Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

   

  Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5: Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om

  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

 • Uppföljning av nämndens ekonomi.

 • Skolverket har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021.

   

  Utifrån Skolverkets regleringsbrev ska Skolverket betala ut högst 1 000 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i skolväsendet. 1000 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen.

   

  Utbildningsförvaltningen föreslår fördelning av Ånge kommuns del av skolmiljarden, 766 tkr.

 • Utbildningsnämnden ska besluta om investeringsbudget 2022 – 2026.

 • Nämnden ska föreslå budget för 2022 utifrån kommunfullmäktiges ramförslag från november 2020.

   

   

  Tidplan för budgetarbetet inför 2022

  Förutsättningar för 2022-2024 tas fram av ekonomienheten under april.

  Nämnderna föreslår budget och redogör för konsekvenser enligt ramar för 2022 från kommunfullmäktige i november 2020.

  Presidie 7 maj, förutsättningarna presenteras och nämnder och bolag presenterar sin verksamhet utifrån gällande beslut om ramar för 2022.

  Beslut om finansiering, ramar, resultat- balans- och kassaflödesbudget samt mål (?)

  KSAU: 11 maj

  KS: 25 maj

  KF: 14 juni

  Styrelse och nämnder beslutar om mål för 2022 under hösten.

 • Redovisning till nämnden av det systematiska kvalitetsarbete i verksamheterna.

   

  Från mars redovisas:

  Skolornas delårsredovisningar

  Frånvaro ht 2020

  Komplettering av analysarbete ht 2020, Minervaskolan

  Betygsdiagram åk 9

  Incidenter

   

  April, redovisning av klassavcheckningar flyttas till maj.

   

   

 • Aktuell information från utbildningsnämndens verksamhet.

   

  Information från verksamheten. 

  Information om Ångemodellen, projektledare Kjell Grip, kl 11.40-12.00.

  Information om Alby förskola, rektor Marie Nelhagen, kl 13.00-13.20

 • Utbildningsnämnden gör en uppföljning av de beslut som nämnden tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.

   

  Inriktningsbeslut för bygge av förskola följs upp från 5 oktober 2020.

 • Elev på gymnasiet har lämnat ett förslag om att tillhandahålla gratis mensskydd för elever på gymnasiet till skolchefen.

   

  Eleven säger att ”skolgången hade blivit tryggare, bättre och modernare om vi på skolan införde gratis mensskydd under skoltimmarna”. Och att ”det hade varit superroligt om du/ni diskuterade om detta och tog upp denna fråga, för en modernare framtid och skolgång.”

  Bilagor

 • Rapport från ledamöter och ersättare.

 • Ledamöter och ersättare ställer frågor om utbildningsnämndens verksamhet.

 • Utbildningsnämnden ska öka måluppfyllelsen i skolan, ett uppdrag från kommunfullmäktige utifrån en revisionsrapport om grundskolans måluppfyllelse.

   

  Nämnden ska förbättra sitt huvudmannaansvar för att komma tillrätta med den i revisionsrapporten redovisade nedåtgående trenden i studieresultaten. 

   

  Ett arbete pågår i förvaltningen med åtgärder för att höja elevernas  studieresultat och måluppfyllelse. Nämnden har enats om  följande områden att förbättra för att utöva gott huvudmannaskap (utbildningsnämnden 2021-03-17 § 36)


  1. Revidera det systematiska kvalitetsarbetet i årshjulet, renodla och förtydliga
  2. Enhetlig rapportering som underlag för analys och åtgärder
  3. Budgetprocessen med ramfördelning i kommunen och resurstilldelningsmodellen i
  nämnden ses över för att säkerställa likvärdig skola för alla elever
  4. Utvecklingsöverenskommelser med rektorer utvecklas att ske två gånger per år
  5. Utbildning för nämnden gällande huvudmannaskapet

   

  Nämnden fortsätter arbetet som påbörjades vid nämndens förra möte.

   

  Tidigare beslut

  Kommunfullmäktige 2021-02-22 § 96 Dnr ks 21/71.

  Utbildningsnämnden 2021-03-17 § 36 Dnr utb 21/18

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.