Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24  - 26 §:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:

  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,

  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,

  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,

  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller

  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.  

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutsför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Ånge Fastighet- och Industri AB beslutade 2021-07-09, § 73:
  1. Låta VD uppdra till mäklaren Mattias Hagman att försälja fastigheten mot offererat fast arvode
  2. Innan försäljning återansluta fastigheten till kommunalt vatten och avlopp och till elnät, men i övrigt förutom eventuella smärre insatser, erbjuda fastigheten till försäljning i befintligt skick. 
  Kostnader för återanslutning och mindre åtgärder får belasta 2021 års driftbudget. Vid försäljning/val av köpare ska bevarandevärdet beaktas
  3. Uppdra till vd att när förslag till försäljningsvillkor och köpare är för handen redovisa detta för styrelsen för beslut och därefter fullfölja försäljningen.

   

  Ånge Fastighets- och Industri AB har tidigare beslutat att riva den s.k. Vattenfallsvillan i Alby, adress Gamla vägen 8.

  Ånge Fastighets och Industri AB sökte rivningslov men detta medgavs inte då byggnaden bedöms värd att bevara, både med hänsyn till det specifika objektet och som del i den gamla industrimiljön i Alby. När byggnaden stod inför rivning kallställdes den och har vid detta fått en del skador. Anslutning till vatten, avlopp och el har stängts av. Då rivningslov inte kommer att medges har beslutet i stället blivit att försöka sälja fastigheten. Undertecknad har varit i kontakt med Länsmuseet Murberget och med Länsstyrelsen för att få klarhet i vilka förväntningar som följer med kravet om bevararande. Informationen är inte helt tydlig, men förutsättningarna kommer att beskrivas i samband med försäljning.


   

   

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.