Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska anmäla jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Erik Kristow, personal- och utvecklingschef informerar att han haft ytterligare kontakt med Ånge campingförening om arrendeavtal för Tallbacken. Föreningen är inte längre intresserade av att arrendera området. Fortsatt möjliga vägar för att hantera Tallbacken är att antingen behålla det i kommunens ägo med möjlighet till uthyrning vid enstaka tillfällen alternativt att sälja. 

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2020, § 250, i ärende KS 20/6 att
  1. Tacka för rapporten.
  2. Ärende om Tallbacken (KS 20/119) tas upp för vidare behandling vid kommunstyrelsens arbetsutskotts extra sammanträde den 29 december.

 • Till följd av covid-19 har kommunens föreningar ingen möjlighet att bedriva fysiska aktiviteter och verksamhet som vanligt. Ånge kommuns rutiner för fördelning av föreningsbidrag medföljer att föreningar har svårt att äska pengar. 

  Erik Kristow, personal- och utvecklingschef, presenterar förslag till fördelning av avsatta medel.
   

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens beslutade den 15 december 2020, § 265, att
  1. Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta fördelningsbeslut om extra bidrag till föreningar som erhåller lokalt aktivitetsstöd 2020, på grund av intäktsbortfall med anledning av covid-19.
  2. Kommunstyrelsen avsätter maximalt 600 000 kronor ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för ändamålet.
  3. Övriga föreningar erbjuds möjlighet att ansöka om extra bidrag på grund av intäktsbortfall med anledning av covid-19 i januari 2021.  

 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas. Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5: Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
  distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska anmäla jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Erik Kristow, personal- och utvecklingschef informerar vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2020 att han haft ytterligare kontakt med Ånge campingförening om arrendeavtal för Tallbacken. Föreningen är inte längre intresserade av att arrendera området. Fortsatt möjliga vägar för att hantera Tallbacken är att antingen behålla det i kommunens ägo med möjlighet till uthyrning vid enstaka tillfällen alternativt att sälja. 

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2020, § 250, i ärende KS 20/6 att
  1. Tacka för rapporten.
  2. Ärende om Tallbacken (KS 20/119) tas upp för vidare behandling vid kommunstyrelsens arbetsutskotts extra sammanträde den 29 december.

 • Vid dagens sammanträde presenteras lista över inkomna ansökningar från föreningar om extra bidrag på grund av intäktsbortfall med anledning av covid-19.

  Föreningar som är berättigade att söka bidrag framgår i Bidrag och riktlinjer till föreningar/organisationer i Ånge kommun, ks 18/348-10.

  Utöver de berättigade föreningarna har en ansökan inkommit från Karlsro Flyers. Ansökan lyfts ut vid dagens sammanträde, eftersom bidrag till övriga föreningar kommer hanteras separat i ett senare skede.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2020, § 265 att:
  1. Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta fördelningsbeslut om extra bidrag till föreningar som erhåller lokalt aktivitetsstöd 2020, på grund av intäktsbortfall med anledning av covid-19.
  2. Kommunstyrelsen avsätter maximalt 600 000 kronor ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för ändamålet.
  3. Övriga föreningar erbjuds möjlighet att ansöka om extra bidrag på grund av intäktsbortfall med anledning av covid-19 i januari 2021.  

  Bilagor

 • Östby bygdegårdsförening har kontaktat Ånge kommun då pelletspannan i deras fastighet gått sönder. Föreningen ansöker om 40 000 kronor i bidrag till byte av brännare i pelletspannan.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott är överens om att bevilja föreningen ett bidrag, men inte hela den sökta summan. Fastigheten består av både samlingslokal och kommersiella lägenheter. Den kommersiella delen borde inbringa medel till kvarvarande summa för byte av pelletsbrännare.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.