Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

  Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5: Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

   

  Tänk också på att

  • Stäng av mikrofonen när du inte pratar

  • Slå gärna på kameran när du pratar

  • Tänk på att socialnämndens möte inte är ett allmänt möte, välj en plats där ingen annan lyssnar

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.
  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall, orsaker till utfall och prognos för hela 2020.

  Sjukfrånvaro redovisas.
   

 • Nämnden ska besluta om budget för 2021, utifrån ramar beslutade av kommunfullmäktige 30 november 2020.

  Förvaltningen presenterar förslag till prioriterade åtgärder för att nå målen 2021.  Tidigare beslut:

  SN 2020-10-29
  Beslut:
  Ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta titta på möjliga prioriteringar för att nå de budgetramar som kommunfullmäktige kommer att fastställa 30 november och redovisa förslagen för nämnden i december.

  SN 2020-09-24 §78
  Beslut: Fortsatt beredning av ärendet.

  SN 2020-08-27 §60
  Beslut:
  1. Ge förvaltningen i uppdrag att föreslå åtgärder som kan vidtas för att nå de ekonomiska förutsättningarna 2021.
  2. Anta följande mål:
  - Utökad samverkan inom kommunen och regionen
  - Satsningar på förebyggande arbete
  - Effektivisera nyttjandet av kompetenser
  3. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på prioriterade aktiviteter utifrån målen


  Tidplan för höstens budgetarbete:
  Nämnderna tar beslut om förslag till verksamhetsmål för 2021
  - Kommunstyrelsen 8 september
  - Tekniska nämnden, 17 september
  - Utbildningsnämnden, 16 september
  - Socialnämnden, 24 september

  13 oktober: Presidiedag – budgetdag, nämnderna överlämnar förslag till budget till kommunstyrelsen. Förslaget innehåller förslag till åtgärder som kan vidtas beroende på hur stort respektive nämnds ekonomiska utrymme blir.
  19 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott, extra sammanträde.
  26 oktober: Extra sammanträde i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om förslag till finansiella mål, verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning, förslag till resultat- balans- och kassaflödesbudget, förslag till ramfördelning, investeringsbudget och skattesats.
  30 november: Kommunfullmäktige beslutar om Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022-2023

 • Aktuell information från socialnämndens verksamhet.

  Information om situationen med Covid-19

  Information från Daglig verksamhet

  Uppdatering av läget i lokalförsörjningsplanen i kommunen. Catharina Norberg kl 8.00

  Frågor efter revisorernas besök i nämnden 26 november, fallskador och internkontrollpunkter

   

 • En arbetsgrupp med uppdrag från lilla soc/utb gruppen har sammanställt de undersökningar om barn och ungdomars förutsättningar och mående som görs i kommunen. Arbetsgruppen består av Lotta Backlund, samordnare ungdomsgårdar, Stephanie Fankvist, fältassistent och Sassa Ewing Helmersson, skolsköterska.

  Sammanställningen om fattar:

  • Lupp- undersökningen – lokal uppföljning av ungdomspolitiken,

  • Öckerömodellen – om ungas drogvanor och

  • Elevhälsans medicinska insatser med Hälsosamtal.


  Uppdraget är att samordna det förebyggande arbetet med barn och ungdomar. Sammanställningen har presenterats i lilla soc/utb gruppen.

  Arbetsgruppen föreslår att:

  • Fortsätta arbeta med LUPP åk 7 till gymnasiet var tredje år

  • Upprätta en arbetsmodell där resultaten och analysen från LUPP och hälsosamtalen på kommunnivå tas med

  • Avsluta arbetet med Öckerömodellen


  Socialnämnden ska godkänna förslag till arbetsmodell för förebyggande arbete bland barn och unga och uppmana kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med LUPP, nästa omgång ska genomföras hösten 2021.

  Bilagor

 • Revidering av lista med beslutsattestanter för socialnämndens verksamheter. Listan godkänns av nämnden inför nytt år.

  Nämnden uppdrar till socialchefen att besluta omförändringar av beslutsattestanter och ersättare under året.

 • Det pågår en nationell omställning av hela hälso- och sjukvårdssystemet.
  Omställningen sker under namnet ”nära vård” och sker i huvudsak med syftet att:
  - Bibehålla eller öka kvaliteten i vården.
  - Förbättra människors tillgång till vård.
  - Människors förtroende för vården ska öka.
  Vårdgivarnas samlade resurser ska kunna användas mer effektivt.

  De brister som upplevs inom hälso- och sjukvården finns inom:
  Tillgänglighet
  Kontinuitet
  Planering och samordning av insatser utifrån den enskildes behov
  Förebyggande och hälsofrämjande arbete

  Därutöver har vården stora utmaningar i att med nuvarande arbetssätt klara att möte vårdbehoven i en åldrande befolkning, invånarnas förväntningar att utifrån sina egna förutsättningar vara mer delaktig i sin egen vård, klara kompetensförsörjning och långsiktig finansiering av verksamheterna.
  Det är helt nödvändigt att utveckla både befintliga och nya sätt att erbjuda och utföra vård som kan möte behoven inom våra verksamhetsmässiga förutsättningar.

  Kommunerna i Västernorrland har tillsammans med Region Västernorrland bestämt sig för att bedriva det nödvändiga omställningsarbetet tillsammans. En förutsättning för god samverkan är att ha en gemensam blid av vart vi är på väg; en gemensam målbild för god och nära vård i Västernorrland.

  Social Re-Ko har under innevarande mandatperiod jobbat fram en målbild för perioden 2020-2030. Målbilden är väl förankrad i den nationella utvecklingen för god vård och även i den Regionala utvecklingsstrategins tre huvudinriktningar.

  För att ge målbilden rätt beslutskraft behöver den fastställas politiskt i varje medverkande organisation.

  Kommunerna i Västernorrland har tillsammans med Region Västernorrland bestämt sig för att bedriva omställningsarbetet gemensamt.

 • Kommunrevisorerna har via KPMG gjort en uppföljning av granskningar gjorda 2016-2018.
  Socialnämnden ska besvara två rekommenderade åtgärder i uppföljningen.


  Avsnitt 4.1.1 Bedömning avseende Granskning av beslut i styrelse och nämnder.

  ”Vi rekommenderar att rutinerna för att utbilda nyvalda ledamöter ses över och att utvärdering av styrelse och nämnders arbeten formaliseras så att det sker minst en gång per mandatperiod.”

  Förslag till svar:
  Vid mandatperiodens början får alla ledamöter en grundlig utbildning om nämndens verksamhetsområden.
  För nya ledamöter (och befintliga också) finns information för politiker på hemsidan som berör mötesrutiner, arvoden, med mera. De får också information från ordförande och nämndsekreterare vid första tillfället. Sedan löpande utbildning med förklaring i samband med att ärenden behandlas i nämnden för nya ledamöter och repetition för övriga ledamöter. Det finns ingen fastlagd rutin eller checklista.

  Ett löpande förbättringsarbete sker vid behov i nämnden. Socialnämnden överväger om det behövs en formell utvärdering av nämndens arbete.


  Avsnitt 5.3.1 Granskning av införandet av dataskyddsförordningen

  ”Vi rekommenderar styrelse och nämnder att säkerställa att arbetet med den nya rutinen för uppföljning och rapportering färdigställs.”

  Förslag till svar:
  Handlingsplan med checklista som togs fram i samband med att GDPR infördes gäller.
  Handlingsplanen är uppbyggd med information kring åtta insatsområden med aktiviteter som behöver genomföras. Flera av aktiviteterna i planen är redan helt eller delvis slutförda men finns med för att tydliggöra kraven på anpassningar.

  Respektive förvaltningschef och VD i bolagen ansvarar, med stöd av verksamhetschefer och enhetschefer, för att aktiviteterna i handlingsplanen följs upp och rapporteras till personuppgiftsansvariga och till dataskydds-ombudet.

  Till handlingsplanen finns en checklista som underlättar för förvaltningarna att dokumentera och rapportera status för de aktiviteter som genomförs.

  Checklistan med aktiviteter ska redovisas till nämnden, som är personuppgiftsansvarig. Uppdatering av checklistan kommer att göras.

  Bilagor

 • Socialnämnden gör en uppföljning av beslut som socialnämnden tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i socialnämnden.

  Socialnämndens möte i juni ställdes in.

 • Ledamöter och ersättare ställer frågor inom socialnämndens verksamhetsområde.

  Vid mötet 26 november ställdes följande frågor som besvaras vid dagens möte.

  • Ledamot uppmärksammar att information om vikten av att ansluta till fiber även för äldre bör går ut. Med tanke på behov av framtida larm och digitala lösningar i hemmet. Många tackar nej när de är gamla och inte använder internet.

  • Fråga om lokaler för daglig verksamhet, hur har det gått? Avtal är inte klara ännu. Mer information under punkten Aktuell information.

  • Har hemtjänsten maxgräns för antal timmar som beviljas? 

  • 2026-2027 ser prognoserna ut som att behovet av boendeplatser ökar. Finns plan för nämndens verksamheter?
   Arbetet med lokalförsörjningsplanen pågår och nämnden vill ha en uppdatering av läget. Besvaras under punkten Aktuell information.

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskott delges.

   

  2020-12-03 § 168-187

 • Redovisning av tagna delegeringsbeslut inom socialnämndens verksamhetsområden.

  november

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.