kommun, kommer Ånge kommun inte att behandla frågan om tillstyrkan av etableringen. Detta samrådsyttrande avser Samrådshandling – Vindkraft vid Källmyrberget i Ljusdals kommun, Gävleborgs län.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 166 att föreslå kommunstyrelsen att avge samrådsyttrande i enligthet med föreliggande förslag.

  Bilagor

 • Malgorzata Hammarberg, enhetschef utvecklingsenheten återrapporterar till kommunstyrelsens arbetsutskott om utfall av hemsändningsbidrag enligt de avtal om tillfällig varuhemsändning som tecknats med dagligvarubutiker, samt förslag till förlängning av avtal från 2021-01-01.

  Kommunalt hemsändningsbidrag innebär att dagligvarubutiker ges bidrag för hemsändning (som utförs av butiken) av dagligvaror.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 137:
  1. Utvecklingsenheten ansvarar för varuhemsändning från Ica Supermarket Ånge och Coop Ånge.
  2. Bidrag för hemsändning lämnas enligt följande regler för perioden 2020-10-01 till och med 2020-10-31:
  - Ekonomiskt stöd utgår inom kommunen till dagligvarubutik för varuhemsändning till hushåll med personer i riskgrupp samt hushåll med boende över 70 år.
  - Ersättning utgår till butiken per hemsändningsförsändelse till hushåll max en (1) leverans per vecka och kund. Minimum beställning för 200 kr.
  - Ersättning per hemsändningsförsändelse vid packning och hemleverans är 200 kr ex. moms, utförs transporterna och/eller packning av förmedlade resurser erhålls 100 kr ex. moms.
  - Bidrag utgår för hemsändning till boende i kommunen.
  - Rätt att erhålla hemsändningsbidraget innebär för butiken skyldighet att utföra hemsändningsverksamhet inom butikens kundupptagningsområde.
  - Butiken skall hålla kommunen informerad om regler och rutiner gällande varuhemsändningen så rätt information kan delges kommunens invånare.
  - Hemsändningsbidraget får inte medföra att en butiks kundunderlag uttunnas av en annan butik.
  - Ersättning för hemsändningar utbetalas i efterskott. Butiken fakturerar kommunen, med förbehållningen att kundavtal eller annat underlag över kund samt sammanställning av utkörningar tillhandahålls kommunen.

 • Utvecklingsenheten rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om pågående verksamhet och projekt.

 • Vid kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 3 november presenteras beslutsunderlag enligt tidigare uppkomna frågor gällande inriktningsbeslut om projekt Åsgatan.

  Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj, i ärendet Planbesked för fastigheterna Ånge 58:9 m.fl., informerades om att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och SKL Kommentus inköpscentral har genomfört en upphandling av nationellt ramavtal för förskolebyggnader. Kommunens lokalförsörjningsgrupp ska undersöka om det är ett alternativ till det sedan tidigare beslutade projektet om förskola på Åsgatan.

  I dagsläget finns tre alternativ:
  - Ombyggnation Åsgatan
  - Nybyggnation enligt ramavtal SKL Kommentus
  - Nybyggnation enligt Sundsvallskonceptet, där lokalgruppen genomfört ett studiebesök.

  Utbildningsnämnden beslutade vid extra sammanträde den 5 oktober att dess inriktningsbeslut i frågan om förskolan i Ånge är att förorda alternativ 3, Sundsvallsmodellen.

  Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober 2020 framför Linda Mattsson, vf och Örjan Olsson, v frågor gällande underlaget inför inriktningsbeslutet. Kommunstyrelsen enas om att ett beslutsunderlag ska tas fram inför beslut i kommunstyrelsen den 17 november.

  Kallelsen uppdateras senast den 12 november med beslutsunderlag i ärendet.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 2020, § 108 att kommunstyrelsen godkänner att arbete med alternativa lösningar fortskrider. Återrapport sker till kommunstyrelsen den 8 september.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 143 att lokalgruppen fortsätter utreda projekt kring förskola för att därefter återkomma med förslag till Kommunstyrelsen. Behoven för intressegruppen som använder grönområdet behöver beaktas i val av område för förskola.
  Utbildningsnämnden beslutade den 5 oktober 2020, § 97 att inriktningsbeslut från utbildningsnämnden i frågan om förskola i Ånge är att förorda alternativ 3, Sundsvallsmodellen.
  Lina Lindman och Tony Jensén reserverar sig mot beslutet.
  Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2020, § 182 att ärendet kompletteras med beslutsunderlag enligt uppkomna frågor inför kommunstyrelsens sammanträde den 17 november. Ledamöter och ersättare kan lämna synpunkter och frågor till kommunchef senast 15 oktober.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 156 att synpunkter på presenterat arbetsmaterial lämnas till kommunchef senast den 9 november.

  Bilagor

 • Rekryteringsgruppen för ny kommunchef i Ånge kommun, tillika kommunstyrelsens arbetsutskott, föreslår Mattias Robertsson Bly. Kommunstyrelsen fattar beslut om tillsättning på sitt sammanträde den 17 november.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 169 att förseslå kommunstyrelsen tillsätta Mattias Robertsson Bly som kommunchef från och med 2021-03-01.

 • Kommunstyrelsen har en stående punkt för att lämna rapporter.

 • Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens presidiedagar 2021.

  Förslag:
  Kommunstyrelsen (tisdagar): 2 februari, 13 april, 25 maj, 22 juni, 7 september, 5 oktober, 16 november, 14 december.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott (tisdagar): 19 januari, 23 mars, 11 maj, 8 juni, 24 augusti, 21 september, 2 november, 30 november.
  Presidiedagar (tisdagar): 26 januari, 4 maj, 12 oktober.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 167 enligt förslag till beslut.

  Bilagor

 • Förslag:
  Måndag 22 februari
  Måndag 26 april
  Måndag 14 juni
  Måndag 25 oktober
  Måndag 29 november

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 168 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta följande sammanträdesdagar 2021:
  Måndag 22 februari
  Måndag 26 april
  Måndag 14 juni
  Måndag 25 oktober
  Måndag 29 november

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att alla bidrag ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter från och med 1 januari 2021 söks via Fritidsenheten.

 • Kommunchef Stefan Wallsten informerar om aktuella frågor inom koncernen.

 • Stefan Wallsten, kommunchef:
  Kommunstyrelsens beslutsattestanter och ersättare, ks 20/10 § 8
  Specialattest leasingfakturor för bilar, ks 20/10 § 9-10

 • Begäran om komplettering av granskning av upphandling, ks 20/136-4

  Upprop för det svenska landskapet, ks 20/389

  Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd § 76 Bygglov för avloppsreningsverk i Fränsta, Vissland 31:1, Ånge kommun, ks 20/391

  Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd § 80 Delårsrapport per 31 augusti med prognos för hela 2020, ks 20/392

  Några välgrundade argument för att bibehålla kommunernas veto-rätt mot vindkraftsparker, ks 20/397

  Brev från Generaldirektör för MSB till kommunstyrelsens ordförande, ks 20/407

  Förbundsdirektionen § 161 Tertial augusti 2020, ks 20/409

  Information om uppdaterad definition av samhällsviktig verksamhet, ks 20/410

  Information om bostadsmarknadsenkäten och <Plan-, bygg- och tillsynsenkät, ks 20/411

  Europaforum Norra Sveriges synpunkter i samrådet kring hållbara flygbränslen, ks 20/412

  Europaforum Norra Sveriges position angående revidering av Eus arktiska policy, ks 20/427

  Samlingsärende för synpunkter om vindkraft i Ånge kommun registrerade fr.o.m. 2020-06-29, ks 20/281-23 och -24.

 • Kulturchef Peter Gunnarsson presenterar förslag till ny Biblioteksplan för Ånge kommun perioden 2021–2026.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 37 att:
  1. Anta tidplan för biblioteksplan.
  2. Utse Magdalena Flemström, c, Åke Nylén, s och Joakim Bäckström, vf att delta i referensgrupp för ny Biblioteksplan.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 november 2020, § 163 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige anta förslag till ny Biblioteksplan 2021–2026.
  2. Uppdatera Biblioteksplan 2021–2026 när ny vision för Ånge kommun antagits.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.