Hoppa över navigering

Det finns inga sammanträden att visa än

 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas. Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5: Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska anmäla jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Ove Skägg, teknisk chef, informerar om lägesutvecklingen med corona i kommunen, länet och regionen. Ånge kommun har en avvikande hög andel smittade jämfört med kommunens närområde.

  Kent Yngvesson, skolchef, föredrar om lägesbilden med partiell distansundervisning och skolmatersättning.

  Regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelat att man förlänger rekommendationen om fjärr/distansundervisning för gymnasieskolan. Rekommendationen justeras dock på så sätt att undervisning ska bedrivas genom att fjärr/distansundervisning kombineras med viss närundervisning på plats. Rekommendationen gäller fr.o.m. 25 januari t.o.m. 1 april.

  Ånge kommun följer rekommendationerna, där vi försiktigt och successivt inför en kombinationsmodell av fjärr/distansundervisning och undervisning på plats.

  I samband med förlängning av fjärr/distansundervisning för gymnasieskolan återkommer frågan om lunchersättning för gymnasieelever som studerar på distans.

  Tidigare beslut

  • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2020-04-20, §47)

  att Ånge kommun erbjuder en ekonomisk ersättning för skollunch till de elever som går vid Bobergsgymnasiet. Ersättning utgår likvärdig den som utgår vid arbetsplatsförlagt lärande (APL), 40 kr /dag. Ersättning kan erhållas från den 20 april 2020, under den tid som gymnasieskolan hålls stängd. Vårdnadshavare söker ekonomisk ersättning via formulär, samt

  att kostnaden tas från kontot kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.

 • Jens Östlund, arbetsledare Fritid, föredrar ärendet.

  Regeringen uppmanar kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den 7 februari 2021. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun. Det är dock viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas och alltså hålls öppna. Detta justerade besked lämnade regeringen den 21 januari. Vi har haft helt stängt för verksamhet from 4 december 2020. Vi tycker att det är ett bra beslut som regeringen fattat för det är viktigt med folkhälsan för våra barn och ungdomar. Vi kommer att från och med 25 januari delvis öppna upp verksamheten för barn och ungdomar födda 2005 och senare i våra inomhusanläggningar.

  Följande gäller för de som hyr våra anläggningar:

  • Vi öppnar för föreningsledda träningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
  • Vi håller våra omklädningsrum stängda. Man får komma till aktiviteterna ombytt och klar.
  • Alla föreningar som hyr våra anläggningar skall komma in med en skrivelse på hur man organiserar sin träning på ett Coronasäkert sätt efter folkhälsomyndigheten rekommendationer.

  Ånge Kommun kommer att sätta upp skyltar som talar om hur många som får vistas i respektive anläggning.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.