Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

  Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5: Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Uppföljning av nämndens ekonomi.

  Redovisning av nämndens ekonomi till och med maj 2020.

   

 • Det systematiska kvalitetsarbetet i skolor och förskolor följs upp av nämnden.

 • Aktuell information från verksamheterna.

  Bobergsgymnasiets rektor Per Håkanson besöker nämnden

  Corona
  Närvaro
  Rekryteringar
  Regional vuxenutbildning
  Förskolebyn
  Modersmålsundervisning och studiehandledning
  Betygen
  Biblioteksplan

   

 • Per Håkansson, rektor Bobergsgymnasiet, har inkommit med en skrivelse och förslag på möjlig förändring/utökning av programstrukturen vid Bobergsgymnasiet.

  Under ett antal år har Bobergsgymnasiet tagit emot hälften av de elever som är boende i kommunen (till nästa år är det 45%). Hög andel av skolpengen går till andra kommuner och fristående aktörer.

  Ett led i att göra skolan attraktiv är att bjuda in olika idrottsföreningar att bli en del av skolans utveckling. Tanken är att via idrotten locka elever att vilja läsa ett program på skolan. Kombinationen idrott och programutbud går hand i hand.

  Skolan har fört en diskussion om program som borde vara lämpliga för kommunen utifrån arbetsmarknad. Utifrån detta har skolan tittat vidare på Fordonsprogrammet, Bygg och anläggningsprogrammet och Musik Estetprogrammet.

  Underlaget beräknar ekonomi, lokal samt riskbedömning. Se bifogat underlag.

 • Information från antagningsnämndens möte den 2020-06-02.

 • Kommunen har ansvar för unga 16-19 år som inte går ett nationellt program på gymnasiet. Det kallas kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och omfattar ungdomar som är folkbokförda i kommunen. I Ånge har Utvecklingsenheten ansvar för att följa upp om den unga av någon anledning valt bort gymnasieskolan och i dagsläget inte har någon sysselsättning. Målet med uppföljningen är att motivera till återgång till studier.

  Redovisning av kommunalt aktivitetsansvar

 • Sollefteå kommun har beslutat att göra ändringar i ansökan om regional garanti för Naturbruksprogrammet, inriktning skog. Sollefteå kommun beslutade att göra dessa ändringar efter önskemål från Örnsköldsvik och Kramfors. Beslutet om ändringar är till fördel för övriga kommuner som ingår avtal om regional garanti.

  Ändringarna innebär att Sollefteå kommun höjer golvet i sin ansökan från 8-14 till 11-14.

 • Utbildningsnämnden har tidigare beslutat om att barn till vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga ska stanna hemma p.g.a. covid-19 och rådande situation. Beslutet fattades för att minska trycket på verksamheterna samt att klara av personalförsörjningen under en ansträngd tid där flera i personalen var frånvarande.

  Allmän förskola erbjuds under skolans läsårstider. Vårdnadshavare som har plats för sitt barn på förskolan och som arbetar under sommaren 2020 erbjuds plats. Vårdnadshavaren tar då kontakt med sin förskola för att komma överens om mottagande och schema.

 • 2019 gick vuxenutbildningen i Ånge kommun med ett underskott på 2,1 mkr. Detta trots återställning av ekonomiska medel och med en justering av befintlig budget. Under 2020 och inför 2021 har justeringar och anpassningar genomförts och verksamheten har lyckats kapa kostnader. Trots detta ser vi att vuxenutbildningen fortfarande är underfinansierad med 2,1 mkr inför 2021. Utifrån tilldelad budget står vuxenutbildningen nu inför ett vägval.

  Behovet av vuxenutbildning har ökat men tilldelad budget har minskat under åren. 2010 hade vuxenutbildningen en budget på 4,7 mkr och en genomströmning av 194 elever per helår. För 2019 var budget 3,7 mkr men med 375 elever per helår.

  Vägvalet består nu i att vuxenutbildningen inför 2021 antingen behöver ett tillskott i budget på 2,2 mkr för att hantera planerad form av utbildning (där anpassningar är inräknade) eller att tilldelad budget på 3,7 mkr kvarstår men med efterföljande konsekvenser. Kvarstår tilldelad budget behöver all vuxenutbildning ses över och anpassas. Det innebär att endast utbildning inom rätten till komvux erbjuds, kurser läggs ut och köps in av externa aktörer samt att yrkesutbildningarna försvinner. Detta medför konsekvenser på så sätt att våra vuxenelever ej får pedagogiskt stöd på plats och att Ånge kommun diskvalificeras från att söka nuvarande statsbidrag på 2 mkr. Ånge kommun kommer heller inte att ha möjlighet att delta i samarbeten i länet angående utveckling av vuxenutbildningen.

 • En elev från Ånge kommun går idag i Rätan. Kommande hösttermin kommer eleven att åka varje fredag till Svenstaviks skola för att ha Hkk, Moderna språk, Bi, Bild och Tk. Något som alla byskolor i Bergs kommun gör för inskolning och för att få bl.a. Hkk och språk. Detta gör att under nästa läsår behöver det finnas dubbla hjälpmedel och dessutom behöver lokaler anpassas i nya skolan. När eleven sedan slutar i Rätans skola inför åk 7 kommer de hjälpmedlen att kunna skickas vidare och nedmonteras till vissa delar. Föräldrarna är mycket tydliga med att det är Svenstaviks skola som eleven ska gå i, och inte i Ånge.

  Här är en enklare kostnadsberäkning gjord av Bergs kommun. Detta måste beslutas av nämnden då det är ytterligare anpassningar.

  Skenor och montering: 15 303 kr
  Motor: köpa 8 000 kr, alt. hyra motor 163 kr/månad
  Hyra duschsäng: 663 kr/månad
  Vilosäng: 334 kr/månad
  Madrass: köpa 1 000 kr
  Kostnad trapphissar x 2 ca 300 000 kr totalt
  Kostnad dörröppnare x 8 ca 120 000 kr totalt
   

   

 • Rapport från ledamöter och ersättare.

 • Utbildningsnämnden gör en uppföljning av de beslut som nämnden tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.

  §122 Programstruktur för Bobergsgymnasiet läsåret 2020-2021

   

 • Inkomna handlingar delges nämnden.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.