Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24  - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.
  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

   

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 4 december 2020 vid dagens sammanträde.

 • Diskussioner förs vid dagens styrelsemöte om förslaget till ägardirektiv.

  Förslag till Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda bolag har lämnats till Ånge Fastighets och Industri AB för yttrande till kommunstyrelsen.

 • Diskussioner förs vid dagens styrelsemöte om förslag till Bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB.

  Förslag till Bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB har lämnats till bolaget för yttrande till kommunstyrelsen.

 • Förslag till Arbetsordning 2021/2022 för styrelsen presenteras vid dagens styrelsemöte.

  Diskussioner förs om paragraferna:

  § 6 - Dagordning för styrelsesammanträden

  Styrelsesammanträden ändras till:
  Hålls 5 gånger per år eller vid behov.

  Punkter för Vd-rapport ändras till:
  Personal/organisation
  Händelser
  Centrala nyckeltal

  § 9 - Extra sammanträden

  Ändra första meningen till:
  Styrelsens ordförande eller två av styrelseledamöter i förening har möjlighet att kalla till extra styrelsesammanträde när så behövs.

  Även: § 14 - Sekretess 
  Styrelsen och vd ska teckna sekretessavtal.


   

 • Joakim Persson, vd informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för Ånge Fastighets och  Industri AB. Januarimånad är klar och jämfört med föregångende år är det en minskning med 250 tkr på intäktssidan. 

  Fredrik Gunnarsson, ekonom informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för koncernen. 
  Bokslutsarbetet är klart.

  Regeringen har aviserat att man avser att föreslå att statsbidraget för merkostnader förlängs till och med december 2020.

  Skatteunderlagsprognosen som kom i mitten av december visade på en bättre prognos av skatteintäkterna på 3,5 mkr 2021.

 • Fredrik Gunnarsson, ekonom och Joakim Persson, vd redogör vid dagens sammanträde Årsredovisning 2020 för Ånge Fastighets och Industri AB. 

 • Ägaren har ställt ett avkastningskrav 2021 på totalt 1 mkr för bolagen. 

  Med avkastningskrav menas den avkastning som ägaren kräver på ett bolags egna kapital med beaktande av hur riskfylld verksamheten är. 

   

 • Joakim Persson, vd informerar om vakanser vid dagens sammanträde. Det informerades även om:
  *Undersökning som gjorts om vart  kommuninvånarna vill bo och hur de vill bo.  
  *Ålderstruktur för ÅFA:s hyresgäster och kommuninvånarna.
  *Befolkningsutveckling. Befolkning och vakanser, 15 % av kommuninvånarna är hyresgäster hos ÅFA. 
  *Vilka faktorer som påverkar en värdering
  * Förslag till tidplan med kostnader för rivningar, aktuella och framtida rivningar. 


   

 • Ånge Fastighets och Industri AB föreslår försäljning av Vissland 2:15, fastigheten är belägen i Fränsta.

 • Joakim Persson, vd informerar om förslag för området Ålsta 3:4 vid dagens sammanträde.

  Bilagor

 • Joakim Persson, vd informerar vid dagens sammanträde om förslag till Riktlinjer för försäljning av fastigheter.


   

 • Maria Engström från löneenheten informerar vid dagens sammanträde om regler och stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag.

  Enligt dokumentet ska ordförande/sekreterare årligen gå igenom reglerna för hur man begär ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

  Dokumentet är antagits av kommunfullmäktige 24 november 2014 och reviderat senast 2020-02-24.

 • Joakim Persson, vd rapporterar i följande punkter vid dagens sammanträde:

  Mål- Att inte överstiga 3,5%
  Vi har idag en vakansgrad på 11,6 %.

  Personal
  Två i personalen går i pension, 28 februari och 31 maj.

  Avvikande åtgärder
  Vi har börjat hyra ut några lägenheter till vindkrafts arbetarna.

  Rivningar
  Vi har påbörjat en miljöinventering i både Ljungaverk och Alby för rivningarna, rivningsplan är också påbörjad. Vi hoppas att kunna utföra rivningarna under första delen av 2021. Vi har fått rivningsbesked på alla fastigheter utom Vattenfallsvillan där Länsmuseet ska göra ett utlåtande om vi kan riv eller inte. Bygg- och miljönämnden har gått på Länsmuseet och beviljar inte en rivning av Vattenfallsvillan. Vi startar nu upphandlingen på rivning av de fastigheterna med beviljade rivningslov.

  Projekt
  Vi har nu fått klartecken på att gå vidare med nybyggnation av förskola på Åsgatan. Detaljplans arbetet har påbörjats.

  Regeringen har även gett klart för ombyggnation av Riksarkivet. Vi har startat rivning.

  Badhuset har färdigställande datumet flyttas fram till v10. Vi är tyvärr fortsatt några veckor sen efter ett Corona utbrott bland hantverkare och entreprenörer.

  Vi håller på att bygga om på Spångbro till Socialdemokraterna och ABF. Ska vara klart i slutet av mars.

  Vi fortsätter med lokalutredningen i östradelen och tittar nu på förskola i Fränsta.

  Vi tittar på att ta fram förslag på ett +55 boende på husen vid Ålsta. Visar ett förslag på styrelsemötet.

   

 • Styrelsen går igenom ärendeloggen från december 2020 vid dagens sammanträde.

 • Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

 • Enligt Ägardirektiv 2014-05-05 §37 p7 ska kommunfullmäktige godkänna investering överstigande 10 Mkr samt

  investering överstigande 5 Mkr ska ske i samråd med kommunstyrelsen.

  När ovan punkter uppfyllts övergår leverantörsreskontra till vd:s mandat löpande förvaltning.

  I kommande ekonomiprogram (leverantör: Akribi, programvara: Fenix) måste attestflöde
  för leverantörsreskontra hård ställas för möjlighet till löpande registrering.

   

 • Flödet av mediafakturor (va, renhållning, el, fjärrvärme, sotning) beräknas årligen till 6.000 st. Där varje faktura genomgår sakgranskning, kontering samt utbetalningsattest. Avvikelser månadsvis
  är marginella vilket i praktiken betyder att samma attestgång görs 12 ggr per år.

  I kommande ekonomiprogram (leverantör: Akribi, programvara: Fenix) kan inläsning av leverantörsfakturor avseende media effektiviseras betydligt med hjälp av funktionen Automatattest. Funktionen konterar och godkänner för utbetalning med 1 knapptryck.

  Avvikelser mot uppsatta villkor avvisar fakturor till traditionell attestgång sakgranskning-kontering-utbetalningsattest.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.