Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

   

  Ordförande informerar även om rådande rutiner och regler kring anmälan av jäv eller intressekonflikt.

 • Kommunens ekonomi

  Veronica Eriksson, ekonom, redovisar det ekonomiska läget för kommunen. Befolkning, aktuella ekonomiska förutsättningar och fortsatt budgetarbete.

  Ledningsgruppen lämnar förslag till ramar för 2022 till politisk behandling 

  Kommunstyrelsen 16/11

  Kommunfullmäktige fastställer ramar 29/11

   

  Prognos för kommunen 2021 är + 10 miljoner kr

  ÅFA + 2 miljoner kr

  Ånge Energi + 1,4 miljoner kr

   

  Socialnämndens ekonomi

  Förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall, orsaker till utfall och prognos för hela 2021.

  Prognos för nämnden 2021 är - 2,5 miljoner kr.

  Ökade behov inom LSS, litet inflöde av ensamkommande och höga kostnader för covid på grund av fortsatta restriktioner inom vården är orsaker till underskottet.

   

  Sjukfrånvaro redovisas

  Sjukfrånvaron ökar igen på grund av rekommendationer att stanna hemma vid symtom och med pågående förkylningstider.

 • Prioriterade aktiviteter är kopplade till målen. Det är dessa aktiviteter som tros bidra till att stärka målens ambitioner. En presentation görs av hur de prioriterade aktiviteterna ligger till i dagsläget för de olika verksamheterna.

  Bilagor

 • Kvartalsuppföljning av internkontrollen presenteras. Processer som är aktuella i internkontrollen är; rekrytering, loggkontroller, skyddsronder och förebyggande arbete kontanthantering. Presentationen innefattar läget för de olika kontrollmomenten.

   

  Uppföljning av kontanthantering redovisas, utifrån önskemål och beslut i september.

  Bilagor

 • Aktuell information från socialnämndens verksamheter.

   

  Covid och vaccination  

  Covid är fortfarande en realitet i verksamheten. Fortfarande följs rutiner för att hindra smittspridning, arbete med skyddsutrustning, screening vid smitta och att personal ska vara hemma vid minsta symtom, med ökade kostnader som följd. 

  Vaccineringen med dos tre pågår nu bland brukare och vård- och omsorgspersonal står på tur.       

   

  Ensamkommande

  Några nya anvisningar har kommit under året. HVB hemmet har nu 12 boende, dessutom finns verksamheterna stödboende 18+ och utsluss.

  En personal till söks för att täcka schema i verksamheten.

   

  Sommarvikarier

  Sommarenkäten till vikarier, ordinarie personal och chefer sammanställd

  Sammanfattningsvis har sommaren har varit bra, ersättare för chefer är bra, bättre än att täcka för varandra. Joakim Lindkvist, verksamhetsutvecklare redovisar sammanställning.

  Enkäten är en grund för fortsatt utveckling av vikariehanteringen. En grupp jobbar kontinuerligt för att utveckla vikariehanteringen från år till år.

   

  Städorganisationen

  Städ på särskilda boenden hanteras numera av egen personal i verksamheten. Start 1 december. Övertaganden av personal från Tekniska förvaltningen enligt 6 b § LAS. 

   

  Social Re-Ko

  Re-Ko - Socialpresidierna för Region och Kommun träffas och samråder. Re-Ko består av regionernas och kommunernas  politiker och högsta tjänstemän inom regionen och kommunernas socialtjänst. En gång per år träffar Social Re-Ko Västernorrland också Social Re-Ko från Jämtland (SWOM).

  Träff med ett mindre antal personer har nyligen hållits på Hussborg (Jämtland deltog digitalt). Information från utredningar och workshops, bland annat från kommunförbundet kring utredningen om Missbruksvård i länet, sammanhållen vård för barn och unga, ny äldreomsorgslag och Samsjuklighetsutredningen.

   

  Övrig information

  Open Space har hållits kring Nära Vård. Ca 50 personer som arbetar kring barn- och unga från regionen (hälsocentral, bvc, bup), kommunen (skolhälsovård, specialpedagoger, elevhälsa, barn- och familj, fält- och stöd), tandvård, politiker, brukarföreningar, berörda förvaltningschefer, polisen, med flera samlades till workshops. Anledningen var att identifiera och kartlägga ett nuläge. Bättre samverkan och "en väg in" var ett genomgående tema. 

   

  Av detta arbete kommer prioriterade aktiviteter att skapas för att våra unga ska få så bra och snabb hjälp som möjligt.

   

  Kommunala pensionärs och handikapprådet (KPHR) har hållits första gången sedan pandemin startade. Ett nytt möte planeras inom kort.

   

  Ny anhörigkonsulent är anställd och börjar den 22 november.

 • Under sommaren 2021 drabbades vi av digitala störningar i funktionen av trygghetslarmen (trygghetstelefonerna). Brukare som bor i ordinärt boende och blivit beviljade insatsen, trygghetslarm drabbades under sommaren 2021 av mellan 5-7 tekniska avbrott.

   

  För att kompensera våra brukare ekonomiskt erhåller brukare med beviljat trygghetslarm en avgiftsfri månad november 2021.

  Bilagor

 • Efter tidigare beslut i Socialnämnden infördes/erbjöds kommunal hälso- och sjukvård till personer med beslut om bostad med särskild service (boende på gruppbostad eller servicelägenhet) per den 2021-02-01. (SN 2020-10-29 § 95)

  Nu föreslås att en avgift tas ut för kommunal hälso- och sjukvård för personer som har beslut om bostad med särskild service 9 § 9 p LSS, från och med 2022-03-01

  Avgiften föreslås likställas med kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26 § 130 (KS 18/293) gällande avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende.

  Bilagor

 • Socialnämnden gör en uppföljning av beslut som socialnämnden tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i socialnämnden.

   

  Denna gång följs ärendet Habiliteringsersättning, LSS från  2021-04-29 § 41 upp. Uppföljningen sker i ärende 9 vid dagens möte.

 • Socialnämnden beslutade 2021-04-29 § 41 att ansöka om statsbidraget habiliteringsersättning 2021.

  Ärendet väljs som uppföljningsärende 2021-10-28.

   

  Utbetalning av bidrag 2021

  Förvaltningen föreslår att den av staten sökta extra habiliteringsersättningen utbetalas som ett engångsbelopp i december 2021 till alla brukare som har ett pågående beslut per den 2021-10-01 och aktivt deltar i den dagliga verksamheten.

   

  Villkor för att ta del av habiliteringsbidraget är att personen har ett gällande beslut om daglig verksamhet och deltar aktivt i verksamheten.

   

  Bilagor

 • Socialnämnden godkände Patientsäkerhetsberättelse 2020-03-25 § 26. Beslutet innehöll också en uppföljning av andel patienter som får inkontinensutredning att redovisa i nämnden i september 2021.

   

  Uppföljning av inkontinensutredningar sker vid dagens möte.

   

   

  Bilagor

 • Enligt 16 kap 6 f-g§ SoL är kommunerna skyldiga att rapportera alla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader. Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

  Bilagor

 • Nämnden kan delegera beslutanderätten i de ärenden eller grupper av ärenden som nämnden önskar, inom ramen för sitt uppdrag och enligt vad kommunallagen tillåter.

  Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden.

   

  Socialtjänstens handläggares beslut

  Augusti 2021: 173-197

  September: 198-219

   

  Socialnämndens arbetsutskott: 

  2021-09-28 § 94

  2021-10-14 §§ 95-109

   

   

   

   

 • Rapport från samrådsgrupper.

   

  Återkoppling Älvgården

  Vid mötet i september fick nämnden rapport från samverkansgrupp på gruppboendet Älvgården. Återkoppling vid dagens möte.

   

  Verksamhetschef har träffat fastighetsägaren som kommer att vidta åtgärder för att rätta till brister. Nytt hyreskontrakt (blockförhyrning) kommer att tecknas, då tidigare hyreskontraktsmodell varit olika för olika boende.

   

  Samrådsmöte på Torpsro

  Maud Lyberg och Jonas With har deltagit i samrådsmöte på Torpsro särskilda boende. Enhetschef, personal, boende och anhörig deltog. Frågor som lyftes var maten, vinterträdgården, utemiljö och underhållning. Från tidigare anteckningar noteras att internet nu finns att tillgå och att ventilation förbättrats. Verksamheten har fungerat bra under pandemin och personalen hyllas.

   

  Samrådsmöte Hemtjänst Öst,

  Elisabet Larsson och Birgitta Liivlaid har deltagit i samrådsmöte med Hemtjänst Öst. Enhetschef, personal och en brukare deltog. Antal hemtjänstbrukare i området är 155 st. Information vid ändrad matdistribution, underhåll vid trygghetsboendet, larmrutiner, ledsagning till vårdbesök och sjukresor lyftes vid samrådet. En brukare i eget boende lyfte god service med trädgårdsarbete från Servicegruppen.

  Bilagor

 • Ledamöter och ersättare ställer frågor om socialnämndens verksamhet.

   

  Birgitta Liivlaid (V) ställer fråga om planer på socialpsykiatriskt boende.

  Svar från förvaltningen - Underlag för verksamheten behöver tas fram innan nämnden kan fatta beslut. Ärendet tas upp igen när underlag finns.

   

  Elisabet Larsson (C) ställer fråga om dagvård, finns det bara i Fränsta än så länge?

  Svar från förvaltningen - dagvård i förnyad form har öppnats i Fränsta, med gott resultat. Förhoppningsvis kan dagvård utökas i Ånge nästa år.

   

  Lina Lindman (VF), ställer en fråga om tidtabell för uppdrag till förvaltningen om delade turer och risk- och konsekvensanalys för verksamheten HVB för ensamkommande, utifrån beslut i protokoll i april.

   

  Svar från förvaltningen om delade turer - Verksamheten går en utbildning i bemanningsekonomi och jobbar vidare med frågan, som är komplex att lösa. Nämnden kommer att få återkopplingar.

   

  Konsekvensbeskrivning och risk och konsekvensanalys av minskat inflöde och beläggning i verksamheten HVB för ensamkommande.

   

  Svar från ordförande om konsekvensbeskrivning för verksamheten HVB - Överenskommelse finns med andra kommuner i länet om att rikta anvisningar från Migrationsverket till Ånge. Fortsatta diskussioner om hur samarbetet ska vidareutvecklas pågår mellan länets kommuner.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.