Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas. Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5: Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

  Följande ärenden hanteras

  1. Genomförande av sammanträdet, 21/18, Erik Lövgren
  2. Kontroll av jäv/intressekonflikt, 21/1, Erik Lövgren
  3. Ekonomirapport, 21/3, Catharina Norberg
  4. Kommunchefens rapport angående läget med Covid-19, 21/5, Stefan Wallsten
  5. Trafikverkets begäran om underlag inför planrevidering, 20/473, Mats Gustafsson
  6. Erbjudande att komma in med synpunkter på Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland, 20/480, Emilia Rapp, Mats Gustafsson
  7. Utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen, 19/288, Emilia Rapp, alt. Anders Lindqvist
  8. Målbild God och Nära vård i Västernorrland, 20/472, Katarina Persson
  9. Remissvar av TiB-instruktion vädervarningar, 20/482, Ove Skägg
  10. Förslag om skrivelse om gemensam utredning om E14, 20/484, Linda Mattson
  11. Extra bidrag till föreningslivet med anledning av Covid-19, 20/485, Erik Kristow
  12. Remissvar av En utvecklad organisation för lokal statlig service, 20/489, Erik Kristow
  13. Motion om avslutningssamtal, 19/280, Erik Kristow
  14. Hantering av Tallbacken i Ånge,  20/119, Stefan Wallsten
  15. Begäran från utbildningsnämnden att införa utskott, 20/494, Elin Rapp
  16. Motion om att starta lastbilsförarutbildning, 20/54, Elin Rapp
  17. Förebyggande arbete bland barn och unga LUPP, 20/493, Elin Rapp
  18. Motion om att återgå till F-6 skolor, 20/405, Elin Rapp
  19. Revisionsrapport Uppföljande granskning av åren 2016-2018, 20/445, Elin Rapp
  20. Huvudmannaskap för Vikbron, 20/420, Stefan Wallsten, Erik Kristow
  21. Information om kommunal uppsiktsplik, -, Stefan Wallsten
  22. Uppföljning av beslut i kommunstyrelsen, 21/17, Erik Lövgren
  23. Motion om medborgardialog, 19/357, Erik Lövgren
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska anmäla jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Bokslutsarbetet pågår och det återstår ett antal bokningar. Bokningar på 2020 ska vara klar i början av februari.

  Regeringen har aviserat att man avser att föreslå att statsbidraget för merkostnader förlängs till och med december 2020.

  Till och med november har befolkningen minskat med 54 personer. 119 personer avlidna och 72 födda. 2019 var det till och med november 152 avlidna och 86 födda.

  Skatteunderlagsprognosen som kom i mitten av december visade på en bättre prognos av skatteintäkterna på 3,5 mkr 2021.

 • Trafikverket har till Din Tur inkommit med en skrivelse med begäran om underlag inför kommande planrevidering avseende åtgärder som kan delfinansieras enligt förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

  Detta gäller då Trafikverkets planering för ny nationell plan och inte de årligen återkommande medfinansieringsansökningarna

  Bilagor

 • Region Västernorrland har till Ånge utsänt en remissutgåva på Regional Livsmedelstrategi för Västernorrland.

  Emilia Rapp och Mats Gustafsson föredrar ärendet med förslag på remissvar. 

 • Inom ramen för Sundsvallsregionen har samarbete bedrivits under flera år inom området fysisk planering. Nu finns ett förslag till gemensam utvecklingsinriktning för kommunernas översiktsplanering. Syftet med utvecklingsinriktningen är inte att ersätta kommunens mark- och vattenanvändningsplanering, utan att vara ett komplement i enlighet med Boverkets nya modell för översiktsplanering.

  Förslaget till utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen framgår av bilagt dokument samt ställningstaganden i en digital karta: https://karta.sundsvall.se/utvecklingsinriktning/
   
  Detta ärende syftar till att visa kommunens viljeinriktning att använda utvecklings-inriktningen som ett underlag för kommande översiktsplanering. Se vidare om bakgrund, överväganden, m.m. i en längre, bilagd ärendebeskrivning.

 • Det pågår en nationell omställning av hela hälso- och sjukvårdssystemet. Omställningen sker under namnet ”nära vård” och sker i huvudsak med syftet att:

  - Bibehålla eller öka kvaliteten i vården.

  - Förbättra människors tillgång till vård.

  - Människors förtroende för vården ska öka.

  - Vårdgivarnas samlade resurser ska kunna användas mer effektivt.

   

  De brister som upplevs inom hälso- och sjukvården finns inom:

  - Tillgänglighet

  - Kontinuitet

  - Planering och samordning av insatser utifrån den enskildes behov

  - Förebyggande och hälsofrämjande arbete

  Därutöver har vården stora utmaningar i att med nuvarande arbetssätt klara att möte vårdbehoven i en åldrande befolkning, invånarnas förväntningar att utifrån sina egna förutsättningar vara mer delaktig i sin egen vård, klara kompetensförsörjning och långsiktig finansiering av verksamheterna.

  Det är helt nödvändigt att utveckla både befintliga och nya sätt att erbjuda och utföra vård som kan möte behoven inom våra verksamhetsmässiga förutsättningar.

   

  Kommunerna i Västernorrland har tillsammans med Region Västernorrland bestämt sig för att bedriva det nödvändiga omställningsarbetet tillsammans. En förutsättning för god samverkan är att ha en gemensam blid av vart vi är på väg; en gemensam målbild för god och nära vård i Västernorrland.

   

  Social Re-Ko har under innevarande mandatperiod jobbat fram en målbild för perioden 2020- 2030. Målbilden är väl förankrad i den nationella utvecklingen för god vård och även i den Regionala utvecklingsstrategins tre huvudinriktningar. För att ge målbilden rätt beslutskraft behöver den fastställas politiskt i varje medverkande organisation. Kommunerna i Västernorrland har tillsammans med Region Västernorrland bestämt sig för att bedriva omställningsarbetet gemensamt.

   

  Ärendets tidigare hantering

  Socialnämnden beslutade (§135, 2020-12-17) att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anta Social Re-Ko:s målbild God
  och nära vård i Västernorrland.

  Bilagor

 • Kent Ylvesson, skolchef, föredrar ärendet, med förslag på fortsatt hantering.

  Ärendets tidigare handläggning

  Utbildningsnämnden beslutade (§137, 2020-12-09) 

  att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige avslå
  motionen med hänvisning till att det inte är möjligt att starta inom föreslagen tidsram, samt
  att utbildningsnämnden stödjer motionens intentioner och en utredning om
  lastbilsförarutbildning har redan startat och fortgår med sikte på nästa läsår 2021-
  2022.

  Bilagor

 • Kent Ylvesson, skolchef, föredrar ärendet med förslag på fortsatt hantering av ärendet.

  Ärendets tidigare handläggning

  Utbildningsnämnden beslutade (§138, 2020-12-09)

  att Utbildningsnämnden ser positivt på motionen och skickar frågan för vidare hantering i
  kommunstyrelsen. Förändringen är möjlig att genomföra och nämnden ser en
  förväntad kvalitetshöjning för eleverna. Utbildningsnämnden understryker att medel
  måste tillföras nämnden för att det ska vara möjligt att genomföra förändring enligt
  motionens intentioner och skolchefens yttrande, samt
  att Nämnden vill ge skolchefen ett uppdrag att utreda framtidens skola. Uppdraget
  specificeras under våren 2021.

  Bilagor

 • Från och med april 2021 införs ett nytt system för vädervarningar i Sverige, det nya systemet kallas för konsekvensbaserade vädervarningar. Länsstyrelserna kommer få en ny roll i arbetssättet kring vädervarningar och ska i vissa fall göra en regional påverkansbedömning för olika typer av väder.

  Länsstyrelsen Västernorrland har översänt TiB-instruktion för vädervarningar, vilket är ett internt bedömningsstöd för länsstyrelsens hantering av vädervarningar. De önskar vår hjälp med att utveckla bedömningsstödet, särskilt kopplat till de regionala riskfaktorerna.

  Länsstyrelsen har särskilt efterfrågat synpunkter på följande:

  ·         Känner ni till fler regionala riskfaktorer som vi borde ha med i bedömningsstödet?

  ·         Om ni kan, komplettera gärna de gröna avsnitten under rubriken 4.7 Höga flöden i vattendrag där vi saknar en hel del information.

  ·         Känner ni till fler tidigare händelser som kan vara bra att ha med i bedömningsstödet?

  ·         Allmänna synpunkter (och uppmärksamma oss gärna på om ni ser felaktigheter i bedömningsstödet).

  Bilagor

 • Ett förslag om gemensam skrivelse angående diskussionen om förändringar på E14 presenteras.

  Bilagor

 • Erik Kristow, Personal- och utvecklingschef föredrar. Ansökningsprocess för ytterligare stöd till föreningar med anledning av corona-pandemin.

  Ärendets tidigare handläggning

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (§201, 2020-12-29):
  1. 600 000 kronor fördelas enligt förslag från Utvecklingsenheten.
  2. Uppdra till förvaltningen att kontakta övriga föreningar i kommunen som kan behöva
  bidrag på grund av intäktsbortfall med anledning av covid-19. Förslag till kriterier för dessa
  föreningar att söka bidrag samt förslag till utskick från kommunen till föreningarna
  presenteras vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 januari 2021.

  Kommunstyrelsen beslutade (§265, 2020-12-15)
  1. Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta fördelningsbeslut om extra bidrag
  till föreningar som erhåller lokalt aktivitetsstöd 2020, på grund av intäktsbortfall med
  anledning av covid-19.
  2. Kommunstyrelsen avsätter maximalt 600 000 kronor ur kontot för kommunstyrelsens
  oförutsedda utgifter för ändamålet.
  3. Övriga föreningar erbjuds möjlighet att ansöka om extra bidrag på grund av intäktsbortfall
  med anledning av covid-19 i januari 2021.

 • Kommunchef Stefan Wallsten informerar muntligen om läget med Covid-19 i kommunen.

   

 • Remissvar av promemorian En utvecklad organisation för lokal statlig service (DS 2020:29) föredras av Erik Kristow, personal- och utvecklingschef, tillsammans med förslag på fortsatt handledning i ärendet.

 • Örjan Olsson, v och Eva Arph Wernström, v har den 9 september 2019 lämnat in en motion om redovisning av avslutningssamtal.

   

  Motionärerna föreslår:
  - att de uppföljningssamtal som sker när en pedagog/rektor slutar ska redovisas i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen så att kommunens politiker kan få en bild av problematiken och därigenom ges möjlighet att åtgärda den.
  - att pedagog/rektor som slutar ska erbjudas avslutningssamtal med annan person eller högre chef (om man inte vill samtala med sin närmaste chef).

  Kent Ylvesson, skolchef svarar i yttrande att det finns rutiner för avslutningssamtal i kommunen. Samtalet ska genomföras enligt dessa rutiner. Om man som medarbetare inte vill ha samtalet med sin chef kan man vända sig till personalenheten eller skolchef för att genomföra sitt avslutningssamtal. Det är särskilt viktigt att personal får kännedom om detta. Förvaltningen har vid två tidigare tillfällen (ett under vt-19 och ett under ht-19) gått ut med denna information till rektorernas ledningsgrupp. Där har förvaltningen särskilt tryckt på vikten av att genomföra avslutningssamtal enligt rutinen.

  Avslutningssamtalet är av konfidentiell natur mellan två personer och bör inte föras vidare till obehöriga. På samma sätt som medarbetarsamtalet inte ska föras vidare till obehöriga. Enskilda avslutningssamtal bör inte redovisas i nämnd eller kommunstyrelse i detalj. Dock är det viktigt att politiken får en samlad bild över kända förändringar. Den samlade bilden sammanställs av förvaltning eller personalenhet och lämnas av respektive förvaltningschef till sin nämnd. Kommunstyrelsen kan lämpligen få samlad redogörelse av förvaltningschef eller nämndsordförande vid efterfrågan.

  Motionen, med sitt innehåll, riktas till utbildningsförvaltningen. Rutiner för avslutningssamtal gäller samtliga förvaltningar i kommunen. Det är viktigt att samtliga verksamheter känner till förändringar och vad dessa beror på för att kunna utveckla verksamheten.

  Erik Kristow, personal- och utvecklingschef svarar i yttrande att det är viktigt att kommunen får vetskap om varför medarbetare slutar. Därför finns en rutin med avslutningssamtal (se mall i bilaga) som ska erbjudas alla som avslutar sin anställning. I detta dokument står även ”Om man som medarbetare inte vill ha samtalet med sin chef kan man vända sig till personalenheten för att genomföra sitt avslutningssamtal.” Därtill finns från 2020 även avslutningssamtal med som en del av det vi följer upp särskilt i intern kontroll.

  Med anledning av detta finner jag att någon ytterligare åtgärd ej behövs. Däremot kan kommunstyrelsen och utbildningsnämnden begära en särskild redovisning vid behov.

   

  Tidigare beslut
  Utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2019, § 121 att godkänna motionssvaret och skicka det vidare till kommunstyrelsen.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade de 25 augusti 2020, § 110 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 141 att ärendet återemitteras och ska behandlas på nästkommande sammanträde, då ytterligare information från internkontroll finns tillgänglig.
  Kommunstyrelsen anser att det är viktigt och prioriterat att medarbetare får erbjudande om ett avslutningssamtal

 • En intresseanmälan för att bli arrendator för Tallbacken skickades ut hösten 2020, då nuvarande arrendator Tallbackens vänner ej längre önskade arrendera. En intresseanmälan kom in från Ånge Campingförening. Diskussioner med dem påbörjades och ett förslag till arrendeavtal togs fram. Ånge Campingförening drog sig dock ur med hänvisning till den stora ekonomiska osäkerheten ett sådant åtagande medför sig. De förde fram alternativet att hyra Tallbacken, men Ånge kommun önskar ej vara hyresvärde med de förpliktelser det medför. Ånge Campingförening kan vara intresserade av att förvärva fastigheten.
  På senare tid har en annan intressent hört av sig med önskemål om att arrendera Tallbacken. De vill dock med tanke på pandemin påbörja ett arrende först våren 2022. De är också intresserade av att eventuellt förvärva fastigheten till rätt pris.
  Förslag till vidare hantering
  Med tanke på att Ånge kommun ej har möjlighet att själv driva en festplats, så vore det lämpligt att undersöka möjligheterna att genomföra en försäljning. Inte minst eftersom detta framstår som mer attraktivt för de intressenter som hört av sig, då de i så fall får en ökad kontroll över platsen och kan genomföra de förändringar som önskas.
  Ett enklare prospekt kan tas fram inom kommunen och ett anbudsförfarande inledas, alternativt att vi går ut med ett utgångspris. Vid behov i diskussioner med tänkbara köpare kan ett mer omfattande prospekt, med beskrivning och värdering, tas fram av extern aktör.
  KSAU bör även överväga ifall ett öppet anbudsförfarande ska genomföras eller om vi vill rikta erbjudandet till någon eller några aktörer med verksamhet som kommunen anser är gynnsam för samhället.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2020, § 172 att
  1. Uppdra till utvecklingsenheten att gå ut med intresseförfrågan till föreningar och företag i kommunen om att arrendera Tallbacken fr.o.m. 1 april 2021. Om inget intresse för att arrendera Tallbacken finns ska fastigheten värderas inför en försäljning.
  2. Utvecklingschef återrapporterar i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 november.
  Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2020, § 155 att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt Utvecklingsenheten att föra dialog med Ånge Campingförening om arrendeavtal för Tallbacken.
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020, § 212 att uppdra åt Utvecklingsenheten att föra dialog med Ånge Campingförening om arrendeavtal för Tallbacken.

 • Utbildningsnämnden har föreslagit att ett arbetsutskott ska införas för nämnden. Nämndens syfte med åtgärden är att de vill ha ökad tydlighet i ärendegången.

  Från kommunstyrelsens förvaltning finns en viss tvekan till om föreslagna åtgärd leder till önskad effekt. Det innebär även en ökad administrativ belastning. Men förordar ändå att nämnden får inrätta ett arbetsutskott för att om möjligt kunna få förbättringar.

  En ny politisk organisation ska införas år 2023, med ambitionen att effektivisera och göra en tydlig organisation där det är möjligt. Förberedelserna för att genomföra detta är inte långt borta i tiden.

  Nämnden har inte utrett de ekonomiska effekterna för den utökade politiska hanteringen i nämnden. Men kostnaden är troligtvis inte så stor för ersättningar för förtroendevalda, utan mer av administrativa merarbeten. Om ett utskott skulle bidra till ökad tydlighet i ärendegången kan en något högre kostnad vara motiverad.

  Tidigare beslut i ärendet: Utbildningsnämnden (9 december 2020, § 136) föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att inrätta ett arbetsutskott i nämnden.

   

  Bilagor

 • En arbetsgrupp med uppdrag från lilla soc/utb gruppen har sammanställt de undersökningar
  om barn och ungdomars förutsättningar och mående som görs i kommunen. Arbetsgruppen
  består av Lotta Backlund, samordnare ungdomsgårdar, Stephanie Fankvist, fältassistent och
  Sassa Ewing Helmersson, skolsköterska.

  Sammanställningen omfattar:

  • Lupp- undersökningen – lokal uppföljning av ungdomspolitiken,
  • Öckerömodellen – om ungas drogvanor och
  • Elevhälsans medicinska insatser med Hälsosamtal

  Uppdraget är att samordna det förebyggande arbetet med barn och ungdomar.
  Sammanställning och förslag har presenterats i lilla soc/utb gruppen.
  Arbetsgruppen föreslår att:

  • Fortsätta arbeta med LUPP från åk 7 till gymnasiet vart tredje år
  • Upprätta en arbetsmodell där resultaten och analysen från LUPP och hälsosamtalen på
  • kommunnivå tas med
  • Avsluta arbetet med Öckerömodellen

  I sammanställningen finns också förslag på en metod att använda för att få nytta av undersökningarnas resultat i kommunens verksamheter.

  Ärendets tidigare handläggning

   Utbildningsnämnden beslutade (§ 135, 2020-12-19) att

  1. Utbildningsnämnden fastställer arbetsgruppens förslag kring förebyggande arbete
  bland barn och unga.
  2. Uppmana kommunstyrelsen att genomföra LUPP 2021.

 • Revisionen önskar uppföljande svar på de granskningar som tidigare gjorts. Underlagen finns sedan tidigare, och en uppföljning kommer att presenteras till kommunstyrelsen i februari.

  Bilagor

 • Erik Kristow, personal- och utvecklingschef, föredrar ärendet med förslag på fortsatt hantering av ärendet.
  Dagens fråga handlar om huruvida Ånge kommun är intresserat av att övertag huvudmannaskapet för Vikbron. Möten har hållits med Michael Thörne på Länsstyrelsen (9 dec) och med företagaren och konstruktören Håkan Zaar (7 jan). Se separata mötesanteckningar. Deltagare från Ånge kommuns sida har varit Erik Kristow, Ove Skägg och Mats Gustafsson.

  Michael Thörne och länsstyrelsen är mycket positivt inställda till att ge betydande bidrag för renoveringar. Länsstyrelsen är beredd att finansiera merparten (kanske 90 procent) av kostnaderna för renovering av bron. Michael Thörne tycker att de som tidigare varit involverade med ritningar och timmer vore mycket lämpliga personer att genomföra projektet.
  Håkan Zaar har tagit fram en beskrivning av de tre etapper som behöver genomföras (se bilaga, liksom även tidigare underlag).
  Frågetecken som behöver rätas ut
  Sammanfattningsvis råder stora osäkerheter kring projektet vad gäller omfattning och kostnader, dels för denna renovering som i princip skulle innebära att hela bron byts ut (eftersom dess tekniska livslängd gått mot sitt slut), dels för framtida kostnader då bron även framöver behöver underhållas och även kan råka ut för skador som skett i historien. Brons skick har även försämrats under senare år (efter att den tidigare förstudien genomförts).
  Det finns ett antal frågor som behöver beaktas, här listas några:
  1.                   Finns det en politisk vilja att gå in som ägare och ta kostnader?
  2.                   Beslut om genomförande av förstudie, samt eventuell upphandling av denna
  3.                   Hur ska upphandlingen gå till av själva renoveringsarbetet?
  4.                   Tillgång till den dokumentation som finns hos föreningen som idag är ägare av bron
  5.                   Ekonomisk redovisning av tidigare åtgärder samt vilka bidrag har länsstyrelsen tidigare betalat och för vad

  Förslag till vidare hantering
  Ett politiskt ställningstagande behöver göras om hur viktigt det är för Ånge kommun att Vikbron finns kvar. Ett övertagande kommer att medföra kostnader som är svåra att i dagsläget uppskatta. Ytterligare underlag behöver tas fram i det fall beslut fattas om att prioritera Vikbron som en kommunal angelägenhet. Därefter behöver en upphandling genomföras – efter det att en ny förstudie genomförs för att uppskatta omfattningen av arbetet. För att betala ut bidrag behöver Länsstyrelsen få ta del av en offert. Projektet skulle i så fall kunna starta 2021 och slutföras 2022-23.
  Ett förslag till vidare hantering är att Håkan Zaar bjuds in som gäst på KS för att presentera projektet och dess tre föreslagna faser, samt svara på frågor, t ex kring brons skick och behovet av en ny förstudie.

  Ärendets tidigare handläggning

  Kommunstyrelsen beslutade (§252, 2020-12-15) att
  1. Tacka för informationen.
  2. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en fortsatt beredning av ärendet på
  tjänstepersonnivå.
  3. Uppdra till kommunchef att se till att en utredning görs för att närmare bedöma
  kostnader för en renovering och de andra förutsättningar och konsekvenser som gäller för
  ett eventuellt kommunalt övertagande av huvudmannaskapet.
  4. Ta upp ärendet på nytt vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 februari 2021.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (§171, 2020-11-03) att
  Uppdra till kommunchef att utreda förutsättningarna för huvudmannaskap för Vikbron.

  Kommunstyrelsen beslutade (§149, 2019-08-03) att
  1. Ånge kommun erbjuder framtida ägare av Vikbron 50 000 kronor i årligt bidrag samt 100
  000 kronor årligen i fonderade medel för framtida underhåll.
  2. Uppdra till kommunchef att vid verkställighet upprätta nödvändiga avtal med framtida
  ägare.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § uppdra till
  kommunchef att utreda förutsättningarna för huvudmannaskap för Vikbron.

 • Kommunchef Stefan Wallsten presenterar en genomgång av kommunal uppsiktsplikt. 

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i kommunstyrelsen.

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-08 gås igenom.

 • Jan Filipsson (S) har inlämnat en motion om medborgardialog.

  Hans att sats lyder;

  Politiker och tjänstemän 2-4 gånger/år ska föra dialog med kommunmedborgarna på olika platser runt om i vår kommun. Mötena ska innehålla aktuella ämnen och alltid ha med utveckling av Ånge kommun. Mötena ska hållas på kvällstid och de ska ej vara arvoderade.

  Medborgardialog är en livsviktig nerv i en kommuns överlevnad. Den sker dagligen i samtal mellan fritidspolitiker/ tjänstepersoner och medborgare, på affären via e-post, telefonsamtal och självfallet i sociala medier.

  Det är den ständigt pågående plattformen som bör utvecklas i motionärens anda.

  Att formalisera samtalsträffar, runt om i kommunen är en god idé.

  Bilagor

 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas. Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5: Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska anmäla jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Catharina Norberg, ekonomichef, föredrar ärendet.

  Bokslutsarbetet pågår och det återstår ett antal bokningar. Bokningar på 2020 ska vara klar i början av februari.

  Regeringen har aviserat att man avser att föreslå att statsbidraget för merkostnader förlängs till och med december 2020.

  Till och med november har befolkningen minskat med 54 personer. 119 personer avlidna och 72 födda. 2019 var det till och med november 152 avlidna och 86 födda.

  Skatteunderlagsprognosen som kom i mitten av december visade på en bättre prognos av skatteintäkterna på 3,5 mkr 2021.

 • Mats Gustafsson, näringslivschef, föredrar ärendet.

  Trafikverket har till Din Tur inkommit med en skrivelse med begäran om underlag inför kommande planrevidering avseende åtgärder som kan delfinansieras enligt förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

  Detta gäller då Trafikverkets planering för ny nationell plan och inte de årligen återkommande medfinansieringsansökningarna

  Bilagor

 • Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg, och Mats Gustafsson, näringslivschef, föredrar ärendet. 

  Region Västernorrland har till Ånge utsänt en remissutgåva på Regional Livsmedelstrategi för Västernorrland.

  Emilia Rapp och Mats Gustafsson föredrar ärendet med förslag på remissvar. 

  Bilagor

 • Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg, föredrar ärendet.

  Inom ramen för Sundsvallsregionen har samarbete bedrivits under flera år inom området fysisk planering. Nu finns ett förslag till gemensam utvecklingsinriktning för kommunernas översiktsplanering. Syftet med utvecklingsinriktningen är inte att ersätta kommunens mark- och vattenanvändningsplanering, utan att vara ett komplement i enlighet med Boverkets nya modell för översiktsplanering.

  Förslaget till utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen framgår av bilagt dokument samt ställningstaganden i en digital karta: https://karta.sundsvall.se/utvecklingsinriktning/
   
  Detta ärende syftar till att visa kommunens viljeinriktning att använda utvecklings-inriktningen som ett underlag för kommande översiktsplanering. Se vidare om bakgrund, överväganden, m.m. i en längre, bilagd ärendebeskrivning.

 • Katarina Persson, socialchef, och Ida Pettersson, Kommunförbundet Västernorrland, föredrar ärendet.

  Det pågår en nationell omställning av hela hälso- och sjukvårdssystemet. Omställningen sker under namnet ”nära vård” och sker i huvudsak med syftet att:

  - Bibehålla eller öka kvaliteten i vården.

  - Förbättra människors tillgång till vård.

  - Människors förtroende för vården ska öka.

  - Vårdgivarnas samlade resurser ska kunna användas mer effektivt.

   

  De brister som upplevs inom hälso- och sjukvården finns inom:

  - Tillgänglighet

  - Kontinuitet

  - Planering och samordning av insatser utifrån den enskildes behov

  - Förebyggande och hälsofrämjande arbete

  Därutöver har vården stora utmaningar i att med nuvarande arbetssätt klara att möta vårdbehoven i en åldrande befolkning, invånarnas förväntningar att utifrån sina egna förutsättningar vara mer delaktig i sin egen vård, klara kompetensförsörjning och långsiktig finansiering av verksamheterna.

  Det är helt nödvändigt att utveckla både befintliga och nya sätt att erbjuda och utföra vård som kan möta behoven inom våra verksamhetsmässiga förutsättningar.

   

  Kommunerna i Västernorrland har tillsammans med Region Västernorrland bestämt sig för att bedriva det nödvändiga omställningsarbetet tillsammans. En förutsättning för god samverkan är att ha en gemensam blid av vart vi är på väg; en gemensam målbild för god och nära vård i Västernorrland.

   

  Social Re-Ko har under innevarande mandatperiod jobbat fram en målbild för perioden 2020- 2030. Målbilden är väl förankrad i den nationella utvecklingen för god vård och även i den Regionala utvecklingsstrategins tre huvudinriktningar. För att ge målbilden rätt beslutskraft behöver den fastställas politiskt i varje medverkande organisation. 

   

  Ärendets tidigare hantering

  Socialnämnden beslutade (§135, 2020-12-17) att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anta Social Re-Ko:s målbild God
  och nära vård i Västernorrland.

  Bilagor

 • Kent Ylvesson, skolchef, föredrar ärendet, med förslag på fortsatt hantering.

  Erik Thunefors (sd) skriver i sin motion att behovet av lastbilsförare beräknas vara stort de närmaste 10 åren. Gymnasiernas transpostprogram har idag dubbelt så många sökande som det finns platser. Åkeribranschen är också en av kommunens större arbetsgivare. Han föreslår kommunfullmäktige: Att kommunen snarast påbörjar planeringen för en utbildning till lastbilsförare med start hösten 2020 eller senast våren 2021. Svar på motion Utbildningsförvaltningen har tillsammans med rektorer vid Bobergsgymnasiet och Vux sett över möjligheterna enligt motionens intentioner.

  Ärendets tidigare handläggning

  Utbildningsnämnden beslutade (§137, 2020-12-09) 

  att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige avslå
  motionen med hänvisning till att det inte är möjligt att starta inom föreslagen tidsram, samt
  att utbildningsnämnden stödjer motionens intentioner och en utredning om
  lastbilsförarutbildning har redan startat och fortgår med sikte på nästa läsår 2021-
  2022.

  Bilagor

 • Kent Ylvesson, skolchef, föredrar ärendet.

  Örjan Olsson och Eva Arph Wernström, v har lämnat motion om att återgå till F-6 skolor. De framför fyra skäl till att åk 6 ska återgå till mellanstadiet i sina ursprungsskolor.

  • vid 11 års ålder är man inte mogen att gå tillsammans med högstadieelever
  • att återföra 6:orna till sina ursprungsskolor skulle ge tillbaka lite livskraft till de byskolor som genom att bli F-5 skolor dränerades på densamma
  • om barnen får ett år till i lugn och ro kommer detta att medföra att fler väljer kommunala skolor i stället för friskola, vilket får positiva ekonomiska följdverkningar
  • enklare och mer rättvisande om en lärare som haft eleverna under flera år tidigare sätter det första betyget i 6:an

  Med hänvisning till ovanstående yrkar motionärerna på

  • att Ånge kommuns F-6 skolor snarast återgår till att bli F-6 skolor.

  Skolchef Kent Ylvesson har lämnat yttrande på motionen med förslag på hur motionens intentioner kan uppfyllas och konsekvenser av detta.

  Ärendets tidigare handläggning

  Utbildningsnämnden beslutade (§138, 2020-12-09)

  att Utbildningsnämnden ser positivt på motionen och skickar frågan för vidare hantering i
  kommunstyrelsen. Förändringen är möjlig att genomföra och nämnden ser en
  förväntad kvalitetshöjning för eleverna. Utbildningsnämnden understryker att medel
  måste tillföras nämnden för att det ska vara möjligt att genomföra förändring enligt
  motionens intentioner och skolchefens yttrande, samt
  att Nämnden vill ge skolchefen ett uppdrag att utreda framtidens skola. Uppdraget
  specificeras under våren 2021.

  Bilagor

 • Ove Skägg, teknisk chef, föredrar ärendet.

  Från och med april 2021 införs ett nytt system för vädervarningar i Sverige, det nya systemet kallas för konsekvensbaserade vädervarningar. Länsstyrelserna kommer få en ny roll i arbetssättet kring vädervarningar och ska i vissa fall göra en regional påverkansbedömning för olika typer av väder.

  Länsstyrelsen Västernorrland har översänt TiB-instruktion för vädervarningar, vilket är ett internt bedömningsstöd för länsstyrelsens hantering av vädervarningar. De önskar vår hjälp med att utveckla bedömningsstödet, särskilt kopplat till de regionala riskfaktorerna.

  Länsstyrelsen har särskilt efterfrågat synpunkter på följande:

  ·         Känner ni till fler regionala riskfaktorer som vi borde ha med i bedömningsstödet?

  ·         Om ni kan, komplettera gärna de gröna avsnitten under rubriken 4.7 Höga flöden i vattendrag där vi saknar en hel del information.

  ·         Känner ni till fler tidigare händelser som kan vara bra att ha med i bedömningsstödet?

  ·         Allmänna synpunkter (och uppmärksamma oss gärna på om ni ser felaktigheter i bedömningsstödet).

  Bilagor

 • Linda Mattsson (vf) har för Vår Framtid lämnat in ett yrkande att Ånge kommun ska kontakta närliggande kommuner som påverkas av Trafikverkets hastighetsförändringsförslag. Vidare yrkar Vår Framtid att kommunerna upphandlar en konsult för att genomföra en konsekvensanalys av förslaget. 

  Linda Mattson (vf) föredrar ärendet.

  Ett förslag om gemensam skrivelse angående diskussionen om förändringar på E14 presenteras.

  Bilagor

 • Gunilla Sjögren, fritidskonsulent, Jens Östlund, arbetsledare Fritid samt Erik Kristow, Personal- och utvecklingschef föredrar om ansökningsprocess för ytterligare stöd till föreningar med anledning av corona-pandemin.

  Ärendets tidigare handläggning

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (§201, 2020-12-29):
  1. 600 000 kronor fördelas enligt förslag från Utvecklingsenheten.
  2. Uppdra till förvaltningen att kontakta övriga föreningar i kommunen som kan behöva
  bidrag på grund av intäktsbortfall med anledning av covid-19. Förslag till kriterier för dessa
  föreningar att söka bidrag samt förslag till utskick från kommunen till föreningarna
  presenteras vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 januari 2021.

  Kommunstyrelsen beslutade (§265, 2020-12-15)
  1. Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta fördelningsbeslut om extra bidrag
  till föreningar som erhåller lokalt aktivitetsstöd 2020, på grund av intäktsbortfall med
  anledning av covid-19.
  2. Kommunstyrelsen avsätter maximalt 600 000 kronor ur kontot för kommunstyrelsens
  oförutsedda utgifter för ändamålet.
  3. Övriga föreningar erbjuds möjlighet att ansöka om extra bidrag på grund av intäktsbortfall
  med anledning av covid-19 i januari 2021.

  Bilagor

 • Kommunchef Stefan Wallsten informerar muntligen om läget med Covid-19 i kommunen. Vidare informerar Stefan om rutiner för återrapportering, om rutinmässiga uppföljningar och återrapporteringar om utvecklingen inom kommunen och hur informationen görs känd inom organisationen.

  Varje fredag får kommunstyrelsens arbetsutskott en rapport om läget med covid-19, samt en redovisning av stabens arbete. 

 • Erik Kristow, personal- och utvecklingschef, föredrar ärendet.

  Remissvar av promemorian En utvecklad organisation för lokal statlig service (DS 2020:29) föredras av Erik Kristow, personal- och utvecklingschef, tillsammans med förslag på fortsatt handledning i ärendet.

 • Erik Kristow, personal- och utvecklingschef föredrar ärendet.

  Örjan Olsson, v och Eva Arph Wernström, v har den 9 september 2019 lämnat in en motion om redovisning av avslutningssamtal.

  Motionärerna föreslår:
  - att de uppföljningssamtal som sker när en pedagog/rektor slutar ska redovisas i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen så att kommunens politiker kan få en bild av problematiken och därigenom ges möjlighet att åtgärda den.
  - att pedagog/rektor som slutar ska erbjudas avslutningssamtal med annan person eller högre chef (om man inte vill samtala med sin närmaste chef).

  Kent Ylvesson, skolchef svarar i yttrande att det finns rutiner för avslutningssamtal i kommunen. Samtalet ska genomföras enligt dessa rutiner. Om man som medarbetare inte vill ha samtalet med sin chef kan man vända sig till personalenheten eller skolchef för att genomföra sitt avslutningssamtal. Det är särskilt viktigt att personal får kännedom om detta. Förvaltningen har vid två tidigare tillfällen (ett under vt-19 och ett under ht-19) gått ut med denna information till rektorernas ledningsgrupp. Där har förvaltningen särskilt tryckt på vikten av att genomföra avslutningssamtal enligt rutinen.

  Avslutningssamtalet är av konfidentiell natur mellan två personer och bör inte föras vidare till obehöriga. På samma sätt som medarbetarsamtalet inte ska föras vidare till obehöriga. Enskilda avslutningssamtal bör inte redovisas i nämnd eller kommunstyrelse i detalj. Dock är det viktigt att politiken får en samlad bild över kända förändringar. Den samlade bilden sammanställs av förvaltning eller personalenhet och lämnas av respektive förvaltningschef till sin nämnd. Kommunstyrelsen kan lämpligen få samlad redogörelse av förvaltningschef eller nämndsordförande vid efterfrågan.

  Motionen, med sitt innehåll, riktas till utbildningsförvaltningen. Rutiner för avslutningssamtal gäller samtliga förvaltningar i kommunen. Det är viktigt att samtliga verksamheter känner till förändringar och vad dessa beror på för att kunna utveckla verksamheten.

  Erik Kristow, personal- och utvecklingschef svarar i yttrande att det är viktigt att kommunen får vetskap om varför medarbetare slutar. Därför finns en rutin med avslutningssamtal (se mall i bilaga) som ska erbjudas alla som avslutar sin anställning. I detta dokument står även ”Om man som medarbetare inte vill ha samtalet med sin chef kan man vända sig till personalenheten för att genomföra sitt avslutningssamtal.” Därtill finns från 2020 även avslutningssamtal med som en del av det vi följer upp särskilt i intern kontroll.

  Med anledning av detta finner jag att någon ytterligare åtgärd ej behövs. Däremot kan kommunstyrelsen och utbildningsnämnden begära en särskild redovisning vid behov.

  Tidigare beslut
  Utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2019, § 121 att godkänna motionssvaret och skicka det vidare till kommunstyrelsen.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade de 25 augusti 2020, § 110 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
  Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 141 att ärendet återemitteras och ska behandlas på nästkommande sammanträde, då ytterligare information från internkontroll finns tillgänglig.
  Kommunstyrelsen anser att det är viktigt och prioriterat att medarbetare får erbjudande om ett avslutningssamtal

 • Stefan Wallsten, kommunchef, samt Erik Kristow, personal- och utvecklingschef, föredrar ärendet.

  En intresseanmälan för att bli arrendator för Tallbacken skickades ut hösten 2020, då nuvarande arrendator Tallbackens vänner ej längre önskade arrendera. En intresseanmälan kom in från Ånge Campingförening. Diskussioner med dem påbörjades och ett förslag till arrendeavtal togs fram. Ånge Campingförening drog sig dock ur med hänvisning till den stora ekonomiska osäkerheten ett sådant åtagande medför sig. De förde fram alternativet att hyra Tallbacken, men Ånge kommun önskar ej vara hyresvärde med de förpliktelser det medför. Ånge Campingförening kan vara intresserade av att förvärva fastigheten.
  På senare tid har en annan intressent hört av sig med önskemål om att arrendera Tallbacken. De vill dock med tanke på pandemin påbörja ett arrende först våren 2022. De är också intresserade av att eventuellt förvärva fastigheten till rätt pris.
  Förslag till vidare hantering
  Med tanke på att Ånge kommun ej har möjlighet att själv driva en festplats, så vore det lämpligt att undersöka möjligheterna att genomföra en försäljning. Inte minst eftersom detta framstår som mer attraktivt för de intressenter som hört av sig, då de i så fall får en ökad kontroll över platsen och kan genomföra de förändringar som önskas.
  Ett enklare prospekt kan tas fram inom kommunen och ett anbudsförfarande inledas, alternativt att vi går ut med ett utgångspris. Vid behov i diskussioner med tänkbara köpare kan ett mer omfattande prospekt, med beskrivning och värdering, tas fram av extern aktör.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott bör även överväga ifall ett öppet anbudsförfarande ska genomföras eller om vi vill rikta erbjudandet till någon eller några aktörer med verksamhet som kommunen anser är gynnsam för samhället.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2020, § 172 att
  1. Uppdra till utvecklingsenheten att gå ut med intresseförfrågan till föreningar och företag i kommunen om att arrendera Tallbacken fr.o.m. 1 april 2021. Om inget intresse för att arrendera Tallbacken finns ska fastigheten värderas inför en försäljning.
  2. Utvecklingschef återrapporterar i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 november.
  Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2020, § 155 att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt Utvecklingsenheten att föra dialog med Ånge Campingförening om arrendeavtal för Tallbacken.
  Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020, § 212 att uppdra åt Utvecklingsenheten att föra dialog med Ånge Campingförening om arrendeavtal för Tallbacken.

 • Elin Rapp, kanslichef, föredrar ärendet.

  En arbetsgrupp med uppdrag från lilla soc/utb gruppen har sammanställt de undersökningar
  om barn och ungdomars förutsättningar och mående som görs i kommunen. Arbetsgruppen
  består av Lotta Backlund, samordnare ungdomsgårdar, Stephanie Fankvist, fältassistent och
  Sassa Ewing Helmersson, skolsköterska.

  Sammanställningen omfattar:

  • Lupp- undersökningen – lokal uppföljning av ungdomspolitiken,
  • Öckerömodellen – om ungas drogvanor och
  • Elevhälsans medicinska insatser med Hälsosamtal

  Uppdraget är att samordna det förebyggande arbetet med barn och ungdomar.
  Sammanställning och förslag har presenterats i lilla soc/utb gruppen.
  Arbetsgruppen föreslår att:

  • Fortsätta arbeta med LUPP från åk 7 till gymnasiet vart tredje år
  • Upprätta en arbetsmodell där resultaten och analysen från LUPP och hälsosamtalen på kommunnivå tas med
  • Avsluta arbetet med Öckerömodellen

  I sammanställningen finns också förslag på en metod att använda för att få nytta av undersökningarnas resultat i kommunens verksamheter.

  Ärendets tidigare handläggning

   Utbildningsnämnden beslutade (§ 135, 2020-12-19) att

  1. Utbildningsnämnden fastställer arbetsgruppens förslag kring förebyggande arbete
  bland barn och unga.
  2. Uppmana kommunstyrelsen att genomföra LUPP 2021.

 • Elin Rapp, kanslichef och Erik Kristow, personal- och utvecklingschef föredrar ärendet och presenterar de frågor som revisionen önskar svar på, samt diskuterar förslag på svar.

  Revisionen önskar uppföljande svar på de granskningar som tidigare gjorts. Underlagen finns sedan tidigare, och en uppföljning kommer att presenteras till kommunstyrelsen i februari.

  Bilagor

 • Stefan Wallsten, kommunchef, samt Erik Kristow, personal- och utvecklingschef, föredrar ärendet med förslag på fortsatt hantering av ärendet.
  Dagens fråga handlar om huruvida Ånge kommun är intresserat av att överta huvudmannaskapet för Vikbron. Möten har hållits med Michael Thörne på Länsstyrelsen (9 dec) och med företagaren och konstruktören Håkan Zaar (7 jan). Se separata mötesanteckningar. Deltagare från Ånge kommuns sida har varit Erik Kristow, Ove Skägg och Mats Gustafsson.

  Michael Thörne och länsstyrelsen är mycket positivt inställda till att ge betydande bidrag för renoveringar. Länsstyrelsen är beredd att finansiera merparten (kanske 90 procent) av kostnaderna för renovering av bron. Michael Thörne tycker att de som tidigare varit involverade med ritningar och timmer vore mycket lämpliga personer att genomföra projektet.
  Håkan Zaar har tagit fram en beskrivning av de tre etapper som behöver genomföras (se bilaga, liksom även tidigare underlag).
  Frågetecken som behöver rätas ut
  Sammanfattningsvis råder stora osäkerheter kring projektet vad gäller omfattning och kostnader, dels för denna renovering som i princip skulle innebära att hela bron byts ut (eftersom dess tekniska livslängd gått mot sitt slut), dels för framtida kostnader då bron även framöver behöver underhållas och även kan råka ut för skador som skett i historien. Brons skick har även försämrats under senare år (efter att den tidigare förstudien genomförts).
  Det finns ett antal frågor som behöver beaktas, här listas några:
  1.                   Finns det en politisk vilja att gå in som ägare och ta kostnader?
  2.                   Beslut om genomförande av förstudie, samt eventuell upphandling av denna
  3.                   Hur ska upphandlingen gå till av själva renoveringsarbetet?
  4.                   Tillgång till den dokumentation som finns hos föreningen som idag är ägare av bron
  5.                   Ekonomisk redovisning av tidigare åtgärder samt vilka bidrag har länsstyrelsen tidigare betalat och för vad

  Förslag till vidare hantering
  Ett politiskt ställningstagande behöver göras om hur viktigt det är för Ånge kommun att Vikbron finns kvar. Ett övertagande kommer att medföra kostnader som är svåra att i dagsläget uppskatta. Ytterligare underlag behöver tas fram i det fall beslut fattas om att prioritera Vikbron som en kommunal angelägenhet. Därefter behöver en upphandling genomföras – efter det att en ny förstudie genomförs för att uppskatta omfattningen av arbetet. För att betala ut bidrag behöver Länsstyrelsen få ta del av en offert. Projektet skulle i så fall kunna starta 2021 och slutföras 2022-23.
  Ett förslag till vidare hantering är att Håkan Zaar bjuds in som gäst på KS för att presentera projektet och dess tre föreslagna faser, samt svara på frågor, t ex kring brons skick och behovet av en ny förstudie.

  Ärendets tidigare handläggning

  Kommunstyrelsen beslutade (§252, 2020-12-15) att
  1. Tacka för informationen.
  2. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en fortsatt beredning av ärendet på
  tjänstepersonnivå.
  3. Uppdra till kommunchef att se till att en utredning görs för att närmare bedöma
  kostnader för en renovering och de andra förutsättningar och konsekvenser som gäller för
  ett eventuellt kommunalt övertagande av huvudmannaskapet.
  4. Ta upp ärendet på nytt vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 februari 2021.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (§171, 2020-11-03) att
  Uppdra till kommunchef att utreda förutsättningarna för huvudmannaskap för Vikbron.

  Kommunstyrelsen beslutade (§149, 2019-08-03) att
  1. Ånge kommun erbjuder framtida ägare av Vikbron 50 000 kronor i årligt bidrag samt 100
  000 kronor årligen i fonderade medel för framtida underhåll.
  2. Uppdra till kommunchef att vid verkställighet upprätta nödvändiga avtal med framtida
  ägare.
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § uppdra till
  kommunchef att utreda förutsättningarna för huvudmannaskap för Vikbron.

 • Kommunchef Stefan Wallsten presenterar en genomgång av kommunal uppsiktsplikt och förslag på en modell för uppsikt av utbildningsnämnden.

  •Under 2021 bjuder Kommunstyrelsen in utbildningsnämndens ordförande samt skolchef till kommunstyrelsen den 13 april, 22 juni och 14 november

  •Utbildningsnämnden redovisar:
  - ekonomiskt utfall mot budget
  - uppföljning av mål och prioriterade aktiviteter
  - aktiviteter som leder mot målen

  •Förutom redovisning i kommunstyrelsen så kommer nämnden att redovisa sin verksamhet i samband med tertialbokslut, delårsbokslut och årsbokslut. Dessutom så tillkommer presidiedagarna 26 januari, 4 maj,12 oktober. 

 • Erik Lövgren (s), föredrar ärendet.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i kommunstyrelsen.

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-08 gås igenom.

 • Erik Lövgren (s), föredrar ärendet.

  Jan Filipsson (s) har inlämnat en motion om medborgardialog.

  Hans att-sats lyder;

  Politiker och tjänstemän 2-4 gånger/år ska föra dialog med kommunmedborgarna på olika platser runt om i vår kommun. Mötena ska innehålla aktuella ämnen och alltid ha med utveckling av Ånge kommun. Mötena ska hållas på kvällstid och de ska ej vara arvoderade.

  Medborgardialog är en livsviktig nerv i en kommuns överlevnad. Den sker dagligen i samtal mellan fritidspolitiker/ tjänstepersoner och medborgare, på affären via e-post, telefonsamtal och självfallet i sociala medier.

  Det är den ständigt pågående plattformen som bör utvecklas i motionärens anda.

  Att formalisera samtalsträffar, runt om i kommunen är en god idé.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.