Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.
  Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5: Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
   

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Uppföljning av nämndens ekonomi.

  Redovisning av nämndens ekonomi till och med augusti 2020.

 • Utbildningsnämnden lämnar delårsrapport från 2020-01-01 till 2020-08-31.
  Utbildningsnämndens förvaltning ska i september leverera en delårsrapport för perioden
  januari - augusti 2020. Delårsrapporten innehåller periodens större händelser och viktiga
  förändringar.
  Delårsrapporten ska innehålla avstämning av ekonomiskt resultat jämfört med budget för
  perioden, prognos för helår och kommentarer.

 • Utbildningsnämnden ska besluta om förslag till verksamhetsmål för 2021 och bereda budget för nämnden, med förslag till åtgärder som kan vidtas beroende på hur stort nämndens ekonomiska utrymme blir.

  Utbildningsnämndens mål för 2020 var:

  1. Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka.
  2. Fler elever ska känna sig trygga i skolan.
  3. Implementera tidiga samordnade insatser i samverkan med socialtjänsten

  Utbildningsnämndens beredning föreslår att målen står kvar för 2021.

  Tidplan för höstens budgetarbete:
  Nämnderna tar beslut om förslag till verksamhetsmål för 2021
  - Kommunstyrelsen 8 september
  - Tekniska nämnden, 17 september
  - Utbildningsnämnden, 16 september
  - Socialnämnden, 24 september

  13 oktober: Presidiedag – budgetdag, nämnderna överlämnar förslag till budget till
  kommunstyrelsen. Förslaget innehåller förslag till åtgärder som kan vidtas beroende på hur
  stort respektive nämnds ekonomiska utrymme blir.
  19 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott, extra sammanträde.
  26 oktober: Extra sammanträde i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om förslag till finansiella mål, verksamhetsmål med betydelse för
  god ekonomisk hushållning, förslag till resultat- balans- och kassaflödesbudget, förslag till ramfördelning, investeringsbudget och skattesats.
  30 november: Kommunfullmäktige beslutar om Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022-2023

  Bilagor

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 att besluta om bidrag för fristående huvudmän. Belopp ska fastställas för elever som 2020 går NA programmet vid Norrlidens Kunskapscentrum, Kungsvägen 21, 856 40 Sundsvall.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2020.

  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor:
  Lägeskommunens pris: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.

  Medelvärde i samverkansområdet: Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående huvudmän. Belopp ska fastställas för elever som 2020 HV programmet vid Östersunds gymnasieskola, Östersund.

  Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2020.
  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Riksprislistan tillämpas om:

  • aktuellt gymnasieprogram inte finns i någon av samverkansområdets kommuner, eller

  • friskolan är belägen utanför samverkansområdet och hemkommunen inte har programmet.

 • Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående
  huvudmän. Belopp ska fastställas för elever som 2020 går NB programmet vid Wången AB, Vången 110, 83593 Alsen.


  Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå och Örnsköldsvik.

  Riksprislistan tillämpas om:

  • aktuellt gymnasieprogram inte finns i någon av samverkansområdets kommuner, eller

  • friskolan är belägen utanför samverkansområdet och hemkommunen inte har programmet.

 • Nämnden ska besluta om läsårstider för eleverna läsåret 2021-2022.
  Förslag till läsårstider för grundskolorna och för gymnasiet presenteras. Totalt 178 skoldagar för eleverna under läsåret, lärarnas arbetsdagar är 194 per läsår och förläggs huvudsakligen strax före och strax efter skolterminerna.

  Läsåret för grundskolan 2021-2022, totalt 178 skoldagar
  Höstterminen 2021: torsdag 19 augusti - tisdag 21 december.
  Höstlov 1-5 november (v 44).

  Vårterminen 2022: måndag 10 januari - torsdag 9 juni.
  Sportlov 7-11 mars  (v 10),
  Påsklov 19-22 april (v 16),
  övriga lovdagar 14 februari och 27 maj.

   

  Läsåret för gymnasieskolan 2021-2022, totalt 178 skoldagar
  Höstterminen 2021: fredag 20 augusti - tisdag 21 december.
  Höstlov 1-5 november (v 44).

  Vårterminen 2022: Måndag 10 januari - fredag 10 juni.
  Sportlov 7-11 mars (v 10),
  Påsklov 19-22 april (v 16),
  övriga lovdagar 14 februari och 27 maj.


   

  Bilagor

 • Det systematiska kvalitetsarbetet i skolor och förskolor följs upp av nämnden.

   

  Vid dagens möte redovisas:

  • Rektorernas utvecklingsöverenskommelser

  • Skolornas värdegrundsarbete vid skolstart

  • Incidenter

   

 • Årsklockan är stöd för nämndens och verksamheternas arbete med uppföljning och utveckling. Revidering av årsklockan för utbildningsnämnden.

 • Aktuell information från verksamheterna.

  Coronapandemin

  Rekryteringar

  Uppdrag grundsärskola

  Kontaktdagarna för ledamöter

   

 • Kommunen har ansvar för unga 16-19 år som inte går ett nationellt program på gymnasiet. Det kallas kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och omfattar ungdomar som är folkbokförda i kommunen. I Ånge har Utvecklingsenheten ansvar för att följa upp om den unga av någon anledning valt bort gymnasieskolan och i dagsläget inte har någon sysselsättning. Målet med uppföljningen är att motivera till återgång till studier.

  Redovisning av kommunalt aktivitetsansvar.

 • Utbildningsnämnden gör en uppföljning av de beslut som nämnden tagit 6 månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i nämnden.

  Beslut om arbetskläder för personal i förskolor, förskoleklasser och fritidshem följs upp.
  Beslut i Utbildningsnämnden 2020-02-18 §10.
  Beslut i Kommunstyrelsen 2020-04-07 §36.

  Bilagor

 • Rapport från ledamöter och ersättare.

 • Utbildningsnämnden deltar i arbetet att ta fram en biblioteksplan för Ånge kommun 2021-2026. Nämnden ska föreslå mål för skolbiblioteken.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.