Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

  Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning kap 10 Deltagande på distans (5 kap. 16 § KL): Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunfullmäktige har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Du som ledamot i fullmäktige får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör dig själv, din make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående.

  Om du känner till en omständighet som kan göra att du är jävig ska du själv berätta det.

 • Under allmänhetens frågestund har kommuninvånarna möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet.
  För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till Kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev eller per e-post (ange@ange.se).

 • En stående punkt på dagordningen är ”Korta frågor och korta svar”, där ledamöter får fråga andra ledamöter. Maximalt en minut för frågan och maximalt en minut för svar. Replik tillåts. Ordföranden kan avbryta vid behov. Även ersättare som inte tjänstgör ska tillåtas ställa frågor.

  Nu skriver jag lite till här och kollar vad som händer.

 • Lisa Reiser (VF) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden och kommunfullmäktige.

  Leif Byqvist (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

  Stig Malmberg (-) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Ånge-Bräcke bygg- och miljönämnd.

  Tord Sundquist (M) har avsagt sig uppdraget som lekmannarevisor för Ånge kommun, Ånge Energi AB och Ånge Fastigheter och Industribolag.

  Sverigedemokraterna har nominerat Mona Mattsson (-) till revisor i kommunrevisionen.

  Enligt kommunfullmäktige beslut (2019-04-29, §18) ska ledamöter och ersättare i styrelserna för Ånge Fastigheter och Industri AB och Ånge Energi AB utses årligen. Ordföranden för respektive styrelse är utsedd för fyra år.

  Bilagor

 • Roger Sundin, ordförande i revisionen, presenterar revisionsrapporterna Grundläggande granskning och Grundskolans måluppfyllelse.

  Bilagor

 • Nuvarande policy för upphandling och inköp beslutades av kommunfullmäktige 2009-09-28, § 59.

  KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB genomfört en granskning av bolagens rutiner för upphandling.
  Utöver rekommendationerna till styrelsen för bolagen rekommenderar de att kommunstyrelsen ser över riktlinjer för upphandling både utifrån kommunfullmäktiges beslut om vita jobb och avseende kraven för direktupphandling.

  Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni, § 101 att uppdra till ekonomichef att se över policy och riktlinjer för upphandling inför kommunstyrelsens sammanträde 8 september.

  Nuvarande policy bifogas ärendet.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2020-12-15, §238)
  att föreslå kommunfullmäktige anta policy för upphandling och inköp, med ändring under
  punkt 2 av texten Upphandlingar och inköp ska präglas av effektivitet, affärsmässighet och
  fokus på hållbarhet – ekologiskt, socialt och ekonomiskt till Upphandlingar och inköp ska
  präglas av effektivitet, affärsmässighet och fokus på hållbarhet – lokalt, ekologiskt, socialt
  och ekonomiskt, samt
  att fortsatt beredning av förslag till riktlinjer för upphandling och inköp. Ekonomienheten
  och Näringslivskontoret ska kommunicera förslag till riktlinjer för upphandling och inköp
  med lokalt näringsliv. Ärendet återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott den 23
  mars 2021.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2020-12-01, §175)
  att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta policy för upphandling och inköp, samt
  att fortsatt beredning av förslag till riktlinjer för upphandling och inköp. Ekonomienheten och Näringslivskontoret ska kommunicera förslag till riktlinjer för upphandling och inköp med lokalt näringsliv. Ärendet återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 januari 2021.

 • 2010 lånade kommunen ut 50 miljoner kronor till Ånge Energi AB. Lånet avsåg finansiering av investering av ledning till Alby för att kunna ta tillvara spillvärmen från ett företag till värmeproduktion i Ånge.

  Pengarna som lånades ut var en del av kommunens el-aktiepengar.

  Aktuell ränta är 1,73%.

  2020-08-31 återstår 24,2 miljoner kronor av lånet.

  Ånge Energi har ansökt och beviljats Grönt lån av kommuninvest.

  Ånge Energi har sedan tidigare tre lån hos Kommuninvest på totalt ca 37,7 miljoner kronor.

  Kommunen står inför en större investering, 2020 påbörjas arbetet med nytt reningsverk och överföringsledningar. Investeringen beräknas till totalt 70 miljoner kronor och beräknas vara klar år 2022.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2020-12-15, §242)
  att föreslå kommunfullmäktige godkänna att Ånge Energi återbetalar lånet till kommunen i
  förtid, samt
  att föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Ånge Energi
  ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 62 miljoner kronor, jämte därpå
  löpande ränta och kostnader.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2020-12-01, § 179)
  att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Ånge Energi återbetalar lånet till kommunen i förtid, samt
  att föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Ånge Energi ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 62 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

  Kommunfullmäktige beslutade (2017-10-23, § 69)
  att befintliga lån som Ånge Energi har hos kommunen fortsätter att löpa. Den föreslagna flytten av lånet från kommunen till kommuninvest innebär en årlig förlust för kommunkoncernen om 400 000 kronor.

 • Entrépriser för Fränsta sim- och sporthall fastställs av kommunfullmäktige i Ånge. Kommunstyrelsen har fastställt ett förslag för kommunfullmäktige att ta ställning i. Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen delegation att fastställa framtida justeringar av entrépriserna.


  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade (2020-12-15, §243)
  att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till entrépriser på Fränsta sim- och sporthall, samt
  att föreslå kommunfullmäktige delegera framtida justering av entrépriser till
  kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2020-12-01, § 182) 
  att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till entrépriser på Fränsta sim- och sporthall, 
  att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige delegera framtida justering av entrépriser till kommunstyrelsen, samt
  att uppdra till utvecklingsenheten att utlysa tävling om nytt namn på Fränsta sim- och sporthall inför invigning 2021.

  Bilagor

 • Örjan Olsson (V) och Eva Arph Wernström (V) har lämnat motion om att återgå till F-6 skolor. De framför fyra skäl till att åk 6 ska återgå till mellanstadiet i sina ursprungsskolor.

  • vid 11 års ålder är man inte mogen att gå tillsammans med högstadieelever
  • att återföra 6:orna till sina ursprungsskolor skulle ge tillbaka lite livskraft till de byskolor som genom att bli F-5 skolor dränerades på densamma
  • om barnen får ett år till i lugn och ro kommer detta att medföra att fler väljer kommunala skolor i stället för friskola, vilket får positiva ekonomiska följdverkningar
  • enklare och mer rättvisande om en lärare som haft eleverna under flera år tidigare sätter det första betyget i 6:an

  Med hänvisning till ovanstående yrkar motionärerna på

  • att Ånge kommuns F-6 skolor snarast återgår till att bli F-6 skolor.

  Skolchef Kent Ylvesson har till utbildningsnämnden lämnat yttrande på motionen med förslag på hur motionens intentioner kan uppfyllas och konsekvenser av detta. Yttrandet bifogas kommunfullmäktige som beslutsunderlag.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2021-02-02, §24) att föreslår kommunfullmäktige besluta
  att bifalla motionen.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog (2021-01-19, §9) kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  att bifalla motionen.

  Utbildningsnämnden beslutade (2020-12-09, §138)
  att Utbildningsnämnden ser positivt på motionen och skickar frågan för vidare hantering i
  kommunstyrelsen. Förändringen är möjlig att genomföra och nämnden ser en
  förväntad kvalitetshöjning för eleverna. Utbildningsnämnden understryker att medel
  måste tillföras nämnden för att det ska vara möjligt att genomföra förändring enligt
  motionens intentioner och skolchefens yttrande, samt
  att Nämnden vill ge skolchefen ett uppdrag att utreda framtidens skola. Uppdraget
  specificeras under våren 2021.

  Bilagor

 • Erik Thunefors (SD) skriver i sin motion att behovet av lastbilsförare beräknas vara stort de närmaste 10 åren. Gymnasiernas transpostprogram har idag dubbelt så många sökande som det finns platser. Åkeribranschen är också en av kommunens större arbetsgivare. Han föreslår kommunfullmäktige: Att kommunen snarast påbörjar planeringen för en utbildning till lastbilsförare med start hösten 2020 eller senast våren 2021.

  Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden ser båda positivt på förslaget, men har ändå beslutat att föreslå avslag på motionen mot bakgrund att motionen inte går att verkställa inom de angivna tidsramarna. I skrivande stund finns inga beslut eller styrande dokument som tillåter nämnderna eller förvaltningen att föreslå bifall på delar av en motion, eller att föreslå tilläggsyrkanden. Mot den bakgrunden föreslås kommunfullmäktige att avslå motionen.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2021-02-02, §23) att föreslå kommunfullmäktige besluta
  att avslå motionen till följd att motionärens förslag inte kan verkställas inom de tidsramar som motionären förespråkar.
  Kommunstyrelsen beslutar vidare
  att kommunstyrelsen ser positivt på motionens intention samt Utbildningsnämndens beslut att fortsätta utreda frågan.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §8) att föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
  att avslå motionen till följd att motionärens förslag inte kan verkställas inom de tidsramar som motionären förespråkar.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vidare
  att kommunstyrelsens arbetsutskott ser positivt på motionens intention samt Utbildningsnämndens beslut att fortsätta utreda frågan.

  Utbildningsnämnden beslutade (§137, 2020-12-09) 

  att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige avslå
  motionen med hänvisning till att det inte är möjligt att starta inom föreslagen tidsram, samt
  att utbildningsnämnden stödjer motionens intentioner och en utredning om
  lastbilsförarutbildning har redan startat och fortgår med sikte på nästa läsår 2021-
  2022.

  Bilagor

 • Örjan Olsson (V),  och Eva Arph Wernström (V), har den 9 september 2019 lämnat in en motion om redovisning av avslutningssamtal.

  Motionärerna föreslår:
  - att de uppföljningssamtal som sker när en pedagog/rektor slutar ska redovisas i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen så att kommunens politiker kan få en bild av problematiken och därigenom ges möjlighet att åtgärda den.
  - att pedagog/rektor som slutar ska erbjudas avslutningssamtal med annan person eller högre chef (om man inte vill samtala med sin närmaste chef).


  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2021-02-08, §15) att föreslå kommunfullmäktige
  att bifalla motionen.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §15) att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

  att bifalla motionen.

  Utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2019, § 121 att godkänna motionssvaret och skicka det vidare till kommunstyrelsen.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade de 25 augusti 2020, § 110 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 141 att ärendet återemitteras och ska behandlas på nästkommande sammanträde, då ytterligare information från internkontroll finns tillgänglig.
  Kommunstyrelsen anser att det är viktigt och prioriterat att medarbetare får erbjudande om ett avslutningssamtal

  Bilagor

 • Jan Filipsson (S) har inlämnat en motion om medborgardialog.

  Hans att-sats lyder;

  Politiker och tjänstemän 2-4 gånger/år ska föra dialog med kommunmedborgarna på olika platser runt om i vår kommun. Mötena ska innehålla aktuella ämnen och alltid ha med utveckling av Ånge kommun. Mötena ska hållas på kvällstid och de ska ej vara arvoderade.

  Medborgardialog är en livsviktig nerv i en kommuns överlevnad. Den sker dagligen i samtal mellan fritidspolitiker/ tjänstepersoner och medborgare, på affären via e-post, telefonsamtal och självfallet i sociala medier.

  Det är den ständigt pågående plattformen som bör utvecklas i motionärens anda.

  Att formalisera samtalsträffar, runt om i kommunen är en god idé.

   

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2021-02-02, §35)
  att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog (2021-01-19, §22) kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
  att bifalla motionen.

  Bilagor

 • Det pågår en nationell omställning av hela hälso- och sjukvårdssystemet. Omställningen sker
  under namnet ”nära vård” och sker i huvudsak med syftet att:
  - Bibehålla eller öka kvaliteten i vården.
  - Förbättra människors tillgång till vård.
  - Människors förtroende för vården ska öka.
  - Vårdgivarnas samlade resurser ska kunna användas mer effektivt.

  De brister som upplevs inom hälso- och sjukvården finns inom:
  - Tillgänglighet.
  - Kontinuitet.
  - Planering och samordning av insatser utifrån den enskildes behov.
  - Förebyggande och hälsofrämjande arbete.

  Därutöver har vården stora utmaningar i att med nuvarande arbetssätt klara att
  möta vårdbehoven i en åldrande befolkning, invånarnas förväntningar att utifrån sina egna
  förutsättningar vara mer delaktig i sin egen vård, klara kompetensförsörjning och långsiktig
  finansiering av verksamheterna.

  Det är helt nödvändigt att utveckla både befintliga och nya sätt att erbjuda och utföra vård
  som kan möta behoven inom våra verksamhetsmässiga förutsättningar.

  Kommunerna i Västernorrland har tillsammans med Region Västernorrland bestämt sig för att
  bedriva det nödvändiga omställningsarbetet tillsammans. En förutsättning för god samverkan
  är att ha en gemensam blid av vart vi är på väg; en gemensam målbild för god och nära vård i
  Västernorrland.

  Social Re-Ko har under innevarande mandatperiod jobbat fram en målbild för perioden 2020-
  2030. Målbilden är väl förankrad i den nationella utvecklingen för god vård och även i den
  Regionala utvecklingsstrategins tre huvudinriktningar. För att ge målbilden rätt beslutskraft
  behöver den fastställas politiskt i varje medverkande organisation.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2021-02-02, §22) att föreslå kommunfullmäktige
  att anta Socialnämndens förslag på målbild God och nära vård i Västernorrland.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §7) att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
  att anta Socialnämndens förslag på målbild God och nära vård i Västernorrland.

  Socialnämnden beslutade (2020-12-17, §135)
  att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anta Social Re-Ko:s målbild God och nära vård i Västernorrland.

 • Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och december.

  Hantering av motioner

  Inkomna motioner fördelas till rätt instans vid kansliets veckovisa beredning. Berörd nämnd diarieför, fördelar till handläggare med instruktion för besvarande samt information om senaste svarsdatum. Genomgångar av status ska ske månadsvis i kansliet. Motionen publiceras på www.ange.se/motioner.

  Enligt kommunallagen 5 kap 35 §

  En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

  Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

  Obehandlade motioner

  Motion om strukturerat målstyrningsarbete
  Motionär: Joakim Bäckström (VF)
  Inlämnad: 2020-10-23
  Diarienr: 20/399
  Motionen har lämnats till kommunkansliet för beredning.

  Motion om feriepraktik inom daglig verksamhet
  ?Motionär: Sten-Ove Danielsson (S)
  Inlämnad: 2020-12-08
  Diarienr: 20/470
  Motionen har lämnats till utvecklingsenheten för beredning.

  Motion om föreläsning om socialt utanförskap
  ?Motionär: Linda Mattsson (VF)
  Inlämnad: 2021-01-16
  Diarienr: 21/41
  Motionen har lämnats till kommunkansliet för beredning.

   

   

 • KS 20/468 Rapport till Kommunfullmäktige av ej verkställda beslut kvartal 3 2020 enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 § Socialtjänstlagen

 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

  Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning kap 10 Deltagande på distans (5 kap. 16 § KL): Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunfullmäktige har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Du som ledamot i fullmäktige får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör dig själv, din make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående.

  Om du känner till en omständighet som kan göra att du är jävig ska du själv berätta det.

 • Under allmänhetens frågestund har kommuninvånarna möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet.
  För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till Kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev eller per e-post (ange@ange.se).

 • En stående punkt på dagordningen är ”Korta frågor och korta svar”, där ledamöter får fråga andra ledamöter. Maximalt en minut för frågan och maximalt en minut för svar. Replik tillåts. Ordföranden kan avbryta vid behov. Även ersättare som inte tjänstgör ska tillåtas ställa frågor.

   

  Magdalena Flemström (C) frågar Irene Meline (S), ordförande Tekniska nämnden, om det finns en plan för att byta ut lyktstolpar i trä i kommunen, då skicket på vissa är undermåligt. 
  Irene efterfrågar vilka lampor Magdalena åsyftar och åtar sig att undersöka frågan och återkoppla till kommunfullmäktige endera via e-post eller vid kommande sammanträde.

   

  Elisabet Larsson (C) frågar Mikael Johansson (S), ordförande i Utbildningsnämnden, om kommunens förskolor är kemikaliesanerad. 
  Mikael svarar att alla nyinköp möter de krav som finns, och att befintliga lokaler och artiklar inventeras och inspekteras och byts ut vid behov.

   

  Elisabet Larsson (C) frågar Irene Meline (S), ordförande i Tekniska nämnden, om avsaknad av övergångsställe i Ånge och Fränsta.
  Irene svarar att det beror på om det är kommunens väg eller om det är trafikverket som är huvudman, och huvudmannafrågan avgör vem som ansvarar för övergångsställen. Irene åtar sig att återkomma till kommunfullmäktige med svar på Elisabets fråga.

   

   

 • Lisa Reiser (VF) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden och kommunfullmäktige.

  Leif Byqvist (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

  Stig Malmberg (-) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Ånge-Bräcke bygg- och miljönämnd.

  Tord Sundquist (M) har avsagt sig uppdraget som lekmannarevisor för Ånge kommun, Ånge Energi AB och Ånge Fastigheter och Industribolag.

  Sverigedemokraterna har nominerat Mona Mattsson (-) till revisor i kommunrevisionen.

  Enligt kommunfullmäktige beslut (2019-04-29, §18) ska ledamöter och ersättare i styrelserna för Ånge Fastigheter och Industri AB och Ånge Energi AB utses årligen. Ordföranden för respektive styrelse är utsedd för fyra år. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas på bolagens ordinarie bolagsstämma och därpå följande konstituerande styrelsemöte.

  Bilagor

 • Roger Sundin, ordförande i revisionen, presenterar revisionsrapporten Grundläggande granskning och revisionsrapporten Grundskolans måluppfyllelse.

  Ajournering

  Mötet ajournerades klockan 14:26.

  Mötet återupptogs klockan 14:45.

  Yrkanden

  Jan Filipsson (S), Anna Arvidson (S), Erik Lövgren (S), Mikael Johansson (S),  yrkar
  att tacka för redovisningen, samt
  att rapporten skickas till utbildningsnämnden och att ärendet återrapporteras till nästa kommunfullmäktige.

  Joakim Backström (VF), Linda Mattsson (VF), Magdalena Flemström (C), Anders Mjärdsjö (M), Dennis Hjalmarsson (SD), Hans-Erik Beck (M) yrkar
  att tacka för redovisningen, samt
  att ordförande för Utbildningsnämnden uppdras att till nästa kommunfullmäktige redovisa en handlingsplan för att hur vi ska ta vårt huvudmannaansvar och från huvudmannahåll komma tillrätta med den i revisionen redovisade nedåtgående trenden i studieresultaten.

  Jan Filipsson (S) tar tillbaka sitt yrkande och yrkar på Joakim Beckströms (VF) förslag.

  Bilagor

 • Nuvarande policy för upphandling och inköp beslutades av kommunfullmäktige 2009-09-28, § 59.

  KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB genomfört en granskning av bolagens rutiner för upphandling.
  Utöver rekommendationerna till styrelsen för bolagen rekommenderar de att kommunstyrelsen ser över riktlinjer för upphandling både utifrån kommunfullmäktiges beslut om vita jobb och avseende kraven för direktupphandling.

  Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni, § 101 att uppdra till ekonomichef att se över policy och riktlinjer för upphandling inför kommunstyrelsens sammanträde 8 september.

  Nuvarande policy bifogas ärendet.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2020-12-15, §238)
  att föreslå kommunfullmäktige anta policy för upphandling och inköp, med ändring under
  punkt 2 av texten Upphandlingar och inköp ska präglas av effektivitet, affärsmässighet och
  fokus på hållbarhet – ekologiskt, socialt och ekonomiskt till Upphandlingar och inköp ska
  präglas av effektivitet, affärsmässighet och fokus på hållbarhet – lokalt, ekologiskt, socialt
  och ekonomiskt, samt
  att fortsatt beredning av förslag till riktlinjer för upphandling och inköp. Ekonomienheten
  och Näringslivskontoret ska kommunicera förslag till riktlinjer för upphandling och inköp
  med lokalt näringsliv. Ärendet återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott den 23
  mars 2021.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2020-12-01, §175)
  att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta policy för upphandling och inköp, samt
  att fortsatt beredning av förslag till riktlinjer för upphandling och inköp. Ekonomienheten och Näringslivskontoret ska kommunicera förslag till riktlinjer för upphandling och inköp med lokalt näringsliv. Ärendet återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 januari 2021.

 • 2010 lånade kommunen ut 50 miljoner kronor till Ånge Energi AB. Lånet avsåg finansiering av investering av ledning till Alby för att kunna ta tillvara spillvärmen från ett företag till värmeproduktion i Ånge.

  Pengarna som lånades ut var en del av kommunens el-aktiepengar.

  Aktuell ränta är 1,73%.

  2020-08-31 återstår 24,2 miljoner kronor av lånet.

  Ånge Energi har ansökt och beviljats Grönt lån av kommuninvest.

  Ånge Energi har sedan tidigare tre lån hos Kommuninvest på totalt ca 37,7 miljoner kronor.

  Kommunen står inför en större investering, 2020 påbörjas arbetet med nytt reningsverk och överföringsledningar. Investeringen beräknas till totalt 70 miljoner kronor och beräknas vara klar år 2022.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2020-12-15, §242)
  att föreslå kommunfullmäktige godkänna att Ånge Energi återbetalar lånet till kommunen i
  förtid, samt
  att föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Ånge Energi
  ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 62 miljoner kronor, jämte därpå
  löpande ränta och kostnader.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2020-12-01, § 179)
  att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Ånge Energi återbetalar lånet till kommunen i förtid, samt
  att föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Ånge Energi ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 62 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

  Kommunfullmäktige beslutade (2017-10-23, § 69)
  att befintliga lån som Ånge Energi har hos kommunen fortsätter att löpa. Den föreslagna flytten av lånet från kommunen till kommuninvest innebär en årlig förlust för kommunkoncernen om 400 000 kronor.

 • Entrépriser för Fränsta sim- och sporthall fastställs av kommunfullmäktige i Ånge. Kommunstyrelsen har fastställt ett förslag för kommunfullmäktige att ta ställning i. Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen delegation att fastställa framtida justeringar av entrépriserna.


  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade (2020-12-15, §243)
  att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till entrépriser på Fränsta sim- och sporthall, samt
  att föreslå kommunfullmäktige delegera framtida justering av entrépriser till
  kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2020-12-01, § 182) 
  att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till entrépriser på Fränsta sim- och sporthall, 
  att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige delegera framtida justering av entrépriser till kommunstyrelsen, samt
  att uppdra till utvecklingsenheten att utlysa tävling om nytt namn på Fränsta sim- och sporthall inför invigning 2021.

  Bilagor

 • Örjan Olsson (V) och Eva Arph Wernström (V) har lämnat motion om att återgå till F-6 skolor. De framför fyra skäl till att åk 6 ska återgå till mellanstadiet i sina ursprungsskolor.

  • vid 11 års ålder är man inte mogen att gå tillsammans med högstadieelever
  • att återföra 6:orna till sina ursprungsskolor skulle ge tillbaka lite livskraft till de byskolor som genom att bli F-5 skolor dränerades på densamma
  • om barnen får ett år till i lugn och ro kommer detta att medföra att fler väljer kommunala skolor i stället för friskola, vilket får positiva ekonomiska följdverkningar
  • enklare och mer rättvisande om en lärare som haft eleverna under flera år tidigare sätter det första betyget i 6:an

  Med hänvisning till ovanstående yrkar motionärerna på

  • att Ånge kommuns F-6 skolor snarast återgår till att bli F-6 skolor.

  Skolchef Kent Ylvesson har till utbildningsnämnden lämnat yttrande på motionen med förslag på hur motionens intentioner kan uppfyllas och konsekvenser av detta. Yttrandet bifogas kommunfullmäktige som beslutsunderlag.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2021-02-02, §24) att föreslår kommunfullmäktige besluta
  att bifalla motionen.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog (2021-01-19, §9) kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  att bifalla motionen.

  Utbildningsnämnden beslutade (2020-12-09, §138)
  att Utbildningsnämnden ser positivt på motionen och skickar frågan för vidare hantering i
  kommunstyrelsen. Förändringen är möjlig att genomföra och nämnden ser en
  förväntad kvalitetshöjning för eleverna. Utbildningsnämnden understryker att medel
  måste tillföras nämnden för att det ska vara möjligt att genomföra förändring enligt
  motionens intentioner och skolchefens yttrande, samt
  att Nämnden vill ge skolchefen ett uppdrag att utreda framtidens skola. Uppdraget
  specificeras under våren 2021.

  Bilagor

 • Erik Thunefors (SD) skriver i sin motion att behovet av lastbilsförare beräknas vara stort de närmaste 10 åren. Gymnasiernas transpostprogram har idag dubbelt så många sökande som det finns platser. Åkeribranschen är också en av kommunens större arbetsgivare. Han föreslår kommunfullmäktige: Att kommunen snarast påbörjar planeringen för en utbildning till lastbilsförare med start hösten 2020 eller senast våren 2021.

  Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden ser båda positivt på förslaget, men har ändå beslutat att föreslå avslag på motionen mot bakgrund att motionen inte går att verkställa inom de angivna tidsramarna. I skrivande stund finns inga beslut eller styrande dokument som tillåter nämnderna eller förvaltningen att föreslå bifall på delar av en motion, eller att föreslå tilläggsyrkanden. Mot den bakgrunden föreslås kommunfullmäktige att avslå motionen.

  Yrkanden

  Erik Thunefors (SD), i egenskap av motionär, lägger ett ändringsyrkande för sin motion:

  Jag föreslår kommunfullmäktige

  att kommunen påbörjar planeringen för en utbildning till yrkesförare/lastbilsförare med start snarast möjligt med hänsyn taget till förvaltningens möjligheter och- eller förutsättningar. 

  Erik Thunefors (SD) och Erik Lövgren (S) yrkar bifall på motionen.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2021-02-02, §23) att föreslå kommunfullmäktige besluta
  att avslå motionen till följd att motionärens förslag inte kan verkställas inom de tidsramar som motionären förespråkar.
  Kommunstyrelsen beslutar vidare
  att kommunstyrelsen ser positivt på motionens intention samt Utbildningsnämndens beslut att fortsätta utreda frågan.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §8) att föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
  att avslå motionen till följd att motionärens förslag inte kan verkställas inom de tidsramar som motionären förespråkar.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vidare
  att kommunstyrelsens arbetsutskott ser positivt på motionens intention samt Utbildningsnämndens beslut att fortsätta utreda frågan.

  Utbildningsnämnden beslutade (§137, 2020-12-09) 

  att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige avslå
  motionen med hänvisning till att det inte är möjligt att starta inom föreslagen tidsram, samt
  att utbildningsnämnden stödjer motionens intentioner och en utredning om
  lastbilsförarutbildning har redan startat och fortgår med sikte på nästa läsår 2021-
  2022.

  Bilagor

 • Örjan Olsson (V),  och Eva Arph Wernström (V), har den 9 september 2019 lämnat in en motion om redovisning av avslutningssamtal.

  Motionärerna föreslår:
  - att de uppföljningssamtal som sker när en pedagog/rektor slutar ska redovisas i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen så att kommunens politiker kan få en bild av problematiken och därigenom ges möjlighet att åtgärda den.
  - att pedagog/rektor som slutar ska erbjudas avslutningssamtal med annan person eller högre chef (om man inte vill samtala med sin närmaste chef).


  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2021-02-08, §15) att föreslå kommunfullmäktige
  att bifalla motionen.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §15) att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

  att bifalla motionen.

  Utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2019, § 121 att godkänna motionssvaret och skicka det vidare till kommunstyrelsen.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade de 25 augusti 2020, § 110 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 141 att ärendet återemitteras och ska behandlas på nästkommande sammanträde, då ytterligare information från internkontroll finns tillgänglig.
  Kommunstyrelsen anser att det är viktigt och prioriterat att medarbetare får erbjudande om ett avslutningssamtal

  Bilagor

 • Jan Filipsson (S) har inlämnat en motion om medborgardialog.

  Hans att-sats lyder;

  Politiker och tjänstemän 2-4 gånger/år ska föra dialog med kommunmedborgarna på olika platser runt om i vår kommun. Mötena ska innehålla aktuella ämnen och alltid ha med utveckling av Ånge kommun. Mötena ska hållas på kvällstid och de ska ej vara arvoderade.

  Medborgardialog är en livsviktig nerv i en kommuns överlevnad. Den sker dagligen i samtal mellan fritidspolitiker/ tjänstepersoner och medborgare, på affären via e-post, telefonsamtal och självfallet i sociala medier.

  Det är den ständigt pågående plattformen som bör utvecklas i motionärens anda.

  Att formalisera samtalsträffar, runt om i kommunen är en god idé.

   

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2021-02-02, §35)
  att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog (2021-01-19, §22) kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
  att bifalla motionen.

  Bilagor

 • Det pågår en nationell omställning av hela hälso- och sjukvårdssystemet. Omställningen sker
  under namnet ”nära vård” och sker i huvudsak med syftet att:
  - Bibehålla eller öka kvaliteten i vården.
  - Förbättra människors tillgång till vård.
  - Människors förtroende för vården ska öka.
  - Vårdgivarnas samlade resurser ska kunna användas mer effektivt.

  De brister som upplevs inom hälso- och sjukvården finns inom:
  - Tillgänglighet.
  - Kontinuitet.
  - Planering och samordning av insatser utifrån den enskildes behov.
  - Förebyggande och hälsofrämjande arbete.

  Därutöver har vården stora utmaningar i att med nuvarande arbetssätt klara att
  möta vårdbehoven i en åldrande befolkning, invånarnas förväntningar att utifrån sina egna
  förutsättningar vara mer delaktig i sin egen vård, klara kompetensförsörjning och långsiktig
  finansiering av verksamheterna.

  Det är helt nödvändigt att utveckla både befintliga och nya sätt att erbjuda och utföra vård
  som kan möta behoven inom våra verksamhetsmässiga förutsättningar.

  Kommunerna i Västernorrland har tillsammans med Region Västernorrland bestämt sig för att
  bedriva det nödvändiga omställningsarbetet tillsammans. En förutsättning för god samverkan
  är att ha en gemensam blid av vart vi är på väg; en gemensam målbild för god och nära vård i
  Västernorrland.

  Social Re-Ko har under innevarande mandatperiod jobbat fram en målbild för perioden 2020-
  2030. Målbilden är väl förankrad i den nationella utvecklingen för god vård och även i den
  Regionala utvecklingsstrategins tre huvudinriktningar. För att ge målbilden rätt beslutskraft
  behöver den fastställas politiskt i varje medverkande organisation.

   

  Yrkanden

  Erik Lövgren (S) yrkar

  att anta Social Re-Ko och Socialnämndens förslag på målbild God och nära vård i Västernorrland, samt
  att uppdra Kommunfullmäktiges ordförande att underteckna Avsiktsförklaring god, jämlik hälsa och en nära vård.

   

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsen beslutade (2021-02-02, §22) att föreslå kommunfullmäktige
  att anta Socialnämndens förslag på målbild God och nära vård i Västernorrland.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §7) att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
  att anta Socialnämndens förslag på målbild God och nära vård i Västernorrland.

  Socialnämnden beslutade (2020-12-17, §135)
  att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anta Social Re-Ko:s målbild God och nära vård i Västernorrland.

 • Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och december.

  Hantering av motioner

  Inkomna motioner fördelas till rätt instans vid kansliets veckovisa beredning. Berörd nämnd diarieför, fördelar till handläggare med instruktion för besvarande samt information om senaste svarsdatum. Genomgångar av status ska ske månadsvis i kansliet. Motionen publiceras på www.ange.se/motioner.

  Enligt kommunallagen 5 kap 35 §

  En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

  Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

  Obehandlade motioner

  Motion om strukturerat målstyrningsarbete
  Motionär: Joakim Bäckström (VF)
  Inlämnad: 2020-10-23
  Diarienr: 20/399
  Motionen har lämnats till kommunkansliet för beredning.

  Motion om feriepraktik inom daglig verksamhet
  ?Motionär: Sten-Ove Danielsson (S)
  Inlämnad: 2020-12-08
  Diarienr: 20/470
  Motionen har lämnats till utvecklingsenheten för beredning.

  Motion om föreläsning om socialt utanförskap
  ?Motionär: Linda Mattsson (VF)
  Inlämnad: 2021-01-16
  Diarienr: 21/41
  Motionen har lämnats till kommunkansliet för beredning.

 • KS 20/468 Rapport till Kommunfullmäktige av ej verkställda beslut kvartal 3 2020 enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 § Socialtjänstlagen

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.