Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.
  Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5:
  Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

   

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Uppföljning av nämndens ekonomi.

  Redovisning av nämndens ekonomi till och med september 2020.

   

  Ekonom Catharina Norberg

  2021, utifrån behov från samtliga nämnder ca -20 mkr

  Önskat Resultatmål för kommunen + 3 mkr för hållbar ekonomi på sikt. Politiker fattar beslut om resultatmål.

   

  Förvaltningschef Kent Ylvesson redogör för budgetprocessen inför 2021.

  Förvaltningen har tagit fram ett förslag till budget 2021 för utbildningsnämnden utifrån behov från 2020. Vid presidiedagen 13 oktober fick politikerna del av förslag till budget och åtgärder inför budgetprocessen som pågår. Beslut om ramar kommer att tas av kf 30/11.

   

  Nämndens budget till och med september

  Prognos för nämnden för 2020 är -4,5 miljoner kr.

  Underskottet beror på underskott för vuxenutbildningen, ökade interkommunala

 • Det systematiska kvalitetsarbetet i skolor och förskolor följs upp av nämnden.

  Vid dagens möte följs följande upp:
  Elevhälsoarbete, Anna-Karin Häggblom, skolsköterska, kl 11.00

  Rapport från nätverksträffar

  Incidenter redovisas
   

 • Årsklockan är stöd för nämndens och verksamheternas arbete med uppföljning och utveckling, huvudsakligen inom det systematiska kvalitetsarbetet i förskola och skola.

  Årsklockan kompletteras med mål och budgetprocess, enligt Ånge kommuns styrprocess.

 • Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

  Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämnden behöver se över arbetet med styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål och arbetet med internkontroll.

  Revisorerna rekommenderar nämnden:
  att se över styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål
  att förstärka arbetet mot en ekonomi i balans
  att se över arbetet med intern kontroll


  Svar på punkten "se över styrning och uppföljning av kommunfullmäktiges mål"
  Nämndens målarbete mot kommunfullmäktiges mål följs bland annat inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och redovisas till nämnden vid tertial- och delårsrapport samt vid årsbokslut. Delredovisningar som leder mot målen finns i nämndens årsklocka för systematiskt kvalitetsarbete. Årsklockan revideras av utbildningsnämnden.


  Svar på punkten ”förstärka arbetet mot en ekonomi i balans”
  Utbildningsnämnden har efter revisionens granskning arbetet för en ekonomi i balans. Under 2019 har utbildningsnämnden gjort avvikelser och sett ökade kostnader för bidragsbelopp, interkommunal ersättning, skolskjutsar och fler barn i förskolan. Även vuxenutbildningen har avvikelser mot budget då verksamheten har ökat antal vuxenstuderande. Inför budget 2020 har justeringar gjorts för att möte ökade kostnader. Under senare delen av 2019 och vidare under 2020 har utbildningsnämnden och förvaltningen haft stöd av ekonomichef med täta uppföljningar. Redovisningar har även gjorts i kommunstyrelsen.

  Svar på punkten "se över arbetet med intern kontroll ses över"
  Internkontrollplanen godkänns av nämnden och ingår i kommunens regelbundna uppföljning av mål och budget för året. Arbetet med internkontroll redovisas till nämnden vid tertial och delårsrapport samt vid årsbokslut. Delredovisningar finns i nämndens årsklocka för systematiskt kvalitetsarbete.
  Nämnden anser att riskanalysen nu utgår från verksamheternas processer och de kontroller som redan är inarbetade. Följande kontrollpunkter är framtagen i riksinventeringen och ses som särskilt viktiga att kontrollera/följa upp.
  - Kompetensförsörjning
  - Behörighet
  - Systematiskt kvalitetsarbete (Huvudmannens åtagande)
  - Referenstagning
  - Sjukfrånvaro

  Bilagor

 • Aktuell information från verksamheterna.

  Rektor Per Håkansson, Bobergsgymnasiet informerar, kl 11.30
   

  Information om projektet mental träning för elever och pedagoger, Anna-Karin och Peter Gunnarsson, kl 13.00
   

  Rapport om genomförda avslutningssamtal.

 • Utbildningsnämnden gör en uppföljning av de beslut som nämnden tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.

  Följande ärenden från mars 2020-03-18 följs upp:

  §24 Gemensam gymnasieantagningsenhet i Västernorrland

  Ånge har meddelat att vi är intresserade av ett gemensamt antagningskansli men Ånge är dock inte intresserade av att handha ett kansli för hela Västernorrland på plats i Ånge kommun. Fortfarande är inga beslut tagna i frågan. Utredningen som gjordes av länets gymnasiechefer har återremitterats för fortsatt utredning av samordningseffekter. Efter information från skolchefsnätverket återkommer Kent Ylvesson till nämnden för mer information.

  §31 Barn till föräldralediga och arbetssökande undantas från förskoleplacering

  Under våren 2020 beslutade utbildningsnämnden att barn till föräldralediga och arbetssökande inte skulle få ha sina barn i förskolan. Beslutet togs utifrån rådande läge och den ansträngda personalsituationen som covid-19 medförde. Under beslutets gång mottog utbildningsförvaltningen tre individuella synpunkter från vårdnadshavare som kände sig besvikna över beslutet. Beslutet bidrog till att verksamheterna klarade sitt uppdrag och även kunde låna ut personal till skolan som hade personal frånvarande. Inför sommaren togs beslutet att återgå till ett mer normalt läge. Efter sommaren har vi fortsatt sett ett lägre närvarotal av barn i förskolan. Från dags datum ökar den faktiska närvaron igen.

  §32 Beslut om att bedriva gymnasieundervisning och vuxenundervisning på distans

  På under ett dygn ställde Bobergsgymnasiet om och gick från traditionell utbildning till distansundervisning efter nationella rekomendationer. Verksamheten gjorde ett fantastiskt jobb innan, under och efter tiden som detta bedrevs. Efter beslut från regeringen så har gymnasieskolan från höstterminen gått tillbaka till traditionell undervisning i skolans lokaler. Dock tog vi med oss mycket intressanta och inspirerande erfarenheter inför framtiden. Elever och skolpersonal är nöjda men trötta efter denna stora förändring. Under tiden för distansundervisningen såg vi att elevernas närvaro/inloggning ökade i jämförelse med tidigare. Vi fick också till oss att eleverna och personalen upplevde tiden som tuff och nu är glada över att vara tillbaka i skolans lokaler.

 • Kommunen har ansvar för unga 16-19 år som inte går ett nationellt program på gymnasiet. Det kallas kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och omfattar ungdomar som är folkbokförda i kommunen. I Ånge har Utvecklingsenheten ansvar för att följa upp om den unga av någon anledning valt bort gymnasieskolan och i dagsläget inte har någon sysselsättning. Målet med uppföljningen är att motivera till återgång till studier.

  Redovisning av kommunalt aktivitetsansvar

 • Rapport från ledamöter och ersättare.

 • Ledamöter och ersättare ställer frågor om utbildningsnämndens verksamhet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.