Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska anmäla jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Catharina Norberg, ekonomichef föredrar ärendet.

 • Catharina Norberg, ekonomichef presenterar förslag till policy och riktlinjer för upphandling och inköp.

  Nuvarande policy för upphandling och inköp beslutades av kommunfullmäktige 2009-09-28, § 59 och riktlinjerna beslutades av kommunstyrelsen 2015-10-06, § 149.

  KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB genomfört en granskning av bolagens rutiner för upphandling.
  Utöver rekommendationerna till styrelsen för bolagen rekommenderar de att
  kommunstyrelsen ser över riktlinjer för upphandling både utifrån kommunfullmäktiges beslut om vita jobb och avseende kraven för direktupphandling.

  Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni, § 101 att uppdra till ekonomichef att se över policy och riktlinjer för upphandling inför kommunstyrelsens sammanträde 8 september.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 106 att föreslå kommunstyrelsen att förslag till revidering av policy och riktlinjer presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 september.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 150 att förslag till revidering av policy och riktlinjer presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 2 november.

  Bilagor

 • Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av delårsrapporten.

  Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på den slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 15 januari 2021.

  Revisionen har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsrapporten, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger revisionen anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

  Revisionen framför följande synpunkter i sin granskning:
  - Delårsrapporten behöver kompletteras med kommentarer om cykliska effekter
  - Investeringsredovisningen bör utvecklas för att ge en samlad beskrivning

  Revisionen rekommenderar att redovisningen av långa hyresavtal ska redovisas som finansiell leasing och att kommunen bör se över om inte fler juridiska personer bör ingå i den sammanställda redovisningen.

  Bilagor

 • Beslut om beslutsattestanter/ersättare ska tas inför varje nytt år enligt attestreglementet. Kommunstyrelsen ska inför varje år besluta om hur styrelsens nettoram ska fördelas mellan de olika ansvarsområdena.
   

  Bilagor

 • Varje nämnd/styrelse ska årligen genomföra en risk- och konsekvensanalys och upprätta en internkontrollplan. Resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen utgör grunden för internkontrollplanen.

  Syftet med internkontroll är att uppnå effektivitet och säkerhet i organisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och personal.

  Internkontrollplanen fastställs av respektive nämnd/styrelse inför varje nytt år och delges kommunstyrelsen och revisionen. Väsentlighet och risk är utgångspunkten vid val av kontrollmoment, fel som kan tänkas uppstå och som kan medföra stor skada och det är en påtaglig risk för att den ska kunna inträffa.

  Bilagor

 • 2010 lånade kommunen ut 50 miljoner kronor till Ånge Energi AB. Lånet avsåg finansiering av investering av ledning till Alby för att kunna ta tillvara spillvärmen från ett företag till värmeproduktion i Ånge.

  Pengarna som lånades ut var en del av kommunens el-aktiepengar.

  Aktuell ränta är 1,73%.

  2020-08-31 återstår 24,2 miljoner kronor av lånet.

  Ånge Energi har ansökt och beviljats Grönt lån av kommuninvest.

  Ånge Energi har sedan tidigare tre lån hos Kommuninvest på totalt ca 37,7 miljoner kronor.

  Kommunen står inför en större investering, 2020 påbörjas arbetet med nytt reningsverk och överföringsledningar. Investeringen beräknas till totalt 70 miljoner kronor och beräknas vara klar år 2022.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 23 oktober 2017, § 69 i ärende KS 17/196 att befintliga lån som Ånge Energi har hos kommunen fortsätter att löpa. Den föreslagna flytten av lånet från kommunen till kommuninvest innebär en årlig förlust för kommunkoncernen om 400 000 kronor.

 • Catharina Norberg, ekonomichef och Emelie Säterberg, näringslivsutvecklare informerar om aktuellt läge med förstudien.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 49 att:
  1. Genomföra förstudie om eventuellt kommunalt ägande av vindkraft.
  2. Kostnaden för förstudien, 50 000 kronor, tas från kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

 • Erik Kristow, personal- och utvecklingschef återrapporterar om pågående arbete med att ta fram arrendeavtal för Tallbacken.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2020, § 172 att
  1. Uppdra till utvecklingsenheten att gå ut med intresseförfrågan till föreningar och företag i kommunen om att arrendera Tallbacken fr.o.m. 1 april 2021. Om inget intresse för att arrendera Tallbacken finns ska fastigheten värderas inför en försäljning.
  2. Utvecklingschef återrapporterar i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 november.
  Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2020, § 155 att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt Utvecklingsenheten att föra dialog med Ånge Campingförening om arrendeavtal för Tallbacken.
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020, § 212 att uppdra åt Utvecklingsenheten att föra dialog med Ånge Campingförening om arrendeavtal för Tallbacken.

 • Erik Kristow, personal- och utvecklingscehef informerar om förslag till nya entrépriser för Fränsta sim- och sporthall.

  Bilagor

 • Kommunledningen har i dialog med förtroendevalda beslutat att utföra en genomlysning av kommunens delegationsordningar, i syfte att stärka rättssäkerheten, stärka rutinerna och öka möjligheten för demokratisk insikt.

  Arbetet har resulterat i förslag till nya delegationsordningar, samt nya rutiner för hur delegationsbeslut fattas, dokumenteras och kungörs för nämnden och allmänheten.

  Varje nämnd har rätt att delegera beslutanderätt inom vissa frågor till enskilda ledamöter eller tjänstepersonal. Nämnden har även i uppgift att besluta kring rutiner för hur dessa beslut ska återrapporteras till nämnden. En fördel med detta är att varje förvaltning har möjlighet att anpassa sig till förutsättningarna och genom egna rutiner öka expertisen inom organisationen, samtidigt som nämnden ges ökat utrymme att leda.

  Baksidan av detta är att med tiden utvecklas nämndernas rutiner och styrdokument i olika riktningar och med tiden kommer en tid då ett gemensamt grepp måste tas; hela kommunen tar vara på de styrkor som utarbetas, samtidigt som vi lär oss vilka rutiner som bör undvikas. Det är nu dags att göra den översynen.

  Arbetet och förslaget bygger på omvärldsbevakningar av ett tiotal kommuner, gränsöverskridande samarbeten mellan förvaltningarna och ett flertal centrala dialogmöten. Utgångspunkten har varit att öka rättssäkerheten, säkra rutiner, förbättra arkivering och öka medborgarnas demokratiska insyn.

  Varje nämnd har fått ett förslag på delegationsordning som följer följande princip:
  Inledande författningstext
  Under denna del framkommer definitioner, rutiner och regler för hur delegat ska förhålla sig till delegationsrätten, vad det innebär att vara delegat och nämndens krav på uppsikt.

  Gemensamma delegationer
  Här börjar delegationerna. De första fyra styckena är gemensamma för hela kommunen utifrån indelningen Allmänt, Ekonomi, Personal och Upphandling. Syftet med att de är likartade för hela kommunen är för att stärka likabehandlingsprincipen och för att bättre och tydligare nyttja dom centrala stöd som kommunen erbjuder alla förvaltningar.


  Nämndspecifika delegationer
  Dessa delar skiljer sig mellan nämnderna, men är indelade efter varje nämnds förvaltnings verksamhetsområden. Målbilden har varit att även hjälpsamt erbjuda hänvisning till lagrum och överklagningsinstanser.

  Nya rutiner
  Ärendet bär med sig nya rutiner inom några områden

  Vidaredelegering
  Enligt kommunallag har förvaltningschef rätt att delegera vidare till anställd hos kommunen. Tidigare har en separat förteckning framtagits som presenteras nämnden. För en kommun av Ånges storlek riskerar detta att skapa förvirring och onödig mängd styrdokument.

  För att åtgärda detta har förslaget inarbetat vidaredelegering i nämndens delegationsordning. I de fall att förvaltningschef önskar vidaredelegera till en anställd fylls dennes funktion in i delegationsordningen. Efter det läggs den uppdaterade delegationsordningen till ärendelistan som en informationspunkt. På så vis hålls nämnden informerad om vilka inom organisationen som har mandat att fatta beslut på nämndens vägnar, samtidigt som antalet styrande dokument hålls nere.

  Rapportering och protokollföring
  Varje nämnd har tidigare haft egna rutiner för att rapportera och protokollföra beslut fattade på delegation. För att öka möjligheten till att förbättra rutiner, samt öka möjligheten att samverka och utvecklas, är förslaget att en gemensam rutin tas fram. Denna rutin beskrivs detaljerat i en ny handbok för delegation.

  Förvaltningen föreslår att följande princip ska appliceras på varje beslut taget på delegation:
  Beslut ska redovisas till nämnd om:
  - beslutet kan överklagas,
  - beslutet avser myndighetsutövning mot individ eller företag, samt
  - beslutet är av art som nämnden särskilt vill bevaka.

  För beslut där tjänstepersonen inte kan göra självständig bedömning (så kallad ren verkställighet) samt beslut som helt avser den interna verksamheten, redovisas inte. Denna avvägning grundas i att stärka rättssäkerheten samtidigt som den administrativa bördan hålls hanterbar. Denna relation och princip uppmanas hållas levande och systematiskt utvärderas av såväl politik som förvaltning.

  Förslag till uppföljning
  Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen uppdrar sig att särskilt bevaka införandet av den nya delegationsrutinen i kommunen, utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Detta sker genom ett ärende som redovisas ett år efter att de nya delegationsordningarna och rutinerna träder i kraft och ska särskilt bevaka om rapporteringsprincipen efterlevs, eller om det finns anledning för vidare åtgärd.

 • Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun och dess bolag gås igenom för eventuellt förslag till kommunfullmäktiges arvodeskommitté om revidering.

  Bilagor

 • Revisorerna har genomfört en granskning av protokoll och styrdokument på kommunens hemsida.

  Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det inte finns några dokumenterade riktlinjer eller rutiner för publicering av protokoll och styrdokument eller för anslag av protokoll på hemsidan. Ånge kommun har en författningssamling på kommunens hemsida under "Regler och styrande dokument". Aktualiteten på styrdokumenten på Ange kommuns hemsida varierar och det finns enligt vår bedömning behov av översyn av dokumenten. På Ange kommuns hemsida hanteras inga sekretessuppgifter. Dokument med sekretessuppgifter läggs inte ut på hemsidan. Anslagen av protokoll görs på ett korrekt sätt, men det går inte att hitta protokollen i anslutning till anslaget. Enligt vår bedömning finns en risk för att bilagor sekretessmarkeras med hänvisning till GDPR utan att så är nödvändigt.

  Utifrån bedömning och slutsats rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen och berörda nämnder att:
  — Skriftliga rutiner tas fram för publicering av styrdokument, publicering av protokoll och anslag av protokoll på hemsidan.
  — att ett förtydligande görs av internt vad som ska finnas på hemsidan och vad som ska publiceras på "Regler och styrande dokument" och att i riktlinjerna tydliggöra vad som ska publiceras på intranätet respektive hemsidan.
  —tekniska nämnden att kontrollera att aktuell delegeringsordning är publicerad och om så är fallet, att se över behovet av revideringar i nämndens delegeringsordning.
  — det görs en översyn av befintliga dokument på "Regler och styrande dokument", av dokumentens aktualitet och att uppdateringar/revideringar görs vid behov samt att riktlinjerna kompletteras med rutiner som säkerställer en regelbunden genomgång av publicerade dokument.
  — justerade protokoll kopplas direkt till det aktuella anslaget.
  — rutinerna för sekretessmarkering av bilagor i protokoll ses över och att sekretessmarkering på grund av personuppgifter endast görs när det handlar om personuppgifter som enligt sekretesslagen är skyddade.

  Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare lämnar yttrande på rapporten senast fredag den 27 november.

  Kommunstyrelsen ska lämna svar på revisionsrapporten senast den 15 januari 2021.

  Bilagor

 • Sparbanksstiftelsen Norrland, Swedbank tillsammans med Bengt-Göran Persson, en av grundarna av Åre Business Forum – samt en rad partners, bland annat Centrum för forskning om ekonomiska relationer vid Mittuniversitetet, är initiativtagare till ett nytt regionalt och årligt återkommande tillväxtforum Bunsow Growth Forum.

  Bünsows Vänner är ett nätverk och mötesforum som ska stimulera tillväxt, gemenskap och framtidstro mellan de årliga tillväxtdagarna, intresserade företag och organisationer kan ingå i nätverket genom att erlägga en medlemsavgift.

  Nätverket bjuder in till tre träffar under 2020/2021. Träffarna är planerade till 3 december, 18 mars och 10 juni.

 • I aktieägaravtalet för Ostkustbanan 2015 AB, som godkänts av kommunfullmäktige vid sammanträde 2020-04-27 anges i §5 angående bolagets ägarforum:

  Ägarforumet ska bestå av två (2) representanter från varje ägare, en (1) ledamot och en (1) suppleant, där ledamoten ska representera den politiska majoriteten och suppleanten ska representera den politiska oppositionen. Till ledamot eller suppleant i ägarforumet får inte väljas person som är ledamot i Bolagets styrelse.

  Ånge kommun har inte utsett representanter i ägarforum varför så behöver ske.

 • Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar. För att lyckas attrahera besökare till en region erfordras starka samarbeten, för att bli en uttalad och tydlig exportmogen destination behöver vi en organisation där Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner tillsammans med näringslivet utvecklar destinationen tillsammans med närliggande destinationer.
  Under de senaste åren har ett operativt samarbete skett mellan Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner där vi samlats kring den gemensamma Destination Sundsvall.

  Budget för samarbetet 2021
  Ånge 342 400 kr 8%
  Timrå 599 200 kr 14%
  Sundsvall 3 338 400 kr 78%
  Totalt 4 280 000 kr 100%

 • Prioriteringslista enligt tidigare beslut presenteras.

  I samband med diskussion om Ånge kommuns åtaganden i anslutning till fysiska besöksmål finns ett behov av en överblick över vilka besöksmålen är och gjorda åtaganden.
  Den lista som upprättats sedan tidigare omfattar besöksmål där Ånge kommun har någon form av åtagande, listan har inför dagens möte kompletterats med ytterligare fysiska besöksmål men omfattar fortfarande inte ”alla” besöksmål.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § 162 att:
  1. Tacka för informationen.
  2. Uppdra till Utvecklingsenheten att:
  - sammanställa en prioriteringslista med fysiska besöksmål i Ånge kommun
  - ta fram kostnader för önskade åtgärder samt tidsplan där Ånge kommun har åtaganden samt önskemål för övriga besöksmål.
  3. Återrapport sker till kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 december.

 • Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg återrapporterar om process för framtagande av ny översiktsplan för Ånge kommun.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020, § 198 att:
  1. Tacka för informationen.
  2. Tillsätta referensgrupp med förtroendevalda som följer det fortsatta arbetet med översiktsplan enligt följande:
  Erik Lövgren, s
  Göran Hammarstedt, kd
  Tomas Widenfalk, c
  Hans-Erik Beck, m
  Örjan Olsson, v
  Dennis Hjalmarsson, sd
  Leif Edh, vf
  3. Uppdra till kommunchef att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till tidplan och analys av olika tillvägagångssätt och tematiskt tillägg för vindkraft.

 • Stefan Wallsten, kommunchef informerar om kommunledningsförvaltningens prioriteringar under rådande pandemi.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tar upp ärendet för beslut om eventuellt förlängd giltighetstid.

  Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.
  Kommunledningskontoret har utrett hur den demokratiska processen kan upprätthållas.
  Alla ärenden som kan anstå, bör anstå. Ärenden som enligt lag måste tas av nämnd/styrelse, och ibland inom vissa datum, ska tas till beslut.

  Enligt kommunallagen kan nämnd och styrelse delegera till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

  Detta gäller alla ärenden utom:
  • Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
  • Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden där nämndens eller fullmäktiges beslut har överklagats.
  • Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
  • Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

  Enligt gällande delegationsordning har ordförande rätt att fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
  Sådana beslut ska anmälas vid nästa sammanträde.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 31:
  1. Att delegera styrelsebeslut till kommunstyrelsens arbetsutskott, inom styrelsens ansvarsområde, för ärenden som inte kan anstå, dock ej beslut som inte kan delegeras enligt kommunallagen,
  2. Att beslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott protokollförs samt
  3. Att kommunstyrelsens arbetsutskott vid nästkommande möte återrapporterar fattade beslut.
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2020, § 94 att kommunstyrelsens beslut den 7 april 2020, § 31 gäller till och med 2020-09-15.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 120 att föreslå kommunstyrelsen att kommunstyrelsens beslut den 7 april 2020, § 31 gäller till och med 2020-12-31.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 157 att kommunstyrelsens beslut den 7 april 2020, § 31 gäller till och med 2020-12-31.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsens protokoll från den 23 juni 2020 gås igenom för eventuell uppföljning av beslut.

  Bilagor

 • Rebecca Lindberg, IFO-chef informerar om Skottlandsmodellen.

  Flera svenska kommuner och skolor har upptäckt Skottlandsmodellen som bygger på ett strukturerat samarbete mellan elever, vårdnadshavare och personer inom skola, socialtjänst, polis, sjukvård och ideella organisationer. Modellen syftar till att tidigt kunna erbjuda stöd till elever som behöver det.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.