Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunfullmäktige har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Du som ledamot i fullmäktige får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör dig själv, din make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående.

  Om du känner till en omständighet som kan göra att du är jävig ska du själv berätta det.

 • Kommunchef Stefan Wallsten informerar om aktuella frågor inom koncernen.

 • Agnes Gunnarsson, vf har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

  Anna-Marie Wieslander har avsagt sig uppdragen som ersättare i utbildningsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige.
  Socialdemokraterna nominerar till fyllnadsvalet xx.

  Lars Åsberg, s har avsagt sig uppdraget som revisor.
  Socialdemokraterna nominerar till fyllnadsvalet xx.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29, § 25 att godkänna en avsiktsförklaring för försäljning av del av fastigheten Klöstre 37:1 där det framgår att det föreslagna området först ska fastighetsbildas (genom avstyckning) till en egen fastighet.

  I enlighet med avsiktsförklaringen har avstyckning genomförts under februari 2020 och en ny fastighet har bildats med beteckningen Klöstre 37:2.

  Därefter har förslag till köpeavtal upprättats där Klöstre 37:2 försäljs till Mid Adventure Sweden AB för en köpeskilling av 650000 kr och i övrigt enligt villkoren i förslaget.

  I förslaget till köpeavtal är säljare och köpare överens om att gällande avtal om anläggningsarrende för Backetjäns Camping (Camp Mid Adventure) upphör att gälla på tillträdesdagen den 1 juni 2020.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 40 att:
  1. Föreslå kommunfullmäktige försälja fastigheten Klöstre 37:2 till Mid Adventure Sweden AB för en köpeskilling av 650 000 kronor och i övrigt enligt förslag till köpeavtal.
  2. Uppdra till Fritidsenheten att upprätta skötselavtal med Mid Adventure Sweden AB.

  Bilagor

 • Bergs Tingslags Elektriska AB (Berg) har för avsikt att avyttra sina aktier i ServaNet.

  Härnösand Energi & Miljö AB (Härnösand), Sundsvall Elnät AB (Sundsvall), Timrå kommun (Timrå) och Ånge kommun (Ånge) har förklarat sig vara villiga att köpa Bergs aktier i ServaNet i samband med hembudsförfarandet. Strömsund kommun (Strömsund) och Ragunda kommun (Ragunda) har framfört att de ej önskar förvärva ytterligare aktier i bolaget.

  Vid hembudet ska Bergs aktier fördelas i proportion till nuvarande ägarandelar i bolaget. Ånge kommun tilldelas fem aktier och når därmed upp till 252 aktier.

  Till följd av den förändrade ägarbilden måste bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv revideras. Enligt aktieägaravtalet ska ServaNets styrelsen vara fulltalig och enig för att lämna förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning. Enligt bolagsordningen måste förändringar i bolagsordningen dessutom godkännas av kommunfullmäktige i nuvarande ägarkommuner (även Berg). Detta gör att ServaNet måste hemställa hos samtliga delägares kommunfullmäktige, utom Timrå som delegerat beslutsrätten i ärendet till kommunstyrelsen, om att göra nödvändiga ändringar i bolagshandlingarna.

  Vid ägarmötet i december 2019 föreslogs att styrelsen utökas med två ledamöter, en från Timrå och en från Sundsvall. Då skulle styrelsen bestå av fyra ledamöter inklusive ordförande från Sundsvall, två ledamöter från Härnösand, en ledamot vardera från Ånge och Timrå samt en suppleant vardera från Ragunda och Strömsund. På så sätt skulle Sundsvall behålla ett bestämmandeinflytande i styrelsen, Timrå få en styrelseplats, samtidigt som antalet ledamöter och suppleanter sammantaget inte blir fler än då Berg är delägare. Nuvarande fördelning är tre ledamöter från Sundsvall, två från Härnösand och en från Ånge samt en suppleant vardera från Berg, Ragunda, Strömsund och Timrå.

  Ägarmöten nämns ej i Aktiebolagslagen och saknar därför mandat att fatta beslut. Ägarmötena hålls för att bolaget ska kunna informera ägarna om utvecklingen i bolaget, samt diskutera aktuella frågor. Därför hänsköts frågan om vilka förändringar i bolagshandlingarna som ska föreslås till kommunfullmäktige i ägarkommunerna, till följd av hembudet, till ServaNets styrelse.

  ServaNets styrelse beslutade på styrelsemötet 2020-02-24 att bara föreslå nödvändiga förändringarna i de berörda styrande dokumenten för ServaNet, det vill säga inte förändra antalet ledamöter i styrelsen och att bara ta bort Bergs suppleantplats, samt att ge vd i uppdrag att kalla bolagets ägare till ett ägarmöte för att diskutera eventuella ändringar i styrelsens sammansättning. Ägarmötet kommer att hållas i samband med stämman 2020-04-28.

  ServaNet hemställer därför hos kommunfullmäktige i Ånge kommun om att godkänna föreslagna ändringar i ServaNets bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv i enlighet med bifogade handlingar.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 43 att föreslå kommunfullmäktige :
  1. Godkänna föreslagna ändringar i ServaNets bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv i enlighet med bifogade handlingar.
  2. Beslutet förutsätter att likalydande beslut fattas i samtliga ägarkommuner.

  Bilagor

 • Ånge kommun erbjuds att köpa 100 aktier i bolaget Nya Ostkustbanan 2015 AB till ett pris om 100 kronor styck.

  När bolaget bildades 2015 bestämdes det att aktieinnehavet skulle vara balanserat mellan Gävleborg och Västernorrland samt att landstingen skulle äga 25 procent var och att kommunerna i respektive län skulle äga 25 procent tillsammans.

  Utgångspunkten var att samtliga kommuner i respektive län skulle erbjudas bli aktieägare. I de fall en kommun avstod från att köpa aktier köpte landstinget den överblivna andelen aktier.

  Sollefteå kommun (2 procent), Timrå kommun (1,9 procent) och Ånge kommun
  (1 procent) avstod från att förvärva aktier i bolaget. Landstinget Västernorrland köpte sin andel (25 procent) samt andelarna som de tre kommunerna avstod från att förvärva (totalt 4,9 procent).

  Fördelning av årligt driftsbidrag
  För perioden 2018 – 2020 är bolagets årliga budget satt till 3 miljoner kronor. Med ett aktieinnehav om 1 procent skulle Ånge kommuns årliga driftsbidrag för 2020 uppgå till 30 000 kronor.

  Nästa år avgör bolagsstämman om bolagets årliga driftsbudget ska vara oförändrad (3 miljoner kronor årligen) eller om den ska minskas eller ökas för kommande treårsperiod 2021 – 2023.

  Alla delägare har en plats i styrelsen oavsett aktieinnehav. Utöver ägarna ingår även länsstyrelserna och handelskamrarna i respektive län i styrelsen, men i en adjungerad kapacitet.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 44 att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
  1. Köpa 100 aktier i Ostkustbanan 2015 AB à 100 kronor styck för en total summa om 10 000 kronor från Region Västernorrland under förutsättning att övriga delägare godkänner affären
  2. Medlen för köp av aktier och driftsbidrag för 2020 tas ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.
  3. Anta aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Ostkustbanan 2015 AB
  4. Utse Erik Lövgren, s till ledamot i Ostkustbanan AB:s styrelsen under resterande del av mandatperioden (2019-2022), samt
  5. Kommunstyrelsen utser Erik Lövgren, s som ombud till bolagsstämman under resterande del av mandatperioden (2019-2022).

  Bilagor

 • Kommuninvests upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Ånge kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 22 juli 2003 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 30 september 2013.

  Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.

  Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Ånge kommun undertecknade Regressavtalet den 27 juni 2011 och Garantiavtalet den 27 juni 2011.

  Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Ånge kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Ånge kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.

  För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska bekräftas i samband med avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”). När detta har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 48 att föreslå kommunfullmäktige:
  1. Ånge kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 22 juli 2003 (”Borgensförbindelsen”), vari Ånge kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Ånge kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
  2. Ånge kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Ånge kommun den 27 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
  3. Ånge kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Ånge kommun den 27 juni 2011, vari Ånge kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
  4. Att utse Stiven Wiklund och Erik Lövgren att för Ånge kommuns räkning underteckna alla
  handlingar med anledning av detta beslut.

  Bilagor

 • Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska vatten- och avloppsverksamheten (VA) bokföras och redovisas enligt god redovisningssed där resultat- och balansräkningar redovisas särskilt och där det framgår hur kostnader som är gemensamma med andra verksamheter fördelas. Enligt lagen ska redovisningen även finnas tillgänglig när den är fastställd, motivet är att tillgodose behovet att kontrollera att rätt VA-avgifter tas ut (§ 50).
  Avgifterna får inte överskrida de kostnader som är nödvändiga för att driva verksamheten (§ 30).

  Tidigare beslut
  Tekniska nämnden beslutade den 2 april 2020, § 18 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna Förvaltningsberättelsen 2019 för vatten och avlopp (VA).
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 51 att föreslå kommunfullmäktige godkänna Förvaltningsberättelse 2019 för vatten och avlopp (VA).

  Bilagor

 • Redovisningar har inkommit från Moderaterna och Vår Framtid.

  Enligt Ånge kommuns regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (vilket är det ändamål för partistöd som anges i kommunallagen 9 § första stycket). Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg från en av mottagaren utsedd särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

  Partistödet utbetalas årligen för perioden 1 jan – 31 dec under innevarande år.

  Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2017, § 48 att om redovisning av partistöd är inkommen före den 1 mars kan kommunfullmäktige besluta om utbetalning av partistöd vid sammanträdet i april.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 52 att föreslå kommunfullmäktige godkänna inkomna redovisningar för 2019 samt utbetala partistöd för 2020 till Moderaterna och Vår Framtid.

  Bilagor

 • Det är svårt att bedöma hur den pågående pandemin kommer att påverka kommunkoncernens verksamheter och ekonomi 2020 och framåt. Pandemin kommer att påverka kommunens kostnader samtidigt som den befaras påverka kommunens skatteintäkter 2020 och eventuellt längre.

  Med anledning av att styrelsens och nämndernas arbete fokuseras på pågående pandemi kommer andra arbetsuppgifter att få stå tillbaka och skjutas på framtiden. Det är osäkert i vilken omfattning styrelse, nämnder och bolag har möjlighet att arbeta med och nå de mål som kommunfullmäktige beslutat om för 2020.

  Enligt kommunens styrprocess ska kommunfullmäktige i juni behandla både tertialrapport 1 2020 och budget för 2021 och ekonomisk plan 2022-2023.

  Mål för 2021 ska enligt tidigare beslut, med anledning av pågående visionsarbete, tas av styrelsen och nämnderna under hösten.

  Presidiedag är planerad till 5 maj.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 april 2020, § 43 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna:
  1. Kommunstyrelsens information om det ekonomiska läget och att det finns en risk att de mål som kommunfullmäktige beslutat om inte kommer att uppnås
  2. Kommunstyrelsen lämnar en förenklad ekonomisk Tertial 1 rapport i juni. Uppföljning av mål och internkontroll kommer tidigast att göras i samband med delårsrapport 2020.
  3. Kommunstyrelsen lämnar förslag till preliminär budget 2021 med ekonomisk plan 2022 - 2023 till kommunfullmäktige i juni och att kommunstyrelsen lämnar slutligt budgetförslag med förslag till skattesats under hösten 2020.
  4. Planerad presidiedag den 5 maj genomförs digitalt och på en ekonomiskt övergripande nivå.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.