Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet. Samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 29 juni.

  Bilagor

 • Chatarina Norberg, ekonomichef informerar om det ekonomiska läget för koncernen vid dagens sammanträde.

 • Joakim Persson, vd rapporterar i följande punkter vid dagens sammanträde:

  Vakansgrad:
  Vakansgraden är idag på 11,5 % om vi inte räknar bort det ska rivas. Räknar vi bort det som ska rivas i Alby och Ljungaverk hamnar vakansgraden på 5,6 %. Målet är att inte överstiga 3,5 % och det innebär att vi måste fortsätta jobba med vakanserna för att nå 3,5 %.

  Personal:
  Vi har några personalförändringar inom snar framtid. En medarbetare går i pension vid årsskiftet och två medarbetare går i pension under våren 2021. Det blir ingen nyrekrytering av de två medarbetare som slutar under våren.

  Avvikande åtgärder:
  Vi har skänkt ett hus på Björkvägen i Alby till PRO Alby, där vi nu ska påbörja vissa renoveringsåtgärder.

  Rivningar:
  Vi har börjat med en miljöinventering i Ljungaverk och i Alby för rivningarna. Rivningsplan är också påbörjad, vi hoppas kunna utföra rivningarna under första delen av 2021.

   

 • Ånge Fastighet & Industri AB, ÅFA, äger obebyggda fastigheter där ändamålet med marken är företrädesvis bostäder men det finns även mark avsedd för parkering och industrimark.

  I ägardirektiven för ÅFA framgår att bolaget ska handha kommunens fastighetsförvaltning och att bolaget har till uppgift att bedriva verksamheten på ett koncernriktigt effektivt sätt inom följande tre tydliga skilda verksamhetsområden:

  - Bostäder
  - Näringslivs- och industrilokaler
  - Verksamhetslokaler

  I ägardirektivet saknas uppdrag att handha kommunens obebyggda mark.

  Efter utredning föreslås att kommunen köper 33 markfastigheter av ÅFA, till en beräknad areal av 163 877 kvm och till en köpeskilling av 4 227 994 kronor.
  Fastigheterna är: Hallsta 1:135, Klöstre 2:38, 2:39, 2:46, Ovansjö 1:327, 1:328, 1:359, 1:44, 1:450, Vissland 1:45, 1:46, 13:2, 2:44, Västerhångsta 2:128, 31:27, 31:28, 31:29, 31:3, 31:30, 31:31, 31:32, 31:33, 31:34, 32:10, 35:17, 35:18,4:146, 4:159, 6:168 samt Ånge 30:50, 35:14, 58:5, 67:2.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige har beslutat att ingå borgen för Ånge Fastighets och Industri AB:s låneförpliktelse upp till ett totalt belopp om 480 000 000 kr, och därpå löpande ränta och kostnader. Detta för att göra investeringar på Hemskogsvägen i Ånge, Riksarkivet i Fränsta och förskola på Åsgatan i Ånge med högst 138 000 000 kr.

 • Enligt lagen om kommunal redovisning är kommunen skyldig att minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Ånge kommun upprättar delårsrapport per den 31 augusti.

 • Styrelsen ska godkänna verksamhetsplan för Ånge Fastighets och Industri AB för de närmaste tre räkenskapsåren och tillsända kommunen enligt Ägardirektiv punkt 14.

  Verksamhetsplanen ska innehålla:
  Mål för verksamheten
  Budget
  Aktivitetsplan
  Resultatplan
  Investeringsplan

 • Internkontrollplan 2021 med risk- och konsekvensanalys för Ånge Fastighets och Industri AB ska fastställas. Internkontrollplanen delges kommunstyrelsen och revisionen.

  Varje nämnd/styrelse ska årligen genomföra en risk- och konsekvensanalys och upprätta en internkontrollplan. Resultatet av risk- och konsekvensanalysen utgör grunden för internkontrollplanen.

  Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och personal.

  Bilagor

 • Joakim Persson, vd redovisar sitt förslag till svar vid dagens sammanträde gällande begäran om komplettering av revisionsrapport gällande Granskning av upphandling.

  Revisorerna begär senast den 25 november 2020 komplettering av svaret på revisionsrapport avseende granskning av upphandling.

  Tidigare beslut:
  Ånge Fastighet och Industri AB beslutade 2020-06-29 § 58 att anta vd:s förslag till svar på revisionsrapporten Granskning av upphandling

  Bilagor

 • Styrelsen ska fastställa vid-instruktion för Ånge Fastighets och Industri AB 2020-2021.

  Tidigare beslut:
  Ånge Fastighets och Industri AB beslutade 2020-06-29 § 49: Fortsatt beredning.

  Bilagor

 • Förslag till sammanträdesdagar 2021, kl. 9.00 för Ånge Fastighets och Industri AB:

  12 mars
  21 maj
  4 juni - Bolagsstämma och konstituerande möte
  8 oktober
  4 november

 • Ärendelogg för pågående ärenden.

  Bilagor

 • Styrelsemedlemmar och ersättare har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.