Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska anmäla jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Årets befolkningsförändring till och med juni 2020 är en minskning med sex personer. De preliminära siffrorna för juli-18 augusti är en ytterligare minskning med 17 personer.

  För 2020 är det ekonomiska läget mycket osäkert:
  * Skatteintäkterna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av Covid-19
  • Budget 2020 är lägre än utfallet 2019 för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och socialnämnden vilket innebär att åtgärder måste vidtas för att klara budgeterat resultat
  • Den pågående Covid-19 pandemin påverkar bade kostnader och intäkter 2020. Hur mycket är dock osäkert beroende på hur långvarig pandemin blir.

  Kommunen har hitills fått ett tillskott med 16,9 miljoner kronor under 2020 med anledning av Covid -19.

  Staten har även tagit över sjuklöneansvaret under april –juli, minskat de sociala avgifterna under mars – juni samt ska ersätta kommunen för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården/vård och omsorg med anledning av Covid -19. Kommunens sjuklönekostnader under april-juli uppgår till 4,1 mkr vilket kan jämföras med 2019 då kostnaden under samma period var 2,5 mkr.

  Ansökan om ersättning för extraorinära kostnader ska göras senast 31 augusti för perioden 1 februari-31 augusti.

  24 augusti kommer ny skatteunderlagsprognos från SKR.

  24 augusti har koncernledningen möte och förvaltningschefer och VD för bolagen ska då lämna prognos för 2020.

  Kommunstyrelsen har 6 miljoner kronor att förfoga över i kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för att klara 2020 års resultat. Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om följande användning:
  • 1 miljon kronor avsätts under kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter i budget 2020 för åtgärder i syfte att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv. Kommunchefen ges i uppdrag att i kommunstyrelsen senast den 15 februari 2020 presentera: En första lista med förslag på åtgärder/aktiviteter enligt ovan angivna fas 1 och fas 2 på upp till 1 miljon kronor. Förslagen ska var för sig kort beskrivas samt tids- och prissättas.
  • Upp till 2 miljoner kronor avsätts till det kommunala vägnätet
  • Upp till 1 miljon kronor avsätts till yrkesutbildning riktade mot de behov som kartlagts i kommunens näringsliv.

 • Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020, § 39, att skjuta upp budgetbeslutet, dock för avgörande senast under november månad

  Ekonomiskt läge:
  På grund av rådande Covid -19 pandemi råder stor osäkerhet kring hur stora skatteintäkterna kommer att bli 2021 och de närmaste åren framåt. Det är även osäkert hur pågående pandemi kommer att påverka kommunens kostnader och intäkter. Ett stort frågetecken är även hur länge Pandemin kommer att påverka kommunens ekonomi och verksamhet.

  Staten har vidtagit åtgärder för att mildra konsekvenserna av pandemin under 2020 för bland annat kommuner och regioner. Beslut saknas om åtgärder för att minska effekterna 2021 och framåt. Den 21 september kommer regeringen att presentera budgetpropositionen.

  Det ekonomiska utrymmet brukar beräknas utifrån en befolkningsminskning på 100 personer per år. Befolkningsförändringen 2020, till och med maj, är en minskning med 24 personer vilket kan jämföras med en minskning med 53 personer under samma period 2019.

  För 2019 och 2020 har beslut om budget tagits utan ekonomiska marginaler, ett budgeterat nollresultat. Önskvärt vore en budget med minst 3 mkr i budgeterat resultat vilket motsvarar ca 0,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag vilket är en minimal marginal.

  SKR kommer att presentera skatteunderlagsprognoser den 24 augusti, 1 oktober och 15 december. Regeringen kommer att presentera budgetpropositionen 21 september.

  Förslag till tidplan för höstens budgetarbete:

  Nämnderna tar beslut om förslag till verksamhetsmål för 2021
  - Kommunstyrelsen 8 september
  - Tekniska nämnden, 17 september
  - Utbildningsnämnden, 16 september
  - Socialnämnden, 24 september

  13 oktober: Presidiedag – budgetdag, nämnderna överlämnar förslag till budget till kommunstyrelsen. Förslaget innehåller förslag till åtgärder som kan vidtas beroende på hur stort respektive nämnds ekonomiska utrymme blir.

  19 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott, extra sammanträde i anslutning till måndagsmöte.

  26 oktober: Extra sammanträde i kommunstyrelsen i anslutning till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar om förslag till finansiella mål, verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning, förslag till resultat- balans- och kassaflödesbudget, förslag till ramfördelning, investeringsbudget och skattesats.

  30 november: Kommunfullmäktige beslutar om Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022-2023

 • Nuvarande policy för upphandling och inköp beslutades av kommunfullmäktige 2009-09-28, § 59 och riktlinjerna beslutades av kommunstyrelsen 2015-10-06, § 149.

  KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB genomfört en granskning av bolagens rutiner för upphandling.
  Utöver rekommendationerna till styrelsen för bolagen rekommenderar de att kommunstyrelsen ser över riktlinjer för upphandling både utifrån kommunfullmäktiges beslut om vita jobb och avseende kraven för direktupphandling.

  Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 2020, § 101 att uppdra till ekonomichef att se över policy och riktlinjer för upphandling inför kommunstyrelsens sammanträde den 8 september.

  Nuvarande policy och riktlinjer bifogas ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslag till revidering presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 25 augusti.

  Bilagor

 • Magdalena Flemström, c och Elisabet Larsson, c har den 22 november 2019 lämnat in en motion om upprustning av bibliotek i Fränsta.

  De skriver att ha en filial för biblioteksutlåning i Fränsta är en självklarhet och att locka kommuninnevånarna till ökat läsande är en viktig del i att öka kunskapsnivån i västra delen av vår kommun.

  För en inte alltför hög summa skulle en uppfräschning av biblioteket göra det mer attraktivt och välkomnande när vi lånar böcker och tidskrifter.

  Peter Gunnarsson, kulturchef med biblioteksansvar svarar i yttrande att senaste åtgärd för lokalerna skedde under 1970-talet och att de är i behov av uppfräschning. Kostnaden finns inte budgeterad. Kulturenheten förordar motionen.

  Bilagor

 • Föreligger förslag till ny lönepolicy.

  Bilagor

 • Föreligger förslag till ny Arbetsmiljöpolicy.

  Bilagor

 • Örjan Olsson, v och Eva Arph Wernström, v har den 9 september 2019 lämnat in en motion om redovisning av avslutningssamtal.

  Motionärerna föreslår:
  - att de uppföljningssamtal som sker när en pedagog/rektor slutar ska redovisas i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen så att kommunens politiker kan få en bild av problematiken och därigenom ges möjlighet att åtgärda den.
  - att pedagog/rektor som slutar ska erbjudas avslutningssamtal med annan person eller högre chef (om man inte vill samtala med sin närmaste chef).

  Kent Ylvesson, skolchef svarar i yttrande att det finns rutiner för avslutningssamtal i kommunen. Samtalet ska genomföras enligt dessa rutiner. Om man som medarbetare inte vill ha samtalet med sin chef kan man vända sig till personalenheten eller skolchef för att genomföra sitt avslutningssamtal. Det är särskilt viktigt att personal får kännedom om detta. Förvaltningen har vid två tidigare tillfällen (ett under vt-19 och ett under ht-19) gått ut med denna information till rektorernas ledningsgrupp. Där har förvaltningen särskilt tryckt på vikten av att genomföra avslutningssamtal enligt rutinen.

  Avslutningssamtalet är av konfidentiell natur mellan två personer och bör inte föras vidare till obehöriga. På samma sätt som medarbetarsamtalet inte ska föras vidare till obehöriga. Enskilda avslutningssamtal bör inte redovisas i nämnd eller kommunstyrelse i detalj. Dock är det viktigt att politiken får en samlad bild över kända förändringar. Den samlade bilden sammanställs av förvaltning eller personalenhet och lämnas av respektive förvaltningschef till sin nämnd. Kommunstyrelsen kan lämpligen få samlad redogörelse av förvaltningschef eller nämndsordförande vid efterfrågan.

  Motionen, med sitt innehåll, riktas till utbildningsförvaltningen. Rutiner för avslutningssamtal gäller samtliga förvaltningar i kommunen. Det är viktigt att samtliga verksamheter känner till förändringar och vad dessa beror på för att kunna utveckla verksamheten.

  Erik Kristow, personal- och utvecklingschef svarar i yttrande att det är viktigt att kommunen får vetskap om varför medarbetare slutar. Därför finns en rutin med avslutningssamtal (se mall i bilaga) som ska erbjudas alla som avslutar sin anställning. I detta dokument står även ”Om man som medarbetare inte vill ha samtalet med sin chef kan man vända sig till personalenheten för att genomföra sitt avslutningssamtal.” Därtill finns från 2020 även avslutningssamtal med som en del av det vi följer upp särskilt i intern kontroll.

  Med anledning av detta finner jag att någon ytterligare åtgärd ej behövs. Däremot kan kommunstyrelsen och utbildningsnämnden begära en särskild redovisning vid behov.

  Tidigare beslut
  Utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2019, § 121 att godkänna motionssvaret och skicka det vidare till kommunstyrelsen,

  Bilagor

 • Boda Borg AB har erbjudit grundskolans elever, årskurs 4-9 i Ånge kommun att under perioden juni till och med november 2020 komma på samarbetsövningar till Boda Borg Torpshammar. Erbjudandet gäller 500 personer till en kostnad av 60 000 kronor.

  Kent Ylvesson, skolchef svarar att efter samtal och genomgång med rektorsgruppen har rektorerna och utbildningsförvaltningen beslutat att tacka nej till erbjudandet från Boda Borg. Rektorsgruppen kommer att prioritera simundervisningen under höstterminen utifrån skolans uppdrag, ekonomi och tid. Simundervisningen kommer ta mycket tid under hösten då vi ligger efter p.g.a. ombyggnationer i Fränsta badhus. Simundervisningen kommer därför behöva förläggas till Stöde.

  Kent Ylvesson har kontaktat Katarina Ödmark (ägare till Boda Borg) och meddelat rektorsgruppens beslut samt tackat för erbjudandet.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2020 om förslag till fördelning av bygdeavgiftsmedel för våren 2020. Länsstyrelsen har ännu inte fattat slutgiltigt beslut om fördelning.

  Ånge IF föreslogs tilldelas 85 000 kronor för renovering av kök på Kastbergshallen. Föreningen har inkommit med en komplettering till ansökan eftersom renoveringen av köket blev mer omfattande än planerat. Summan som söks är 237 277 kronor.

  Bygdeavgiftsmedel är en ersättning till bygder som blivit berörda genom utbyggnaden av vattenkraft. Tillämpningsföreskrifter rörande bland annat bygdeavgiften finns i förordningen om bygde- och fiskeavgifter (1998:928). I den sägs att avgiftsmedel som inte ska gå till vissa skadeersättningar ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna (8 §).

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni 2020, § 90 att föreslå länsstyrelsen besluta att bevilja Ånge IK 85 000 kronor för renovering av kök på Kastbergshallen.

 • Nordex Sverige AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att etablera och driva vindkraftsanläggningar inom områdena som benämns Östavall och Långåsen i Ånge kommun. Nordex har tidigare innehaft tillstånd för att etablera vindkraft i dessa områden, men på grund av att det inte var möjligt att ansluta parkerna till elnätet förföll tillstånden. Nordex har överklagat miljöprövningsdelegationen och mark- och miljödomstolens beslut om att inte bevilja förlängd igångsättningstid och väntar i dagsläget på beslut från mark- och miljööverdomstolen. Om förlängd igångsättningstid beviljas planerar Nordex att söka ändringstillstånd för högre och färre vindkraftverk.

  De tidigare tillstånden gällde för uppförande av 36 vindkraftverk med en totalhöjd på 190 meter i parken Östavall, samt 7 verk med en totalhöjd på 190 meter i parken Långåsen. I den nya tillståndsansökan planerar man istället för maximalt 24 vindkraftverk med en totalhöjd på 240 meter i Östavall, samt maximalt 7 vindkraftverk med en totalhöjd på 240 meter på Långåsen.

  Detta samrådsyttrande avser Samrådshandling – Vindkraft vid Östavall i Ånge kommun, Västernorrlands län.

  Bilagor

 • Nordex Sverige AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att etablera och driva vindkraftsanläggningar inom områdena som benämns Östavall och Långåsen i Ånge kommun. Nordex har tidigare innehaft tillstånd för att etablera vindkraft i dessa områden, men på grund av att det inte var möjligt att ansluta parkerna till elnätet förföll tillstånden. Nordex har överklagat miljöprövningsdelegationen och mark- och miljödomstolens beslut om att inte bevilja förlängd igångsättningstid och väntar i dagsläget på beslut från mark- och miljööverdomstolen. Om förlängd igångsättningstid beviljas planerar Nordex att söka ändringstillstånd för högre och färre vindkraftverk.

  De tidigare tillstånden gällde för uppförande av 36 vindkraftverk med en totalhöjd på 190 meter i parken Östavall, samt 7 verk med en totalhöjd på 190 meter i parken Långåsen. I den nya tillståndsansökan planerar man istället för maximalt 24 vindkraftverk med en totalhöjd på 240 meter i Östavall, samt maximalt 7 vindkraftverk med en totalhöjd på 240 meter på Långåsen.

  Detta samrådsyttrande avser Samrådshandling – Vindkraft vid Långåsen i Ånge kommun, Västernorrlands län.

  Bilagor

 • Den nu gällande regionala transportplanen för Västernorrland 2018-2029 fastställdes i oktober 2018 utifrån en planeringsram som beslutats av regeringen. Trafikverket - som ansvarar för att genomförandet - har meddelat kostnadsökningar för väg 86. Dessa kostnadsökningar innebär att omprioriteringar och/eller bortprioriteringar är nödvändiga.

  Enligt förordningen 2009:239, ska Regionen ändra den regionala transportplanen vid väsentliga avvikelser i fråga om innehållet.

  Region Västernorrland bedömer att kostnadsavvikelserna för väg 86 är en väsentlig avvikelse och avser därför fatta beslut om en ändring av transportplanen under hösten 2020.

  Ånge kommuns yttrande föreligger som förslag från Utvecklingsenheten.

  Bilagor

 • Mats Gustafsson, näringslivschef lämnar förslag till yttrande. Yttrandet biläggs handlingarna under vecka 34.

  Trafikverket har tagit fram ett förslag till strategi och utbyggnadsordning för ny järnväg på sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand–Västeraspby (norr om Kramfors). Sträckan har delats in i sex etapper, och ordningsföljden har valts för att nå de positiva effekterna så snabbt som möjligt.

  Utbyggnadsstrategin är ett svar på ett uppdrag i nuvarande nationell infrastrukturplan som går ut på att fortsätta utreda kapacitetsproblem och långa restider längs Ostkustbanan och Ådalsbanan. Detta ska sedan tas med i kommande planeringsomgång och revidering av den nationella planen för infrastrukturen.

  Sträckan har stor betydelse för både gods- och persontrafik längs kusten. Hela sträckan Gävle – Västeraspby är en enkelspårig bana med omfattande blandad trafik som skapar stora och växande kapacitetsproblem. Många delar har låg hastighetsstandard, vilket medför långa restider och risk för kraftiga förseningar. Möjligheten att utveckla tågtrafiken ytterligare är därmed mycket begränsad med dagens anläggning.

  Etapperna listade i den ordning som de bör byggas enligt förslaget
  1. Hudiksvall (inklusive delen genom Hudiksvall) -Sundsvall
  2. Timrå-Härnösand
  3. Sundsvall-Timrå
  4. Gävle-Söderhamn
  5. Söderhamn-Hudiksvall (exklusive delen genom Hudiksvall)
  6. Härnösand-Västeraspby (norr om Kramfors)

  Det är tidigt i processen och förslaget behöver utredas vidare. Nu går förslaget ut på remiss för att förankra prioritetsordningen. Berörda parter bereds därför möjlighet att inkomma med remissynpunkter på rapporten.

  Remisstiden är 25 maj till 18 september.

  Bilagor

 • Malgorzata Hammarberg, enhetschef utvecklingsenheten återrapporterar till kommunstyrelsens arbetsutskott om utfall av hemsändningsbidrag enligt de avtal om tillfällig varuhemsändning som tecknats med dagligvarubutiker, samt förslag till förlängning av avtal för perioden 2020-09-01 till och med 2020-10-31.

  Kommunalt hemsändningsbidrag innebär att dagligvarubutiker ges bidrag för hemsändning (som utförs av butiken) av dagligvaror.

  Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande har den 1 april 2020, fattat ett ordförande beslut om att teckna avtal om tillfällig varuhemsändning till riskgrupper samt hushåll med boende över 70 år i Ånge kommun i samband med spridningen av Coronaviruset, covid-19.

  Ersättning per hemsändningsförsändelse vid packning och hemleverans är 200 kr ex. moms, utförs transporterna och/eller packning av kommunen förmedlade resurser erhålls 100 kr ex. moms annan och gäller från 2020-03-24 till 2020-05-31.

  Ersättning för hemsändningar utbetalas i efterskott. Butiken fakturerar kommunen, med förbehållningen att kundavtal eller annat underlag över kund samt sammanställning av utkörningar tillhandahålls kommunen.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj 2020, § 54 enligt förslag till beslut.
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2020, § 79 att bidrag för hemsändning lämnas enligt följande regler för perioden 2020-06-01 till och med 2020-08-31:
  1. Ekonomiskt stöd utgår inom kommunen till dagligvarubutik för varuhemsändning till hushåll med personer i riskgrupp samt hushåll med boende över 70 år.
  2. Ersättning utgår till butiken per hemsändningsförsändelse till hushåll max en (1) leverans per vecka och kund. Minimum beställning för 200 kr.
  3. Ersättning per hemsändningsförsändelse vid packning och hemleverans är 200 kr ex. moms, utförs transporterna och/eller packning av förmedlade resurser erhålls 100 kr ex. moms.
  4. Bidrag utgår för hemsändning till boende i kommunen.
  5. Rätt att erhålla hemsändningsbidraget innebär för butiken skyldighet att utföra hemsändningsverksamhet inom butikens kundupptagningsområde.
  6. Butiken skall hålla kommunen informerad om regler och rutiner gällande varuhemsändningen så rätt information kan delges kommunens invånare.
  7. Hemsändningsbidraget får inte medföra att en butiks kundunderlag uttunnas av en annan butik.
  8. Ersättning för hemsändningar utbetalas i efterskott. Butiken fakturerar kommunen, med förbehållningen att kundavtal eller annat underlag över kund samt sammanställning av utkörningar tillhandahålls kommunen.

 • Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF)skriver till ägarkommunerna och hemställer om hantering av särskilda medel från regeringen från och med 2021 för utökat åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten.

  Av lagrådsremissen En effektivare kommunal räddningstjänst, överlämnad till lagrådet den 7 maj 2020, ges ett antal förslag, som om de resulterar i lagstiftning, får direkta konsekvenser för räddningstjänsterna i landet.

  Förslagen innebär bland annat kostnadsökningar för MRF.

  Räddningstjänstutredningen har beräknat att kostnaderna för förslagets genomförande uppgår till cirka 45 miljoner kronor per år för samtliga kommuner i Sverige. För att kompensera kommunerna för det utökade åtagandet har regeringen i budgetpropositionen för 2020 beräknat att kommunerna, i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen, ska kompenseras genom att anslaget 2:4 Krisberedskap minskas med 45 miljoner kronor från och med 2021 och att anslaget 1.1 Kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommunerna ska utökas med motsvarande belopp.

  Direktionen hemställer att ägarkommunerna hanterar dessa nya medel så de disponeras av MRF, utan att de räknas in i beräkningen av medlemsramen till förbundet, och att redovisning av användningen tillåts göras ur ett Räddsam Västernorrland-perspektiv.

  Bilagor

 • Den 19 februari 2020 överlämnade den parlamentariskt sammansatta Kommunutredningen sitt slutbetänkande till Civilminister Lena Micko. Utredningen har haft i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.

  Kommunerna har stora och ökande utmaningar, bland annat till följd av den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. Polariseringen mellan olika kommuner ökar avseende exempelvis befolkning, kompetens och ekonomiska förutsättningar. Utredningen menar att de förslag som läggs fram på flera avgörande punkter förbättrar den kommunala kapaciteten. Men minst lika viktigt är att flera förslag sätter igång processer som kommer behövas under överskådlig tid för att garantera äldreomsorg, skola och annan kommunal service för alla medborgare i hela landet.

  Utredningen lägger förslag inom bland annat följande områden:
  − Förbättrad statlig styrning av kommunerna genom färre riktade statsbidrag.
  − Översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet.
  − En kommunal försöksverksamhet initieras.
  − Strategisk kommunsamverkan och frivilliga sammanläggningar stimuleras.
  − En kommundelegation inrättas som tillsammans med landshövdingarna för dialog med kommunerna om kapacitetsstärkande åtgärder.
  − Kompetensförsörjningen underlättas genom minskade studieskulder för personer i utsatta kommuner.

  Remissvarstiden har förlängs till den 30 september.

  Länk:
  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/02/sou-20208/

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen tar upp ärendet för beslut om giltighetstid.

  Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.
  Kommunledningskontoret har utrett hur den demokratiska processen kan upprätthållas.
  Alla ärenden som kan anstå, bör anstå. Ärenden som enligt lag måste tas av nämnd/styrelse, och ibland inom vissa datum, ska tas till beslut.

  Enligt kommunallagen kan nämnd och styrelse delegera till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

  Detta gäller alla ärenden utom:
  • Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
  • Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden där nämndens eller fullmäktiges beslut har överklagats.
  • Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
  • Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

  Enligt gällande delegationsordning har ordförande rätt att fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
  Sådana beslut ska anmälas vid nästa sammanträde.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 31:
  1. Att delegera styrelsebeslut till kommunstyrelsens arbetsutskott, inom styrelsens ansvarsområde, för ärenden som inte kan anstå, dock ej beslut som inte kan delegeras enligt kommunallagen,
  2. Att beslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott protokollförs samt
  3. Att kommunstyrelsens arbetsutskott vid nästkommande möte återrapporterar fattade beslut.
  Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2020, § 94 att kommunstyrelsens beslut den 7 april 2020, § 31 gäller till och med 2020-09-15.

 • Kommunstyrelsen utser ombud till föreningens årsstämma.

  Årsstämma hålls digitalt den 24 september kl. 9.00.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott får en rapport från arbetsgruppen för förändring av den politiska organisationen, för ställningstagande om fortsatt process.

  Kommunalråd Erik Lövgren, s har i samarbete med kommunchef Stefan Wallsten, i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 8 oktober 2019, tillfrågat samtliga gruppledare om deltagare till arbetsgrupp för förändring av den politiska organisationen. Inriktningen för arbetet är en organisationsmodell bestående av en kommunstyrelse med utskott. Arbetsgruppen har varit aktiv under våren 2020.

  Samtliga politiker i Ånge kommuns nämnder, styrelse och kommunfullmäktige har bjudits in att delta i hearing med arbetsgruppen den 1 juni 2020.

  Arbetsgruppen har därefter skickat ärendet på remiss till samtliga partier. Svar har inkommit från alla partier.

  Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, §41 att uppdra till kommunchef att ta fram förslag på förändring av politiska organisationen med inriktning mot en organisationsmodell innefattande en kommunstyrelse med utskott.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 3 september, § 151 att uppdra till kommunchef att utifrån dagens diskussioner sammanställa ett underlag som skickas ut som remiss till kommunens politiska partier. Remisstiden pågår till den 20 september.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 121 att föreslå kommunstyrelsen:
  1. Uppdra till kommunchef att tillsätta arbetsgrupp för förändring av den politiska organisationen. Arbetsgruppen ska bestå av kommunchef och en representant från varje politiskt parti.
  2. En eventuellt beslutad förändrad politisk organisation ska kunna sjösättas den 1 januari 2021.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2019, § 172 att:
  1. Uppdra till kommunchef att tillsätta arbetsgrupp för förändring av den politiska organisationen. Arbetsgruppen ska bestå av kommunchef och en representant från varje politiskt parti.
  2. En eventuellt beslutad förändrad politisk organisation ska kunna sjösättas den 1 januari 2021.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsens protokoll från den 17 december 2019 och den 4 februari 2020 gås igenom för eventuell uppföljning av beslut.

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.