Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

  Enligt Arbetsordningen § 9 – Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro:
  ”Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträde delar ledamöterna personligen på plats. Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun finns möjlighet för medverkan på distans. Även de reglerna kan tillämpas, ordförande avgör om detta är möjligt”.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24  - 26 §:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:

  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,

  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,

  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,

  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller

  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

   

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

   

 • Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 12 augusti 2021 vid dagens sammanträde.

  Bilagor

 • Patrik Jonasson, vd informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för Ånge Fastighets och Industri AB.

  Fredrik Gunnarsson, ekonom informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för koncernen

  Bilagor

 • Patrik Jonasson, vd redogör om delårsrapport för Ånge Fastighets och Industri AB vid dagens sammanträde.

  Enligt lagen om kommunal redovisning är kommunen skyldig att minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Ånge kommun upprättar delårsrapport per den 31 augusti.

  I Arbetsordningen för bolaget står det i § 7 Övriga återkommande ärenden – Årshjul:

  ”Styrelsen ska godkänna delårsrapport per den 31 augusti och skicka vidare till kommunen senast 30 september.

  Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy och skicka vidare till kommunen senast 30 september.”


   

 • Patrik Jonasson, vd redogör vid dagens sammanträde förslag till Verksamhetsplan 2022-2024 för Ånge Fastighets och Industri AB.

  Styrelsen ska godkänna verksamhetsplan för Ånge Fastighets och Industri AB för de närmaste tre räkenskapsåren och tillsända kommunen enligt Ägardirektiv punkt 14.

  Verksamhetsplanen innehåller:
  Mål för verksamheten
  Budget
  Aktivitetsplan
  Resultatplan
  Investeringsplan

   

  https://youtu.be/yMpMKwWj1rw

   

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-30 att uppdra till Ånge Fastighets och Industri AB att verkställa projekt Åsgatan enligt Sundsvallskonceptet motsvarande 8 avdelningar, 60 miljoner kronor samt behålla befintlig förskola på Åsgatan för bibehållen flexibilitet.

  Ånge Fastighets och Industri AB:s styrelse beslutar om den fortsatta hanteringen.


   

  Bilagor

 • Ånge Fastighets och Industri AB som är huvudman för Ljungastiftelsen ska utse styrelse för Ljungastiftelsen:

  En representant för Ånge kommun
  Två representanter för Ånge Fastighets och Industri AB
  Två representanter för näringslivet i Ånge kommun

  För var och en av styrelsemedlemmarna ska i samma ordning utses en personlig suppleant.

  Bilagor

 • Patrik Jonasson, vd rapporterar i följande punkter vid dagens sammanträde:

  Personal/organisation
  Avvikande händelser och åtgärder

  Bilagor

 • Styrelsen går igenom ärendeloggen från 15 maj vid dagens sammanträde.

  Bilagor

 • Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

  Enligt Arbetsordningen § 9 – Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro:
  ”Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträde delar ledamöterna personligen på plats. Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun finns möjlighet för medverkan på distans. Även de reglerna kan tillämpas, ordförande avgör om detta är möjligt”.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24  - 26 §:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:

  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,

  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,

  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,

  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller

  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

   

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

   

 • Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 12 augusti 2021 vid dagens sammanträde.

 • Patrik Jonasson, vd informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för Ånge Fastighets och Industri AB.

   

   

 • Patrik Jonasson, vd redogör om delårsrapport för Ånge Fastighets och Industri AB vid dagens sammanträde.

  Enligt lagen om kommunal redovisning är kommunen skyldig att minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Ånge kommun upprättar delårsrapport per den 31 augusti.

  I Arbetsordningen för bolaget står det i § 7 Övriga återkommande ärenden – Årshjul:

  ”Styrelsen ska godkänna delårsrapport per den 31 augusti och skicka vidare till kommunen senast 30 september.

  Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy och skicka vidare till kommunen senast 30 september.”


   

 • Patrik Jonasson, vd redogör vid dagens sammanträde förslag till Verksamhetsplan 2022-2024 för Ånge Fastighets och Industri AB.

  Styrelsen ska godkänna verksamhetsplan för Ånge Fastighets och Industri AB för de närmaste tre räkenskapsåren och tillsända kommunen enligt Ägardirektiv punkt 14.

  Verksamhetsplanen innehåller:
  Mål för verksamheten
  Budget
  Aktivitetsplan
  Resultatplan
  Investeringsplan

   

  https://youtu.be/yMpMKwWj1rw

   

 • Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-30 att uppdra till Ånge Fastighets och Industri AB att verkställa projekt Åsgatan enligt Sundsvallskonceptet motsvarande 8 avdelningar, 60 miljoner kronor samt behålla befintlig förskola på Åsgatan för bibehållen flexibilitet.

  Ånge Fastighets och Industri AB:s styrelse beslutar om den fortsatta hanteringen.


   

 • Ånge Fastighets och Industri AB som är huvudman för Ljungastiftelsen ska utse styrelse för Ljungastiftelsen:

  En representant för Ånge kommun
  Två representanter för Ånge Fastighets och Industri AB
  Två representanter för näringslivet i Ånge kommun

  För var och en av styrelsemedlemmarna ska i samma ordning utses en personlig suppleant.

 • Patrik Jonasson, vd rapporterar i följande punkter vid dagens sammanträde:

  Ekonomi
  Affärsdrivande aktiviteter
  Personal/organisation
  Avvikande händelser och åtgärder
  Uppföljning av uppsatta mål

 • Styrelsen går igenom ärendeloggen från 15 maj vid dagens sammanträde.

 • Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

  Sven Sandelius ställer frågan hur informationen presenteras i ÅFA:s fastigheter. Sven påtalar vikten av enhetlighet och tydlighet vem som är avsändare. Denna fråga har tagits upp tidigare utan att något har hänt.
  Patrik Jonason, vd svarar att detta ska ses över och förtydligas.

  Sven Sandelius frågar hur länge hemtjänsten ska hyra lägenheten i höghuset, Ånge, det var tänkt som en tillfällig lösning.
  Patrik Jonasson, vd - Lägenheten är åter i hyresbeståndet oktober/november och ska då hyras ut på sedvanligt sätt.


   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.