Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

   

  Från och med 29 september har Folkhälsomyndigheten inte föreskrifter, råd eller andra rekommendationer som begränsar antalet deltagare på olika sammankomster. Utbildningsnämndens sammanträder på plats på kommunkontoret i Ånge.

   

  Ordförande informerar även om rådande rutiner och regler kring anmälan av jäv eller intressekonflikt.

 • Uppföljning av nämndens ekonomi.

   

  Nämnden har tagit del av ekonomisk rapportering till och med oktober.

  I november är resultatet med beslutad budgetram -4,1 miljoner kr. Nämndens prognos för helåret 2021 står ändå fast vid ca - 5 mkr, varav ca 3 miljoner som nämnden tidigare äskat tilläggsbudget för.

   

  Orsakerna till underskottet är sedan början av året kända,

  • utökning med två nya program på Bobergsgymnasiet och start av grupp för elever med stor frånvaro.
  • mottagande av åk 6 i låg och mellanstadieskolorna medför kostnader utöver budget, vilket kommunstyrelsen ger förlustgaranti på 900 000 kr för.
  • interkommunal ersättning (IKE) till elever i grundskolor i andra kommuner ökade under hösten. 
 • Revisorernas årliga besök i nämnden. Vid besöket vill de diskutera bland annat följande frågor med nämnden.

   

  1. Verksamhetsmål – vilka kommer att uppnås respektive inte samt vilka åtgärder är vidtagna för att öka måluppfyllnaden. 

  Mål i åk 9 behörighet för gymnasiet, nås inte, men något ökade meritvärden syns för årskursen. Handlingsplaner för att nå högre kunskapsresultat har satts in både i verksamheten och i nämnden för förbättrat huvudmannaskap, bland annat med förbättrad rapportering för att göra analyser.

  Utbildningsinsatser för nämnden med fokus på huvudmannaskap och likvärdig skola pågår. Förvaltning har stärkts upp med en utvecklingsledare till för att ge förutsättningar för ett fortsatt utvecklingsarbete. Skolanalys från SKR beställs. Målet är att ge eleverna stöd för att uppnå kunskapsmål. Fokus på det kompensatoriska uppdraget är viktigt för att alla elever ska få möjlighet att lyckas. 

  Samordningsinitiativet Kraftsamling grundskola med gemensamma insatser för barn och unga har startat med politiker och tjänstemän från alla nämnder och förvaltningar. Möjligheter för barnen att lyckas har en större bild än skolan, även vårdnadshavare och samhället i övrigt behöver engageras. Även projektet Nära vård griper in i skolans förutsättningar och barnens utveckling. Arbete kring "tidiga insatser" och projekt med socialnämnden kring mental hälsa i skolans lägre klasser pågår.  

  Målet trygghet ser bättre ut än innan i delårsrapporten. Inför årsredovisning kommer även LUPP-undersökningens resultat att beaktas.

   

  2. Ekonomi – information om prognos för helåret, kommentarer till eventuella avvikelser och vidtagna åtgärder. 
  Nämnden lyfter sitt beslut i punkten Uppföljning av ekonomi som svar.

   

  3. Intern kontroll – information om riskanalys och vilka områden som har valts ut för uppföljning. 

  Nämnden tog del av riskinventering och gjorde riskbedömning inför beslut om internkontrollpunkter. 
  Kontrollpunkter med kommentarer:

  - Kompetensförsörjning, fortsatt en utmaning, 

  - Följder av covid-19: en trött organisation i pandemins spår. Nämnden fattade några beslut för att underlätta  för organisationen, bland annat beslut pm "15 timmars barnen i förskolan" och delegation av beslutanderätt om distansundervisning.

  - Referenstagning, ingen avvikelse

  - Personuppgifter, ingen avvikelse

  - Sjukfrånvaro, stor frånvaro i skolorna, både elever och personal.

  - Nämndens punkt, uppföljning av huvudmannens ansvar. Mindre avvikelse pga att all rapportering enligt årsklockan inte gjorts. 

  - Ökade kostnader interkommunal ersättning, mindre avvikelse
   

  4. Vikande elevunderlag – hur påverkar det verksamheten? Hur ser det ut inför hösten 2021 och prognos för kommande år? 

  Kommunen har ökande elevunderlag just nu. Antalet barn ökar och ligger kring 90 barn per år sedan några år tillbaka. Fler födda barn, men även inflyttade barn, även utomlands ifrån. Att tillhandahålla förskoleplatser, främst i östra delen av kommunen, är en utmaning just nu. Lösningar söks. 
   

   

  5. Resultaten i skolan – kommentarer till utfallet för läsåret 2020/21. 
  se ovanför
   

  6. Hur har covid påverkat verksamheten? Vilket behov av extra åtgärder krävs för att komma ikapp? 

  Skolresultaten ökade inte generellt i skolan i Ånge. Bobergsgymnasiet lyckades ändå väl, med stor andel godkända studenter.

  Stort personalbortfall i skolorna, sjukfrånvaro och vab.

  Distansundervisningen startade ganska oförberedd, från en dag till nästa. Lärare hjälpte varandra att klara av undervisningen på distans. Stor kollegial samordning för att lösa situationen på skolenheterna. Personal  flyttade också mellan skolor, alla ställde upp där behov fanns. Lunch till eleverna var en utmaning. 

  Utvärderingar bland eleverna visar att några elever klarade sig bättre i distansundervisningen, andra klarade sig sämre. Det sociala sammanhanget är viktigt. Elever kunde komma till skolan om behov fanns.  Kommunikations- och informationsinsatser har även varit utmaning.

   

  7. Vilka risker ser nämnden för verksamheten på kort och lång sikt? 

  På lång sikt, ändamålsenliga skollokaler, efter aktuellt behov och med beredskap för förändringar. Kort sikt brist på lokaler för förskola.

  Kompetensförsörjning är en utmaning på både kort och lång sikt.

  Tilldelning av resurser efter behov är en utmaning.

 • Förvaltningen presenterar förslag till prioriterade aktiviteter för att nå utbildningsnämndens mål 2022.

   

   

 • Beslut om internkontrollplan 2022 ska fattas vid nämndens möte i december.

   

  Till mötet i november skickas nu gällande internkontrollplan 2021 och Risk- och väsentlighetsanalys till nämndens ledamöter för att starta processen inför beslut om ny internkontrollplan.

 • Resultat för årlig uppföljning av arbetsmiljöarbete inom utbildningsförvaltningen, Ånge kommun. Sammanställningen av resultatet (bifogat) har arbetats in i en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet. I handlingsplanen framgå när åtgärderna ska vara genomförda samt vem som är ansvarig för genomförandet.

  Bifogat tjänsteskrivelsen:

  • Resultatet av den årliga uppföljningen för utbildningsförvaltningen.
  • Rutin för den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Handlingsplan för arbetsmijöarbete för utbildningsförvaltningen

   

  Resultatet av den årliga uppföljningen och Rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet delges nämnden. 

   

  Nämnden ska godkänna Handlingsplan för årlig uppföljning av arbetsmiljöarbete.

 • Redovisning till nämnden av det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheterna.

   

  Redovisningar i november:

  Klassavcheckningar

  Incidenter, redovisas i december.

  Biblioteksplanen (skolbiblioteken), redovisas i december

   

 • Aktuell information från utbildningsnämndens verksamhet.

   

  Utbildningsnämnden besöker Bobergsgymnasiets "Öppet hus" kl 11.15 - 13.00, inklusive lunchpaus. Rektor Per Håkansson visar gymnasiets verksamhet.

   

  Skriftlig redovisning av:

  • Covid – vaccinationer
  • Kraftsamling grundskolan
  • Info om förskolebyn
  • Lovskola, information
 • För att ge nämnderna och kommunstyrelsen goda planeringsförutsättningar planerar kommunfullmäktige sina sammanträden som nämnderna och kommunstyrelsen har att förhålla sig till.

  Följande sammanträdesdagar för utbildningsnämnden föreslås. Förslaget innebär för 2022 innebär ingen större förändring från 2021, utan bara datumjusteringar.

 • Utifrån revisionsrapporten "Grundskolans måluppfyllelse" och ett beslut i kommunfullmäktige 2021-02-22 § 6 har nämnden antagit en handlingsplan i fem punkter, 2021-04-14 § 51.

   

  Nämndens handlingsplan för huvudmannaskap

  1. Revidera det systematiska kvalitetsarbetet i årshjulet, renodla och förtydliga, under 2021 och sedan fortlöpande.
  2. Enhetlig rapportering som underlag för analys och åtgärder, under 2021 och sedan fortlöpande
  3. Budgetprocessen med ramfördelning i kommunen och resurstilldelningsmodellen i nämnden ses över för att säkerställa likvärdig skola för alla elever, under 2021.
  4. Utvecklingsöverenskommelser med rektorer utvecklas att ske två gånger per år.
  5. Utbildning för nämnden gällande huvudmannaskapet, två ggr/mandatperiod.

   

  Ordförande återkopplar om aktuella insatser /utbildningar som kopplar till handlingsplanen. 

   

  Förslag till beslut vid sammanträdet:

  Lina Lindman (VF) yrkar på att nämndens senaste beslut, att handlingsplanen ska utökas, lyfts på nästa möte och att beslutet verkställs. (2021-10-13  § 100 punkt 2)

   

  Ajournering under handläggning av ärendet, 10 minuter.

   

  Nämnden enas om att ta ställning till yrkandet på nästa nämnd.

   

 • Utifrån inkommen skrivelse har förvaltningen undersökt kostnaderna förenade med att initialt erbjuda eleverna vid Bobergsgymnasiet gratis mensskydd.

   

  Beslutsförslag under mötet:

  Lina Lindman (VF) ställer sig positiv till förslaget men yrkar på att nämnden lämnar beslut i frågan till verksamheten. Lina anser inte att nämnden ska detaljstyra.

   

  Ajournering under handläggning av ärendet, 10 min.

   

  Ordförande föreslår en ny beslutsformulering där förvaltningen får i uppdrag att införa mensskyddsautomat. Lina Lindman föreslår att startkostnaden för införandet bekostas centralt av nämnden.

   

  Nämnden enas om ett gemensamt beslut.

 • Förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om inrättande av logoped inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.

  Förslag till beslut: (i skrivelse)

  1.       Ge förvaltningen uppdrag rekrytera en logoped så snart som möjligt för att stärka upp arbetet med barn och ungas språkutveckling.

  2.      Arbeta in kostnaden i kommande budgetprocess 2023 och lyfta in den i behovsbudgeten 2022.

   

  Förslag till beslut på sammanträdet

  Lina Lindman (VF), Carl-Olof Svensson (KD) och Tony Jensén (SD) yrkar att frågan skickas vidare till kommunstyrelsen för beslut om utökad ram. Om inte kommunstyrelsen ger bifall ska en risk och konsekvensanalys genomföras.

   

  Ordförande Mikael Johansson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

   

  Beslutsgång:

  Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner genom handuppräckning att nämnden bifaller ordförandes förslag, att ärendet ska avgöras idag, enligt liggande förslag.

   

  Ajournering under handläggningen av ärendet 5 + 5 minuter.

   

  Protokollsanteckning från VF, KD och SD:

  Vi är mycket positiva till att anställa en logoped, men inom ram är det inte en politisk fråga att säga vilken specialistkompetens vi ska anställa.  Krävs utökad ram så måste vi få den först innan vi beslutar att göra av med pengarna. 

  Får vi inte utökad ram så måste vi ha en risk- och konsekvensanalys som visar vad vi kan minska inom befintlig verksamhet innan vi kan fatta ett välgrundat beslut.

 • KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en fördjupad granskning avseende uppföljning av införande av dataskyddsförordningen. Revisionen önskar att kommunstyrelsen och granskade nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten. Svar önskas senast 17 december 2021.

   

  Förvaltningen redogör för aktuellt läge kring arbete enligt dataskyddsförordningen.

 • Kommunen har ansvar för unga 16-19 år som inte går ett nationellt program på gymnasiet. Det kallas kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och omfattar ungdomar som är folkbokförda i kommunen. I Ånge har Utvecklingsenheten ansvar för att följa upp om den unga av någon anledning valt bort gymnasieskolan och i dagsläget inte har någon sysselsättning. Målet med uppföljningen är att motivera till återgång till studier.

   

  Nämnden tar del av redovisning av kommunalt aktivitetsansvar oktober 2021.

 • Utbildningsnämnden gör en uppföljning av de beslut som nämnden tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.

   

 • Rapport från ledamöter och ersättare.

   

  Helena Elfvén har deltagit i skolråd med Ljungaskolan. Frågor som lyftes var hur trångbodda de är i skolan, viss personalbrist och svårt att ersätta vid frånvaro. Lärarbehörigheten är hög i skolan. Biblioteket är man mycket nöjd med. 

   

  Lina Lindman och Eva-Lena Årmyr har gjort verksamhetsbesök på  Ljungaskolan och bekräftar trångboddheten. Varmt i lokalerna när solen ligger på. Frågan om solskydd har ställts till fastighetsägaren, utan åtgärd hittills.

   

  Mikael Johansson deltog i skolpresidium vuxenutbildning i länet. Intressant information delgavs deltagarna. 

   

  Skolinspektionsdagen, ett webbinar där flera av nämndens ledamöter deltog. Intressant information om framgångsfaktorer i utbildningen, där många av sakerna som lyfts redan pågår i Ånge kommun. 

 • Ledamöter och ersättare ställer frågor om utbildningsnämndens verksamhet.

   

  Fråga från nämnden i oktober:
  Carl Olof Svensson (KD) ställer en fråga om möjlighet att skolorna uppmärksammar Samordningsförbundets En vecka fri från våld (v 47). Kostnadsfria seminarier erbjuds.

  Skolchefen återkommer med svar vid nästa möte.

 • Inkomna handlingar och delegationsbeslut delges nämnden.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.