Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Malgorzata Hammarberg, enhetschef återrapporterar om utfall av hemsändningsbidrag enligt de avtal om tillfällig varuhemsändning som tecknats med dagligvarubutiker.
   

  Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ta ställning till eventuell förlängning av avtalen efter den 31 maj 2020.

 • Vägföreningar
  Ljungaverks vägförening ansöker om bidrag för 2020

  Verksamhetsbidrag
  - Föreningsarkivet Västernorrland ansöker om ett anslag från Ånge kommun för verksamhetsåret 2020 om 1 krona per invånare
  - Turist i Mitt ideell förening söker bidrag om 20 000 kronor för att bygga hemsida
  - BRIS ansöker om 20 000 kronor
  - Ånge Pride ansöker om 10 000 kronor
  - Grannsamverkan ansöker om 5 000 kronor för 2020, alternativt 10 000 kronor för 2020-2021
  - Sinnenas konstpark ansöker om 15 000 kronor

  Evenemang
  - Föreningen Destination Ljungandalen ansöker om 40 000 kronor i bidrag till genomförandet av arrangemanget Sveriges längsta loppis den 18 – 19 juli 2020
  - Minervaskolans elev- och föräldraförening ansöker om 7 500- 8 000 kronor till avslutningsresa för eleverna i årskurs 9.

  Bilagor

 • Bybergets Folketshusförening önskar mer medel för 2020 till energibesparande åtgärder.

  Föreningen erhöll 15 000 kronor i driftbidrag vid kommunstyrelsens fördelning i februari. Tidigare har föreningen fått 35 000 kronor.

  Lokalen är i dåligt skick och föreningen har tidigare sökt bygdemedel för vissa åtgärder. Föreningen har dock fått avslag med hänvisning till att mer omfattande åtgärder krävs.

 • I ett öppet brev till regionens kommuner efterfrågar RF-SISU Västernorrland en hjälpande hand till idrottsföreningar som drabbas hårt av Coronaviruset. Idrottsföreningar drabbas ekonomiskt av de restriktioner som trätt i kraft.

  På nationell nivå har Riksidrottsförbundet fattat beslut om att ta fram en modell för fyllnadsutbetalning av LOK-stöd i syfte att kompensera föreningarna för utebliven verksamhet under Covid-19-restriktionerna. Riksidrottsförbundet betalar även ut organisationsstöd tidigare och öppnar upp för flexibel användning av projektstöd, för att underlätta för idrottsrörelsen.

  Det Riksidrottsförbundet ser att kommunerna kan göra för att hjälpa våra idrottsföreningar är att:
  • Gratis hyra av kommunens idrottsanläggningar och möteslokaler fram till sommarlovet.
  • Inrätta ett tillfälligt lokal- och anläggningsbidrag för föreningar som hyr verksamhetslokaler av annan part än kommunen eller driftar alternativt äger en anläggning.
  • Säkerställa att den totala summan av det kommunala aktivitetsstödet för idrottsföreningar blir enligt kommunens beslutade budget inför 2020.
  • Föreningar får dispens med att skicka in av årsmötet godkänd verksamhets- ekonomisk- och revisionsberättelse då årsmöten kan behövas flyttas fram.

  Gunilla Sjögren, fritidskonsulent föreslår kommunstyrelsen besluta att:
  - Gratis hyra av kommunens idrottsanläggningar och möteslokaler fram till sommarlovet
  - Utbetala lokalt aktivitetsstöd enligt 2019 års nivå till idrottsföreningar med barn- och ungdomsaktiviteter, för att kompensera de föreningar som drabbas negativt med anledning av covid-19.

  Bilagor

 • Mattias Estlind, HR konsult redovisar statistik över sjukfrånvaro.

 • KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning kring personalförsörjning och huruvida arbetet styrs mot kompetensförsörjning.

  Den sammanfattande bedömningen är att ett systematiskt och samordnat arbete har påbörjats och utvecklas fortlöpande. För att motsvara framtida behov bedömer vi att genomförande av åtgärder behöver intensifieras ytterligare.

  Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att:
  - säkerställa att erforderliga åtgärder genomförs för att motsvara framtida behov
  - löpande följa upp åtgärder
  - säkerställa att avslutningssamtal genomförs och sammanställs
  - tydliggöra nämndernas roll och ansvar.

  Erik Kristow, personalchef svarar i yttrande att arbetet med att utveckla verksamheten inom detta område pågår, bland annat utifrån synpunkterna i den tidigare granskningsrapporten om kompetensförsörjning samt den av kommunfullmäktige antagna strategin för kompetensförsörjning. Generellt har Ånge kommun en god förmåga att rekrytera arbetskraft.

  Den punkt om avslutningssamtal som nämns i den nya rapporten är en prioriterad uppgift för chefer och där har beslut fattats om att detta ska ingå i intern kontroll från 2020. Att i nuläget ytterligare öka antalet aktiviteter och uppföljning bedöms som svårt att genomföra mot bakgrund av bemanning och budget. Jag ställer mig positiv till att tydliggöra gränsen mellan kommunstyrelsens och nämndernas ansvar.

  Bilagor

 • Hammarslagets intresseförening har lämnat in ansökan om lekpark vid det kommunala badet på Backetjärn i Torpshammar. De söker 150 000 kronor som ska täcka lekutrustning, frakt, montering, grävning, fallskydd och inspringningsskydd.

 • Träporten i Borgsjö AB har lämnat in en ansökan om förbättring av den allmänna badplatsen vid Träporten i Borgsjö.

  En åtgärdslista har tagits fram:
  - Ny botten behövs
  - Renovera bryggorna eller köpa nya
  - Lägga till en liten båtbrygga
  - Snygga till omklädningsrummet, utedasset och stranden
  - Sand istället för grus på stranden.
  -Lägga till en pir på andra sidan av stranden för att minska vågorna. Det är bättre för den mattan som ligger på botten och för stranden själv. Vilket då även minskar kostnaderna i underhållet.

  Bilagor

 • Tallbackens vänner har sagt upp arrendeavtal för del av fastigheterna Ångebyn 1:8 och 1:9. Föreningen önskar nu förvärva fastigheterna från Ånge kommun.

  Bilagor

 • Begäran om planbesked kom in till kommunledningsförvaltningen 2019-10-11 och sökande är Ånge Fastighets & Industri AB genom Tyréns AB, Härnösand.

  Avsikten är att möjliggöra för att fastighetsreglering ska kunna ske från allmän plats (del av Ånge 31:94, Ånge kommun) till kvartersmark (Ånge 58:9, Ånge Fastighets & Industri AB).
  Det aktuella området utgör allmän plats, park, i detaljplanen 2260-P14/4. Se vidare beskrivning i begäran.

  Yttranden och sakupplysningar från bygg- och miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen finns samlade i Bilaga 1. Ärendeberedning vid planbesked, yttranden och sakupplysningar.

  Planprocessen bedöms kunna genomföras med standardförfarande. Om planläggningen leder fram till ett beslut att anta en ny detaljplan är kommunens nuvarande bedömning att det kan ske inom 6 månader från start, med reservation för eventuella överklaganden av beslutet.

  Observera att ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida.

  Bilagor

 • Begäran om planbesked kom in till bygg- och miljöförvaltningen 2020-02-28 och har därefter överlämnats till kommunledningsförvaltningen som handlägger ärendet.
  Sökande är Göran Hammarstedt, Fränsta, och Pontus Andersson, Erikslund.

  Avsikten är att på ett område av fastigheten Fränsta 6:1 bygga ett 10-tal enfamiljshus med tillhörande garage och förrådsbyggnader, samlingshus och anslutningsvägar. En större fastighet (byggnad) för seniorboende finns också i planeringsstadiet. Total byggyta uppskattas till ca 3000 kvm för cirka 50 personer. Se vidare utveckling i begäran om planbesked.

  Det aktuella området är inte utpekat för bostadsbyggande i översiktsplanen från 2004, men lämpligheten för bostadsbyggande får utredas vidare i ett tidigt skede av planläggningen eftersom det finns omständigheter som kan försvåra eller hindra att en detaljplan antas.

  Yttranden och sakupplysningar från bygg- och miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen finns samlade i Bilaga 1. Ärendeberedning vid planbesked, yttranden och sakupplysningar.

  Planprocessen kan behöva genomföras med utökat förfarande. Om planläggningen leder fram till ett beslut att anta en ny detaljplan är kommunens nuvarande bedömning att det kan ske inom 12-18 månader från start, med reservation för eventuella överklaganden av beslutet.

  Observera att ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida.

 • Begäran om planbesked kom in till kommunledningsförvaltningen 2020-05-04 och sökande är Ånge Fastighets & Industri AB genom vd Joakim Persson.

  Avsikten är att ändra befintlig stadsplan 2260-P84/0320/1 genom att ta bort A-område* från fastigheten Ovansjö 1:86, Alby skola, så att den kan försäljas. Samtidigt föreslås några nya användnings-bestämmelser: byggnad för kontor, byggnad för lager, industri eller hantverk,
  komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt). Se vidare i begäran om planbesked.
  * A-område = område för allmänt ändamål.

  Yttranden och sakupplysningar från bygg- och miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen bifogas senare.

  Planprocessen bedöms kunna genomföras med standardförfarande. Om planläggningen leder fram till ett beslut att anta en ny detaljplan är kommunens nuvarande bedömning att det kan ske inom 6 månader från start, med reservation för eventuella överklaganden av beslutet.

  Observera att ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida.

  Bilagor

 • Under punkt 2.19 Undertecknande av handlingar står att skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreterare.

  Förslaget består av att sekreterare byts ut mot förvaltningschef i reglementet.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige beslutade den 27 april, § 28, att kommunstyrelsen ska lämna en förenklad ekonomisk Tertial 1 rapport till kommunfullmäktige i juni. Uppföljning av mål och internkontroll kommer att tidigast göras i samband med delårsrapport 2020.

  Det ekonomiska läget är svårt att bedöma utifrån pågående Covid -19 pandemi. Kommunen har extrakostnader kopplade till pandemin och prognosen är att pandemin kommer att innebära ytterligare kostnader och minskade intäkter. Det är osäkert hur mycket av dessa extrakostnader som staten kommer att kompensera för.

  Störst påverkan idag har pandemin på socialnämndens verksamhet och ekonomi. Prognosen 2020 för socialnämnden är ett underskott, jämfört med budget, på minst 5 miljoner kronor.

  I den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och regioner, SKR, bedöms skatteintäkterna 2019 och 2020 bli cirka 17 miljoner kronor lägre än budgeterat. Riksdagen förväntas ta beslut om extrapengar till kommunen på 19 miljoner kr. Av de 19 miljonerna är 14 kopplade till pågående Covid -19 pandemi.

  Större delen av investeringsprojektet, nytt reningsverk, kommer att göras under 2021 så investeringarna 2020 beräknas bli 44 miljoner kronor lägre än budgeterat.

  Investeringsprojektet ny pendelparkering gjordes klar under 2019 så den investeringen kan tas bort 2020.

 • Under 2020 planerar Ångefallen Kraft att göra investeringar för cirka 4 mkr i Hermanboda kraftverk. För att klara bolagets likviditet behöver bolaget låna pengar. Enligt det avtal som finns så är det ägarna, Fortum och Ånge kommun, som ska låna ut de pengar bolaget behöver.

  Ångefallen Kraft AB bedömer att de behöver låna totalt 3 miljoner kronor till investeringen.

  Bilagor

 • Kommunens resultat 2019 är ett underskott på 1 982 419 kronor vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 308 000 kronor och 2018 års motsvarande resultat som var 1 611 000 kronor.

  Resultatet för kommunkoncernen är ett underskott på 3 180 419 kronor.

  Ett av de två finansiella målen är uppfyllda 2019, kommunens soliditet har förbättrats från -6,8 % till –5,3 %. Kommunkoncernens soliditet har förbättrats från -1,6 % till -0,7 %.

  Två av de fyra verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat är av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning är uppfyllda. Detta leder till bedömningen att kommunen inte uppnår god ekonomisk hushållning 2019 ur ett verksamhetsperspektiv.

  Ånge Energi AB har uppnått de tre mål som kommunfullmäktige beslutat om för 2019 och Ånge Fastighet & Industri AB, ÅFA, har nått fyra av sju mål.

  I balansräkningen finns aktierna i Ånge Fallen Kraft AB med till ett värde av 9 miljoner kronor, marknadsvärdet bedöms vara betydligt högre. Aktierna i Ånge Energi till ett värde av 6 miljoner kronor, bolagets egna kapital var 7,4 miljoner kronor vid årsskiftet. Aktierna i ÅFA finns med till ett värde av 14 miljoner kronor, ÅFA:s egna kapital var 40,6 miljoner kronor vid årsskiftet.

  2019 års aktiverade investeringar (netto) är 23 930 000 kronor. 2019 års avskrivningar är 19 444 258 kronor.

  Tidigare beslut
  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 mars 2020, § 22 om fortsatt beredning av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 7 april.
  Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 47 om fortsatt beredning av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj.

 • Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 att kommunstyrelsen ska lämna förslag till preliminär budget 2021 med ekonomisk plan 2022 - 2023 till kommunfullmäktige i juni och att kommunstyrelsen lämnar slutligt budgetförslag med förslag till skattesats under hösten 2020.

  På grund av rådande Covid -19 pandemi råder stor osäkerhet kring hur stora skatteintäkterna kommer att bli 2020 och de närmaste åren framåt. Pandemin innebär även extrakostnader som inte finns budgeterade och är svåra att beräkna. Staten har vidtagit åtgärder för att mildra konsekvenserna av pandemin för bland annat kommuner och regioner. Förutom extra generella statsbidrag till kommuner och regioner kommer staten att ersätta för sjuklönekostnaderna under minst två månader och minska de sociala avgifterna under mars till juni.

  Sveriges kommuner och regioner, SKR, har lämnat en skatteunderlagsprognos 29 april. Enligt prognosen beräknas skatteunderlagstillväxten i landet bli betydligt lägre än tidigare beräkningar vilket innebär att kommunens skatteintäkter blir lägre.

  Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige varje år upprätta en budget för nästa kalenderår, som ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under verksamhetsåret.

  Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Mål, prioriterade aktiviteter och ekonomiska ramar för de olika nämnderna och kommunstyrelsen ska fastställas av kommunfullmäktige i juni, och eventuella ramjusteringar beslutas i november.

  Dokumentet Mål och prioriteringar, Budget 2021, Ekonomisk plan 2022–2023 tas fram för att fungera som ett samlande dokument som ger en helhetsbild och underlättar arbetet i styrelse och nämnder under aktuell period. Dokumentet belyser kommunens strategi och inriktning, aktuell samhällsutveckling och ekonomiska förutsättningar sett ur Ånge kommuns perspektiv.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av ansvarig handläggare i kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsens protokoll från den 8 oktober 2019 gås igenom för eventuell uppföljning av beslut.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.