Hoppa över navigering
  • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.
    Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5: Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

  • Utbildningsnämnden behöver fatta ett inriktningsbeslut för att gå vidare med planerna på en ny förskola i Ånge tätort, innan kommunstyrelsen/kommunfullmäktige går vidare till beslut i frågan.

  • Utbildningsnämnden beslutade 2020-09-16 §83, om bidragsbelopp för friskola utifrån skollagen 16 kap 52 § för för elever som 2020 går NB programmet vid  gymnasiet Wången, Alsen.

    Beslutet var fel då Wångens gymnasieprogram ingår i Jämtlands gymnasieförbud och inte är en friskola. Ersättningen till kommunala gymnasieskolor sker enligt en annan modell.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.