Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

 • Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollen från den 15 mars 2024.

  Bilagor

 • Patrik Jonasson, vd redogör för Tertial 1 2024 gällande Ånge Fastighets och Industri AB.

 • Enligt Arbetsordning för Ånge Fastighets och Industri AB ska bolaget fastställa verksamhetsplan för följande år senast 15 maj, vilket det här ärendet svarar för.

 • Styrelsen ska fastställa budget för 2025, enligt Arbetsordning för Ånge Fastighets och Industri AB.

 • Utbildningsavdelningen inom Ånge kommun har kontaktat ÅFA för att få hyresförslag för en ny förskolebyggnad i Fränsta. Diskussionen har pågått i flera år. Avsikten är att få en modernare och mer ändamålsenlig byggnad att bedriva verksamhet i. Verksamheten bedrivs idag på flera olika adresser inom ÅFAs fastighetsbestånd i Fränsta.

  ÅFA har efter förvärvet av fastigheten Fränsta 13:17, Furubacken, fått tillgång till den mark som redan tidigare bedömts mest lämplig att använda. Ett viktigt skäl är att den befintliga detaljplanen medger verksamheten den tänkta byggnaden. Flera alternativ för utförande av byggnad har diskuterat. Att ta fram en unik byggnad för platsen, att använda någon av de typförskolor som finns på marknaden och att uppföra en förskola enligt den modell som ÅFA tidigare byggt i Ånge och som i sin tur är av samma modell som flera förskolor som uppförts inom Sundsvalls kommun. Efter omfattande diskussioner med verksamhetsföreträdare har uppförande av en förskolebyggnad lika den som färdigställdes i Ånge under 2023 förordats. ÅFA hade inte på något sätt uteslutit andra alternativ men välkomnar beslutet då kunskap finns från denna modell och erfarenheter och dokumentation från detta projekt kan tas tillvara. Efter att förskolan i Ånge varit i bruk i ca 10 månader uppfattas den fungera väl både för förskoleverksamheten och för ÅFA som fastighetsägare. ÅFA har tagit fram ett hyresförslag som verksamheten accepterat och som tagits vidare för beslut inom kommunen. Hyresförslaget avser ett hyresavtal med avtalslängd 20 år. Investeringen beräknas uppgå till 70 mkr. Hyresnivån bedöms ge en sund driftsekonomi på byggnaden över tid. Styrelsen förslås fatta beslut om den investering som avses genomföras om hyresgästen, Utbildningsavdelningen inom Ånge kommun, fattar beslut om att teckna det föreslagna hyresavtalet.

 • Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

 • Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.