Hoppa över navigering
 • Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

   

  Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:

  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,

  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,

  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,

  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller

  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

   

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutsför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Patrik Jonasson, vd presenterar vid dagens sammanträde Årsredovisning 2021 för Ånge Fastighets och Industri AB. 

 • KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Ånge Fastighet och Industri AB (ÅFA) granskat hur ÅFA arbetar med att öka uthyrningsgraden. Kommunrevisorerna som helhet har även inkluderat frågan om kommunstyrelsens styrning och uppföljning.

  Mot bakgrund av granskningen rekommenderas ÅFAs styrelse:

  • Att baserat på ändamålsenliga underlag utarbetar en strategi för att hålla en hög uthyrningsgrad och löpande följer att strategin efterlevs
  • Att rivningsplaner och underhållsplaner upprättas i enlighet med strategin och att det finns tillräckliga beslutsunderlag för dessa planer samt att planerna löpande följs upp.

  Samt kommunstyrelsen:

  • Att inom ramen för sin uppsiktsplikt säkerställer att verksamheten i ÅFA bedrivs och utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.

  Bilagor

 • Patrik Jonasson, vd informerar vid dagens sammanträde om projekt Riksarkivet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.