Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas. Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5: Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska anmäla jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Stefan Wallsten, kommunchef, och Erik Kristow, personal- och utvecklingschef, föredrar ärendet.

  Nu öppnar Folkhälsomyndigheten upp för att även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Bedömningen är att de positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivitet överväger och därför görs en ändring i de allmänna råden.

  Regeringen uppmanar kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun. Det är dock viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas och alltså hålls öppna. Detta justerade besked lämnade regeringen den 5 februari. Vi tycker att det är ett bra beslut som regeringen fattat för det är viktigt med folkhälsan för våra barn och ungdomar. Vi kommer att från och med 8 februari  delvis öppna upp verksamheten för barn och ungdomar födda 2002 och senare i våra inomhusanläggningar.

  Följande gäller för de som hyr våra anläggningar:

  • Vi öppnar för föreningsledda träningar för barn och ungdomar födda 2002 och senare.
  • Vi håller våra omklädningsrum stängda. Man får komma till aktiviteterna ombytt och klar.
  • Alla föreningar som hyr våra anläggningar skall komma in med en skrivelse på hur man organiserar sin träning på ett Coronasäkert sätt efter folkhälsomyndigheten rekommendationer.

  Ånge Kommun kommer att sätta upp skyltar som talar om hur många som får vistas i respektive anläggning.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-22, §26)
  att från och med 25 januari 2021 öppna upp fritidsanläggningarna för föreningsledd träning för ungdomar födda 2005 och senare,
  att kommunens omklädningsrum fortsätter vara stängda, samt
  att tillträde till fritidsanläggningar sker efter utvecklingsenheten godkänt föreningens uppvisade åtgärdsplan för hur träningen sker corona-säkert.

 • Daniel Gustafsson, länsråd i Västernorrland, och Erik Lövgren (S) föredrar ärendet. 

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §19)
  att godkänna redovisningen, samt
  att uppdra till Erik Lövgren (s) att bjuda Daniel Gustafsson, länsråd i Västernorrland, till Ånge kommunstyrelses arbetsutskott för dialog om fortsatt hantering i frågan.

 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas. Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5: Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska anmäla jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Stefan Wallsten, kommunchef, och Erik Kristow, personal- och utvecklingschef, föredrar ärendet.

  Nu öppnar Folkhälsomyndigheten upp för att även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Bedömningen är att de positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivitet överväger och därför görs en ändring i de allmänna råden.

  Regeringen uppmanar kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun. Det är dock viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas och alltså hålls öppna. Detta justerade besked lämnade regeringen den 5 februari. Vi tycker att det är ett bra beslut som regeringen fattat för det är viktigt med folkhälsan för våra barn och ungdomar. Vi kommer att från och med 8 februari  delvis öppna upp verksamheten för barn och ungdomar födda 2002 och senare i våra inomhusanläggningar.

  Följande gäller för de som hyr våra anläggningar:

  • Vi öppnar för föreningsledda träningar för barn och ungdomar födda 2002 och senare.
  • Vi håller våra omklädningsrum stängda. Man får komma till aktiviteterna ombytt och klar.
  • Alla föreningar som hyr våra anläggningar skall komma in med en skrivelse på hur man organiserar sin träning på ett Coronasäkert sätt efter folkhälsomyndigheten rekommendationer.

  Ånge Kommun kommer att sätta upp skyltar som talar om hur många som får vistas i respektive anläggning.

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-22, §26)
  att från och med 25 januari 2021 öppna upp fritidsanläggningarna för föreningsledd träning för ungdomar födda 2005 och senare,
  att kommunens omklädningsrum fortsätter vara stängda, samt
  att tillträde till fritidsanläggningar sker efter utvecklingsenheten godkänt föreningens uppvisade åtgärdsplan för hur träningen sker corona-säkert.

 • Daniel Gustafsson, länsråd i Västernorrland, Erik Lövgren (S) och Ove Skägg, teknisk chef, föredrar ärendet. 

  Daniel informerar att Länsstyrelsen i Västernorrland ser positivt på Vikbron som ett besöksmål för kommunen. De lyfter problematiken kring ett-åriga budgetar utifrån långsiktighet och att beslut om finansiering måste tas årsvis. Beslut kring den fortsatta hanteringen, vad gäller igångsättande av ett renoveringsprojekt och kostnader för detta, fattas längre fram då mer fakta är framtaget. Övertagandet av bron innebär ej att Ånge kommun har fattat ett beslut kring renovering. En dialog med nuvarande ägare Finnstaviken Roggafors Intresseförening inleds för att hantera de formella delarna kring övertagandet.

  Stefan Wallsten, kommunchef, uppdras att ta fram förslag på inriktningsbeslut och en hanteringsplan för frågan om huvudmannaskap för Vikbron och att detta redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning för kommunstyrelsens ställningstagande och slutligen kommunfullmäktiges beslut. 

  Tidigare beslut

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (2021-01-19, §19)
  att godkänna redovisningen, samt
  att uppdra till Erik Lövgren (S) att bjuda Daniel Gustafsson, länsråd i Västernorrland, till Ånge kommunstyrelses arbetsutskott för dialog om fortsatt hantering i frågan.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.