Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera
  smittspridning vidtas.
  Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5: Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
  ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
  och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

   

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.
  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall och prognos.

  Sjukfrånvaro redovisas.
   

 • Vid Socialnämndens möte i maj påbörjades målarbetet för 2021. Nämnden kom fram till att mål som är nedbrytbara för alla delar av verksamheten är en bra ingång och hittade tre ingångar som stämmer överens med nämndens ambitioner.

  Budgetförslag och förslag till åtgärder för att nå de ekonomiska förutsättningarna 2021 ska lämnas till kommunstyrelsen inför Presidiedag 13 oktober 2020. Förvaltningen presenterar förslag till budget 2021.

   

  Tidigare beslut:
  Socialnämnden 2020-08-27 §60
  Beslut
  1. Ge förvaltningen i uppdrag att föreslå åtgärder som kan vidtas för att nå de ekonomiska förutsättningarna 2021.
  2. Anta följande mål:
  - Utökad samverkan inom kommunen och regionen
  - Satsningar på förebyggande arbete
  - Effektivisera nyttjandet av kompetenser
  3. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på prioriterade aktiviteter utifrån målen.

   

  Kommunfullmäktiges tidsplan för budgetarbete 2021:

  • 24 september, socialnämnden tar beslut om verksamhetsmål för 2021 (klart 2020-08-27)

  • 13 oktober, presidiedag med fokus på budget. Nämnderna lämnar förslag till budget 2021 till kommunstyrelsen. Förslaget innehåller åtgärder som kan vidtas beroende på hur stort respektive nämnds ekonomiska utrymme blir

  • 19 oktober kommunstyrelsens arbetsutskott

  • 26 oktober, kommunstyrelsen beslutar om förslag till finansiella mål, verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning, förslag till resultat-,balans- och kassaflödesbudget, förslag till ramfördelning

  • 30 november, kommunfullmäktige beslutar om Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan för 2022-2023.

   

 • Aktuell information från socialnämndens verksamhet.

  Lokalförsörjning

  Information om Samlad kraft, Malgorzata Hammarberg

 • Det pågår en nationell omställning av hela hälso- och sjukvårdssystemet.
  Omställningen sker under namnet ”nära vård” och sker i huvudsak med syftet att:
  - Bibehålla eller öka kvaliteten i vården.
  - Förbättra människors tillgång till vård.
  - Människors förtroende för vården ska öka.
  - Vårdgivarnas samlade resurser ska kunna användas mer effektivt.

  Kommunerna i Västernorrland har tillsammans med Region Västernorrland bestämt sig för att bedriva omställningsarbetet gemensamt.
  Som utgångspunkt för samverkan kring nära vård kommer kommundirektörerna och regiondirektören utfärda ett programdirektiv för hur arbetet ska samordnas och följas på övergripande nivå.

  Den politiska samverkansarenan för kommun- och regiongemensamma hälso- och sjukvårdsfrågor i Västernorrland är Social-ReKo.

  Programdirektivet för omställningen till nära vård ska förankras och godkännas av Social-ReKo innan det beslutas av kommundirektörerna och regiondirektören.

  Bakgrund
  Vården i hela Sverige står inför en systemförändring. Det nuvarande systemet är uppbyggt med sjukhustunga stuprörsorganisationer med fokus på organisationen utifrån enskilda diagnoser eller delar av vård. Vidare består det av olika aktörer inom den primära vården: kommuner och regioner, offentliga och alternativa utförare, alla parter med fokus på sina områden. Det blir svårt att få en överblick och skapa en helhetsbild på behovet av vård hos befolkningen och den enskilde patienten.
  Behovet av vård har dock redan ändrats. Den medicintekniska utvecklingen gör att vi lever allt längre och kan leva med sjukdomar som tidigare ledde till tillfrisknande eller död, exempelvis cancer. Utöver det har människors sätt att leva förändrats och i dess spår också gett upphov till att andra sjukdomar ökat. Stillasittande, minskad fysisk och social aktivitet, ökat välstånd och tillgång till mat, socioekonomisk status, rökning och alkoholintag är alla faktorer som påverkar människors hälsotillstånd. Diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa är några sjukdomar som ökat till följd av människors livssituation i dagens samhälle. På det hela har andelen kroniska sjukdomar av det totala vårdbehovet ökat markant och tycks fortsätta göra.

 • Socialnämnden gör en uppföljning av beslut som socialnämnden tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i socialnämnden.

  Beslut som följs upp:
  2020-03-26 § 28, Årsredovisning:
  Beslut:
  Socialnämnden fortsätter prioritera förebyggande arbete inom nämndens verksamhetsområden utifrån måluppfyllelse 2019.
  Nämnden uppmärksammar att det förebyggande arbetet behöver breddas, vara mer övergripande och gälla alla verksamheter.

  • Nämnden har inrättat ett mål om förebyggande arbete inom samtliga verksamheter inför 2021.


  2020-03-26 § 29, Patientsäkerhetsberättelse
  Beslut:
  Nämnden efterlyser prioriteringar för att nå bättre resultat för fallskador och inkontinensutredningar, genom förebyggande arbete.

  • Kvalitetsuppföljning – sammanställning av avvikelserapportering 2020-01-01 -2020-06-30 dnr 20/110 redovisar resultat för bland annat fall och fallskador.

  • Riktlinje vid blåsdysfunktion (inkontinens) är reviderad 2020-08-13 och ersätter 2018-08-22.

  Bilagor

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskott delges.

  2020-09-10 §§ 136-147

 • Ledamöter och ersättare ställer frågor inom socialnämndens verksamhetsområde.

 • PRO Alby har skickat en ansökan om årligt driftbidrag till en samlingslokal i Alby. De äldre saknar samlingsplats när skolan inte längre är tillgänglig efter stängning och det hus där de har disponerat en lägenhet ska rivas. ÅFA har därför erbjudit PRO Alby ett mindre parhus som samlingslokal och den bedöms av PRO som en lämplig lokal att ha sammankomster i.

  För att kunna tacka ja till lokalen behöver PRO Alby besked om årligt driftstöd från kommunen.

  Bilagor

 • Socialnämnden lämnar delårsrapport från 2020-01-01 till 2020-08-31.
  Socialnämndens förvaltning ska i september leverera en delårsrapport för perioden januari - augusti 2020. Delårsrapporten innehåller periodens större händelser och viktiga förändringar. Delårsrapporten ska innehålla avstämning av ekonomiskt resultat jämfört med budget för perioden, prognos för helår och kommentarer.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.