Hoppa över navigering
 • En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:

  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

   

 • I februari 2021 fick samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges presidium en remiss ”Ramverk för politisk organisation”.

   

  Utifrån de inkomna remissvaren beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra till kommunchef att till kommunfullmäktiges sammanträde 25 oktober presentera underlag för beslut som möjliggör en förändrad politisk och förvaltningsorganisation från och med 2023-01-01.

   

  Kommunens nämnder har specialistkompetens inom sina verksamhetsområden, därför är det viktigt att nämnderna involveras tidigt och belyser förslaget från sina områden och kunskap. Svar på remissen är senast 2021-06-25.

   

  Frågor att besvara:

  * Finns det speciallagstiftning för din nämnd som kan påverka den föreslagna organisationen

  * Finns det för din nämnd verksamhetskritiska specialområden som kan påverka den föreslagna organisationen

  *Övriga viktiga medskick

   

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.