Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

  Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning kap 10 Deltagande på distans (5 kap. 16 § KL):
  Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

  Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunfullmäktige har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Du som ledamot i fullmäktige får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör dig själv, din make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående.

  Om du känner till en omständighet som kan göra att du är jävig ska du själv berätta det.

 • Under allmänhetens frågestund, har kommuninvånarna möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet.
  För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till Kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev, eller per e-post (ange@ange.se).

 • En stående punkt på dagordningen är ”Korta frågor och korta svar”, där ledamöter får fråga andra ledamöter. Maximalt en minut för frågan och maximalt en minut för svar. Replik tillåts. Ordföranden kan avbryta vid behov. Även ersättare som inte tjänstgör ska tillåtas ställa frågor.

 • Länsstyrelsen har meddelat att Lina Persson har valbarhetshinder och ny ersättare till kommunfullmäktige behöver utses för sverigedemokraterna.

  Efter Ingeborg Torungs, s avsägelse från politiska uppdrag saknas ersättare för socialdemokraterna i kommunfullmäktiges valberedning.
  Socialdemokraterna nominerar till fyllnadsvalet xx.

  Birgitta Bolin, v har begärt avsägelse från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.
  Vänsterpartiet nominerar till fyllnadsvalet Jessica Liivlaid, v.

  Bilagor

 • Roger Sundin, ordförande i revisionen presenterar revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2020-08-31.

  Bilagor

 • Roger Sundin, ordförande i revisionen presenterar revisionsrapport Granskning av protokoll och styrdokument på kommunens hemsida.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen beslutade vid extra sammanträde den 26 oktober 2020, § 192 att på grund av de särskilda omständigheter som råder med anedning av Covid-19 pandemin, hänskjuta beslut om budget till sitt sammanträde den 17 november.

  Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020, § 39, att skjuta upp budgetbeslutet, dock för avgörande senast under november månad.

  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020 att anta tidplan för höstens budgetarbete:
  Nämnderna tar beslut om förslag till verksamhetsmål för 2021
  - Kommunstyrelsen 8 september
  - Tekniska nämnden, 17 september
  - Utbildningsnämnden, 16 september
  - Socialnämnden, 24 september

  13 oktober: Presidiedag – budgetdag, nämnderna överlämnar förslag till budget till kommunstyrelsen. Förslaget innehåller förslag till åtgärder som kan vidtas beroende på hur stort respektive nämnds ekonomiska utrymme blir.

  19 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott, extra sammanträde i anslutning till måndagsmöte.

  26 oktober: Extra sammanträde i kommunstyrelsen i anslutning till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar om förslag till finansiella mål, verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning, förslag till resultat- balans- och kassaflödesbudget, förslag till ramfördelning, investeringsbudget och skattesats.

  30 november: Kommunfullmäktige beslutar om Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022–2023.

  Ekonomiskt läge:
  På grund av rådande Covid -19 pandemi råder stor osäkerhet kring hur stora skatteintäkterna kommer att bli 2021 och de närmaste åren framåt. Det är även osäkert hur pågående pandemi kommer att påverka kommunens kostnader och intäkter. Ett stort frågetecken är även hur länge Pandemin kommer att påverka kommunens ekonomi och verksamhet.

  Staten har vidtagit åtgärder för att mildra konsekvenserna av pandemin under 2020 för bland annat kommuner och regioner. Beslut saknas om åtgärder för att minska effekterna 2021 och framåt.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2020, § 192 att:
  1. Kommunstyrelsen beslutar, att på grund av de särskilda omständigheter som råder med anledning av Covid -19 pandemin, hänskjuta beslut om budget till mötet i november.
  2. Kommunstyrelsen är överens om följande riktlinjer för budgeten:
  - Förändra riktlinjerna för God ekonomisk hushållning från 2019 så att medel kan avsättas till Resultatutjämningsreserv, RUR, 2020 och ianspråktas 2021 och 2022
  - 5 miljoner kronor beräknas kunna avsättas till RUR 2020 och ianspråktas 2021
  - Medel beräknas kunna avsättas till RUR 2021 och ianspråktas 2022
  - Intäkterna från Ångefallen Kraft AB budgeteras till 4 miljoner kronor per år
  - 1 miljon kronor läggs i sammanlagt avkastningskrav på de helägda kommunala bolagen Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB
  - Ramjusteringar av de behovsbudgetar som förvaltningarna har tagit fram, kan behöva göras
  - Ytterligare medel behöver läggas till kommunstyrelsens oförutsedda
  - Enligt Kommunallagen kap. 12 § 5 ska budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras enligt:
  1. i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i anspråk, eller
  2. om det finns synnerliga skäl.

  Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020, § 203 att föreslå kommunfullmäktige:
  Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022-2023 innehållande:
  - Ekonomi, finansiering, ramfördelning, resultat-, balans- och kassaflödesbudget
  - Finansiella mål
  - Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning
  - Mål för kommunstyrelse, nämnder och bolag
  - Investeringar 2021-2025

  Budgeten antas under förutsättning att utfallet av riskdagens beslut om budget för 2021 blir enligt de beräkningar som gjorts i kommunens budget.
  Om staten skulle besluta om ytterligare generella statsbidrag ska dessa läggas i kommunstyrelsens oförutsedda.
  Kommunfullmäktige har möjlighet att reglera ett negativt balanskravsresultat om 3 mkr med de öronmärkta medlen som finns i kommunens egna kapital. Underskottet ska då ha uppkommit på grund av strukturella faktorer som inte gått att genomföra under 2020 på grund av rådande omständigheter.
  Ge kommunstyrelsen rätt att under 2021 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2021 med totalt 60 miljoner kronor.
  Ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021.
  Reservation
  Linda Mattsson, vf och Örjan Olsson, v reserverar sig till förmån för eget förslag om mål för Utbildningsnämnden.

  Bilagor

 • Enligt Kommunallagen ska kommunfullmäktige varje år fastställa skattesatsen för det
  följande året. Kommunstyrelsen ska föreslå skattesatsen före oktober månads utgång.

  Nuvarande skattesats för år 2020 är 23,33 per skattekrona.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2020, § 193 att föreslå kommunfullmäktige fastställa den kommunala skattesatsen till 23,33 per skattekrona för 2021.

 • Ånge kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

  Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Förningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilket bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

  I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.

  Ånge kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-30 till 2 198 073 kronor, jämte ränta.

  Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen.

  Föreningen har återbetalat förlagslånen till medlemmarna.

  Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.


  Med ett invånarantal på 9 300 personer så ska Ånge kommuns kapitalinsats vid utgången av 2024 vara 12 090 000 kronor. 2020-09-30 är kommunens kapitalinsats 8 545 500 kronor.

  Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en insats, upp till ett belopp på 1 800 kronor per invånare.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020, § 204 att:
  1. Betala 2 198 073 kronor till Kommuninvest, vilket motsvarar det förlagslån som Kommuninvest återbetalat under 2020.
  2. Föreslå kommunfullmäktige besluta att Ånge kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (“Föreningen”) under åren 2021-2024 ska inbetala ett insatsbelopp om, 1 300 kronor per invånare, vilket innebär ytterligare inbetalning på ca 3 798 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.
  3.Föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om inbetalning av kapitalinsats i föreningen under de kommande åren.

  Bilagor

 • Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering.

  Finanspolicyn gäller även för de kommunala företagen, Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) och Ånge Energi AB.

  Syftet med finanspolicyn är att:
  • Fastställa finansverksamheten mål
  • Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras
  • Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten
  • Fastställa ramar för förvaltningen av kommunens pensionsmedel, de så kallade elaktiepengarna
  • Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten.

  Förslag till revidering har gjorts i samband med genomgång av styrdokument.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, § 43 att anta förslag till Finanspolicy. Tidigare Finanspolicy (ks 09/126) upphör därmed att gälla.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 146 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till reviderad Finanspolicy.
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020, § 205 att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till reviderad Finanspolicy

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2019, § 73 att anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och “öronmärkning” av eget kapital.

  Enligt riktlinjerna kan kommunen avsätta en del av ett överskott i goda tider till resultatutjämningsreserv för att sedan användas i sämre tider.

  Prognosen för kommunen 2020 är ett resultat på minst 9 miljoner kronor.

  Kommunallagen (kap 11 § 1) stadgar att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Kommunfullmäktige ska, enligt samma paragraf besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning genom finansiella mål och mål och riktlinjer för verksamheten.

  Enligt kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning har kommuner möjlighet att, under vissa betingelser, balansera årliga resultat över en konjunkturcykel. Resultat kan sättas av i en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Syfte med RUR är att avsätta en del av ett överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår på grund av en svag utveckling av skatteunderlaget. Genom en sådan reserv kan det balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan olika år. Avsikten är således inte att skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om åtgärder avseende verksamhet eller ekonomin som viktiga ur effektivitetssynpunkt. RUR får inte heller användas för möjliggöra sänkning av utdebiteringen. Reserven utgör en del av kommunens egna kapital.

  Riktlinjer eller bestämmelser för öronmärkning saknas i lag och förarbeten (RUR i praktiken, SKL 2013). Vissa kommuner har beslutat om egna riktlinjer om när öronmärkning får ske och när öronmärkningen får användas. Om resultatet i årsbokslutet är positivt kan det under vissa förutsättningar öronmärkas inom det egna kapitalet för att användas till särskilda ändamål. Om öronmärkning sker är bedömningen att kostnaderna, det år medlen utnyttjas, ska ses som synnerliga skäl för att undantas vid balanskravsutredningen.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2019, § 73 att anta föreslagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och “öronmärkning” av eget kapital.
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020, § 208 att föreslå kommunfullmäktige godkänna att en avsättning görs av 2020-års överskott för att kunna användas 2021.

  Bilagor

 • Vid kommunstyrelsen sammanträde den 17 november presenteras beslutsunderlag enligt tidigare uppkomna frågor gällande inriktningsbeslut om projekt Åsgatan.

  I dagsläget finns tre alternativ:
  - Ombyggnation Åsgatan
  - Nybyggnation enligt ramavtal SKL Kommentus
  - Nybyggnation enligt Sundsvallskonceptet, där lokalgruppen genomfört ett studiebesök.

  Styrgruppen för lokalförsörjningsarbetet föreslår Sundsvallskonceptet, med hänvisning till:
  - Ändamålsenliga lokaler med hög kvalité
  - Det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet då styrgruppen ser att det ger mest för pengarna. Bland annat genom:
  • Bättre pedagogiska utrymmen
  • 370 kvadratmeter större yta
  • Sprinklersystem, vilket möjliggör öppnare ytor och högsta säkerhetsnivå
  • Väl tilltagen ventilation
  • Bättre och större kök med större kapacitet

  Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj, i ärendet Planbesked för fastigheterna Ånge 58:9 m.fl., informerades om att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och SKL Kommentus inköpscentral har genomfört en upphandling av nationellt ramavtal för förskolebyggnader. Kommunens lokalförsörjningsgrupp ska undersöka om det är ett alternativ till det sedan tidigare beslutade projektet om förskola på Åsgatan.

  Utbildningsnämnden beslutade vid extra sammanträde den 5 oktober att dess inriktningsbeslut i frågan om förskolan i Ånge är att förorda alternativ 3, Sundsvallsmodellen.

  Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober 2020 framför Linda Mattsson, vf och Örjan Olsson, v frågor gällande underlaget inför inriktningsbeslutet. Kommunstyrelsen enas om att ett beslutsunderlag ska tas fram inför beslut i kommunstyrelsen den 17 november.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 2020, § 108 att kommunstyrelsen godkänner att arbete med alternativa lösningar fortskrider. Återrapport sker till kommunstyrelsen den 8 september.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 143 att lokalgruppen fortsätter utreda projekt kring förskola för att därefter återkomma med förslag till Kommunstyrelsen. Behoven för intressegruppen som använder grönområdet behöver beaktas i val av område för förskola.
  Utbildningsnämnden beslutade den 5 oktober 2020, § 97 att inriktningsbeslut från utbildningsnämnden i frågan om förskola i Ånge är att förorda alternativ 3, Sundsvallsmodellen.
  Lina Lindman och Tony Jensén reserverar sig mot beslutet.
  Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2020, § 182 att ärendet kompletteras med beslutsunderlag enligt uppkomna frågor inför kommunstyrelsens sammanträde den 17 november. Ledamöter och ersättare kan lämna synpunkter och frågor till kommunchef senast 15 oktober.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 156 att synpunkter på presenterat arbetsmaterial lämnas till kommunchef senast den 9 november.
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020, § 214 att:
  1. Föreslå kommunfullmäktige uppdra till Ånge Fastighets och Industri AB att verkställa projekt Åsgatan enligt Sundsvallskonceptet motsvarande 8 avdelningar, 60 miljoner kronor, samt behålla befintlig förskola på Åsgatan för bibehållen flexibilitet.
  2. Uppdra till Ånge Fastighets och Industri AB att undersöka förutsättningar för solcellsanläggning på den nya förskolan.

  Bilagor

 • Erik Kristow, personal- och utvecklingschef och Joakim Persson, vd Ånge Fastighets och Industri AB informerar vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 november att arbetet med att renovera Fränsta sim- och sporthall fortskrider. Den rådande pandemin försenar dock öppnandet några veckor då det råder leveransproblem av viss utrustning.

  Projektet har i det stora hela löpt på mycket väl, även om flera oförutsedda förändringar har behövt genomföras då det rört sig om renovering av ett befintligt hus med ofullständig dokumentation. Men engagemanget hos de lokala leverantörerna av byggtjänster med mera har varit stort och samarbetet mellan oss - och leverantörerna emellan - har fungerat mycket väl. Större delen av projektet har utförts av lokala företag, vilket innebär att en majoritet av kostnaderna har återförts till det lokala näringslivet.

  30 miljoner kronor var budgeterade för badhusrenoveringen, men på grund av extra arbete med vattenreningsanläggningen beräknas budget landa på cirka 33 miljoner kronor.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 153 att:
  1. Tacka för rapporten.
  2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige utöka kommunstyrelsens investeringsbudget med 3 miljoner kronor för Fränsta sim- och sporthall.
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020, § 214 att föreslå kommunfullmäktige utöka kommunstyrelsens investeringsbudget med 3 miljoner kronor för Fränsta sim- och sporthall.

 • Ånge Fastighet & Industri AB, ÅFA, äger obebyggda fastigheter där ändamålet med marken är företrädesvis bostäder men det finns även mark avsedd för parkering och industrimark.

  I ägardirektiven för ÅFA framgår att bolaget ska handha kommunens fastighetsförvaltning och att bolaget har till uppgift att bedriva verksamheten på ett koncernriktigt effektivt sätt inom följande tre tydliga skilda verksamhetsområden:

  - Bostäder
  - Näringslivs- och industrilokaler
  - Verksamhetslokaler

  I ägardirektivet saknas uppdrag att handha kommunens obebyggda mark.

  Efter utredning föreslås att kommunen köper 33 markfastigheter av ÅFA, till en beräknad areal av 163 877 kvm och till en köpeskilling av 4 227 994 kronor.
  Fastigheterna är: Hallsta 1:135, Klöstre 2:38, 2:39, 2:46, Ovansjö 1:327, 1:328, 1:359, 1:44, 1:450, Vissland 1:45, 1:46, 13:2, 2:44, Västerhångsta 2:128, 31:27, 31:28, 31:29, 31:3, 31:30, 31:31, 31:32, 31:33, 31:34, 32:10, 35:17, 35:18,4:146, 4:159, 6:168 samt Ånge 30:50, 35:14, 58:5, 67:2.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 maj 2020, § 51 att:
  1. Ånge kommun har för avsikt att köpa marken Ånge 30:5 och Västerhångsta 31:27-34 av Ånge Fastighets och Industri AB till bokfört värde.
  2. Ägandet av övrig obebyggd mark som idag ägs av Ånge Fastighets och Industri AB ska utredas.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 149 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:
  1. Ånge kommun förvärvar 33 markfastigheter från Ånge Fastighets & Industri AB enligt förslag till köpeavtal med Bilaga 1, Förteckning över fastigheter som ingår i köpeavtal, för en köpeskilling av 4 227 994 kronor.
  2. Föreslå kommunstyrelsen anvisa 120 000 kronor ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för kostnader vid lagfart – stämpelskatt och administrativa avgifter.
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020, § 209 att:
  1. Föreslå kommunfullmäktige att Ånge kommun förvärvar 33 markfastigheter från Ånge Fastighets & Industri AB enligt förslag till köpeavtal med Bilaga 1, Förteckning över fastigheter som ingår i köpeavtal, för en köpeskilling av 4 227 994 kronor.
  2. Anvisa 120 000 kronor ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för kostnader vid lagfart – stämpelskatt och administrativa avgifter.

  Bilagor

 • Under avsnitt 4.2 Styrelsens övergripande uppgifter, har punkterna 7 och 8 tillkommit dels för att tydliggöra kommunstyrelsens ansvar för detaljplaner som ska beslutas av kommun-fullmäktige och beslutanderätten inte har tillagts Bygg- och miljönämnden, dels ansvaret för planbesked, med fgler a åtgärder som rör kommunens detaljplaner.

  Under avsnitt 4.6 har ändringar gjorts i punkt 3 där nuvarande utbildningsnämnden inte förvaltar fastigheter (tidigare fritidsfastigheter/anläggningar) och i punkt 4 som fått en redaktionell förändring som tydliggör delegeringen.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår under avsnitt 4.6, punkt 4 att beloppet höjs från nuvarande 250 000 kronor till 500 000 kronor.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 151 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige revidera reglementet för kommunstyrelsen under avsnitt 4.2 Styrelsens övergripande uppgifter, där punkterna 7 och 8 tillkommit, samt under avsnitt 4.6 Delegering från kommunfullmäktige, där ändringar gjorts i punkterna 3 och 4.
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020, § 211 att föreslå kommunfullmäktige revidera reglementet för kommunstyrelsen under avsnitt 4.2 Styrelsens övergripande uppgifter, där punkterna 7 och 8 tillkommit, samt under avsnitt 4.6 Delegering från kommunfullmäktige, där ändringar gjorts i punkterna 3 och 4.

  Bilagor

 • Förslag:
  Måndag 22 februari
  Måndag 26 april
  Måndag 14 juni
  Måndag 25 oktober
  Måndag 29 november

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020, § 227 enligt förslag till beslut.

  Bilagor

 • Föreligger förslag till ny Biblioteksplan för Ånge kommun perioden 2021–2026.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 37 att:
  1. Anta tidplan för biblioteksplan.
  2. Utse Magdalena Flemström, c, Åke Nylén, s och Joakim Bäckström, vf att delta i referensgrupp för ny Biblioteksplan.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 november 2020, § 163 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige anta förslag till ny Biblioteksplan 2021–2026.
  2. Uppdatera Biblioteksplan 2021–2026 när ny vision för Ånge kommun antagits.
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020, § 216 att:
  1. Föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ny Biblioteksplan 2021–2026.
  2. Uppdatera Biblioteksplan 2021–2026 när ny vision för Ånge kommun antagits.

  Bilagor

 • Medelpads Räddningstjänstförbund har den 16 november 2020 inkommit med hemställan om beslut om taxor och avgifter 2021 för Medelpads Räddningstjänstförbund.

  Justeringar av räddningstjänstsförbundets taxor och avgifter genomförs i första hand med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Landstingsprisindex (LPI) används vid tjänster åt sjukvården. Förändringar av nivån på taxor och avgifter görs också enligt avtal med part som köper tjänster av förbundet. Vid hjälp till andra räddningstjänster tillämpas Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps schablonersättning i enligt med myndighetens författningssamling SRVFS 2004:11. Siffrorna på tjänsterna är uppjusterade för att motsvara 2021 års kostnadsnivå, beträffande PKV med 2,7 % och LPI 1,2 %.

  Efter anvisningar från Sveriges Kommuner och Landsting, som föranleddes av en prejudicerande dom, så ska respektive medlemskommun till ett kommunalförbund ansvara för beslut om taxa. Rådande kommunallag tillåter inte att kommunalförbund beslutar i detta område.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020, § 232 att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till taxor och avgifter för Medelpads Räddningstjänstförbund för år 2021.

  Bilagor

 • Kjell Grip, kd och Carl-Olof Svensson, kd har den 18 juni 2020 lämnat in en motion om utegym i östra delen av kommunen.

  De skriver att fysisk aktivitet är en viktig pusselbit för ett friskt och sunt leverne. Idag finns endast ett utegym i Ånge tätort. Motionärerna har hört att det finns önskan om ett utegym bland invånare i östra delen av kommunen.

  Kjell Grip och Carl-Olof Svensson föreslår att kommunen ser över möjligheten till att bygga utegym även i den östra delen i kommunen för att underlätta träningen för dess invånare.

  Erik Kristow, personal- och utvecklingschef svarar i yttrande:
  Utegym erbjuder goda möjligheter för träning som dessutom är öppna för alla medborgare och dessutom innebär liten risk för smittspridning, förutsatt att hygienrutiner följs.

  Det är en fördel om denna typ av anläggningar i första hand ägs av föreningslivet, vilket också är fallet, även om Ånge kommun också tar ett stort ansvar som ägare av större anläggningar. Föreningsägda gym skapar ett ökat ansvarstagande, liksom även ökad förankring och engagemang på orten.

  Det finns idag ett utegym i Erikslund, ägt av ESK. Det vore en klar fördel om utegym kan skapas i Fränsta, Torpshammar och Ljungaverk. Det går att bygga sådana lokalt med snickare från orten eller köpa färdiga paket (t ex www.ute-gym.se).

  Med tanke på den ekonomiska situationen i Ånge kommun, vore det bästa och mest realistiska att en eller flera föreningar på respektive ort står bakom ett sådant projekt. Medel för detta kan sökas hos exempelvis allmänna arvsfonden eller från bygdemedel. Även riktade bidrag från Ånge kommun kan vara aktuella.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 154 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. Utvecklingsenheten har sett över möjligheten att bygga utegym i östra delen av kommunen.
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 november, § 213 att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. Utvecklingsenheten har sett över möjligheten att bygga utegym i östra delen av kommunen.

  Bilagor

 • Åke Nylén, s har den 18 februari 2020 lämnat in en motion om nytt synsätt på färdtjänsten. Han yrkar att:
  - Ånge kommun tar kontakt med övriga kommuner i regionen i denna fråga för att nå en samförståndslösning i hela regionen.
  - Ånge kommun ser över möjligheten att vidga området för färdtjänst att omfatta hela regionen
  - Taxan för färdtjänst ses över och överdebiteringen slopas.

  Mats Gustafsson, näringslivschef svarar i yttrande:
  Efter kollektivtrafikreformen 1978 bildades i Västernorrland ett gemensamt bolag för bedrivande av kollektivtrafiken i länet, då hette det Länstrafikbolaget i Västernorrlands län AB, nu kallas det DinTur. Sedan dess har regionens kommuner och dåvarande landstinget, nu regionen, gjort många, långa och allvarliga försök att hitta en enad tanke omkring produktutbud, taxor och erbjudanden till kunderna i kollektivtrafiken. Fortfarande efter drygt 30 år lyser framgången för samförstånd med sin frånvaro, produktfloran spretar och erbjudandet till kunderna ser olika ut beroende på vilken kommun man bor i, liksom taxorna som skiljer sig åt. Förhållandet gäller i den allmänna kollektivtrafiken såväl som i den särskilda (dit färdtjänsten hör). Arbete som pågår i kommunförbundets direktion är inriktar sig enligt motionärens förslag, vi behöver ha fortsatt förtroende för det arbetet.

  Att vidga området för färdtjänst att omfatta hela regionen är inte att rekommendera. För resor utanför kommungränserna gäller reglerna för Riksfärdtjänst. Att utöka området med begränsningen Region Västernorrland diskriminerar färdtjänstberättigade som har anledning att besöka till exempel Ramsjö, Ljusdal eller Sveg. Orter som avståndsmässigt ligger närmare än till exempel Örnsköldsvik. Även om det kan kännas charmerande att utöka färdtjänstområdet är kommungränsen en tydlig avskiljare mellan kommunal färdtjänst och Riksfärdtjänsten som med fördel ska behållas.

  Det kan finnas anledning att begrunda prissättningen av de tjänster som erbjuds. En resa med färdtjänsten kostar 1,5 gånger mer än en resa med allmän kollektivtrafik av framför allt två skäl. Taxan för en resa med färdtjänst är högre än för samma resa med den allmänna kollektivtrafiken men det innebär inte att färdtjänstberättigade ”överdebiteras”. Såväl den allmänna kollektivtrafiken som färdtjänstresan är subventionerad via skattsedeln. Färdtjänstresan i högre grad än resan med allmän kollektivtrafik. Ytterligare motiv för det högre priset är att färdtjänstresan innebär en bättre service än resan med allmän kollektivtrafik. Kunden bestämmer själv när resan skall påbörjas, blir hämtad vid angiven adress och körd till sin slutdestination. Kunder i den allmänna kollektivtrafiken måste passa tidtabell, ta sig till hållplatsen och får stiga av där det passar när man kommer till sin destination.

  Om taxan för färdtjänstresor sätts till samma nivå som för den allmänna kollektivtrafiken ökar förstås kostnaden för kommunens underskottstäckning. Givet att antalet resor förblir oförändrat ökar kostnaden med 550 000 kronor per år, beräknat utifrån 2019 års utfall avseende antal resor och pris. Idag saknas ekonomiska förutsättningar för ytterligare subvention av färdtjänstresor.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 165 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020, § 218 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och december.

  Hantering av motioner:
  Inkomna motioner fördelas till rätt instans vid kansliets veckovisa beredning. Berörd nämnd diarieför, fördelar till handläggare med instruktion för besvarande samt information om senaste svarsdatum. Genomgångar av status ska ske månadsvis i kansliet. Motionen publiceras på www.ange.se/motioner.

  Enligt kommunallagen 5 kap 35 §:
  En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

  Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

  Obehandlade motioner:
  Motion om att återgå till F-6-skolor
  Motionär: Örjan Olsson, v, Eva Arph Wernström, v
  Inlämnad: 2020-10-28
  Diarienr: 20/405
  Motionen har lämnats till utbildningsnämnden för yttrande.

  Motion om strukturerat målstyrningsarbete
  Motionär: Joakim Bäckström, vf
  Inlämnad: 2020-10-23
  Diarienr: 20/399
  Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen

  Motion om utegym i den östra delen av kommunen
  Motionär: Kjell Grip, kd, Carl-Olof Svensson, kd
  Inlämnad: 2020-06-18
  Diarienr: 20/257
  Motionen behandlas vid dagens sammanträde.

  Motion om nytt synsätt på färdtjänsten
  Motionär: Åke Nylén, s
  Inlämnad: 2020-02-19
  Diarienr: 20/83
  Motionen behandlas vid dagens sammanträde.

  Motion om att starta lastbilsförarutbildning
  Motionär: Erik Thunefors, sd
  Inlämnad: 2020-01-29
  Diarienr: 20/54
  Motionen har lämnats till utbildningsnämnden för yttrande.

  Motion om medborgardialog
  Motionär: Jan Filipsson, s
  Inlämnad: 2019-11-18
  Diarienr: 19/357
  Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen.

  Motion om redovisning av avslutningssamtal
  Motionär: Örjan Olsson, v, Eva Arph Wernström, v
  Inlämnad: 2019-09-09
  Diarienr: 19/280
  Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen.

 • Överförmyndarnämnden Mitt Årsbudget 2021, ks 20/396

  Den lokala politikerns bildningsarenor, ks 20/422

  Förbundsdirektionen § 160 Tertial augusti 2020, ks 20/408

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.