Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

  Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5:
  Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.
  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:

  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Förvaltningen redovisar ekonomiskt utfall, samt orsaker till utfall.

  Sjukfrånvaro redovisas.

  Nyckeltal för Socialnämndens verksamheter redovisas.

 • Information om förutsättningar för budget 2021 från presidiedagen 13 oktober.  Tidigare beslut:
  SN 2020-09-24 §78
  Beslut: Fortsatt beredning av ärendet.

  SN 2020-08-27 §60
  Beslut:
  1. Ge förvaltningen i uppdrag att föreslå åtgärder som kan vidtas för att nå de ekonomiska förutsättningarna 2021.
  2. Anta följande mål:
  - Utökad samverkan inom kommunen och regionen
  - Satsningar på förebyggande arbete
  - Effektivisera nyttjandet av kompetenser
  3. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på prioriterade aktiviteter utifrån målen


  Tidplan för höstens budgetarbete:
  Nämnderna tar beslut om förslag till verksamhetsmål för 2021
  - Kommunstyrelsen 8 september
  - Tekniska nämnden, 17 september
  - Utbildningsnämnden, 16 september
  - Socialnämnden, 24 september

  13 oktober: Presidiedag – budgetdag, nämnderna överlämnar förslag till budget till
  kommunstyrelsen. Förslaget innehåller förslag till åtgärder som kan vidtas beroende på hur
  stort respektive nämnds ekonomiska utrymme blir.
  19 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott, extra sammanträde.
  26 oktober: Extra sammanträde i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om förslag till finansiella mål, verksamhetsmål med betydelse för
  god ekonomisk hushållning, förslag till resultat- balans- och kassaflödesbudget, förslag till ramfördelning, investeringsbudget och skattesats.
  30 november: Kommunfullmäktige beslutar om Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022-2023

 • Aktuell information från socialnämndens verksamhet.

  Information om situationen med Covid-19

  Ensamkommande

  Sommarenkäten, personal och vikarier
   

 • 2019-05-23 beslutade Socialnämnden att fortsätta driva HVB-hem för ensamkommande 2020.

  Beslutet formulerades enligt:

  Under 2020 fortsätter nämnden att driva HVB-hem under förutsättning:
  • Att länets kommuner går med på att göra överenskommelser angående tilldelning av andelar för ensamkommande till förmån för Ånge kommun.
  • Att lokalerna på f.d. Beatha HVB kan användas utan större kostnader för återställning, utifrån de investeringar som socialnämnden redan tidigare gjort i lokalerna.
  • Beslutet gäller 2020 eftersom avtal om tilldelning från andra kommuner tecknas från år till år.


  Nu behöver Socialnämnden ta ett beslut om den ska fortsätta att driva HVB-hem för ensamkommande 2021-2022.

   

  Bilagor

 • Antalet boendeplatser/lägenheter (bostad med särskild service) inom ramen för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är för närvarande till antalet 19 stycken i Ånge kommun. Utöver dessa boendeplatser så finns det för närvarande 9 beslut om boende i servicebostad. (Boende i egen lägenhet med stöd av personal).

  Enligt 12 kap. 1 § HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) ska kommunen erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som efter beslut av kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket SoL (socialtjänstlagen).

  Kommunens ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård som meddelas av läkare.

 • Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt. Precis som alla andra insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska den anpassas till mottagarens individuella behov och tillförsäkra deltagaren goda levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

  Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter hans/henens önskemål och behov.

  För närvarande har vi 36 beslut om daglig verksamhet LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt 4 beslut om daglig verksamhet SoL (Socialtjänstlagen).

  I dagsläget har vi bara en stor lokal för daglig verksamhet. Lokalerna är inte längre optimala för att tillmötesgå våra deltagares olika funktionsvariationer. Vi behöver anpassa våra lokaler till 3 mindre lokaler istället för en stor lokal. Behovet av lokaler finns både i Fränsta och i Ånge.

 • Ordförande Birgitta Sjögren initierade fråga om arbetsskor till anställda i vården vid nämndsmöte med socialnämndens arbetsutskott 2020-04-30 § 63 (möte delegerat till arbetsutskottet till följd av coronapandemin).

  Bra arbetsskor är en arbetsmiljöfråga och hälsofråga för de anställda som går och står stora delar av sina arbetspass.  Tidigare beslut:
  Sn au 2020-04-23 § 63
  Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra ett underlag för hur ett eventuellt skobidrag skulle kunna utformas. Finansiering och kostnadsberäkning ska vara inkluderade.
   

  Bilagor

 • Förslag till sammanträdesdagar för socialnämnden 2021, sista torsdagen i månaden, januari, juni, juli, augusti är sammanträdesfria månader.

  Torsdagar:

  25 februari
  25 mars
  29 april
  27 maj

  30 september
  29 oktober
  25 november
  16 december

 • Socialnämnden gör en uppföljning av beslut som socialnämnden tagit sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp rapporteras av ansvarig handläggare i socialnämnden.

  Beslut som följs upp:
  SNAU 2020-04-23

  Arbetsskor sn 20/50:
  Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra ett underlag för hur ett eventuellt skobidrag skulle kunna utformas. Finansiering och kostnadsberäkning ska vara inkluderade.

  Tillfällig vistelse sn 20/69
  Uppmärksamma Sveriges kommuner på att brukare med tillfällig vistelse i Ånge kommun inte kan garanteras omsorgsinsatser enligt 2 a kap 6 § socialtjänstlagen under coronavirusets aktiva fas.

  Länk till protokoll:
  https://moten.ange.se/committees/socialnamndens-arbetsutskott/mote-2020-04-23/protocol/protokoll-sn-au-2020-04-23pdf?downloadMode=open

 • Revisorernas Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

  Vår sammanfattande bedömning är att nämnden behöver se över arbetet med styrning, uppföljning och kontroll. Vi rekommenderar nämnden:
  - att se över styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål, se avsnitt 3.3
  - att se över arbetet med intern kontroll, se avsnitt 3.5

   

  Se över styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål

  Förslag till svar:
  Socialnämnden följer Ånge kommuns styrmodell med uppföljning av åtgärder för att nå mål vid tertialrapport 1, delårsrapport och årsredovisning. Nämnden har även ett eget årshjul med uppföljningspunkter för mål och verksamhet.
  Nämnden noterar revisorernas inställning att den nämnd som kan styra mot fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning även bör ha det som ett eget mål och följa upp det löpande. Nämnden får ta ställning till om och hur det kan genomföras vid kommande målarbeten i nämnden.

   

  Se över arbetet med intern kontroll

  Förslag till svar:
  Revisorerna har under två år i följd rekommenderat att nämnden i risk- och väsentlighetsanalysen i större utsträckning utgå från verksamheternas processer och inrikta sig på att kontrollera följsamhet till de redan inarbetade kontrollerna i processerna samt identifiera brister i dessa kontroller. Nämnden fortsätter sitt fördjupande arbete för att förstå processerna och hur nämnden kan undersöka hur väl verksamheten kontrollerar sina processer.

  Bilagor

 • Kommunrevisorerna besöker socialnämnden den 26 november, ett led i den årliga grundläggande granskningen av nämnden.

  Vid sitt besök önskar revisorerna ta upp följande frågor med nämnden.

  • Verksamhetsmål – utfall och vilka åtgärder vidtas för att klara samtliga mål

  • Ekonomi – utfall/prognos samt eventuella åtgärder för att nå en ekonomi i balans

  • Kommentarer till kommande års budgetar och ev konsekvensbedömning

  • Internkontroll – plan för uppföljning av intern kontroll och resultat av genomförd uppföljning

  • Beskrivning av rutinen för att säkerställa rätt personalresurs vid hemtjänsten

  • Hur fungerar alkoholtillstånd och tillsynen över dessa?

  • Hur har Covid 19 – påverkat verksamheten? Hur fungerade beredskapen? Vilka lärdomar drar nämnden och hur har arbetet utvärderas?

  • (Övriga) Väsentliga händelser

  • Bedömning av risker

 • Ledamöter och ersättare ställer frågor inom socialnämndens verksamhetsområde.

 • Redovisning av tagna delegeringsbeslut inom socialnämndens verksamhetsområden.
   

   

   

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskott delges.

   

  2020-10-15 §§149-157

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.