Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

   

  Ordförande informerar även om rådande rutiner och regler kring anmälan av jäv eller intressekonflikt.

 • Förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall, orsaker till utfall och prognos för hela 2021.

   

  Sjukfrånvaro redovisas.

 • Revisorernas årliga besök i nämnden. Vid besöket vill de diskutera bland annat följande frågor med nämnden.

  • Verksamhetsmål – vilka kommer att uppnås respektive inte samt vilka åtgärder är vidtagna för att öka måluppfyllnaden
  • Ekonomi – information om prognos för helåret, kommentarer till eventuella avvikelser och vidtagna åtgärder
  • Intern kontroll – information om riskanalys och vilka områden som har valts ut för uppföljning
  • Utvärdering av covid? Hur har verksamheten påverkats under våren respektive hösten 2021? Hur mår personalen? Har det varit större personalomsättning?
  • Kommentarer till resultat av undersökningen gällande basala hygienrutiner samt vidtagna åtgärder?
  • Vilka risker ser nämnden för verksamheten på kort och lång sikt?

   

 • Socialnämnden beslutade om utbetalning av habiliteringsbidrag 2021 vid sitt möte 2021-10-28, § 86.

   

  Ett antal av Sveriges kommuner valde att inte rekvirera några pengar via detta statsbidrag. Socialstyrelsen har nu av den anledningen fördelat om dessa pengar till övriga kommuner.

 • KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en fördjupad granskning avseende uppföljning av införande av dataskyddsförordningen. Revisionen önskar att kommunstyrelsen och granskade nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten. Svar önskas senast 17 december 2021.

 • Socialnämnden ska fastställa sammanträdesdagar för 2022.

 • Nämnden kan delegera beslutanderätten i de ärenden eller grupper av ärenden som nämnden önskar, inom ramen för sitt uppdrag och enligt vad kommunallagen tillåter.

  Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden.

   

  Beslut fattade med stöd av delegation:

  Oktober: 220-242

   

  Socialnämndens arbetsutskott:

  2021-11-11 § 10

   

   

 • Rapport från samrådsgrupper.

 • Ledamöter och ersättare ställer frågor om socialnämndens verksamhet.

   

   

 • Inkomna handlingar delges socialnämnden.

 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

   

  Ordförande informerar även om rådande rutiner och regler kring anmälan av jäv eller intressekonflikt.

 • Förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall, orsaker till utfall och prognos för hela 2021.

   

  Kommunens ekonomi

  Catharina Norberg, ekonomichef, redogör för kommunens och koncernens ekonomi. 

  Prognos för kommunen var vid Delårsrapporten + 10 miljoner kr. 

  Dessutom:

  Ny skatteunderlagsprognos 30/9 ger + 2,5 mkr

  Ny prognos för socialnämnden + 1 mkr (prognos minskar från - 3,5 till - 2,5 mkr)

  Tidigarelagda åtgärder för 3,5 mkr

  Utredning av laddstolpar för elbilar.

   

  Socialnämndens ekonomi

  Socialförvaltningen redogör för ekonomiskt läge till och med oktober 2021.

  Prognos för nämnden för helåret är -2,5 miljoner kr.

   

  Sjukfrånvaro redovisas.

  Sjukfrånvaron är fortsatt ganska hög, på grund av rekommendationerna för att minska smittspridning.

 • Revisorernas årliga besök i nämnden. Vid besöket vill de diskutera bland annat följande frågor med nämnden.

   

  Verksamhetsmål – vilka kommer att uppnås respektive inte samt vilka åtgärder är vidtagna för att öka måluppfyllnaden

  Samverkan inom kommunen och regionen: ökat behov för att klara verksamhet och kompetens, inom kommunen och mellan kommunen - regionen och andra aktörer.

  Förebyggande arbete, det bästa om vi inte hamnar i att ta hand om konsekvenser inom olika områden.

  Effektivare nyttjande av kompetenser, rätt uppgifter till rätt kompetens ger effektivitet. 

   

  Hur kan målen bedömas och mätas av utomstående?

  Nämndens målarbete och målsättningar anger en riktning. De prioriterade aktiviteterna ska styra mot målen och de är mätbara. Ett exempel är Nära Vård i länet, ingår i målet samverkan, aktiviteter genomförda med stor framgång. Förebyggande är ett annat mål, prioriterade aktiviteter är bland annat ökad samverkan med hälsocentraler, slutenvården till exempel vårdplanering (SIP). Fallförebyggande arbete i team, arbetsterapeut, fysioterapeut, vårdpersonal utreder fall och gör åtgärder. Möjlighet till dagverksamhet förlänger vistelsen hemma, fokus på förebyggande arbete. Kostprojektet som nu blivit ett arbetssätt i alla särskilda boenden, enligt livsmedelsverkets rekommendationer för äldre. Bättre näringsintag, lugnare brukare, bättre nattsömn, viktuppgång, tillbud till fall minskar m.m. Dessutom har kostverksamhetens kostnader minskat.

  Antalet fallolyckor och tillbud ökar och åtgärder görs, brukarna är också mera vårdkrävande nu än för bara några år sedan. 

  Nämnden kontrollerar och mäter hur de prioriterade aktiviteterna utförs.

   

  Ekonomi – information om prognos för helåret, kommentarer till eventuella avvikelser och vidtagna åtgärder

  Ekonomi -  aktuell prognos - 2,5 miljoner kr

   

  Åtgärder:

  Avveckling av platser i särskilt boende fick en förskjutning framåt pga pandemin. Nu avvecklade enligt plan. Inga fler avvecklingar av boendeplatser är aktuella i nuläget.

  Samordning av hemtjänstgrupper ger effektivisering, plus minskad efterfrågan.

  Ångemodellen, samarbete i projekt mellan socialtjänst och Arbetsmarknad. Verksamheten har nu permanentats och ger positiva effekter, bland annat sänkt försörjningsstöd.

  Utbildning i bemanningsekonomi pågår, med målsättning attraktivt arbete och bättre nyttjande av den överkapacitet som rätten till valfri sysselsättning medför. I utbildningen ingår även arbetet att försöka minska/ta bort delade turer.

  Minusprognos -2,5 mkr. Även gamla investeringskostnader städas bort vilket ger bättre förutsättningar i kommande ekonomisk ram.

  Ensamkommande verksamheten. Ånge tar emot ensamkommande barn också för några andra kommuner i länet. På grund av pandemin och lågt inflöde av ensamkommande till landet tar inte verksamheten emot tillräckligt många anvisningar för att täcka ekonomiskt. En dialog kring att täcka verksamhetens förluster pågår med kommunerna.

   

  Intern kontroll – information om riskanalys och vilka områden som har valts ut för uppföljning

  2019 identifierade nämnden aktiviteter där det kan finnas risker. Fyra aktiviteter med högst risktal plockades ut och följs upp löpande. 

  Områdena är: kompetensförsörjning, kontanta medel, skyddsronder, persondataskydd.

  Även Patientsäkerhetsberättelsen följs upp inom några områden.

   

  Utvärdering av covid? Hur har verksamheten påverkats under våren respektive hösten 2021? Hur mår personalen? Har det varit större personalomsättning?

  Nämnden fått löpande information om läget. Fokus har varit en hållbar organisation. Tidigt utsågs vice enhetschefer och det gjordes överanställningar av undersköterskor för att kunna vara uthålliga. Man skaffade utrustning och vidtog åtgärder som besöksförbud. Efter 10 mån fick man in första covid-fallet i särskilt boende i kommunen.

  Tillgång till sommarvikarier vad god både 2020 och 2021. Ingen stor personalomsättning under pandemitiden. Löpande risk- och konsekvensanalyser och förbättringar på arbetsplatserna har pågått och pågår ständigt. Under den mest intensiva fasen upplevde personalen ändå ett gott samarbete med stark teamkänsla. 

   

  Kommentarer till resultat av undersökningen gällande basala hygienrutiner samt vidtagna åtgärder?

  MAS Helen Lindahl redogör för basala hygienrutiner utifrån mätning i maj 2021 (nationell undersökning) Hygienombud finns för att sprida kunskap och rutiner kring hygienrutiner. Utbildning är genomförd och uppföljning av följsamhet kommer att ske. 

   

  Vilka risker ser nämnden för verksamheten på kort och lång sikt?

  Risker:

  Kompetensförsörjning

  Förskjutning från slutenvård till kommunens hälso- och sjukvård

  Förändringar i välfärdssystemet

  Ej utbyggd infrastruktur påverkar digitaliseringen

  Svaga resultat i skolan

  Omoderna särskilda boenden

   

 • Socialnämnden beslutade om utbetalning av habiliteringsbidrag 2021 vid sitt möte 2021-10-28, § 86.

   

  Ett antal av Sveriges kommuner valde att inte rekvirera några pengar via detta statsbidrag. Socialstyrelsen har nu av den anledningen fördelat om dessa pengar till övriga kommuner.

  Bilagor

 • KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en fördjupad granskning avseende uppföljning av införande av dataskyddsförordningen. Revisionen önskar att kommunstyrelsen och granskade nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten. Svar önskas senast 17 december 2021.

  Bilagor

 • Socialnämnden ska fastställa sammanträdesdagar för 2022.

   

  Notering:

  Inför justering har arbetsutskottets datum 14/9 rättats till 15/9.

  Bilagor

 • Nämnden kan delegera beslutanderätten i de ärenden eller grupper av ärenden som nämnden önskar, inom ramen för sitt uppdrag och enligt vad kommunallagen tillåter.

  Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden.

   

  Beslut fattade med stöd av delegation:

  Oktober: 220-242

   

  Socialnämndens arbetsutskott:

  2021-11-11 § 10

   

   

 • Rapport från samrådsgrupper.

 • Ledamöter och ersättare ställer frågor om socialnämndens verksamhet.

   

  Birgitta Liivlaid efterfrågar uppföljning av fråga om Älvgården från 210930 § 74. Fortsatt uppföljning sker vid nästa sammanträde.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.