Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

  Enligt Arbetsordningen § 9 – Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro:
  ”Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträde delar ledamöterna personligen på plats. Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun finns möjlighet för medverkan på distans. Även de reglerna kan tillämpas, ordförande avgör om detta är möjligt”

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 24  - 26 §:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:

  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,

  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,

  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,

  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller

  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

   

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

   

 • Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från den 24 september 2021 vid dagens sammanträde.

  Bilagor

 • Annika Ahnström ekonomiansvarig informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för Ånge Fastighet och Industri AB.

  Fredrik Gunnarsson, ekonom informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för  koncernen.

 • Vid dagens sammanträde ska förslag till Verksamhetsplan 2022-2024 för Ånge Fastighets och Industri AB redogöras inför beslut.

  Styrelsen ska godkänna verksamhetsplan för Ånge Fastighets och Industri AB för de närmaste tre räkenskapsåren och tillsända kommunen enligt Ägardirektiv punkt 14.

  Verksamhetsplanen innehåller:
  Mål för verksamheten
  Budget
  Aktivitetsplan
  Resultatplan
  Investeringsplan

  Bilagor

 • Internkontrollplan 2022 med risk- och konsekvensanalys för Ånge Fastighets och Industri AB ska fastställas.

   

  Internkontrollplanen delges kommunstyrelsen och revisionen.

  I Arbetsordningen § 7 Övriga återkommande ärenden - Årshjul:
  November - Internkontrollplan för kommande år.

   

  Varje nämnd/styrelse ska årligen genomföra en risk- och konsekvensanalys och upprätta en internkontrollplan. Resultatet av risk- och konsekvensanalysen utgör grunden för internkontrollplanen. Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och personal

  Bilagor

 • Förslag till sammanträdesdagar 2022, kl. 9.00 för Ånge Fastighets och Industri AB.

  4 mars

  13 maj

  17 juni, bolagsstämma och konstituerande möte

  30 september

  18  november

 • Mats Karlsson, ordförande rapporterar i följande punkter vid dagens sammanträde:

  Personal/organisation
  Avvikande händelser och åtgärder

 • Styrelsen ska utvärdera verksamheten i november enligt Arbetsordningen § 7
  Återkommande ärenden – Årshjul:

  November – Utvärdering av verksamheten

 • Styrelsen ska utvärdera arbetet i november enligt Arbetsordningen § 7 Återkommande ärenden – Årshjul:

  November – utvärdering av styrelsens arbete.

 • Till dagens sammanträde är en mall framtagen för utvärdering av vd och vd:s arbete. Styrelsen följer mallen och ordförande gör sedan en återkoppling till vd vid ett enskilt möte.

  I Arbetsordningen § 7 Återkommande ärenden - Årshjul
  November - Utvärdering av vd och vd:s arbete

   

  Bilagor

 • Styrelsen går igenom ärendeloggen.

 • Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.