Hoppa över navigering
 • Ärendet avser godkännande av investering och finansiering av ombyggnationen i kommunhusets entréplan samt beslut gällande ökade hyreskostnader som detta innebär. 

  Ärendet remitterades åter av kommunfullmäktige 2022-11-28, § 111. 

  Ärendet har åter beretts av kommunstyrelsen 2022-12-12, § 212.

   

  Överläggning

  Erik Lövgren (S), Elisabet Larsson (C), Sten-Ove Danielsson (S), Carl-Olof Svensson (KD), Anette Lövgren (S), Jan Filipsson (S), Lars-Olof Larsson (VF), Hans-Erik Bäck (M) och Örjan Olsson (V), Dennis Hjalmarsson (SD) och Stig Malmberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.

  Dennis Hjalmarsson (SD), Stig Malmberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg om ytterligare 1 mkr till översyn av ventilation i hela fastigheten. 

  Sten-Ove Danielsson (S), Anette Lövgren (S) yrkar avslag på Dennis Hjalmarssons och Stig Malmbergs förslag.

   

  Beslutsgång

  Ordförande ställer förslag mot varandra. Han finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

   

  Reservation

  Dennis Hjalmarsson (SD), Kent Johansson (SD), Tony Jensén (SD), Stig Malmberg (SD), Peter Edbom (SD) och Gunnar Jansson (SD) lämnar skriftlig reservationsmotivering som biläggs protokollet.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.