Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

  Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5:
  Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Uppföljning av nämndens ekonomi.

  Redovisning av nämndens ekonomi till och med oktober 2020.

 • Förslag till prioriterade aktiviteter för att nå nämndens mål 2021 presenteras.

   

  Tidigare beslut:
  2020-09-16 §80
  Mål och prioriteringar, Budget 2021 (UTB 20/72)
  Beslut
  Utbildningsnämnden antar följande mål för 2021.
  1. Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka.
  2. Fler elever ska känna sig trygga i skolan.
  3. Fortsätta arbeta med tidiga samordnade insatser i samverkan med socialtjänsten


  Tidplan för höstens budgetarbete:
  Nämnderna tar beslut om förslag till verksamhetsmål för 2021
  - Kommunstyrelsen 8 september
  - Tekniska nämnden, 17 september
  - Utbildningsnämnden, 16 september
  - Socialnämnden, 24 september

  13 oktober: Presidiedag – budgetdag, nämnderna överlämnar förslag till budget till kommunstyrelsen. Förslaget innehåller förslag till åtgärder som kan vidtas beroende på hur stort respektive nämnds ekonomiska utrymme blir.
  19 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott, extra sammanträde.
  26 oktober: Extra sammanträde i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om förslag till finansiella mål, verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning, förslag till resultat- balans- och kassaflödesbudget, förslag till ramfördelning, investeringsbudget och skattesats.
  30 november: Kommunfullmäktige beslutar om Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022-2023

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän. Belopp ska fastställas för elever 2020, BA programmet vid Praktiska Sverige AB, Box 213, 101 24 Stockholm.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2020.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.


  Riksprislistan tillämpas om:
  • aktuellt gymnasieprogram inte finns i någon av samverkansområdets kommuner
  • eller att friskolan är belägen utanför samverkansområdet och hemkommunen inte har programmet

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän. Belopp ska fastställas för elever 2020, HV programmet vid Storsjögymnasiet Honesta Skolutveckling AB, Kaserngatan 13, 83132 Östersund.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2020.
  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Riksprislistan tillämpas om:
  • aktuellt gymnasieprogram inte finns i någon av samverkansområdets kommuner
  • friskolan är belägen utanför samverkansområdet och hemkommunen inte har programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän. Belopp ska fastställas för elever 2020, Ha programmet vid
  ThorenGruppen AB, Järnvägsallén 24, 903 28 Umeå.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2020.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.
  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor.

  Lägeskommunens pris:
  Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.

  Medelvärde i samverkansområdet:
  Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.

 • Kommunrevisorerna besöker utbildningsnämnden som ett led i den grundläggande granskningen av nämndens verksamhet 2020.

  Revisorerna medverkar via Teams.

  Följande frågor önskar revisorerna prata om med nämnden.

  • Verksamhetsmål – utfall och vilka åtgärder vidtas för att klara samtliga mål

  • Ekonomi – utfall/prognos samt eventuella åtgärder för att nå en ekonomi i balans
    -Kommentarer till kommande års budgetar och ev konsekvensbedömning

  • Internkontroll – plan för uppföljning av intern kontroll och resultat av genomförd uppföljning

  • Hur ser nämnden på utvecklingen av skolorna – har det tillkommit några nya faktorer sedan den senaste utredningen som påverkar (revisionen har bl a noterat resultat från radonmätningar)

  • Hur har Covid 19 – påverkat verksamheten? Hur fungerade beredskapen? Vilka lärdomar drar nämnden och hur har arbetet utvärderas?

  • (Övriga) Väsentliga händelser

  • Bedömning av risker

 • Det systematiska kvalitetsarbetet i skolor och förskolor följs upp av nämnden.
   

  I november redovisas

  • Klassavcheckning - måluppfyllelse

  • Rapport från "Lilla gruppen"

  • Antal elever i grundskolan hos andra huvudmän

  • Incidentrapport

 • Aktuell information från nämndes verksamheter.

  Information från rektor Eva-Lena Årmyr, Minervaskolan kl 13.15

  Biblioteksplan

  Information om gemensamma Samarbetsrutiner mellan skola och socialtjänst.

  Information om speciella undervisningsgrupper (lilla gruppen) i skolorna.


   

 • Kommunen har ansvar för unga 16-19 år som inte går ett nationellt program på gymnasiet. Det kallas kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och omfattar ungdomar som är folkbokförda i kommunen. I Ånge har Utvecklingsenheten ansvar för att följa upp om den unga av någon anledning valt bort gymnasieskolan och i dagsläget inte har någon sysselsättning. Målet med uppföljningen är att motivera till återgång till studier.

   Kjell Grip, projektledare på Utvecklingsenheten har ansvar för uppföljningen av det kommunala aktivitetsansvaret och informerar nämnden.

 • Förslag till sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2021. Onsdagar i mitten av månaden, utom januari och augusti som är sammanträdesfria månader.

  Onsdagar
  17 februari
  17 mars
  14 april
  19 maj
  16 juni

  15 september
  13 oktober
  17 november
  15 december

 • Utbildningsnämndens ledamöter fungerar som kontaktombud i nämndens verksamheter och deltar i samverkansträffar på de olika enheterna.

  Komplettering av kontaktombud till förskolor och skolor ska göras.

 • Beslut från april 2020 är i tur att följa upp.

  Nämndens beredning finner att det inte finns några beslut att följa upp denna gång.

 • Rapport från ledamöter och ersättare.

 • Ledamöter och ersättare ställer frågor om utbildningsnämndens verksamhet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.