Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om

  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

 • Uppföljning av nämndens ekonomi till och med april 2021.

 • Tertialrapport 1 med uppföljning och prognos för ekonomi, mål och internkontroll för perioden januari – april 2021.

 • Aktuell information från utbildningsnämndens verksamhet.

   

  Information om situationen med covid-19

  Skolskjutsfrågor

  Övrig information

 • Redovisning till nämnden av det systematiska kvalitetsarbete i verksamheterna.

   

  Klassavcheckningar vårterminen 2021 redovisas.

 • Utbildningsnämnden ska anta en Plan för god måluppfyllelse och systematiskt kvalitetsarbete i skolan.

   

  Utbildningsförvaltningen har i samarbete med nämnden arbetat fram en ”Plan för god måluppfyllelse och systematiskt kvalitetsarbete” i nämndens verksamheter. Planen är dels resultat av ett sedan tidigare pågående arbete i förvaltningen, men också svar på revisionsrapporten Granskning av grundskolans måluppfyllelse (februari 2021).

   

  Utifrån revisionsrapporten och ett beslut i kommunfullmäktige 2021.02-22 § 6 har nämnden antagit en handlingsplan 2021-04-14 § 51.

  Nämndens handlingsplan för huvudmannaskap

  1. Revidera det systematiska kvalitetsarbetet i årshjulet, renodla och förtydliga, under 2021 och sedan fortlöpande

  2. Enhetlig rapportering som underlag för analys och åtgärder, under 2021 och sedan fortlöpande

  3. Budgetprocessen med ramfördelning i kommunen och resurstilldelningsmodellen i nämnden ses över för att säkerställa likvärdig skola för alla elever, under 2021.

  4. Utvecklingsöverenskommelser med rektorer utvecklas att ske två gånger per år.

  5. Utbildning för nämnden gällande huvudmannaskapet, två ggr/mandatperiod

  Handlingsplanen för nämndens arbete utvärderas och uppdateras löpande.

   

  ”Plan för god måluppfyllelse och systematiskt kvalitetsarbete” och nämndens ”Handlingsplan för huvudmannaskap” samverkar och beskriver hur Ånge kommuns verksamheter ska arbeta för god måluppfyllelse och goda kunskapsresultat. Samverkan ska ske på samtliga nivåer med syfte att skapa likvärdig utbildning och tillgängliga lärmiljöer för alla våra barn och elever i Ånge kommun. Planen är ett levande dokument som fortlöpande revideras. Planen syftar till att beskriva och förtydliga ansvarsområden samt beskriva pågående och planerade åtgärder.

   

  Tidigare beslut

  Kommunfullmäktige 2021-02-22 § 96 Dnr ks 21/71.

  Utbildningsnämnden 2021-03-17 § 36 Dnr utb 21/18

  Utbildningsnämnden 2021-04-14 § 51 Dnr utb 21/18

  Bilagor

 • Kommunrevisionen har lämnat rapport om granskning av grundskolans måluppfyllelse.

  Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att utbildningsnämnden tar ansvar för styrningen av grundskolan, men att det finns brister.

   

  Nämnden har tagit del av rapporten och lämnar följande förslag till svar på synpunkterna:

   

  Mot bakgrund av granskningen bedömer revisorerna att utbildningsnämnden: Utbildningsnämndens förslag till svar:

  • ska tillse att alla elever i behov av särskilt stöd får det
   Svar:
    
  • bör säkerställa att resurser avsätts och fördelas så att eleverna vid varje skolenhet ges likvärdiga förutsättningar att uppnå målen för utbildningen.
   Svar:
  • bör följa upp att eleverna uppnår kunskapskraven i alla ämnen
   Svar:
    
  • bör ta ett större ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå till exempel genom att följa upp och utvärdera särskilt utvalda områden. Det kan till exempel handla om uppföljning av rektors förutsättningar att leda det pedagogiska arbetet, elevhälsans förutsättningar att arbeta främjande och hälsofrämjande och om förutsättningar som ges är likvärdiga vid kommunens skolenheter.
   Svar:

   

  Dessutom har:

  Utbildningsnämnden har 2021-04-14 §51 antagit en handlingsplan för att förbättra sitt huvudmannaskap i fem punkter:

  1. Revidera det systematiska kvalitetsarbetet i årshjulet, renodla och förtydliga, under 2021 och sedan fortlöpande
  2. Enhetlig rapportering som underlag för analys och åtgärder, under 2021 och sedan fortlöpande
  3. Budgetprocessen med ramfördelning i kommunen och resurstilldelningsmodellen i nämnden ses över för att säkerställa likvärdig skola för alla elever, under 2021.
  4. Utvecklingsöverenskommelser med rektorer utvecklas att ske två gånger per år.
  5. Utbildning för nämnden gällande huvudmannaskapet, två ggr/mandatperiod

  Handlingsplanen för nämndens arbete utvärderas och uppdateras löpande.

  Nämnden och förvaltningen har arbetat fram Plan för god måluppfyllelse och systematiskt kvalitetsarbete.

  Kommunfullmäktige följer arbetet med grundskolans måluppfyllelse utifrån ett uppdrag som delades ut till utbildningsnämndens ordförande 2021-02-22 §6.

  Bilagor

 • Kommunrevisorerna har lämnat rapporten Grundläggande granskning av Utbildningsnämnden 2020. Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

   

  Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämnden behöver se över arbetet med styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål och vidta åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans. De bedömer även att nämnden behöver förstärka arbetet med intern kontroll.

  Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna utbildningsnämnden:

  • att se över styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål
  • att alltid upprätta en handlingsplan när underskott prognostiseras
  • att se över arbetet med intern kontroll

  Bilagor

 • Kommunen har ansvar för unga 16-19 år som inte går ett nationellt program på gymnasiet. Det kallas kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och omfattar ungdomar som är folkbokförda i kommunen. I Ånge har Utvecklingsenheten ansvar för att följa upp om den unga av någon anledning valt bort gymnasieskolan och i dagsläget inte har någon sysselsättning. Målet med uppföljningen är att motivera till återgång till studier.

  Redovisning av kommunalt aktivitetsansvar i december 2020 och januari 2021.

 • Utbildningsnämnden gör en uppföljning av de beslut som nämnden tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.

   

  Inget ärende följs upp denna gång.

   

 • Rapport från ledamöter och ersättare.

 • Ledamöter och ersättare ställer frågor om utbildningsnämndens verksamhet.

   

  Fråga från förra mötet om restriktioner i skolbussarna till följd av pandemin besvaras.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.