Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska anmäla jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Medel att besluta om 2020: 1 800 000 kronor

  Östby bygdegårdsförening 535 000 kronor – för investering i ytjordvärme och värmepump.

  Bygdeavgiftsmedel är en ersättning till bygder som blivit berörda genom utbyggnaden av vattenkraft.
  Tillämpningsföreskrifter rörande bland annat bygdeavgiften finns i förordningen om bygde- och fiskeavgifter (1998:928). I den sägs att avgiftsmedel som inte ska gå till vissa skadeersättningar ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna (8 §).

 • Torbjörn Pettersson, Ånge IK har kontaktat Ånge kommun med önskan om att öppna upp lägerverksamheten i Kastbergshallen och sportboendet för mindre grupper.

  Stefan Wallsten har tagit fram förslag till överenskommelse om lägerverksamhet i Kastbergshallen fr.o.m. 2020-07-26. Han föreslår att Ånge kommun hyr ut Kastbergshallen under förutsättningar:
  • Föreningen tillser att de direktiv som finns från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet samt Svenska ishockeyförbundet efterföljs.
  • Föreningen följer den beskrivning som har angivits i mail daterat 10 juni, se bilaga.
  • Förändras förutsättningar eller direktiv kan Ånge kommun på kort varsel häva möjligheterna att hyra Kastbergshallen.
  • Föreningen ska inlämna en riskanalys i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Om förening eller föreningens samarbetspartner inte följer de ovan nämnda direktiv eller den beskrivning av verksamheten som inlämnats av föreningen så äger kommunen rätten att häva uthyrningen.

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.