Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.


   

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om

  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

 • Uppföljning av nämndens ekonomi.

 • Redovisning till nämnden av det systematiska kvalitetsarbete i verksamheterna.

   

  Redovisning av 

  • frånvaro för åk 6-9
  • behörighet till gymnasieskolan
 • Aktuell information från utbildningsnämndens verksamhet.

  Rapport om organisationsförändring

  Rapport om lokaler, Minervaskolan

  Information om antal barn för förskola kommande år

  Rapport om gymnasieantagning (skriftlig rapport), Per Håkansson, rektor

  Information om skolgårdslärare, Lena Bjelkström, rektor. Kl 13.00.

 • I februari 2021 fick samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges presidium en remiss ”Ramverk för politisk organisation”.

   

  Utifrån de inkomna remissvaren beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra till kommunchef att till kommunfullmäktiges sammanträde 25 oktober presentera underlag för beslut som möjliggör en förändrad politisk och förvaltningsorganisation från och med 2023-01-01.

   

  Kommunens nämnder har specialistkompetens inom sina verksamhetsområden, därför är det viktigt att nämnderna involveras tidigt och belyser förslaget från sina områden och kunskap. Svar på remissen är senast 2021-06-25.

   

  Frågor att besvara:

  * Finns det speciallagstiftning för din nämnd som kan påverka den föreslagna organisationen

  * Finns det för din nämnd verksamhetskritiska specialområden som kan påverka den föreslagna organisationen

  *Övriga viktiga medskick

   

  Bilagor

 • Utbildningsnämnden gör en uppföljning av de beslut som nämnden tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.

   

  Beslut från 9 december 2021 § 135 "Förebyggande arbete bland barn och unga" följs upp:

  1. Utbildningsnämnden fastställer arbetsgruppens förslag kring förebyggande arbete bland barn och unga. 
    
  2. Uppmana kommunstyrelsen att genomföra LUPP 2021.

   

   

   

  Bilagor

 • Kommunen har ansvar för unga 16-19 år som inte går ett nationellt program på gymnasiet. Det kallas kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och omfattar ungdomar som är folkbokförda i kommunen. I Ånge har Utvecklingsenheten ansvar för att följa upp om den unga av någon anledning valt bort gymnasieskolan och i dagsläget inte har någon sysselsättning. Målet med uppföljningen är att motivera till återgång till studier.

  Redovisning av kommunalt aktivitetsansvar i maj 2021.

 • Rapport från ledamöter och ersättare.

 • Ledamöter och ersättare ställer frågor om utbildningsnämndens verksamhet.

 • Utbildningsnämnden delges handlingar och delegationsbeslut.

 • Utifrån revisionsrapporten "Grundskolans måluppfyllelse" och ett beslut i kommunfullmäktige 2021-02-22 § 6 har nämnden antagit en handlingsplanför huvudmannaskap i fem punkter, 2021-04-14 § 51.

  Nämndens handlingsplan för huvudmannaskap

  1. Revidera det systematiska kvalitetsarbetet i årshjulet, renodla och förtydliga, under 2021 och sedan fortlöpande.
  2. Enhetlig rapportering som underlag för analys och åtgärder, under 2021 och sedan fortlöpande
  3. Budgetprocessen med ramfördelning i kommunen och resurstilldelningsmodellen i nämnden ses över för att säkerställa likvärdig skola för alla elever, under 2021.
  4. Utvecklingsöverenskommelser med rektorer utvecklas att ske två gånger per år.
  5. Utbildning för nämnden gällande huvudmannaskapet, två ggr/mandatperiod.

   

  Vid dagens möte arbetar nämnden med det systematiska kvalitetsarbetet i årsklockan.

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.