Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

  Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning kap 10 Deltagande på distans (5 kap. 16 § KL):
  Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

  Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunfullmäktige har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Du som ledamot i fullmäktige får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör dig själv, din make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående.

  Om du känner till en omständighet som kan göra att du är jävig ska du själv berätta det.

 • Under allmänhetens frågestund, har kommuninvånarna möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet.
  För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till Kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev, eller per e-post (ange@ange.se).

 • En stående punkt på dagordningen är ”Korta frågor och korta svar”, där ledamöter får fråga andra ledamöter. Maximalt en minut för frågan och maximalt en minut för svar. Replik tillåts. Ordföranden kan avbryta vid behov. Även ersättare som inte tjänstgör ska tillåtas ställa frågor.

 • Aina Sundbaum, c har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

  Håkan Larsson, s har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
  Socialdemokraterna nominerar till fyllnadsvalet xx.

  Ingeborg Torung, s har avsagt sig uppdragen som ledamot och vice ordförande i kommunfullmäktige samt ledamot och ordförande i kommunfullmäktiges valberedning.

  Revisionen föreslår Margareta Nelhagen, s som ersättande revisor för Ånge Fastighets och Industri AB samt Ånge Energi AB.

  Bilagor

 • Enligt lagen om kommunal redovisning är kommunen skyldig att minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Ånge kommun upprättar från och med 2014 delårsrapport per den 31 augusti, tidigare upprättades delårsrapporten per den 30 juni.

  Utöver delårsrapporten görs en tertialrapport efter april månads utgång och vid varje kommunstyrelsesammanträde lämnas en ekonomirapport för kommunkoncernen.

  Syftet med delårsrapporten är en lägesbeskrivning och att ge en prognos angående helårets resultat till kommunfullmäktige. Med stöd av detta underlag kan, om så behövs, kommunfullmäktige fatta beslut om åtgärder som säkerställer en god ekonomisk hushållning.

  Enligt kommunallagen ska ett negativt resultat återställas de närmaste tre åren.

  31 augusti är resultatet i kommunen 23 miljoner kronor, i ÅFA 3,5 miljoner kronor och i Ånge Energi 1,1 miljoner kronor.

  Prognosen för året är ett resultat för kommunen + 6 miljoner kronor, ÅFA -10 miljoner kronor och Ånge Energi 1 miljoner kronor.

  Prognosen är att de finansiella målen inte uppnås och att tre av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås vilket innebär att det finns risk att målet om god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen inte uppnås 2020.

  Av investeringsbudgetens 65,1 miljoner kronor har 17,9 miljoner kronor använts 31 augusti. Prognosen är att 54,5 miljoner kronor kommer att investeras 2020.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 september 2020, § 129 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  1. Godkänna upprättad delårsrapport, per den 31 augusti 2020, för kommunen och de kommunala bolagen.
  2. Notera rapport om kommunens och koncernens finansverksamhet, 2020-08-31.
  Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober, § 176 att föreslå kommunfullmäktige:
  1. Godkänna upprättad delårsrapport, per den 31 augusti 2020, för kommunen och de kommunala bolagen.
  2. Notera rapport om kommunens och koncernens finansverksamhet, 2020-08-31.

  Bilagor

 • Roger Sundin, ordförande i revisionen presenterar revisionsrapport Granskning av protokoll och styrdokument på kommunens hemsida.

  Bilagor

 • Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

  De riktar kritik mot styrelsen för att de inte tagit tillräckliga åtgärder för att bokslutsprocessen inte följt den ursprungliga tidsplanen i likhet med tidigare år.

  De bedömer att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

  De har lagt fram en del förbättringspunkter gällande upphandlingsförfarandet i en särskild rapport. Därutöver rekommenderar de kommunstyrelsen att se över riktlinjer för upphandling både utifrån kommunfullmäktiges beslut angående vita jobb och avseende kraven för direktupphandling.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 2020, § 102 att kommunens ombud till årsstämman i Ånge Fastighets & Industri AB
  • fastställer resultat- och balansräkning
  • behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
  • beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

  Bilagor

 • Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

  De bedömer att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

  De har lagt fram en del förbättringspunkter gällande upphandlingsförfarandet i en särskild rapport. Därutöver rekommenderar de kommunstyrelsen att se över riktlinjer för upphandling både utifrån kommunfullmäktiges beslut angående vita jobb och avseende kraven för direktupphandling.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 2020, § 103 att kommunens ombud till årsstämman i Ånge Energi AB
  • fastställer resultat- och balansräkning
  • behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
  • beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

  Bilagor

 • Respektive nämnd i kommunen ska i en verksamhetsberättelse översiktligt redogöra för utvecklingen av verksamheten och resultatet för året. Bräcke och Ånge kommuner bildade gemensam Bygg- och Miljönämnd den 1 januari 2018, med Bräcke som värdkommun.

  I början av året digitaliserades nämndhanteringen vilket trots vissa initiala problem med systemet ändå har förenklat det administrativa arbetet. En större utbildningssatsning har genomförts med anledning av att nya ledamöter och ersättare tillkommit efter valet. Under året har revision och uppföljning skett av livsmedelstillsynen, miljöbalkstillsynen samt kommunens myndighetsuppgifter enligt plan- och bygglagen. Detta har gett värdefullt stöd och inriktning för kommande utvecklingsinsatser.

  Mål som verksamheten haft under året:
  - Bygglovsärenden som beslutats på delegation ska i genomsnitt ha en handläggningstid på högst fem veckor. Målet är uppnått.
  - Genomföra samtliga prioriterade kontroller enligt beslutade verksamhets- och kontrollplaner för nämnden. Målet avseende livsmedelskontroller är uppnått. Målet avseende miljö- och hälsoskyddskontroller är inte uppnått.
  - Öka ambitionerna avseende tillsyn av ovårdade fastigheter. Målet är uppnått.
  - Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till minst 80%. Målet är inte uppnått.
  - Andelen svar i HME-enkäten där alla medarbetare upplever att de vet var och hur de ska hitta och få information som rör verksamheten uppgår till minst 75%. Målet är inte uppnått.
  - Intäkterna ska öka, där andelen skattefinansierad tillsyn ska minska till förmån för taxe- och avgiftsfinansierad tillsyn. Målet är uppnått.

  Totalt redovisas ett överskott jämfört med budget på 633 000 kronor.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 2020, § 106 att föreslå kommunfullmäktige att:
  1. Godkänna upprättad årsredovisning för 2019
  2. Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019

  Bilagor

 • Förbundsdirektionen har under året fortsatt arbetet utifrån det av direktionen under 2018 antagna Trafikförsörjningsprogrammet. Programmet anger hur kollektivtrafiken ska bidra till regionens utveckling samt ge myndigheten förutsättningar till förbättrad målstyrning och utformning av resurseffektiv kollektivtrafik.

  De övergripande målen anger önskat läge för den regionala kollektivtrafiken 2030:
  Resenär: Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov.
  Hållbarhet: Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle.
  Tillväxt: Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner.
  Medarbetare: Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång.

  Revisionen bedömer att verksamheten bedrivits på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

  Regionens revisionskontor bedömer att verksamhetsmålen delvis har uppnåtts och att en ökad måluppfyllelse bör eftersträvas. Förbundets rutiner för stämmoinstruktioner bör ses över och förbundets förstärkta uppsiktplikt behöver säkerställas.

  När det gäller ekonomin noterar regionens revisionskontor att verksamhetens nettokostnad uppgick till 564,8 miljoner kronor vilket överstiger budget med 7,5 miljoner kronor, budgetavvikelsen förklaras främst av lägre intäkter än budgeterat. Målet om resurseffektiv kollektivtrafik har inte uppnåtts.

  Revisionen bedömer att räkenskaperna inte är rättvisande med anledning av skuldförda
  bidrag på 12,6 miljoner kronor som ej bedöms uppfylla kriterierna för periodisering i enlighet
  med lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.
  De anser även att det finns en osäkerhet beträffande värderingen av
  aktierna i Bussgods i Västernorrland AB.

  Med anledning av ovan bedömer revisionen att direktionens interna kontroll inte är
  tillräcklig. De bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt
  med de finansiella mål som direktionen har uppställt och att resultatet delvis är förenligt med de verksamhetsmål som direktionen har uppställt.

  Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
  samt de enskilda ledamöterna i densamma.

  När det gäller den interna kontrollen bedömer revisionen att den i huvudsak varit tillfredsställande. Rapporteringen behöver dock innehålla information om planerade åtgärder i de fall brister noteras.

  Revisionens rekommendationer från föregående år, som inte åtgärdats vid granskningstidpunkten, kvarstår.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 2020, § 124 att föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens ombud till årsstämman i Kollektivtrafikmyndigheten följer revisorns förslag och:
  • bevilja ansvarsfrihet för år 2019 för kollektivtrafikmyndighetens direktion samt de enskilda ledamöterna i densamma
  • med godkännande lägga revisorernas berättelse för år 2019 och årsredovisning 2019 för kollektivtrafikmyndigheten till handlingarna

  Bilagor

 • Från och med den 1 januari 2011 ingår Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstig i en gemensam överförmyndarnämnd – Överförmyndarnämnden Mitt. Sundsvalls kommun är värdkommun.

  I Sundsvalls kommuns Mål och resursplan 2019–2020 med plan för 2021–2022 finns mål formulerade för Sundsvalls kommun. Huvudprioriteringen från kommunfullmäktige är att utjämna skillnader i de sociala levnadsvillkoren mellan sundsvallsbor.

  Överförmyndarnämnden har formulerat mål som överensstämmer med nämndens grunduppdrag och fullmäktiges mål; En likvärdig skola, En trygg vård och omsorg, Ett Sundsvall som växer och En kommunorganisation i framkant.

  Det ekonomiska resultatet för nämnden är ett överskott på 0,4 miljoner kronor jämfört med budget.

  Nämndens tilldelades en större ekonomisk ram inför 2019. Intäkterna är lägre för 2019 än 2018. Avvikelsen består till stor del av ersättningen för Ensamkommande barn (EKB) samt de extra medel som nämnden fick under 2018.

  Personalkostnaderna för nämnden har minskat de senaste åren det beror till stor del av mindre kostnader för EKB samt att nämnden 2016–2017 arbetat i kapp med granskningen av räkningar. Även 2019 minskar personalkostnaderna. Till viss del kan det förklaras till vakans på Överförmyndarkontoret och till viss del minskade kostnader för arvode till ställföreträdare.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 2020, § 125 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
  1. Godkänna upprättad årsrapport för 2019
  2. Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

  Bilagor

 • Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF)skriver till ägarkommunerna och hemställer om hantering av särskilda medel från regeringen från och med 2021 för utökat åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten.

  Av lagrådsremissen En effektivare kommunal räddningstjänst, överlämnad till lagrådet den 7 maj 2020, ges ett antal förslag, som om de resulterar i lagstiftning, får direkta konsekvenser för räddningstjänsterna i landet.

  Förslagen innebär bland annat kostnadsökningar för MRF.

  Räddningstjänstutredningen har beräknat att kostnaderna för förslagets genomförande uppgår till cirka 45 miljoner kronor per år för samtliga kommuner i Sverige. För att kompensera kommunerna för det utökade åtagandet har regeringen i budgetpropositionen för 2020 beräknat att kommunerna, i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen, ska kompenseras genom att anslaget 2:4 Krisberedskap minskas med 45 miljoner kronor från och med 2021 och att anslaget 1.1 Kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommunerna ska utökas med motsvarande belopp.

  Direktionen hemställer att ägarkommunerna hanterar dessa nya medel så de disponeras av MRF, utan att de räknas in i beräkningen av medlemsramen till förbundet, och att redovisning av användningen tillåts göras ur ett Räddsam Västernorrland-perspektiv.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 118 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att Ånge kommun hanterar särskilda medel från regeringen fr.o.m. 2021 för utökat åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten så de disponeras av Medelpads Räddningstjänstförbund, utan att de räknas in i beräkningen av medlemsramen till förbundet, och att redovisning av användningen tillåts göras ur ett Räddsam Västernorrland-perspektiv.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 139 att föreslå kommunfullmäktige att Ånge kommun hanterar särskilda medel från regeringen fr.o.m. 2021 för utökat åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten så de disponeras av Medelpads Räddningstjänstförbund, utan att de räknas in i beräkningen av medlemsramen till förbundet, och att redovisning av användningen tillåts göras ur ett Räddsam Västernorrland-perspektiv.

  Bilagor

 • Föreligger förslag till ny lönepolicy.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 108 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ny Lönepolicy.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 134 att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ny Lönepolicy.

  Bilagor

 • Föreligger förslag till ny Arbetsmiljöpolicy.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 109 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ny Arbetsmiljöpolicy.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 135 att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ny Arbetsmiljöpolicy med redaktionellt tillägg ”Ånge kommun värdesätter ett öppet diskussionsklimat på arbetsplatserna, därför tolereras inte någon form av repressalier mot medarbetare som påpekar arbetsmiljöproblem eller andra oegentligheter”.

  Bilagor

 • Magdalena Flemström, c och Elisabet Larsson, c har den 22 november 2019 lämnat in en motion om upprustning av bibliotek i Fränsta.

  De skriver att ha en filial för biblioteksutlåning i Fränsta är en självklarhet och att locka kommuninnevånarna till ökat läsande är en viktig del i att öka kunskapsnivån i västra delen av vår kommun.

  För en inte alltför hög summa skulle en uppfräschning av biblioteket göra det mer attraktivt och välkomnande när vi lånar böcker och tidskrifter.

  Peter Gunnarsson, kulturchef med biblioteksansvar svarar i yttrande att senaste åtgärd för lokalerna skedde under 1970-talet och att de är i behov av uppfräschning. Kostnaden finns inte budgeterad. Kulturenheten förordar motionen.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 107 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 136 att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

  Bilagor

 • Åke Nylén, s har den 5 mars 2020 lämnat in en motion om analys av avloppsvatten gällande droganvändning.

  Motionären skriver att det blivit tämligen vanligt att kommuner gör regelbundna droganalyser av avloppsvattnet för att få en översiktlig bild av droganvändningen i kommunen. Som ett komplement till andra metoder kan droganalyser av avloppsvattnet vara ett sätt att få en bild av droganvändningen i kommunen.

  Åke Nylén, s föreslår att:
  - kommunfullmäktige bifaller motionen samt ger uppdrag till Tekniska kontoret och Miljökontoret att bygga upp rutiner för provtagning och genomföra dessa så snart det är möjligt.

  Emma Gustafsson, va-ansvarig svarar i yttrande:
  Länsstyrelsen har planerat att det skall mätas förekomst av kokain, amfetamin, metaamfetamin, cannabis, MDMA och Tramadol i alla länets kommuner under åren 2020–2022. Fokus ligger på avloppsreningsverk som har minst 2000 personer i sitt upptagningsområde vilket innebär att Ånge kommun kommer att ta proverna på Ånge avloppsreningsverk. Provtagningen var planerad att starta under våren 2020 men har skjutits upp till hösten 2020.

  Provtagningen skall ske fyra gånger varje år (21 april, en sommarhelg, andra onsdagen i oktober och under julhelgen).

  Provet den 21 april tas för att om möjligt fånga upp extra mycket cannabis eftersom den 2o april är en internationellt känd dag för cannabisförespråkare att röka på ”unisont”. Provet som tas en helg under sommaren (datum bestäms av kommunens samordnare i samråd med polisen) görs för att se hur konsumtionen är under en helg med eller utan evenemang/festival/marknad. Provet som tas andra onsdagen i oktober är för att försöka fånga en basnivå, utan koppling till evenemang, turism, eller lönehelg. Provet under julhelgen tas för att kunna jämföra med andra som mäter samtidigt och för att ge kommunen och polisen ett underlag om förekomst av narkotika kopplat till hemvändarfester på t ex juldagen.

  Va-ansvarig har undersökt kostnad för fler provtagningspunkter i Ånge kommun. Kommunen kan komplettera med egna samtidiga mätningar och skicka dem samtidigt för analys. Kostnaden ligger på cirka 2 500 kronor per analys. Fyra prover tas på varje mätpunkt per år och kostnaden blir därför cirka 10 000 kronor för varje ytterligare reningsverk.

  Beslut om ytterligare provtagningspunkter fattas efter kommunfullmäktiges beslut om motionen.

  Tidigare beslut
  Tekniska nämnden beslutade den 20 augusti 2020, § 38 att anta förslag till motionssvar och överlämna det till kommunstyrelsen.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 september 2020, § att:
  1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad. Ett projekt för provtagning pågår i Länsstyrelsens regi.
  2. Va-ansvarig återkommer till kommunstyrelsen med kostnadsförslag för fler provtagningspunkter i Ånge kommun.
  Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2020, § 175 att föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad. Ett projekt för provtagning pågår i Länsstyrelsens regi.

  Bilagor

 • Hans-Erik Beck, m har ställt följande frågor om Destination Sundsvall till Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande:
  Hur mycket betalar Ånge kommun för att vara en del av samarbetet?
  Hur är det organiserat?
  Vad är målet/syftet tillika hur det bedöms fungera i förhållande till kostnaden?
  Får Ånge kommun valuta för pengarna och är vi samtidigt en bra partner själva?

  Kommunstyrelsens ordförande Erik Lövgren, s svarar:

  Bilagor

 • Hans-Erik Beck, m har ställt följande frågor om återställandevid nedmontering/avveckling av vindkraft:
  Hur är de ekonomiska garantierna utformade?
  Hur beräknas återställningskostnad och hur hållbara är de garantier som ställs?

  Kommunstyrelsens ordförande Erik Lövgren, s svarar:

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och december.

  Hantering av motioner:
  Inkomna motioner fördelas till rätt instans vid kansliets veckovisa beredning. Berörd nämnd diarieför, fördelar till handläggare med instruktion för besvarande samt information om senaste svarsdatum. Genomgångar av status ska ske månadsvis i kansliet. Motionen publiceras på www.ange.se/motioner.

  Enligt kommunallagen 5 kap 35 §:
  En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

  Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

  Obehandlade motioner:
  Motion om utegym i den östra delen av kommunen
  Motionär: Kjell Grip, kd, Carl-Olof Svensson, kd
  Inlämnad: 2020-06-18
  Diarienr: 20/257
  Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen.

  Motion om analys av avloppsvatten gällande droganvändning
  Motionär: Åke Nylén, s
  Inlämnad: 2020-03-06
  Diarienr: 20/111
  Motionen behandlas vid dagens sammanträde.

  Motion om nytt synsätt på färdtjänsten
  Motionär: Åke Nylén, s
  Inlämnad: 2020-02-19
  Diarienr: 20/83
  Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen.

  Motion om arbetskläder till förskolepersonal
  Motionär: Örjan Olsson, v, Eva Arph Wernström, v
  Inlämnad: 2020-02-06
  Diarienr: 20/65
  Motionen har återtagits av motionärerna.

  Motion om att starta lastbilsförarutbildning
  Motionär: Erik Thunefors, sd
  Inlämnad: 2020-01-29
  Diarienr: 20/54
  Motionen har lämnats till utbildningsnämnden för yttrande.

  Motion om upprustning av bibliotek i Fränsta
  Motionär: Magdalena Flemström, c
  Inlämnad: 2019-11-22
  Diarienr: 19/365
  Motionen behandlas vid dagens sammanträde.

  Motion om medborgardialog
  Motionär: Jan Filipsson, s
  Inlämnad: 2019-11-18
  Diarienr: 19/357
  Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen.

  Motion om redovisning av avslutningssamtal
  Motionär: ÖrjanOlsson, v, Eva Arph Wernström, v
  Inlämnad: 2019-09-09
  Diarienr: 19/280
  Motionen bereds av kommunledningsförvaltningen.

 • Tertialrapport april 2020 för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, ks 20/284

  Förbundsdirektionen för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län § 105 Justering av tilläggsavgift, ks 20/285

  Bmn § 58 Tillfällig delegationsordning gällande smittskydd, ks 20/260

  Sammanträdesprotokoll Revisorerna 2020-09-17, ks 20/367

  Sammanträdesplan 2021 för förbundsdirektionen i Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, ks 20/370

  Budget 2021 med Mål- och resursplan för 2022 och 2023 för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, ks 20/371

  Förbundsdirektionen § 145 Ägardirektiv Bussgods i Västernorrland AB, ks 20/372

  Begäran om komplettering av granskning av upphandling, ks 20/136-4

  Överförmyndarnämnden Mitt Delårsrapport januari – augusti 2020, ks 20/375

  Nämnden för hållbar utveckling § 91 Utredning om att föra över Din Tur Kundcenter från kommunalförbundet till Region Västernorrland, ks 20/388

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.