Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska anmäla jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Åke Nylén, s har den 5 mars 2020 lämnat in en motion om analys av avloppsvatten gällande droganvändning.

  Motionären skriver att det blivit tämligen vanligt att kommuner gör regelbundna droganalyser av avloppsvattnet för att få en översiktlig bild av droganvändningen i kommunen. Som ett komplement till andra metoder kan droganalyser av avloppsvattnet vara ett sätt att få en bild av droganvändningen i kommunen.

  Åke Nylén, s föreslår att:
  - kommunfullmäktige bifaller motionen samt ger uppdrag till Tekniska kontoret och Miljökontoret att bygga upp rutiner för provtagning och genomföra dessa så snart det är möjligt.

  Emma Gustafsson, va-ansvarig svarar i yttrande:
  Länsstyrelsen har planerat att det skall mätas förekomst av kokain, amfetamin, metaamfetamin, cannabis, MDMA och Tramadol i alla länets kommuner under åren 2020–2022. Fokus ligger på avloppsreningsverk som har minst 2000 personer i sitt upptagningsområde vilket innebär att Ånge kommun kommer att ta proverna på Ånge avloppsreningsverk. Provtagningen var planerad att starta under våren 2020 men har skjutits upp till hösten 2020.

  Provtagningen skall ske fyra gånger varje år (21 april, en sommarhelg, andra onsdagen i oktober och under julhelgen).

  Provet den 21 april tas för att om möjligt fånga upp extra mycket cannabis eftersom den 2o april är en internationellt känd dag för cannabisförespråkare att röka på ”unisont”. Provet som tas en helg under sommaren (datum bestäms av kommunens samordnare i samråd med polisen) görs för att se hur konsumtionen är under en helg med eller utan evenemang/festival/marknad. Provet som tas andra onsdagen i oktober är för att försöka fånga en basnivå, utan koppling till evenemang, turism, eller lönehelg. Provet under julhelgen tas för att kunna jämföra med andra som mäter samtidigt och för att ge kommunen och polisen ett underlag om förekomst av narkotika kopplat till hemvändarfester på t ex juldagen.

  Tidigare beslut
  Tekniska nämnden beslutade den 20 augusti 2020, § 38 att anta förslag till motionssvar och överlämna det till kommunstyrelsen.

  Bilagor

 • Regeringen beslutade den 21 november 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera vissa frågor kring kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken när Arbetsförmedlingen reformeras och fristående aktörer ska matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben (dir. 2019:86). Samma dag utsågs kanslirådet Mats Rundström till särskild utredare. Utredningen har antagit namnet Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (A 2019:04).

  Regeringen beslutade den 2 april 2020 om tilläggsdirektiv till utredningen (dir. 2020:33). Genom tilläggsdirektiven förlängdes utredningstiden.

  Utredningen har enligt sina direktiv (dir. 2019:86) analyserat och bedömt om det är tillåtet för kommuner att leverera arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen inom nuvarande regelverk, dvs. lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) eller lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

  Utredningen har också bedömt om det är tillåtet att kommuner – utom dessa två lagar – tillhandahåller arbetsmarknadspolitiska insatser under en avgränsad tid om tillhandahållandet annars är otillräckligt. Om det inom nuvarande lagstiftning är otillåtet för kommuner att medverka på något av dessa sätt, eller om rättsläget är oklart, ska utredningen lämna författningsförslag som syftar till att möjliggöra kommunernas medverkan.
  Utredningen har också analyserat och bedömt förutsättningarna för och konsekvenserna av att kommunerna levererar eller tillhandahåller arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

  Region Västernorrland är remissinstans för SOU 2020:41 Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken.

  Bilagor

 • Bo Berglund, näringslivsutvecklare, Anders Lindqvist, verksamhetsutvecklare och Mats Gustafsson, näringslivschef informerar om Ånge kommuns fokus för investeringsfrämjande.

 • Catharina Norberg, ekonomichef lämnar information om pågående arbete med delårsrapport 2020.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen mål för verksamheten 2021.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 149 att:
  1. Anta förslag till tidplan för höstens budgetarbete.
  2. Uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att fortsätta revideringen av mål för kommunstyrelsens verksamhet för 2021 inför kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober.

  Bilagor

 • Region Västernorrland har inbjudit att lämna synpunkter på remissversionen av Regional digital agenda för Västernorrland (REDA). Svar lämnas senast den 31 oktober.

  Förslaget till REDA har tagits fram i bred dialog och samverkan tillsammans med bland andra länets kommuner och kommunförbund, länsstyrelsen, Mittuniversitetet samt andra organisationer och näringslivsaktörer. Ett 10-tal dialogmöten och workshops har genomförts under våren 2020.

  Remissversionen tar sin utgångspunkt i Sveriges digitaliseringsstrategi, Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi (RUS) och kunskapsunderlag som bland annat legat till grund för både RUS-processen och framtagandet av en regional smart specialiseringsstrategi för länet. Detta gör att ett stort antal aktörer och personer, också vid andra tillfällen än vårens workshops, bidragit till att beskriva utmaningar och behov för digital omställning i Västernorrland.

  Elin Rapp, kommunsekreterare/kanslichef lämnar förslag till svar.

  Bilagor

 • Elin Rapp, kommunsekreterare/kanslichef informerar om processen för ny vision för Ånge kommun.

 • Återrapport från utvecklingschef.

  Tallbackens vänner har sagt upp arrendeavtal för del av fastigheterna Ångebyn 1:8 och 1:9. Föreningen önskar nu förvärva fastigheterna från Ånge kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra till kommunchef och utvecklingschef att föra fortsatt dialog med Tallbackens vänner angående ärendet.

   

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsens protokoll från den 7 april 2020 gås igenom för eventuell uppföljning av beslut.

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.