Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

 • Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) har 14 lån, 13 av dem är i Kommuninvest, ett är i Ånge kommun. Det minsta lånet är per idag på 2,8 mkr, det största är på 64 mkr. Lånen har olika löptider. Ett eller två lån per år omsätts vanligen. ÅFA brukar förfara så att vid tiden för omsättning beräknas kapitalbehovet för investeringar för hela perioden fram till nästkommande förfall och låneskulden utökas vid behov med lämpligt belopp i förhållande till detta behov. Arbetssättet har fungerat väl under den tid ÅFA haft begränsad investeringsverksamhet men det har dock medfört att just när upplåningen för kommande periods investeringar gjorts har ÅFAs likviditet blivit onödigt hög närmaste tiden efter att lånet upptagits.

  ÅFA har nu en högre aktivitet i projekt- och investeringsverksamhet och det är därmed svårare att beräkna kapitalbehovet över tid. Senast ett lån sattes om var 2023-04-29 och då beräknades kapitalbehovet för hela perioden fram till 2024-10-02 med den information som då var känd. Nu i maj 2024 visar det sig att det beräknade kapitalbehovet underskattats.

  Skälet är att det tillkommit kostnader i pågående projekt, bland annat i kommunhusets entréplan och ombyggnad Solgården, både av rena merkostnader men också av tilläggsbeställningar från verksamheterna. Även om tilläggsbeställningar regleras med hyrestillägg påverkas likviditeten.

  Utöver pågående investeringsprojekt har även ett antal nödvändiga underhållsåtgärder påbörjats som inte var kända när kapitalbehovet beräknades. ÅFA har därmed ett behov av att förstärka likviditeten fram till kommande omsättningstidpunkt i oktober. Ånge kommun har enligt uppgift en likviditet som skulle göra det möjligt att kortfristigt låna ut ett belopp till ÅFA i väntan på ordinarie omsättning och hantering av lån. Lånet från kommunen avses i så fall uppgå till 20 mkr.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.