Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet. Samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

 • Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 23 oktober 2020.

  Bilagor

 • Uppföljning av ekonomin för Ånge Fastighets och Industri AB.

 • I arbetsordningen för Ånge Fastighets och Industri AB § 7 Övriga återkommande ärenden – Årshjul står det att i november/december ska styrelsen behandla långtidsplan/strategier.

 • Joakim Persson, vd rapporterar i följande punkter vid dagens sammanträde:

  Mål- Att inte överstiga 3,5 %:
  Vi har idag en vakansgrad på 14,5 % om vi inte räknar bort det som ska rivas. Räknar vi
  bort det som ska rivas i Alby och Ljungaverk så hamnar vi på 8,9 %. Vi behöver fortsatt jobba med vakanserna för att nå 3,5 %

  Personalfrågor:

  Avvikande åtgärder:
  Huset på Björkvägen i Alby som är skänkt till PRO-Alby, där har vi nu gjort klart det mesta.

  Rivningar:
  Vi har påbörjat en miljöinventering i både Ljungaverk och Alby för rivningarna, rivningsplan är också påbörjad. Vi hoppas att kunna utföra rivningarna under första delen av 2021. Vi har fått rivningsbesked på alla fastigheter utom vattenfallsvillan där Länsmuseet ska göra ett utlåtande om vi kan riv eller inte.

  Projekt:
  Vi har nu fått klartecken på att gå vidare med nybyggnation av förskola på Åsgatan.
  Regeringen har även gett klart för ombyggnation av Riksarkivet.
  Badhuset har färdigställande datumet flyttas fram till vecka 10.
  Vi håller på att bygga om på Spångbro till Socialdemokraterna och ABF
  Vi fortsätter med lokalutredningen i östra delen och tittar nu på förskola i Fränsta.
  Vi tittar på att ta fram förslag på ett +55 boende på husen vid Ålsta.

 • Styrelsen går igenom ärendeloggen från oktober 2020.

 • I arbetsordningen för Ånge Fastighets och Industri AB står det i § 7 – Övriga ärenden som styrelsen beslutar om:
  Utvärdering av vd:s arbete och i § 13 Styrelsen ska årligen utvärdera vd:s arbete.

 • Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.