Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska anmäla jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Ånge kommun har påbörjat en process för att ta fram en ny vision för Ånge kommun.

  Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare rapporterar om processen för ny vision för Ånge kommun.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober, § 171 att starta process med att ta fram ny vision för Ånge kommun.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 146 att arbeta vidare enligt förslaget till fortsatt process för vision och varumärke. Medel för detta arbete avsätts från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 180 000 kronor för konsultarbete samt 50 000 kronor för ökade arvodeskostnader i samband med framtagandet av visionen.
  Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2020, § 179 att de politiska partierna utser 2 personer var att utgöra politisk styrgrupp för visionsarbetet. Svar lämnas till Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare senast den 15 oktober.

 • Catharina Norberg, ekonomichef föredrar ärendet.

 • Kommunstyrelsen beslutade vid extra sammanträde den 26 oktober 2020, § 192 att på grund av de särskilda omständigheter som råder med anedning av Covid-19 pandemin, hänskjuta beslut om budget till sitt sammanträde den 17 november.

  Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare informerar om kommunledningsförvaltningens arbete med förslag till utveckling av kommunens styrmodell.

  Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020, § 39, att skjuta upp budgetbeslutet, dock för avgörande senast under november månad.

  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020 att anta tidplan för höstens budgetarbete:
  Nämnderna tar beslut om förslag till verksamhetsmål för 2021
  - Kommunstyrelsen 8 september
  - Tekniska nämnden, 17 september
  - Utbildningsnämnden, 16 september
  - Socialnämnden, 24 september

  13 oktober: Presidiedag – budgetdag, nämnderna överlämnar förslag till budget till kommunstyrelsen. Förslaget innehåller förslag till åtgärder som kan vidtas beroende på hur stort respektive nämnds ekonomiska utrymme blir.

  19 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott, extra sammanträde i anslutning till måndagsmöte.

  26 oktober: Extra sammanträde i kommunstyrelsen i anslutning till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar om förslag till finansiella mål, verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning, förslag till resultat- balans- och kassaflödesbudget, förslag till ramfördelning, investeringsbudget och skattesats.

  30 november: Kommunfullmäktige beslutar om Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022–2023.

  Ekonomiskt läge:
  På grund av rådande Covid -19 pandemi råder stor osäkerhet kring hur stora skatteintäkterna kommer att bli 2021 och de närmaste åren framåt. Det är även osäkert hur pågående pandemi kommer att påverka kommunens kostnader och intäkter. Ett stort frågetecken är även hur länge Pandemin kommer att påverka kommunens ekonomi och verksamhet.

  Staten har vidtagit åtgärder för att mildra konsekvenserna av pandemin under 2020 för bland annat kommuner och regioner. Beslut saknas om åtgärder för att minska effekterna 2021 och framåt.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 oktober 2020, § 136:
  1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-10-19, att inte lämna något förslag till ramfördelning och resultatmål till kommunstyrelsen.
  2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:
  - anta föreslagen investeringsbudget för 2021 på totalt 81 380 000 kronor
  - att koncernen ska nå en soliditet på 20 % senast 2030 vilket innebär att den ska förbättras årligen
  - att verksamhetsmålet om att minska utbetalningarna av försörjningsstöd ska omfatta alla åldersgrupper
  - att verksamhetsmålet om att öka andelen elever som ska ha behörighet att söka nationellt program på gymnasiet ska omfatta alla skolor i kommunen
  - att verksamhetsmålet om att öka frisknärvaro ska jämförelsen vara 2019
  - att anta styrelsens, nämndernas och bolagens förslag till mål
  - ge kommunstyrelsen rätt att under 2021 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2021, med totalt 70 miljoner kronor.
  - ge kommunstyrelsen rätt att under 2021 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2021

 • Ånge kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

  Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Förningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilket bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

  I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.

  Ånge kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-30 till 2 198 073 kronor, jämte ränta.

  Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen.

  Föreningen har återbetalat förlagslånen till medlemmarna.

  Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.


  Med ett invånarantal på 9 300 personer så ska Ånge kommuns kapitalinsats vid utgången av 2024 vara 12 090 000 kronor. 2020-09-30 är kommunens kapitalinsats 8 545 500 kronor.

  Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en insats, upp till ett belopp på 1 800 kronor per invånare.

  Bilagor

 • Catharina Norberg, ekonomichef presenterar förslag till policy och riktlinjer för upphandling och inköp.

  Nuvarande policy för upphandling och inköp beslutades av kommunfullmäktige 2009-09-28, § 59 och riktlinjerna beslutades av kommunstyrelsen 2015-10-06, § 149.

  KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB genomfört en granskning av bolagens rutiner för upphandling.
  Utöver rekommendationerna till styrelsen för bolagen rekommenderar de att
  kommunstyrelsen ser över riktlinjer för upphandling både utifrån kommunfullmäktiges beslut om vita jobb och avseende kraven för direktupphandling.

  Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni, § 101 att uppdra till ekonomichef att se över policy och riktlinjer för upphandling inför kommunstyrelsens sammanträde 8 september.

  Nuvarande policy och riktlinjer bifogas ärendet. Förslag till ny policy och nya riktlinjer kommer att bifogas ärendet senast fredag.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 106 att föreslå kommunstyrelsen att förslag till revidering av policy och riktlinjer presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 september.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 150 att förslag till revidering av policy och riktlinjer presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 2 november.

  Bilagor

 • Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering.

  Finanspolicyn gäller även för de kommunala företagen, Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) och Ånge Energi AB.

  Syftet med finanspolicyn är att:
  • Fastställa finansverksamheten mål
  • Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras
  • Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten
  • Fastställa ramar för förvaltningen av kommunens pensionsmedel, de så kallade elaktiepengarna
  • Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten.

  Förslag till revidering har gjorts i samband med genomgång av styrdokument.

  Tidigare beslut
  Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, § 43 att anta förslag till Finanspolicy. Tidigare Finanspolicy (ks 09/126) upphör därmed att gälla.

  Bilagor

 • Medelpads räddningstjänstförbund har hemställt om en, icke nivåhöjande ekonomisk förstärkning från ägarkommunerna för år 2020 på totalt 1 760 000 kronor.

  Orsaken är uteblivna intäkter med anledning av Coronasituationen. Sundsvalls kommun har förslagit en förstärkning på 1 617 000 kronor och Ånge kommuns andel skulle bli 150 543 kronor.

  Bilagor

 • Syftet med EU:s marknadskontrollförordning är att göra reglerna på produktsäkerhetens område tydligare och mer enhetliga samt att förbättra och förenkla systemet för marknadskontroll av produkter på det harmoniserade området. En stärkt och mer enhetlig marknadskontroll anses gynna såväl konsumenter som ekonomiska aktörer och bidrar till tillväxten genom att medverka till en väl fungerande inre marknad. En kraftfull tillsyn av produkter är också en förutsättning för att allmänintressen ska kunna skyddas och för att skapa bättre förutsättningar för en rättvis konkurrens på unionsmarknaden. EU:s marknadskontrollförordning reglerar hur medlemsstaternas marknadskontroll ska organiseras, finansieras och genomföras. Förordningen ska i huvudsak börja tillämpas från och med den 16 juli 2021.

  Utredningen har haft i uppdrag att bland annat analysera vilka författningsändringar som kan behöva göras för att EU:s marknadskontrollförordning ska kunna tillämpas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt som stärker marknadskontrollen inom Sverige och EU.

  Ånge kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på utredningen.

 • Ånge Fastighet & Industri AB, ÅFA, äger obebyggda fastigheter där ändamålet med marken är företrädesvis bostäder men det finns även mark avsedd för parkering och industrimark.

  I ägardirektiven för ÅFA framgår att bolaget ska handha kommunens fastighetsförvaltning och att bolaget har till uppgift att bedriva verksamheten på ett koncernriktigt effektivt sätt inom följande tre tydliga skilda verksamhetsområden:

  - Bostäder
  - Näringslivs- och industrilokaler
  - Verksamhetslokaler

  I ägardirektivet saknas uppdrag att handha kommunens obebyggda mark.

  Efter utredning föreslås att kommunen köper 33 markfastigheter av ÅFA, till en beräknad areal av 163 877 kvm och till en köpeskilling av 4 227 994 kronor.
  Fastigheterna är: Hallsta 1:135, Klöstre 2:38, 2:39, 2:46, Ovansjö 1:327, 1:328, 1:359, 1:44, 1:450, Vissland 1:45, 1:46, 13:2, 2:44, Västerhångsta 2:128, 31:27, 31:28, 31:29, 31:3, 31:30, 31:31, 31:32, 31:33, 31:34, 32:10, 35:17, 35:18,4:146, 4:159, 6:168 samt Ånge 30:50, 35:14, 58:5, 67:2.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 maj 2020, § 51 att:
  1. Ånge kommun har för avsikt att köpa marken Ånge 30:5 och Västerhångsta 31:27-34 av Ånge Fastighets och Industri AB till bokfört värde.
  2. Ägandet av övrig obebyggd mark som idag ägs av Ånge Fastighets och Industri AB ska utredas.

  Bilagor

 • Genom nya bestämmelser i kommunallagen samt följdändringar i en rad andra lagar, bland annat plan- och bygglagen, PBL, finns numera en generell rätt till avtalssamverkan för kommuner. Lagändringarna innebär att kommuner kan komma överens om att utföra uppgifter åt varandra.

  Avtalssamverkan kan användas för att tillgodose en kommuns behov av att anlita en annan kommun för att utföra kommunens uppgifter inom ett specifikt område. Avtalssamverkan kan exempelvis avse utredning och beslutsfattande i olika ärenden som innefattar myndighetsutövning.

  Förslaget till interkommunalsamverkan mellan Ånge kommun (uppdragsgivare) och Sundsvalls kommun (uppdragstagare) omfattar avrop av uppdrag som innefattar eller har nära samband med myndighetsutövning enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

  Syftet med avtalet är att säkerställa att de uppgifter som omfattas av avtalet kan utföras i enlighet med respektive parts lagstadgade ansvar för uppgiften. Ett ytterligare motiv till parternas samverkan är att samverka om resurser för att minska sårbarhet, bibehålla och utveckla kvalitén samt att förbättra effektiviteten i de uppdrag som avtalet omfattar.

  Bilagor

 • Under avsnitt 4.2 Styrelsens övergripande uppgifter, har punkterna 7 och 8 tillkommit dels för att tydliggöra kommunstyrelsens ansvar för detaljplaner som ska beslutas av kommun-fullmäktige och beslutanderätten inte har tillagts Bygg- och miljönämnden, dels ansvaret för planbesked, med fgler a åtgärder som rör kommunens detaljplaner.

  Under avsnitt 4.6ändringar gjorts i punkt 3 där nuvarande utbildningsnämnden inte förvaltar fastigheter (tidigare fritidsfastigheter/anläggningar) och i punkt 4 som fått en redaktionell förändring som tydliggör delegeringen.

  Bilagor

 • Inom Sundsvallsregionen finns ett deluppdrag om ”ökad sammantagen helhetssyn i fysisk planering av hela regionen”. Fysisk planering är den verksamhet som syftar till att avgöra hur mark och vatten skall användas i tid och rum.

  Målsättningar för samarbetet är bland annat att uppnå en starkare regional utveckling, stöd för kommunernas översiktsplanering och för att lösa olika mellankommunala frågor som rör användningen av mark och vatten.

  I Sundsvallsregionen ingår följande kommuner från både Gävleborgs och Västernorrlands regioner; Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall, Ånge, Timrå och Härnösand.

 • Redovisning av kostnadsprognos för renoveringen av Fränsta sim- och sporthall. 

 • Kjell Grip, kd och Carl-Olof Svensson, kd har den 18 juni 2002 lämnat in en motion om utegym i östra delen av kommunen.

  De skriver att fysisk aktivitet är en viktig pusselbit för ett friskt och sunt leverne. Idag finns endast ett utegym i Ånge tätort. Motionärerna har hört att det finns önskan om ett utegym bland invånare i östra delen av kommunen.

  Kjell Grip och Carl-Olof Svensson föreslår att kommunen ser över möjligheten till att bygga utegym även i den östra delen i kommunen för att underlätta träningen för dess invånare.

  Erik Kristow, personal- och utvecklingschef svarar i yttrande:
  Utegym erbjuder goda möjligheter för träning som dessutom är öppna för alla medborgare och dessutom innebär liten risk för smittspridning, förutsatt att hygienrutiner följs.

  Det är en fördel om denna typ av anläggningar i första hand ägs av föreningslivet, vilket också är fallet, även om Ånge kommun också tar ett stort ansvar som ägare av större anläggningar. Föreningsägda gym skapar ett ökat ansvarstagande, liksom även ökad förankring och engagemang på orten.

  Det finns idag ett utegym i Erikslund, ägt av ESK. Det vore en klar fördel om utegym kan skapas i Fränsta, Torpshammar och Ljungaverk. Det går att bygga sådana lokalt med snickare från orten eller köpa färdiga paket (t ex www.ute-gym.se).

  Med tanke på den ekonomiska situationen i Ånge kommun, vore det bästa och mest realistiska att en eller flera föreningar på respektive ort står bakom ett sådant projekt. Medel för detta kan sökas hos exempelvis allmänna arvsfonden eller från bygdemedel. Även riktade bidrag från Ånge kommun kan vara aktuella.

  Bilagor

 • Erik Kristow, personal- och utvecklingschef återrapporterar om den intresseförfrågan om arrende som gått ut till föreningar och företag i kommunen om att arrendera Tallbacken.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2020, § 172 att
  1. Uppdra till utvecklingsenheten att gå ut med intresseförfrågan till föreningar och företag i kommunen om att arrendera Tallbacken fr.o.m. 1 april 2021. Om inget intresse för att arrendera Tallbacken finns ska fastigheten värderas inför en försäljning.
  2. Utvecklingschef återrapporterar i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 november.

 • Vid dagens sammanträde presenteras beslutsunderlag enligt tidigare uppkomna frågor gällande inriktningsbeslut om projekt Åsgatan.

  Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj, i ärendet Planbesked för fastigheterna Ånge 58:9 m.fl., informerades om att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och SKL Kommentus inköpscentral har genomfört en upphandling av nationellt ramavtal för förskolebyggnader. Kommunens lokalförsörjningsgrupp ska undersöka om det är ett alternativ till det sedan tidigare beslutade projektet om förskola på Åsgatan.

  I dagsläget finns tre alternativ:
  - Ombyggnation Åsgatan
  - Nybyggnation enligt ramavtal SKL Kommentus
  - Nybyggnation enligt Sundsvallskonceptet, där lokalgruppen genomfört ett studiebesök.

  Utbildningsnämnden beslutade vid extra sammanträde den 5 oktober att dess inriktningsbeslut i frågan om förskolan i Ånge är att förorda alternativ 3, Sundsvallsmodellen.

  Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober 2020 framför Linda Mattsson, vf och Örjan Olsson, v frågor gällande underlaget inför inriktningsbeslutet. Kommunstyrelsen enas om att ett beslutsunderlag ska tas fram inför beslut i kommunstyrelsen den 17 november.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 2020, § 108 att kommunstyrelsen godkänner att arbete med alternativa lösningar fortskrider. Återrapport sker till kommunstyrelsen den 8 september.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 143 att lokalgruppen fortsätter utreda projekt kring förskola för att därefter återkomma med förslag till Kommunstyrelsen. Behoven för intressegruppen som använder grönområdet behöver beaktas i val av område för förskola.
  Utbildningsnämnden beslutade den 5 oktober 2020, § 97 att inriktningsbeslut från utbildningsnämnden i frågan om förskola i Ånge är att förorda alternativ 3, Sundsvallsmodellen.
  Lina Lindman och Tony Jensén reserverar sig mot beslutet.
  Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2020, § 182 att ärendet kompletteras med beslutsunderlag enligt uppkomna frågor inför kommunstyrelsens sammanträde den 17 november. Ledamöter och ersättare kan lämna synpunkter och frågor till kommunchef senast 15 oktober.

 • Vägföreningar
  - Kyrkvägens samfällighetsförening ansöker om 12 000 kronor för 2020 med anledning av lägre statsbidrag och ökade driftskostnader framförallt för vinterunderhåll. Föreningen beviljades 10 000 kronor 2019.
  - Fränsta vägförening. Föreningen beviljades 100 000 kronor 2019.
  - Sotkrokens vägförening. Föreningen har beviljats att Ånge kommun tar kostnader upp till 20 000 kronor för vintern 2019/2020 för plogning/sandning.

  Verksamhetsbidrag:
  - Det fria sällskapet Länkarna ansöker om 7 500 kronor för verksamhetsåret 2020.

 • Länsstyrelsen besöker kommunstyrelsens arbetsutskott för uppföljning av Ånge kommuns krisberedskap civilt försvar 2019.

 • Gunilla Sjögren, fritidskonsulent informerar om fördelning av lokalt aktivitetsstöd 2020.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2020, i ärende KS 20/200, § 82 att:
  1. Utbetala lokalt aktivitetsstöd enligt 2019 års nivå till idrottsföreningar med barn- och ungdomsaktiviteter, för att kompensera de föreningar som drabbas negativt med anledning av covid-19.
  2. Uppdra till fritidsenheten att följa upp hur föreningslivet mår med anledning av covid-19.

 • Gunilla Sjögren, fritidskonsulent presenterar förslag till fördelning av riktat bidrag per 25 augusti.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om fördelning av riktat bidrag.

 • Erik Kristow, personal- och utvecklingschef och Jens Östlund, arbetsledare fritid återrapporterar i ärendet.

  Träporten i Borgsjö AB har lämnat in en ansökan om förbättring av den allmänna badplatsen vid Träporten i Borgsjö.

  En åtgärdslista har tagits fram:
  - Ny botten behövs
  - Renovera bryggorna eller köpa nya
  - Lägga till en liten båtbrygga
  - Snygga till omklädningsrummet, utedasset och stranden
  - Sand istället för grus på stranden.
  -Lägga till en pir på andra sidan av stranden för att minska vågorna. Det är bättre för den
  mattan som ligger på botten och för stranden själv. Vilket då även minskar kostnaderna i
  underhållet.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj 2020, § 62 att frågan hanteras inom ramen för utvecklingsenheten och fritidsverksamhet.

 • Vid sammanträdet diskuteras prioriteringslista för åtgärder vid besöksmål i Ånge kommun.

  Bilagor

 • Kulturchef Peter Gunnarsson presenterar förslag till ny Biblioteksplan för Ånge kommun.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 37 att:
  1. Anta tidplan för biblioteksplan.
  2. Utse Magdalena Flemström, c, Åke Nylén, s och Joakim Bäckström, vf att delta i referensgrupp för ny Biblioteksplan.

  Bilagor

 • Ett partnerskap för Mittstråkets utveckling bildas under åren 2021 - 2027 mellan Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Sundsvalls kommun, Ånge kommun, Bräcke kommun, Östersunds kommun, Krokom kommun och Åre kommun.

  Ärendet är berett i samarbete med övriga deltagande organisationer och med Trafikverket som föreslås adjungeras till Partnerskapet.

  Bilagor

 • Åke Nylén, s har den 18 februari 2020 lämnat in en motion om nytt synsätt på färdtjänsten. Han yrkar att:
  - Ånge kommun tar kontakt med övriga kommuner i regionen i denna fråga för att nå en samförståndslösning i hela regionen.
  - Ånge kommun ser över möjligheten att vidga området för färdtjänst att omfatta hela regionen
  - Taxan för färdtjänst ses över och överdebiteringen slopas.

  Mats Gustafsson, näringslivschef svarar i yttrande:
  Efter kollektivtrafikreformen 1978 bildades i Västernorrland ett gemensamt bolag för bedrivande av kollektivtrafiken i länet, då hette det Länstrafikbolaget i Västernorrlands län AB, nu kallas det DinTur. Sedan dess har regionens kommuner och dåvarande landstinget, nu regionen, gjort många, långa och allvarliga försök att hitta en enad tanke omkring produktutbud, taxor och erbjudanden till kunderna i kollektivtrafiken. Fortfarande efter drygt 30 år lyser framgången för samförstånd med sin frånvaro, produktfloran spretar och erbjudandet till kunderna ser olika ut beroende på vilken kommun man bor i, liksom taxorna som skiljer sig åt. Förhållandet gäller i den allmänna kollektivtrafiken såväl som i den särskilda (dit färdtjänsten hör). Arbete som pågår i kommunförbundets direktion är inriktar sig enligt motionärens förslag, vi behöver ha fortsatt förtroende för det arbetet.

  Att vidga området för färdtjänst att omfatta hela regionen är inte att rekommendera. För resor utanför kommungränserna gäller reglerna för Riksfärdtjänst. Att utöka området med begränsningen Region Västernorrland diskriminerar färdtjänstberättigade som har anledning att besöka till exempel Ramsjö, Ljusdal eller Sveg. Orter som avståndsmässigt ligger närmare än till exempel Örnsköldsvik. Även om det kan kännas charmerande att utöka färdtjänstområdet är kommungränsen en tydlig avskiljare mellan kommunal färdtjänst och Riksfärdtjänsten som med fördel ska behållas.

  Det kan finnas anledning att begrunda prissättningen av de tjänster som erbjuds. En resa med färdtjänsten kostar 1,5 gånger mer än en resa med allmän kollektivtrafik av framför allt två skäl. Taxan för en resa med färdtjänst är högre än för samma resa med den allmänna kollektivtrafiken men det innebär inte att färdtjänstberättigade ”överdebiteras”. Såväl den allmänna kollektivtrafiken som färdtjänstresan är subventionerad via skattsedeln. Färdtjänstresan i högre grad än resan med allmän kollektivtrafik. Ytterligare motiv för det högre priset är att färdtjänstresan innebär en bättre service än resan med allmän kollektivtrafik. Kunden bestämmer själv när resan skall påbörjas, blir hämtad vid angiven adress och körd till sin slutdestination. Kunder i den allmänna kollektivtrafiken måste passa tidtabell, ta sig till hållplatsen och får stiga av där det passar när man kommer till sin destination.

  Om taxan för färdtjänstresor sätts till samma nivå som för den allmänna kollektivtrafiken ökar förstås kostnaden för kommunens underskottstäckning. Givet att antalet resor förblir oförändrat ökar kostnaden med 550 000 kronor per år, beräknat utifrån 2019 års utfall avseende antal resor och pris. Idag saknas ekonomiska förutsättningar för ytterligare subvention av färdtjänstresor.

  Bilagor

 • RWE Renewables Sweden AB avser att ansöka om tillstånd enligt 9 kapitlet i Miljöbalken för att uppföra en vindkraftsanläggning vid Källmyrberget i de nordligaste delarna av Ljusdals kommun, Gävleborgs län, strax söder om gränsen till Ånge kommun. Som mest planerar RWE för 30 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 290 meter. RWE genomför därför samråd och Ånge kommun är inbjudna att inkomma med yttrande i ärendet.

  Eftersom det planerade parkområdet ligger i Ljusdals kommun, kommer Ånge kommun inte att behandla frågan om tillstyrkan av etableringen. Detta samrådsyttrande avser Samrådshandling – Vindkraft vid Källmyrberget i Ljusdals kommun, Gävleborgs län.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens presidiedagar 2021.

  Förslag:
  Kommunstyrelsen (tisdagar): 2 februari, 13 april, 25 maj, 22 juni, 7 september, 5 oktober, 16 november, 14 december.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott (tisdagar): 19 januari, 23 mars, 11 maj, 8 juni, 24 augusti, 21 september, 2 november, 30 november.
  Presidiedagar (tisdagar): 26 januari, 4 maj, 12 oktober.

  Bilagor

 • Förslag:
  Måndag 22 februari
  Måndag 26 april
  Måndag 14 juni
  Måndag 25 oktober
  Måndag 29 november

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens ordförande informerar om rekryteringsprocess av kommunchef.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsens protokoll från den 26 maj 2020 gås igenom för eventuell uppföljning av beslut.

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.