Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas. Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5: Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Uppföljning av nämndens ekonomi.

  Redovisning av nämndens ekonomi till och med november 2020.

 • Utbildningsnämnden ska besluta om budget 2021 utifrån de ramar som kommunfullmäktige beslutat 2020-11-30.

  Musikskolechef Adam Falk informerar om budget för musikskolan kl 10.30

  Ordförande Mikael Johansson föreslår att Musikskolan inför en egenavgift för elever för att täcka budgetbehov för verksamheten

   

  Protokollsanteckning Lina om att budgetförlaget inte redovisats för nämnden tidigare.

  Helena och Tony stödjer protokollsanteckningen.


  Tidplan för höstens budgetarbete:
  Nämnderna tar beslut om förslag till verksamhetsmål för 2021
  - Kommunstyrelsen 8 september
  - Tekniska nämnden, 17 september
  - Utbildningsnämnden, 16 september
  - Socialnämnden, 24 september

  13 oktober: Presidiedag – budgetdag, nämnderna överlämnar förslag till budget till
  kommunstyrelsen. Förslaget innehåller förslag till åtgärder som kan vidtas beroende på hur
  stort respektive nämnds ekonomiska utrymme blir.
  19 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott, extra sammanträde.
  26 oktober: Extra sammanträde i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om förslag till finansiella mål, verksamhetsmål med betydelse för
  god ekonomisk hushållning, förslag till resultat- balans- och kassaflödesbudget, förslag till ramfördelning, investeringsbudget och skattesats.
  30 november: Kommunfullmäktige beslutar om Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022-2023

 • Nämnd och styrelse utser varje år beslutsattestanter och ersättare för dessa. Vid förändringar under året kan nämnd och styrelse delegera rätten att utse beslutsattestanter och ersättare till förvaltningschef.

 • Det systematiska kvalitetsarbetet i skolor och förskolor följs upp av nämnden.

  Vid dagens möte redovisas sammanställning av incidenter i skolorna under höstterminen.

 • Aktuell information från verksamheterna.

  Information om coroanpandemin.
   

 • En arbetsgrupp med uppdrag från lilla soc/utb gruppen har sammanställt de undersökningar om barn och ungdomars förutsättningar och mående som görs i kommunen. Arbetsgruppen består av Lotta Backlund, samordnare ungdomsgårdar, Stephanie Fankvist, fältassistent och Sassa Ewing Helmersson, skolsköterska.

  Sammanställningen omfattar:

  • Lupp- undersökningen – lokal uppföljning av ungdomspolitiken,

  • Öckerömodellen – om ungas drogvanor och

  • Elevhälsans medicinska insatser med Hälsosamtal


  Uppdraget är att samordna det förebyggande arbetet med barn och ungdomar. Sammanställning och förslag har presenterats i lilla soc/utb gruppen.

  Arbetsgruppen föreslår att:

  • Fortsätta arbeta med LUPP från åk 7 till gymnasiet vart tredje år

  • Upprätta en arbetsmodell där resultaten och analysen från LUPP och hälsosamtalen på kommunnivå tas med

  • Avsluta arbetet med Öckerömodellen


  I sammanställningen finns också förslag på en metod att använda för att få nytta av undersökningarnas resultat i kommunens verksamheter.


  Utbildningsnämnden har att besluta om att uppmana kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med LUPP, nästa omgång ska genomföras hösten 2021.

 • Ordförande föreslår att ett arbetsutskott införs för utbildningsnämnden.

  Inledande överläggningar om ett införande av arbetsutskott för nämnden.

   

 • Erik Thunefors, sd skriver i motion 2020-01-18 att behovet av lastbilförare beräknas vara stort de närmaste 10 åren. Gymnasiernas transpostprogram har idag dubbelt så många sökande som det finns platser. Åkeribranschen är också en av kommunens större arbetsgivare.

  Han föreslår kommunfullmäktige:
  Att kommunen snarast påbörjar planeringen för en utbildning till lastbilsförare med start hösten 2020 eller senast våren 2021.

  Yttrande på motionen från skolchef Kent Ylvesson.
  Gymnasieskolan och vuxenutbildningen utreder möjligheter och förutsättningar för utbildning av lastbilsförare.

  Bilagor

 • Örjan Olsson och Eva Arph Wernström, v har lämnat motion om att återgå till F-6 skolor. De framför fyra skäl till att åk 6 ska återgå till mellanstadiet i sina ursprungsskolor.

  • vid 11 års ålder är man inte mogen att gå tillsammans med högstadieelever

  • att återföra 6:orna till sina ursprungsskolor skulle ge tillbaka lite livskraft till de byskolor som genom att bli F-5 skolor dränerades på densamma

  • om barnen får ett år till i lugn och ro kommer detta att medföra att fler väljer kommunala skolor i stället för friskola, vilket får positiva ekonomiska följdverkningar

  • enklare och mer rättvisande om en lärare som haft eleverna under flera år tidigare sätter det första betyget i 6:an


  Med hänvisning till ovanstående yrkar motionärerna på

  • att Ånge kommuns F-% skolor snarast återgår till att bli F-6 skolor.

  Bilagor

 • Utbildningsnämndens ledamöter fungerar som kontaktombud i nämndens verksamheter och deltar i samverkansträffar på de olika enheterna.

  Val av ombud till förskolor och skolor ska göras.

 • Utbildningsnämnden gör en uppföljning av de beslut som nämnden tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.

  § 66 från juni 2020-06-17 följs upp:

  Förslag till förändring av programutbud på Bobergsgymnasiet läsåret 21/22 (utb 20/68), där beslutet i nämnden var: 

  Beslut:
  Nämnden ser positivt på skrivelsen och ger rektor klartecken att börja marknadsföra de föreslagna nya programmen.
  Nämnden beslutar att hos kommunstyrelsen ansöka om en kostnadstäckning för de första tre åren av denna nya satsning.

  Nuläge:
  ÅFA har lagt ett förslag till placeringen av bygghall. Det landade på att placera hallen på den östra sidan av personalparkeringen. Vilket i sin tur innebär att de bygger en ny parkering ovanför vändplatsen bredvid matsalen. Åfa ritar just nu och har redan fått ett förhandsbesked om att det skulle vara ok från byggnadsnämnden. Bobergsgymnasiet har haft information till de elever som är intresserade på alla skolor, dessutom har hockeyn och innebandyn informerat i andra kommuner om att programmen finns. Gymnasiet kommer att göra fler insatser men tror att eleverna säkert redan nu har bestämt sig. Vi väntar nu till den 1 februari, då valet är klart, innan vi kan ge ett klartecken.

 • Kommunen har ansvar för unga 16-19 år som inte går ett nationellt program på gymnasiet. Det kallas kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och omfattar ungdomar som är folkbokförda i kommunen. I Ånge har Utvecklingsenheten ansvar för att följa upp om den unga av någon anledning valt bort gymnasieskolan och i dagsläget inte har någon sysselsättning. Målet med uppföljningen är att motivera till återgång till studier.

  Redovisning av kommunalt aktivitetsansvar

 • Rapport från ledamöter och ersättare.

 • Ledamöter och ersättare ställer frågor om utbildningsnämndens verksamhet.

  Fråga vid förra mötet om uppföljning av flytten av Alby skolas elever besvaras.

 • Inkomna handlingar delges nämnden.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående
  huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elever som 2021 går NBDJU programmet vid Dille Gård AB, Dille 226 836 95 ÅS.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Riksprislistan tillämpas om:
  • aktuellt gymnasieprogram inte finns i någon av samverkansområdets kommuner
  • eller att friskolan är belägen utanför samverkansområdet och hemkommunen inte har programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elever som 2021 vid Hotell o Turism programmen vid Hampnäs Gymnasium, Hampnäsvägen 89, 894 31 Själevad.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2021

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elever som 2021 går NBDJU -programmet vid Lärande I Sverige, Lindövägen 5 B, 602 28 Norrköping.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor i samverkansområdet

  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elever som 2021 går SA-, och EK- programmen vid Klara Teoretiska, f.d. Mikael Elias Gymnasium AB, Box 213, 101 24 Stockholm.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2021.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor.

  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elever som 2021 går NB LANT programmet vid Naturlära Söromåsen Vallsta.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Riksprislistan tillämpas om:
  • aktuellt gymnasieprogram inte finns i någon av samverkansområdets kommuner
  • eller att friskolan är belägen utanför samverkansområdet och hemkommunen inte har programmet

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 att besluta om bidrag för fristående huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elever som 2021 går NA o EK programmen vid Norrlidens Kunskapscentrum, Kungsvägen 21, 856 40 Sundsvall.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2021.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor.

  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående
  gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elever som 2021 på TE och EE programmen vid Nordens
  Teknikerinstitut AB, Box 213, 101 24 Stockholm.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2021.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor.

  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elever som 2021 går SA, HV programmen vid Plusgymnasiet AB, Box 213, 101 24 Stockholm.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2021.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor.

  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående
  huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elever som 2021 går VVS o fastighets, BA, EE och FT programmen vid Praktiska Sverige AB till Box 213, 101 24 Stockholm.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2021.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor.

  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elever som 2021, BA programmet vid Praktiska Sverige AB Box 213, 101 24 Stockholm.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2021.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.


  Riksprislistan tillämpas om:
  • aktuellt gymnasieprogram inte finns i någon av samverkansområdets kommuner
  • eller att friskolan är belägen utanför samverkansområdet och hemkommunen inte har programmet

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elever som 2021 HV programmet vid Storsjögymnasiet Honesta Skolutveckling AB, Kaserngatan 13, 83132 Östersund.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2021.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Riksprislistan tillämpas om:
  • aktuellt gymnasieprogram inte finns i någon av samverkansområdets kommuner
  • friskolan är belägen utanför samverkansområdet och hemkommunen inte har programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elever som 2021 går NB Lantbruksprogrammet vid Sveriges Ridgymnasium Varberg.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Riksprislistan tillämpas om:
  • aktuellt gymnasieprogram inte finns i någon av samverkansområdets kommuner
  • eller att friskolan är belägen utanför samverkansområdet och hemkommunen inte har programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående
  huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elever 2021 HA och EK programmet vid
  ThorenGruppen AB, Järnvägsallén 24, 903 28 Umeå.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2021.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor.

  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elever som 2021 BF programmet vid Östersunds gymnasieskola, Östersund.


  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2021.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  • Friskolan är belägen utanför vårt samverkansområde, hemkommunen har programmet

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 14 kap 15 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elever som 2021 går i enskild fritidshemsverksamhet vid Båtbackens friskola, Norvägen 153, 827 54, Järvsö

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 10 kap 37 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elev som 2021 går enskild grundskola vid Båtbackens friskola, Norvägen 153, 827 54 Järvsö

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 14 kap 15 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elever som 2021 går i enskild fritidshemsverksamhet vid Kordelia friskola AB, Gubbyn 620, 841 96 Erikslund

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 9 kap 19 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elever som 2021 går i enskild förskoleklassverksamhet vid Kordelia friskola AB, Gubbyn 620, 841 96 Erikslund.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 10 kap 37 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elever som 2021 går enskild grundskola vid Marita Westin, verksamhetsplanerareKordelia friskola AB, Gubbyn 620, 841 96 Erikslund.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 14 kap 15 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elever som 2021 går i enskild fritidshemsverksamhet vid Engelska Skolan, Universitetsallén 26, 852 34 Sundsvall

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 10 kap 37 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän.

  Belopp ska fastställas för elever som 2021 går enskild grundskola vid Internationella Engelska Skolan, Universitetsallén 26, 852 34 Sundsvall

 • Utbildningsnämnden uppdrar till skolchef att kunna fatta nödvändiga beslut som rör utbildningsnämndens verksamheter under covid-19 pandemin.

  Delegationsbeslut fattas enligt:

  Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

  Besluten fattas av skolchef som representant för huvudmannen. Besluten ska anses som nödvändiga och ta hänsyn till behov för barn, elever och personal inom utbildningsnämndens verksamhetsområde under covid-19 pandemin. Återrapportering av delegationsbeslut sker till utbildningsnämnden.
  Exempel på beslut:
  - Beslut för grundskolan och gymnasieskolan att delvis eller helt bedriva fjärr- och/eller distansundervisning pga. personalfrånvaro, elevfrånvaro, smittspridning
  - Beslut om stängning av verksamheter p.g.a. smittspridning. Beslutet fattas i samråd med region Västernorrlands smittskydd (smittskyddsläkare).
  - Beslut om lärotider samt undervisningens fördelning, utformning och förläggning.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.