Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunfullmäktige har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Du som ledamot i fullmäktige får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör dig själv, din make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående.

  Om du känner till en omständighet som kan göra att du är jävig ska du själv berätta det.

 • Under allmänhetens frågestund, har kommuninvånarna möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet.
  För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till Kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev, eller per e-post (ange@ange.se).

 • En stående punkt på dagordningen är ”Korta frågor och korta svar”, där ledamöter får fråga andra ledamöter. Maximalt en minut för frågan och maximalt en minut för svar. Replik tillåts. Ordföranden kan avbryta vid behov. Även ersättare som inte tjänstgör ska tillåtas ställa frågor.

 • Joakim Lindström, c har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i valberedningen.
  Centerpartiet nominerar till fyllnadsvalet xx.

  Enligt kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2019 ska ledamöter och ersättare i styrelserna för Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB utses årligen.

 • Kommunens resultat 2019 är ett underskott på 1 982 419 kronor vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 308 000 kronor och 2018 års motsvarande resultat som var 1 611 000 kronor.

  Resultatet för kommunkoncernen är ett underskott på 3 180 419 kronor.

  Ett av de två finansiella målen är uppfyllda 2019, kommunens soliditet har förbättrats från -6,8 % till –5,3 %. Kommunkoncernens soliditet har förbättrats från -1,6 % till -0,7 %.

  Två av de fyra verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat är av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning är uppfyllda. Detta leder till bedömningen att kommunen inte uppnår god ekonomisk hushållning 2019 ur ett verksamhetsperspektiv.

  Ånge Energi AB har uppnått de tre mål som kommunfullmäktige beslutat om för 2019 och Ånge Fastighet & Industri AB, ÅFA, har nått fyra av sju mål.

  I balansräkningen finns aktierna i Ånge Fallen Kraft AB med till ett värde av 9 miljoner kronor, marknadsvärdet bedöms vara betydligt högre. Aktierna i Ånge Energi till ett värde av 6 miljoner kronor, bolagets egna kapital var 7,4 miljoner kronor vid årsskiftet. Aktierna i ÅFA finns med till ett värde av 14 miljoner kronor, ÅFA:s egna kapital var 40,6 miljoner kronor vid årsskiftet.

  2019 års aktiverade investeringar (netto) är 23 930 000 kronor. 2019 års avskrivningar är 19 444 258 kronor.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars 2020, § 22 om fortsatt beredning av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 7 april.
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 47 om fortsatt beredning av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj 2020, § 70 enligt förslag till beslut.
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2020, § 67 enligt förslag till beslut.

  Bilagor

 • De av fullmäktige utsedda revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag.

  Deras bedömningar
  De riktar kritik mot kommunstyrelsen för att tillräckliga åtgärder inte har vidtagits för att skapa förutsättningar för att avlämna årsredovisningen inom lagstadgad tid till fullmäktige och revisorerna.

  De bedömer att styrelse och nämnder i Ånge kommun sammantaget har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

  De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

  De bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

  De bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

  De tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

  De tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2019 godkänns.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige beslutade den 27 april, § 28, att kommunstyrelsen ska lämna en förenklad ekonomisk Tertial 1 rapport till kommunfullmäktige i juni. Uppföljning av mål och internkontroll kommer att tidigast göras i samband med delårsrapport 2020.

  Det ekonomiska läget är svårt att bedöma utifrån pågående Covid -19 pandemi. Kommunen har extrakostnader kopplade till pandemin och prognosen är att pandemin kommer att innebära ytterligare kostnader och minskade intäkter. Det är osäkert hur mycket av dessa extrakostnader som staten kommer att kompensera för.

  Störst påverkan idag har pandemin på socialnämndens verksamhet och ekonomi. Prognosen 2020 för socialnämnden är ett underskott, jämfört med budget, på minst 5 miljoner kronor.

  I den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och regioner, SKR, bedöms skatteintäkterna 2019 och 2020 bli cirka 17 miljoner kronor lägre än budgeterat. Riksdagen förväntas ta beslut om extrapengar till kommunen på 19 miljoner kr. Av de 19 miljonerna är 14 kopplade till pågående Covid -19 pandemi.

  Större delen av investeringsprojektet, nytt reningsverk, kommer att göras under 2021 så investeringarna 2020 beräknas bli 44 miljoner kronor lägre än budgeterat.

  Investeringsprojektet ny pendelparkering gjordes klar under 2019 så den investeringen kan tas bort 2020.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj 2020, § 68 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  1. Godkänna lämnad tertialrapport per 30 april 2020.
  2. Investeringsprojektet Ny pendelparkering Torpshammar tas bort ur investeringsbudgeten 2020 eftersom den genomfördes 2019.
  3. 44 miljoner kronor för investeringsprojektet Nytt reningsverk flyttas till 2021.
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2020, § 65 att föreslå kommunfullmäktige:
  1. Godkänna lämnad tertialrapport per 30 april 2020.
  2. Investeringsprojektet Ny pendelparkering Torpshammar tas bort ur investeringsbudgeten 2020 eftersom den genomfördes 2019.
  3. 44 miljoner kronor för investeringsprojektet Nytt reningsverk flyttas till 2021.

  Bilagor

 • Under 2020 planerar Ångefallen Kraft att göra investeringar för cirka 4 mkr i Hermanboda kraftverk. För att klara bolagets likviditet behöver bolaget låna pengar. Enligt det avtal som finns så är det ägarna, Fortum och Ånge kommun, som ska låna ut de pengar bolaget behöver.

  Ångefallen Kraft AB bedömer att de behöver låna totalt 3 miljoner kronor till investeringen.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj 2020, § 69 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att låna ut 1 500 000 kronor till Ångefallen Kraft AB för investering i Hermanboda kraftverk 2020.
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj, § 66 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att låna ut 1 500 000 kronor till Ångefallen Kraft AB för investering i Hermanboda kraftverk 2020.

  Bilagor

 • Tekniska nämnden begär utökning av investeringsbudget för 2020 med 2 miljoner kronor för anpassning av lokaler för uthyrning på före detta postterminalen i Ånge.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2020, § 69 att föreslå kommunfullmäktige bevilja Tekniska nämnden utökad investeringsbudget för 2020 med 2 miljoner kronor.

 • Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 att kommunstyrelsen ska lämna förslag till preliminär budget 2021 med ekonomisk plan 2022 - 2023 till kommunfullmäktige i juni och att kommunstyrelsen lämnar slutligt budgetförslag med förslag till skattesats under hösten 2020.

  På grund av rådande Covid -19 pandemi råder stor osäkerhet kring hur stora skatteintäkterna kommer att bli 2020 och de närmaste åren framåt. Pandemin innebär även extrakostnader som inte finns budgeterade och är svåra att beräkna. Staten har vidtagit åtgärder för att mildra konsekvenserna av pandemin för bland annat kommuner och regioner. Förutom extra generella statsbidrag till kommuner och regioner kommer staten att ersätta för sjuklönekostnaderna under minst två månader och minska de sociala avgifterna under mars till juni.

  Sveriges kommuner och regioner, SKR, har lämnat en skatteunderlagsprognos 29 april. Enligt prognosen beräknas skatteunderlagstillväxten i landet bli betydligt lägre än tidigare beräkningar vilket innebär att kommunens skatteintäkter blir lägre.

  Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 12 maj föreslog Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande följande hantering av ärendet:
  1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige skjuta upp budgetbeslutet till hösten, dock för avgörande senast under november månad.
  2. Föreslå kommunstyrelsen ge kommunchef i uppdrag att nogsamt följa den ekonomiska utvecklingen och utarbeta olika scenarier inom ramen för ekonomins utveckling med löpande rapportering till kommunstyrelsen.
  3. Föreslå kommunstyrelsen ge kommunchef och nämnderna i uppdrag att fullfölja tidigare beslutade kostnadsminskningar i den takt pandemin medger.

  Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige varje år upprätta en budget för nästa kalenderår, som ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under verksamhetsåret.

  Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Mål, prioriterade aktiviteter och ekonomiska ramar för de olika nämnderna och kommunstyrelsen ska fastställas av kommunfullmäktige i juni, och eventuella ramjusteringar beslutas i november.

  Dokumentet Mål och prioriteringar, Budget 2021, Ekonomisk plan 2022–2023 tas fram för att fungera som ett samlande dokument som ger en helhetsbild och underlättar arbetet i styrelse och nämnder under aktuell period. Dokumentet belyser kommunens strategi och inriktning, aktuell samhällsutveckling och ekonomiska förutsättningar sett ur Ånge kommuns perspektiv.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2020, § 68 att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige skjuta upp budgetbeslutet till hösten, dock för avgörande senast under november månad.
  2. Ge kommunchef i uppdrag att nogsamt följa den ekonomiska utvecklingen och utarbeta olika scenarier inom ramen för ekonomins utveckling med löpande rapportering till kommunstyrelsen.
  3. Ge kommunchef och nämnderna i uppdrag att fullfölja tidigare beslutade kostnadsminskningar i den takt pandemin medger.

 • Under punkt 2.19 Undertecknande av handlingar står att skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreterare.

  Förslaget består av att sekreterare byts ut mot förvaltningschef i reglementet.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj 2020, § 67 att föreslå kommunstyrelsen revidera reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna under punkten 2.19. Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschef.
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2020, § 84 att revidera reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna under punkten 2.19. Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschef.

  Bilagor

 • Med anledning av den pågående pandemin finns förslag om att möjliggöra deltagande på distans för bygg- och miljönämnden till och med 2020-12-31. I dagsläget föreslås bara beslut om att möjliggöra deltagande på distans under en begränsad tid, för att kunna bidra till att minska smittspridning och för att säkerställa långsiktig uthållig beslutskapacitet. Det bedöms behövas en mer omfattande utredning med förutsättningar och konsekvenser innan beslut kan tas om långsiktig förändring som möjliggör deltagande i sammanträden på distans.

  Bygg- och miljönämndens reglemente behöver kompletteras med text om ”Sammanträde på distans” enligt följande:

  Deltagande på distans

  Bygg- och miljönämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

  Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

  Bygg- och miljönämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige i Bräcke kommun har den 6 maj 2020, § 16 beslutat att:
  1. Bygg- och miljönämnden får sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
  2. Bygg- och miljönämndens reglemente kompletteras med text för ”Sammanträde på distans” enligt förslag.
  3. Beslutet gäller under förutsättning att Ånge kommun tagit motsvarande beslut.
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2020, § 85 att föreslå kommunfullmäktige:
  1. Bygg- och miljönämnden får sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
  2. Bygg- och miljönämndens reglemente kompletteras med text för ”Sammanträde på distans” enligt förslag.

  Bilagor

 • Medelpads Räddningstjänstförbund har överlämnat sin årsredovisning för 2019 till medlemskommunerna.

  Lekmannarevisorerna har överlämnat sin revisionsberättelse. De bedömer att resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen ger en rättvisande bild av räddningstjänstförbundets ekonomiska ställning och resultat. Det ekonomiska resultatet uppgår till 606 000 kronor (f å 1 157 000 kronor).

  Förbundet uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans.

  De bedömer att förbundet ha en svag måluppfyllelse för de finansiella målen med bäring på god ekonomisk hushållning. Inget av tre fastställda finansiella mål uppfylls.

  De bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt. 84 % av målen är uppfyllda och 16 % delvis uppfyllda.

  Utifrån den sammanställningen anses måluppfyllelsen i verksamheten vara tillräcklig, men kan förbättras.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2020, § 86 att föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens ombud till årsstämman i Medelpads Räddningstjänstförbund följer revisorns förslag och

  • fastställer resultat- och balansräkning
  • behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
  • beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

  Bilagor

 • Förtydligande efter kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj:
  Malgorzata Hammarberg, förbundschef för Samordningsförbundet meddelar att ingen årsstämma hålls för Samordningsförbundet Ånge. Därför behöver inget ombud utses att fastställa resultat- och balansräkning, behandla resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen eller bevilja styrelsens ledamöter och förbundschefen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

  Samordningsförbundet Ånge har som uppdrag att verka för en finansiell samordning inom rehabiliteringssområdet samt för tvärsektoriell samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västernorrland och Ånge Kommun. Förbundet har finansierat helt eller delvis sex insatser där samverkan och helhetstänkande mellan förbundets medlemmar i fokus. Verksamheten är på både strukturell- och individnivå. Förbundet redovisar ett överskott för 2019 med 196 000 kronor.

  Revisorerna bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild över förbundets resultat och ställning för 2019. Vidare bedömer de att styrelsen i huvudsak bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen i allt väsentligt är tillfredsställande.

  Revisorerna finner att styrelsen har arbetat med de rekommendationer som framfördes från 2018 års revison. Efter årets revison är rekommendationerna till styrelsen att vidareutveckla mätbara mål och mått som möjliggör utvärdering och analys av verksamheten. Den samlade bilden för 2019 är att målen för verksamheten är till största delen uppfyllda medan de finansiella målen inte har uppnåtts.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2020, § 87 att:
  1. Utse Erik Lövgren, s till kommunens ombud på årsstämma i Samordningsförbundet Ånge.
  2. Föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens ombud till årsstämman i Samordningsförbundet i Ånge följer revisorernas förslag och
  • fastställer resultat- och balansräkning
  • behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
  • beviljar styrelsens ledamöter och förbundschefen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
  Ombud: Erik Lövgren, s.

  Bilagor

 • Ångefallen Kraft AB ägs till 50 % av Ånge Kommun och till 50 % av Fortum Generation AB.
  Bolagets verksamhet utgörs av vattenkraftproduktion. Produktionen sker dels i det egna kraftverket Hermanboda, dels i Järnvägsforsens kraftverk i vilket bolaget äger 5,15%. Båda är belägna i Ljungan.

  Ångefallen Kraft AB har överlämnat sin årsredovisning för 2019 till ägarna.
  Den auktoriserade revisorn har överlämnat revisionsberättelse.

  Den auktoriserade revisorn anser att årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Ångefallen Kraft AB finansiella ställning per den 31 december 2019 och att dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Den auktoriserade revisorn tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkningen. Revisorn tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

  Revisionsberättelse från lekmannarevisorn har inkommit.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2020, § 88 att:
  1. Utse Erik Lövgren, s till kommunens ombud på årsstämma i Ångefallen Kraft AB.
  2. Föreslå kommunfullmäktige:
  Kommunens ombud skall till årsstämman i Ångefallen Kraft AB
  -fastställa resultat- och balansräkning
  -behandla resultatet enligt förslag i förvaltningsberättelsen
  -bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

  Bilagor

 • Redovisningar har inkommit från Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna.

  Enligt Ånge kommuns regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (vilket är det ändamål för partistöd som anges i kommunallagen 9 § första stycket). Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg från en av mottagaren utsedd särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

  Partistödet utbetalas årligen för perioden 1 jan – 31 dec under innevarande år.

  Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2017, § 48 att om redovisning av partistöd är inkommen före den 1 mars kan kommunfullmäktige besluta om utbetalning av partistöd vid sammanträdet i april.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020, § 27 att godkänna inkomna redovisningar för 2019 samt utbetala partistöd för 2020 till Moderaterna och Vår Framtid.
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2020, § 89 att föreslå kommunfullmäktige godkänna inkomna redovisningar för 2019 samt utbetala partistöd för 2020 till Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna.

  Bilagor

 • Mikael Johansson och Jan Filipsson, s, har den 29 januari 2020 lämnat en motion om att synliggöra ekonomiskt nyckeltal.

  De föreslår: Att vi synliggör viktiga ekonomiska nyckeltal på kommunens hemsida och att dessa uppdateras vid tidpunkter då förvaltningarna tycker det är lämpligt.

  De skriver i sin motion att den kommunala ekonomin påverkas negativt när elever lämnar kommunens skolor för skolgång i andra kommuner eller för en friskola. De tror att kommuninvånarna i allmänhet inte är informerade om vad det kostar kommunen när elever väljer skola i annan kommun eller en friskola, och att det är en väg för att medvetandegöra invånare om effekterna på den kommunala ekonomin.

  De tycker även att redovisa nyckeltal kan göras även för andra verksamheter där man vill hålla medborgarna informerade om vad olika saker i kommunen kostar.

  Elin Rapp, kanslichef svarar:
  Från verksamheternas synvinkel är det bra att kunna presentera fakta, underlag och nyttig information på ett tillgängligt sätt.

  Eftersom organisationen inte är så stor och administrativt omfattande, har vi hittills inte utvecklat särskilda redovisningar i så stor utsträckning på webben. För statistik och underlag hänvisas ofta till kolada, som är en bred databas för kommuners statistik. Men det är en bra ambition att visa mer underlag och fakta på vår egen webbsida.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars 2020, § 29 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020,§ 34 att förslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

  Bilagor

 • Joakim Bäckström, vf har den 30 april 2019 lämnat in en motion om solceller. Vår Framtid vill att Ånge kommun deltar aktivt i omställningen från fossila till förnybara energikällor.

  Joakim Bäckström, vf yrkar:
  - Att kommunen startar arbete med att se vilka möjliga bidrag som finns att söka för solelsproduktion
  - Att kommunen utifrån förutsättningarna väljer fastigheter och storlek på anläggningarna
  - Att kommunen genomför dessa installationer innan mandatperiodens slut.

  Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg svarar:
  Likt Joakim Bäckström skriver i sin motion så behöver världens energiförsörjning ställa om av miljöskäl. Vi har i vårt område goda förutsättningar för solceller då vi har många soltimmar under sommarhalvåret.

  Solceller är en bra energikälla ur miljösynpunkt samtidigt som det också är en ekonomisk säkring av framtidens energikostnad. Dagens solceller med de investeringsstöd som finns att söka har vanligen en återbetalningstid på tio år.

  Utifrån dessa aspekter finns det goda anledningar att utreda detta vidare.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars 2020, § 30 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 35 att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och december.

  Hantering av motioner:
  Inkomna motioner fördelas till rätt instans vid kansliets veckovisa beredning. Berörd nämnd diarieför, fördelar till handläggare med instruktion för besvarande samt information om senaste svarsdatum. Genomgångar av status ska ske månadsvis i kansliet. Motionen publiceras på www.ange.se/motioner.

  Enligt kommunallagen 5 kap 35 §:
  En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

  Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

  Obehandlade motioner:
  Motion om analys av avloppsvatten gällande droganvändning
  Motionär: Åke Nylén, s
  Inlämnad: 2020-03-06
  Diarienr: 20/111
  Motionen har lämnats till tekniska nämnden för yttrande.

  Motion om nytt synsätt på färdtjänsten
  Motionär: Åke Nylén, s
  Inlämnad: 2020-02-19
  Diarienr: 20/83
  Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen.

  Motion om arbetskläder till förskolepersonal
  Motionär: Örjan Olsson, v, Eva Arph Wernström, v
  Inlämnad: 2020-02-06
  Diarienr: 20/65
  Motionen har lämnats till utbildningsnämnden för yttrande.

  Motion om att starta lastbilsförarutbildning
  Motionär: Erik Thunefors, sd
  Inlämnad: 2020-01-29
  Diarienr: 20/54
  Motionen har lämnats till utbildningsnämnden för yttrande.

  Motion om att synliggöra nyckeltal på hemsidan
  Motionär: Jan Filipsson, s, Mikael Johansson, s
  Inlämnad: 2020-01-29
  Diarienr: 20/53
  Motionen behandlas vid dagens sammanträde.

  Motion om upprustning av bibliotek i Fränsta
  Motionär: Magdalena Flemström, c
  Inlämnad: 2019-11-22
  Diarienr: 19/365
  Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen.

  Motion om medborgardialog
  Motionär: Jan Filipsson, s
  Inlämnad: 2019-11-18
  Diarienr: 19/357
  Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen.

  Motion om redovisning av avslutningssamtal
  Motionär: ÖrjanOlsson, v, Eva Arph Wernström, v
  Inlämnad: 2019-09-09
  Diarienr: 19/280
  Motionen har lämnats till utbildningsnämnden för yttrande.

  Motion om solceller
  Motionär: Jakim Bäckström, vf
  Inlämnad: 2019-04-30
  Diarienr: 19/157
  Motionen behandlas vid dagens sammanträde.

 • Minnesanteckningar från Överförmyndarnämnden Mitts ägarsamråd 2020-04-24, ks 20/209- 1 och -2.

  Protokoll Regionala samverkanssrådet 2020, ks 20/217-1, -2, -3.

  Budget 2021-2023 Överförmyndarnämnden Mitt, ks 20/236.

  Delårsrapport januari-april 2020, ks 20/235.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.